EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0471

2010/471/EU: Komission päätös, annettu 26 päivänä elokuuta 2010 , hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnista unioniin siltä osin kuin on kyse keinosiemennysasemien, siemennesteen varastointiasemien ja alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmien luetteloista sekä todistusvaatimuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 5781) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 228, 31.8.2010, p. 52–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 281 - 302

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; Kumoaja 32018R0659 . Latest consolidated version: 24/02/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/471/oj

31.8.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 228/52


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 26 päivänä elokuuta 2010,

hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnista unioniin siltä osin kuin on kyse keinosiemennysasemien, siemennesteen varastointiasemien ja alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmien luetteloista sekä todistusvaatimuksista

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 5781)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/471/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan, 17 artiklan 3 kohdan, 18 artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan sekä 19 artiklan johdantolauseen ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 92/65/ETY vahvistetaan hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden, jäljempänä ‘tavara’, unioniin tapahtuvassa tuonnissa sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Siinä säädetään, että unioniin saa tuoda ainoastaan sellaista tavaraa, joka tulee kyseisen direktiivin mukaisesti laadittuun kolmansien maiden luetteloon sisältyvästä kolmannesta maasta tai kolmannen maan osasta ja jonka mukana on kyseisen direktiivin mukaisesti laaditun mallin mukainen terveystodistus. Terveystodistuksessa on vahvistettava, että tavara tulee hyväksytyltä keinosiemennysasemalta ja varastointiasemalta tai siirto- ja tuotantoryhmältä, joka tarjoaa vähintään kyseisen direktiivin liitteessä D olevassa I luvussa esitettyjä takeita vastaavat takeet.

(2)

Niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden osien alueiden luettelosta, joista jäsenvaltiot sallivat elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnin, 6 päivänä tammikuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/211/EY (2) vahvistetaan luettelo niistä kolmansista maista tai kolmansien maiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava kyseisen tavaran tuonti. Unionin lainsäädännön johdonmukaisuuden ja yhtenäisyyden vuoksi kyseinen luettelo olisi otettava huomioon tässä päätöksessä.

(3)

Direktiivillä 92/65/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 2008/73/EY (3), otetaan käyttöön yksinkertaistettu menettely sellaisten kolmansissa maissa toimivien keinosiemennysasemien ja siemennesteen varastointiasemien ja alkionsiirto- ja alkiontuotantoryhmien luetteloimiseksi, joilta on hyväksyttyä tuoda tavaraa unioniin.

(4)

Direktiivin 92/65/ETY liitteessä D, sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EU) N:o 176/2010 (4), asetetaan tälle tavaralle tietyt uudet vaatimukset, joita on sovellettava 1 päivästä syyskuuta 2010. Siinä otetaan käyttöön siemennesteen varastointiasemia koskevat säännöt ja yksityiskohtaiset edellytykset niiden hyväksymistä ja valvontaa varten. Lisäksi siinä asetetaan yksityiskohtaiset edellytykset alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien hyväksyntää ja valvontaa, in vivo -tuotettujen alkioiden keräämistä ja käsittelyä sekä in vitro -hedelmöitettyjen alkioiden ja mikromanipuloitujen alkioiden tuottamista ja käsittelyä varten. Siinä myös muutetaan hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden luovuttajaeläimiin sovellettavia edellytyksiä niiden edellytysten lisäksi, joista säädetään eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetussa neuvoston direktiivissä 2009/156/EY (5).

(5)

Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa uudet terveystodistusten mallit tämän tavaran tuonnissa unioniin ottaen huomioon direktiiviin 92/65/ETY direktiivillä 2008/73/EY ja asetuksella (EU) N:o 176/2010 tehdyt muutokset.

(6)

Lisäksi olisi säädettävä tämän tavaran sellaisten olemassa olevien varastojen tuonnista unioniin, jotka täyttävät ne direktiivin 92/65/ETY säännökset, jotka vahvistettiin ennen asetuksella (EU) N:o 176/2010 tehtyjen muutosten voimaantuloa. Sen vuoksi on tarpeen esittää erilliset terveystodistuksen mallit sellaisen tavaran lähetysten tuonnille, joka on kerätty tai tuotettu, käsitelty ja varastoitu direktiivin 92/65/ETY liitteen D mukaisesti ennen 1 päivää syyskuuta 2010.

