EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0221

2010/221/: Komission päätös, annettu 15 päivänä huhtikuuta 2010 , vesiviljelyeläinten ja luonnonvaraisten vesieläinten tiettyjen tautien vaikutuksen rajoittamiseen tähtäävien kansallisten toimenpiteiden hyväksymisestä neuvoston direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1850) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 98, 20.4.2010, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 287 - 291

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Kumoaja 32021D0260 . Latest consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/221/oj

20.4.2010   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 98/7


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 15 päivänä huhtikuuta 2010,

vesiviljelyeläinten ja luonnonvaraisten vesieläinten tiettyjen tautien vaikutuksen rajoittamiseen tähtäävien kansallisten toimenpiteiden hyväksymisestä neuvoston direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla K(2010) 1850)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2010/221/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta 24 päivänä lokakuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/88/EY (1) ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivin 91/67/ETY täytäntöönpanosta vesiviljeltyjen eläinten eräiden tautien vastaisten toimenpiteiden osalta 29 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/453/EY (2) hyväksytään tiettyjen jäsenvaltioiden tai niiden osien tautivapaa asema karpin kevätviremian (SVC), bakteeriperäisen munuaistaudin (BKD), tarttuvan haimakuoliotaudin (IPN) ja Gyrodactylus salaris -loistartunnan (GS) osalta, jäljempänä ’hyväksytyt taudista vapaat alueet’, sekä tiettyjen jäsenvaltioiden torjunta- tai hävittämisohjelmat SVC:n, BKD:n ja IPN:n osalta, jäljempänä ’hyväksytyt torjunta- tai hävittämisohjelmat’.

(2)

Jäsenvaltiot, joilla on päätöksen 2004/453/EY mukaisia hyväksyttyjä taudista vapaita alueita tai hyväksyttyjä torjunta- tai hävittämisohjelmia, voivat vaatia lisätakeita viljeltäviksi tarkoitettujen, asian kannalta merkityksellisille taudeille alttiiden elävien vesiviljeltyjen kalojen lähetyksiltä, jotka on määrä tuoda kyseisille alueille. Näihin lisätakeisiin sisältyy vaatimus siitä, että kyseisten lähetysten on oltava peräisin alueelta, jonka terveystilanne vastaa määräpaikan terveystilannetta.

(3)

Direktiivillä 2006/88/EY kumottiin ja korvattiin eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annettu neuvoston direktiivi 91/67/ETY (3). Direktiivissä 2006/88/EY kuitenkin säädetään, että päätöksen 2004/453/EY soveltamista on jatkettava direktiivin 2006/88/EY soveltamiseksi, kunnes on annettu tarvittavat säännökset kyseisen direktiivin mukaisesti. Nämä säännökset on annettava viimeistään kolmen vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta.

(4)

Direktiivin 2006/88/EY 43 artiklassa säädetään, että jäsenvaltiot voivat toteuttaa toimenpiteitä ehkäistäkseen tai torjuakseen tauteja, joita ei ole lueteltu direktiivin liitteessä IV olevassa II osassa, jos nämä aiheuttavat merkittävän riskin vesiviljelyeläinten tai luonnonvaraisten vesieläinten terveystilanteelle kyseisissä jäsenvaltioissa. Toimenpiteillä ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen ja aiheellista kyseisten tautien ehkäisemiseksi tai torjumiseksi.

(5)

Jäsenvaltiot, joille on myönnetty oikeus vaatia lisätakeita päätöksen 2004/453/EY nojalla, ovat toimittaneet komissiolle tiedot niiden tautien tilanteesta, joiden osalta ne ovat hyväksyneet taudista vapaita alueita tai torjunta- tai hävittämisohjelmia. Ne ovat osoittaneet, että on edelleen asianmukaista ja tarpeen edellyttää markkinoille saattamista, tuontia ja kauttakuljetusta koskevien vaatimusten muodossa kansallisia toimenpiteitä direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan mukaisesti.

