EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0477

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 477/2010/EU, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010 , luettelosta kolmansista maista tai niiden osista sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elävien eläinten ja tuoreen lihan tuonnissa yhteisöön tehdyn neuvoston päätöksen 79/542/ETY kumoamisesta

OJ L 135, 2.6.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/477(1)/oj

2.6.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 135/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 477/2010/EU,

annettu 19 päivänä toukokuuta 2010,

luettelosta kolmansista maista tai niiden osista sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elävien eläinten ja tuoreen lihan tuonnissa yhteisöön tehdyn neuvoston päätöksen 79/542/ETY kumoamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan sekä 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2)

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetussa neuvoston direktiivissä 72/462/ETY (3) säädettiin luettelosta, joka on laadittava niistä maista tai niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen elävien eläinten ja tiettyjen eläinten tuoreen lihan tuonti.

(2)

Tämän vuoksi luettelosta kolmansista maista tai niiden osista sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elävien eläinten ja tuoreen lihan tuonnissa yhteisöön tehtiin 21 päivänä joulukuuta 1976 neuvoston päätös 79/542/ETY (4). Kyseisessä päätöksessä vahvistettiin terveyttä koskevat edellytykset tuotaessa unioniin eläviä eläimiä, hevoseläimiä lukuun ottamatta, ja tällaisten eläinten, hevoseläimet mukaan luettuina, tuoretta lihaa, raakalihavalmisteita lukuun ottamatta. Kyseisen päätöksen liitteissä I ja II esitettiin lisäksi luettelot kolmansista maista tai niiden osista, joista saa tuoda unioniin tiettyjä eläviä eläimiä ja niiden tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistusten mallit.

(3)

Kyseisen päätöksen tekemisen jälkeen yhteisön muissa säädöksissä on säädetty lukuisista uusista eläinten terveyteen ja kansanterveyteen liittyvistä vaatimuksista; näitä säädöksiä ovat esimerkiksi ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annettu neuvoston direktiivi 2002/99/EY (5), eläinten terveyttä koskevista säännöistä tiettyjen elävien sorkka- ja kavioeläinten yhteisöön tuonnin ja yhteisön kautta kuljetuksen osalta 26 päivänä huhtikuuta 2004 annettu neuvoston direktiivi 2004/68/EY (6), elintarvikehygieniasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 (7), eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 (8), ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004 (9) sekä rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004 (10).

(4)

Kyseiset yhteisön säädökset muodostavat uudet alaa koskevat sääntelypuitteet, ja myös direktiivi 72/462/ETY on kumottu direktiivillä 2004/68/EY.

(5)

Direktiivin 2004/68/EY 20 artiklassa säädetään, että soveltamista koskevat säännöt, jotka vahvistetaan direktiivin 72/462/ETY mukaisesti hyväksytyissä elävien eläinten, lihan ja lihatuotteiden tuontia koskevissa päätöksissä, muun muassa päätöksessä 79/542/ETY, jäävät voimaan, kunnes ne korvataan uuden lainsäädännön puitteissa hyväksytyillä toimilla.

(6)

Lisäksi ihmisravinnoksi tarkoitettujen tiettyjen eläinperäisten tuotteiden tuotantoa ja markkinoille saattamista koskevista elintarvikehygienia- ja terveyssäännöistä annettujen tiettyjen direktiivien kumoamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/41/EY (11) 4 artiklan 3 kohdassa säädetään, että direktiivin 72/462/ETY perusteella annettuja täytäntöönpanosääntöjä sovelletaan edelleen siihen saakka, kunnes asetuksen (EY) N:o 852/2004, asetuksen (EY) N:o 853/2004, asetuksen (EY) N:o 854/2004 tai direktiivin 2002/99/EY perusteella on annettu tarvittavat säännökset.

(7)

Sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista 12 päivänä maaliskuuta 2010 annettuun komission asetukseen (EU) N:o 206/2010 (12) sisältyy eläinlääkärintodistuksiin liittyviä vaatimuksia ja muita säännöksiä, joissa otetaan huomioon uudet sääntelypuitteet ja joilla korvataan päätöksen 79/542/ETY säännökset. Kyseisen asetuksen voimaantulopäivästä lähtien päätöksen 79/542/ETY voimassaolo on näin ollen päättynyt eikä sitä enää sovelleta.

(8)

Unionin lainsäädännön selkeyden ja avoimuuden vuoksi päätös 79/542/ETY olisi nimenomaisesti kumottava kyseisestä päivämäärästä lähtien,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kumotaan päätös 79/542/ETY 9 päivästä huhtikuuta 2010 lähtien.

Viittauksia kumottuun päätökseen on pidettävä viittauksina asetukseen (EU) N:o 206/2010.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 19 päivänä toukokuuta 2010.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Lausunto annettu 16. joulukuuta 2009 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 25. maaliskuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 26. huhtikuuta 2010.

(3)  EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28.

(4)  EYVL L 146, 14.6.1979, s. 15.

(5)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(6)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 321.

(7)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 1.

(8)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(9)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206.

(10)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(11)  EUVL L 157, 30.4.2004, s. 33.

(12)  EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1.


Top