(7)

Tällaisen tavaran pitkäaikaisen varastoitavuuden vuoksi ei olemassa olevien varastojen käyttämiselle loppuun ole tällä hetkellä mahdollista vahvistaa päivämäärää. Sen vuoksi ei ole mahdollista vahvistaa päivämäärää, johon mennessä kyseisten terveystodistusten mallien käyttö olisi lopetettava nykyisten varastojen osalta.

(8)

Tavaran täyden jäljitettävyyden varmistamiseksi olisi tässä päätöksessä vahvistettava terveystodistusten mallit sellaisen hyväksytyillä keinosiemennysasemilla kerätyn hevoseläinten siemennesteen unioniin tuontia varten, joka on lähetetty hyväksytyltä siemennesteen varastointiasemalta, riippumatta siitä, onko jälkimmäinen osa keinosiemennysasemaa, joka on hyväksytty toisella hyväksyntänumerolla.

(9)

Unionin lainsäädännön yhtenäisyyden ja yksinkertaistamisen vuoksi tavaran tuonnissa käytettävissä terveystodistusten malleissa olisi otettava huomioon komission päätös 2007/240/EY (6), jossa säädetään, että elävien eläinten, siemennesteen, alkioiden, munasolujen ja eläinperäisten tuotteiden unioniin tuonnissa vaadittavat erilaiset eläinlääkärintodistukset, terveystodistukset ja eläintautitodistukset laaditaan kyseisen päätöksen liitteessä I olevien eläinlääkärintodistusmallien pohjalta.

(10)

Lisäksi on aiheellista, että Sveitsistä unioniin tuotavien tavaralähetysten mukana on terveystodistukset, jotka on laadittu hevoseläinten siemennesteellä, munasoluilla ja alkioilla unionin sisällä käytävää kauppaa varten tehtyjen mallien mukaisesti; nämä mallit annetaan terveystodistusten malleista hevos-, lammas- ja vuohieläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden sekä sikaeläinten munasolujen ja alkioiden unionin sisäistä kauppaa varten annetussa komission päätöksessä 2010/470/EU annettu 26 päivänä elokuuta 2010 (7); ja huomioon otetaan ne mukautukset, jotka on esitetty maataloustuotteiden kauppaa koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen liitteen 11 lisäyksessä 2 olevan IX kohdan B osan 8 ja 9 kohdassa, sellaisena kuin sopimus on hyväksytty seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa 4 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyllä neuvoston ja, tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätöksellä 2002/309/EY, Euratom (8).

(11)

Tätä päätöstä sovellettaessa olisi otettava huomioon ne erityiset todistusvaatimukset ja terveystodistusten mallit, jotka voidaan vahvistaa kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen (9) mukaisesti sellaisena kuin se on hyväksyttynä neuvoston päätöksellä 1999/201/EY (10).

(12)

Tätä päätöstä sovellettaessa olisi otettava huomioon ne erityiset todistusvaatimukset ja terveystodistusten mallit, jotka voidaan vahvistaa elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä tehdyn Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin sopimuksen (11) mukaisesti sellaisena kuin se on hyväksyttynä neuvoston päätöksellä 97/132/EY (12).

(13)

Unionin lainsäädännön selkeyden vuoksi on tarpeen kumota ne unionin säädökset, joissa tätä nykyä asetetaan todistusvaatimukset tämän tavaran tuonnille unioniin. Sen vuoksi olisi kumottava eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja terveystodistuksesta hevosen siemennesteen tuonnissa 4 päivänä syyskuuta 1996 tehty komission päätös 96/539/EY (13) ja eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja terveystodistuksesta hevoseläinten munasolujen ja alkioiden tuonnissa Euroopan yhteisöön 4 päivänä syyskuuta 1996 tehty komission päätös 96/540/EY (14).

(14)

Lisäksi kolmansista maista tulevaan hevoseläinten siemennesteen tuontiin hyväksyttyjä keinosiemennysasemia koskevasta luettelosta 26 päivänä heinäkuuta 2004 tehty komission päätös 2004/616/EY (15) on nyt vanhentunut, ja se olisi kumottava.

(15)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä päätöksessä vahvistetaan tietyt hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetysten unioniin suuntautuvassa tuonnissa sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset.

Siinä esitetään terveystodistusten mallit, joita on käytettävä tuotaessa tätä tavaraa unioniin.