(6)

Näin ollen jäsenvaltioiden, joille myönnettiin oikeus vaatia päätöksen 2004/453/EY mukaisesti lisätakeita tuotaessa taudille alttiisiin lajeihin kuuluvia vesiviljelyeläimiä hyväksytyille taudista vapaille alueille tai alueille, joilla on hyväksytty torjunta- tai hävittämisohjelma, olisi sallittava jatkaa näiden toimenpiteiden soveltamista direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan mukaisina hyväksyttyinä kansallisina toimenpiteinä.

(7)

Suomi on lisäksi toimittanut tietoja sen päätelmän tueksi, ettei enää ole välttämätöntä pitää tiettyjä valuma-alueita puskurivyöhykkeinä SVC:stä ja IPN:stä vapaan aseman suojaamiseksi.

(8)

Unionin lainsäädännön yksinkertaistamiseksi olisi hyväksyttyjen kansallisten toimenpiteiden kohteena oleville alueille tarkoitettujen vesiviljelyeläinten ja luonnonvaraisten vesieläinten lähetyksiä koskevat erityiset markkinoille saattamista, tuontia ja kauttakulkua koskevat vaatimukset sisällytettävä neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi 12 päivänä joulukuuta 2008 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008 (4) vahvistettuihin säännöksiin ja eläinten terveystodistusmalleihin.

(9)

Tällä päätöksellä hyväksyttyjä kansallisia toimenpiteitä olisi sovellettava vain niin kauan kuin ne ovat asianmukaisia ja välttämättömiä. Jäsenvaltioiden olisi tämän vuoksi lähetettävä vuosittain raportti komissiolle kansallisten toimenpiteiden toiminnasta.

(10)

Jos tämän päätöksen liitteessä I tautivapaiksi luetelluilla alueilla epäillään esiintyvän jotakin asiaankuuluvista taudeista, asiaa olisi tutkittava ja tutkimuksen aikana olisi sovellettava siirtorajoituksia niiden muiden jäsenvaltioiden suojelemiseksi, joilla on saman taudin osalta käytössä hyväksyttyjä kansallisia toimenpiteitä. Jotta lisäksi helpotettaisiin hyväksyttyjen kansallisten toimenpiteiden tarvittavaa uudelleenarviointia, kaikki myöhemmät tautivahvistukset olisi ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille.

(11)

Hävittämisohjelmien olisi saatava aikaan parannus tautitilanteessa kohtuullisen ajan kuluessa. Tällaisten ohjelmien kohteena olevilla alueilla olisi vuoden 2011 jälkipuoliskolla arvioitava uudelleen tautitilannetta ja kansallisten toimenpiteiden asianmukaisuutta. Tämän vuoksi tässä päätöksessä olisi säädettävä kyseisten toimenpiteiden soveltamisesta ainoastaan 31 päivään joulukuuta 2011.

(12)

Unionin lainsäädännön selkeyden vuoksi päätös 2004/453/EY olisi kumottava nimenomaisesti.

(13)

Kaupan keskeytymisen estämiseksi olisi sallittava sellaisten vesiviljelyeläinlähetysten, joiden mukana on päätöksen 2004/453/EY liitteen III mukaisesti myönnetty eläinten terveystodistus, saattaminen markkinoille tietyin edellytyksin 30 päivään kesäkuuta 2010.

(14)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tällä päätöksellä hyväksytään päätöksen liitteissä I ja II lueteltujen jäsenvaltioiden kansalliset toimenpiteet vesiviljelyeläinten ja luonnonvaraisten vesieläinten tiettyjen tautien vaikutuksen rajoittamiseksi direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2 artikla

Tiettyjen tautien, joita ei ole lueteltu direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevassa II osassa, vaikutuksen rajoittamiseen tähtäävien tiettyjen kansallisten toimenpiteiden hyväksyminen

1.   Jäsenvaltioita ja niiden osia, jotka luetellaan liitteessä I olevan taulukon toisessa ja neljännessä sarakkeessa, pidetään kyseisen taulukon ensimmäisessä sarakkeessa luetelluista taudeista vapaina, jäljempänä ’taudista vapaat alueet’.