2 artikla

Siemennesteen tuonti

Jäsenvaltioiden on sallittava hevoseläinten siemennesteen lähetysten tuonti edellyttäen, että ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

ne tulevat päätöksen 2004/211/EY liitteessä I olevassa 2 ja 4 sarakkeessa luetelluista kolmansista maista tai kolmansien maiden alueen osista, joista rekisteröityjen hevosten, rekisteröityjen hevoseläinten tai jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten pysyvä tuonti on sallittua;

b)

ne tulevat direktiivin 92/65/ETY 17 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti luetellulta hyväksytyltä keinosiemennysasemalta tai siemennesteen varastointiasemalta;

c)

niiden mukana on terveystodistus, joka on laadittu jonkin seuraavassa mainitun, liitteessä I olevassa 2 osassa esitetyn mallin mukaisesti; ja se on täytetty kyseisessä liitteessä olevassa 1 osassa annettujen selittävien huomautusten mukaisesti:

i)

A jaksossa esitetty MALLI 1 sellaisen siemennesteen lähetyksiä varten, joka on kerätty 31 päivän elokuuta 2010 jälkeen ja lähetetty siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta kyseinen siemenneste on peräisin;

ii)

B jaksossa esitetty MALLI 2 sellaisen siemennesteen varastojen lähetyksiä varten, joka on kerätty, käsitelty ja varastoitu ennen 1 päivää syyskuuta 2010 ja lähetetty 31 päivän elokuuta 2010 jälkeen siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta kyseinen siemenneste on peräisin;

iii)

C jaksossa esitetty MALLI 3 sellaisten i ja ii alakohdassa tarkoitettujen siemennesteen ja siemennesteen varastojen lähetyksiä varten, jotka on lähetetty hyväksytyltä siemennesteen varastointiasemalta;

Jos Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisissä kahdenvälisissä sopimuksissa kuitenkin vahvistetaan erityiset todistusvaatimukset, on kyseisiä vaatimuksia sovellettava.

d)

ne täyttävät c alakohdassa tarkoitetussa terveystodistuksessa esitetyt vaatimukset.

3 artikla

Munasolujen ja alkioiden tuonti

Jäsenvaltioiden on sallittava hevoseläinten munasolujen ja alkioiden lähetysten tuonti edellyttäen, että ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

ne tulevat päätöksen 2004/211/EY liitteessä I olevassa 2 ja 4 sarakkeessa luetelluista kolmansista maista tai kolmansien maiden alueen osista, joista rekisteröityjen hevosten, rekisteröityjen hevoseläinten tai jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten pysyvä tuonti on sallittua;

b)

ne tulevat direktiivin 92/65/ETY 17 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti luetellulta hyväksytyltä alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmältä;

c)

niiden mukana on terveystodistus, joka on laadittu liitteessä II olevassa 2 osassa esitetyn terveystodistuksen mallin mukaisesti; ja se on täytetty liitteessä II olevassa 1 osassa annettujen selittävien huomautusten mukaisesti;

Jos Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisissä kahdenvälisissä sopimuksissa kuitenkin vahvistetaan erityiset todistusvaatimukset, on kyseisiä vaatimuksia sovellettava.

d)

ne täyttävät c alakohdassa tarkoitetussa terveystodistuksessa esitetyt vaatimukset.

4 artikla

Euroopan unioniin kuljetettavia siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetyksiä koskevat yleiset edellytykset

1.   Siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetyksiä ei saa kuljettaa samassa kontissa kuin muita siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetyksiä,

a)

joita ei ole tarkoitettu tuotaviksi unionin alueelle tai

b)

joiden terveydentila on heikompi.

2.   Unioniin tapahtuvan kuljetuksen aikana siemennesteen, munasolujen ja alkioiden lähetykset on sijoitettava suljettuihin ja sinetöityihin kontteihin, eikä sinettiä saa rikkoa kuljetuksen aikana.

5 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätökset 96/539/EY, 96/540/EY ja 2004/616/EY.

6 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2010.

7 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 26 päivänä elokuuta 2010.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUVL L 73, 11.3.2004, s. 1.

(3)  EUVL L 219, 14.8.2008, s. 40.

(4)  EUVL L 52, 3.3.2010, s. 14.

(5)  EUVL L 192, 23.7.2010, s. 1.

(6)  EUVL L 104, 21.4.2007, s. 37.

(7)  Ks. tämän Euroopan unionin virallisen lehden sivu 15.

(8)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 1.

(9)  EYVL L 71, 18.3.1999, s. 3.

(10)  EYVL L 71, 18.3.1999, s. 1.

(11)  EYVL L 57, 26.2.1997, s. 5.

(12)  EYVL L 57, 26.2.1997, s. 4.

(13)  EYVL L 230, 11.9.1996, s. 23.

(14)  EYVL L 230, 11.9.1996, s. 28.

(15)  EUVL L 278, 27.8.2004, s. 64.


LIITE I

Hevoseläinten siemennesteen tuonnissa käytettävät terveystodistusten mallit

1   OSA

Todistusta koskevat selittävät huomautukset

a)

Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on annettava terveystodistukset liitteessä II olevassa 2 osassa esitettyjen mallien mukaisesti.

Jos määränpääjäsenvaltio edellyttää lisätodistuksia, terveystodistuksen alkuperäiskappaleeseen on sisällytettävä myös muita vakuutuksia, joilla todistetaan, että kyseiset vaatimukset on täytetty.

b)

Kunkin terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä paperiarkista, tai jos tarvitaan enemmän tilaa, todistuksen on oltava sellainen, että kaikista sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

c)

Kun todistusmallissa ilmoitetaan, että tietyt väittämät sisällytetään todistukseen soveltuvin osin, todistuksen antava virkamies voi viivata yli väittämät, jotka eivät ole asiaankuuluvia, ja merkitä ne nimikirjaimillaan ja leimalla, tai ne voidaan poistaa kokonaan todistuksesta.

d)

Terveystodistus laaditaan vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jonka saapumisrajatarkastusaseman kautta lähetys tuodaan Euroopan unioniin, ja yhdellä määränpääjäsenvaltion virallisella kielellä. Nämä jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia todistuksen laatimisen jonkin muun jäsenvaltion virallisella kielellä, jos mukana on tarpeen vaatiessa virallinen käännös.

e)

Jos lähetyksessä olevien tuotteiden tunnistamiseksi (todistusmallin I.28 kohdassa oleva luettelo) terveystodistukseen kiinnitetään lisäsivuja, näiden sivujen katsotaan olevan osa terveystodistuksen alkuperäiskappaletta, ja todistuksen antavan virkamiehen on allekirjoitettava ja leimattava jokainen sivu.

f)

Jos terveystodistuksessa, myös e kohdassa tarkoitetuissa lisäluetteloissa, on enemmän kuin yksi sivu, jokaisen sivun alaosaan on laitettava sivunumero – (sivunumero) / (sivujen kokonaismäärä) – ja yläosaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistuksen viitenumero.

g)

Virkaeläinlääkärin on täytettävä ja allekirjoitettava terveystodistuksen alkuperäiskappale viimeisenä työpäivänä ennen kuin lähetys lastataan Euroopan unioniin vientiä varten. Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että noudatetaan todistuksen myöntämistä koskevia vaatimuksia, jotka vastaavat neuvoston direktiivissä 96/93/EY (1) vahvistettuja vaatimuksia.

Virkaeläinlääkärin allekirjoituksen ja leiman värin on oltava eri kuin terveystodistuksen painoväri. Sama koskee leimoja, jotka eivät ole kohopainettuja tai vesileimoja.–

h)

Terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on seurattava lähetyksen mukana Euroopan unionin saapumisrajatarkastusasemalle asti.

i)

Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on annettava terveystodistuksen mallin I.2 ja II.a kohdassa tarkoitettu todistuksen viitenumero.

2   OSA

A   jakso

MALLI 1 –

Terveystodistuksen malli käytettäväksi sellaisen hevoseläinten siemennesteen lähetysten tuonnissa, joka on kerätty, käsitelty ja/tai varastoitu neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 31 päivänä elokuuta 2010 jälkeen ja lähetetty siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta kyseinen siemenneste on peräisin

Image

Image

Image

Image

Image

Image

B   jakso

MALLI 2 –

Terveystodistuksen malli käytettäväksi sellaisen hevoseläinten siemennesteen varastojen lähetysten tuonnissa, joka on kerätty, käsitelty ja/tai varastoitu neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti ennen 1 päivää syyskuuta 2010 ja lähetetty 31 päivänä elokuuta 2010 jälkeen siltä hyväksytyltä keinosiemennysasemalta, jolta kyseinen siemenneste on peräisin

Image

Image

Image

Image

C   jakso

MALLI 3 –

Terveystodistuksen malli tuotaessa neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 31 päivänä elokuuta 2010 jälkeen kerätyn, käsitellyn ja varastoidun hevoseläinten siemennesteen lähetyksiä ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti ennen 1 päivää syyskuuta 2010 kerätyn, käsitellyn ja varastoidun ja 31 päivänä elokuuta 2010 jälkeen hyväksytyltä siemennesteen varastointiasemalta lähetetyn hevoseläinten siemennesteen varastojen lähetyksiä

Image

Image

Image


(1)  EYVL L 13, 16.1.1997, s. 28.


LIITE II

Hevoseläinten munasolujen ja alkioiden tuonnissa käytettävän terveystodistuksen malli

1   OSA

Todistusta koskevat selittävät huomautukset

a)

Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on annettava terveystodistukset liitteessä II olevassa 2 osassa esitetyn mallin mukaisesti.

Jos määränpääjäsenvaltio edellyttää lisätodistuksia, terveystodistuksen alkuperäiskappaleeseen on sisällytettävä myös muita vakuutuksia, joilla todistetaan, että kyseiset vaatimukset on täytetty.

b)

Kunkin terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on koostuttava yhdestä paperiarkista, tai jos tarvitaan enemmän tilaa, todistuksen on oltava sellainen, että kaikista sivuista muodostuu yhtenäinen kokonaisuus, jonka sivuja ei voi erottaa toisistaan.

c)

Kun todistusmallissa ilmoitetaan, että tietyt väittämät sisällytetään todistukseen soveltuvin osin, todistuksen antava virkamies voi viivata yli väittämät, jotka eivät ole asiaankuuluvia, ja merkitä ne nimikirjaimillaan ja leimalla, tai ne voidaan poistaa kokonaan todistuksesta.

d)

Terveystodistus laaditaan vähintään yhdellä sen jäsenvaltion virallisella kielellä, jonka saapumisrajatarkastusaseman kautta lähetys tuodaan Euroopan unioniin, ja yhdellä määränpääjäsenvaltion virallisella kielellä. Nämä jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia todistuksen laatimisen jonkin muun jäsenvaltion virallisella kielellä, jos mukana on tarpeen vaatiessa virallinen käännös.

e)

Jos lähetyksessä olevien tuotteiden tunnistamiseksi (todistusmallin I.28 kohdassa oleva luettelo) terveystodistukseen kiinnitetään lisäsivuja, näiden sivujen katsotaan olevan osa terveystodistuksen alkuperäiskappaletta, ja todistuksen antavan virkamiehen on allekirjoitettava ja leimattava jokainen sivu.

f)

Jos terveystodistuksessa, myös e kohdassa tarkoitetuissa lisäluetteloissa, on enemmän kuin yksi sivu, jokaisen sivun alaosaan on laitettava sivunumero – (sivunumero) / (sivujen kokonaismäärä) – ja yläosaan toimivaltaisen viranomaisen antama todistuksen viitenumero.

g)

Virkaeläinlääkärin on täytettävä ja allekirjoitettava terveystodistuksen alkuperäiskappale viimeisenä työpäivänä ennen kuin lähetys lastataan Euroopan unioniin vientiä varten. Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että noudatetaan todistuksen myöntämistä koskevia vaatimuksia, jotka vastaavat neuvoston direktiivissä 96/93/EY (1) vahvistettuja vaatimuksia.

Virkaeläinlääkärin allekirjoituksen ja leiman värin on oltava eri kuin terveystodistuksen painoväri. Sama koskee leimoja, jotka eivät ole kohopainettuja tai vesileimoja.

h)

Terveystodistuksen alkuperäiskappaleen on seurattava lähetyksen mukana Euroopan unionin saapumisrajatarkastusasemalle asti.

i)

Viejänä toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen on annettava terveystodistuksen mallin I.2. ja II.a. kohdassa tarkoitettu todistuksen viitenumero.

2   OSA

Terveystodistuksen malli käytettäväksi sellaisten hevoseläinten munasolujen ja alkioiden tuonnissa, jotka on kerätty, käsitelty ja varastoitu neuvoston direktiivin 92/65/ETY mukaisesti 31. elokuuta 2010 jälkeen ja jotka on lähettänyt hyväksytty alkionsiirto- tai alkiontuotantoryhmä

Image

Image

Image

Image


(1)  EYVL L 13, 16.1.1997, s. 28.


Top