2.   Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetut jäsenvaltiot voivat vaatia, että seuraavat taudista vapaalle alueelle tuotavat lähetykset täyttävät a ja b alakohdassa sen taudin osalta asetetut vaatimukset, joiden suhteen aluetta pidetään taudista vapaana:

a)

viljelyyn, uudelleensijoitusalueille, istuta ja ongi -kalastuspaikoille, avoimiin koristetiloihin ja istutukseen tarkoitettujen vesiviljelyeläinten on täytettävä

i)

asetuksen (EY) N:o 1251/2008 8 a artiklassa vahvistetut markkinoille saattamista koskevat vaatimukset,

ii)

asetuksen (EY) N:o 1251/2008 10 artiklassa vahvistetut tuontia koskevat vaatimukset,

iii)

asetuksen (EY) N:o 1251/2008 16 artiklassa vahvistetut kauttakuljetusta ja varastointia koskevat vaatimukset;

b)

suljettuihin koristetiloihin tarkoitettujen koristevesieläinten on täytettävä

i)

asetuksen (EY) N:o 1251/2008 11 artiklassa vahvistetut tuontia koskevat vaatimukset,

ii)

asetuksen (EY) N:o 1251/2008 16 artiklassa vahvistetut kauttakuljetusta ja varastointia koskevat vaatimukset.

3 artikla

Tiettyjen tautien, joita ei ole lueteltu direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevassa II osassa, kansallisten hävittämisohjelmien hyväksyminen

1.   Hyväksytään liitteessä II olevan taulukon ensimmäisessä sarakkeessa lueteltuja tauteja koskevat kyseisen taulukon toisessa sarakkeessa lueteltujen jäsenvaltioiden hävittämisohjelmat taulukon neljännessä sarakkeessa lueteltujen alueiden osalta, jäljempänä ’hävittämisohjelmat’.

2.   Liitteessä II olevassa taulukossa luetellut jäsenvaltiot voivat 31 päivään joulukuuta 2011 vaatia, että hävittämisohjelman piiriin kuuluvalle alueelle tuotavat 2 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen vesiviljelyeläinten lähetykset täyttävät kyseisissä kohdissa asetetut vaatimukset kyseisen hävittämisohjelman kattamien sairauksien osalta.

4 artikla

Raportointi

1.   Liitteissä I ja II lueteltujen jäsenvaltioiden on viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä huhtikuuta toimitettava komissiolle raportti 2 ja 3 artiklassa tarkoitetuista hyväksytyistä kansallisista toimenpiteistä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetun raportin on sisällettävä ainakin seuraavat ajan tasalla olevat tiedot:

a)

kansallisten toimenpiteiden kohteena olevien tautien aiheuttamat merkittävät riskit vesiviljelyeläinten tai luonnonvaraisten vesieläinten terveystilanteelle sekä kyseisten toimenpiteiden tarpeellisuus ja asianmukaisuus;

b)

taudista vapaan aseman säilyttämiseksi toteutetut kansalliset toimenpiteet, mukaan luettuna mahdollisesti toteutettu testaus; tällaista testausta koskevat tiedot on toimitettava käyttäen komission päätöksen 2009/177/EY (5) liitteessä VI esitettyä mallia;

c)

hävittämisohjelman kehittyminen, mukaan luettuna mahdollisesti toteutettu testaus; tällaista testausta koskevat tiedot on toimitettava käyttäen päätöksen 2009/177/EY liitteessä VI esitettyä mallia.

5 artikla

Tautiepäilyt ja tautien havaitseminen taudista vapailla alueilla

1.   Jos liitteessä I lueteltu jäsenvaltio epäilee tautia alueella, joka on kyseisessä liitteessä lueteltu kyseisen taudin osalta taudista vapaaksi alueeksi, kyseisen jäsenvaltion on toteutettava toimenpiteet, jotka vastaavat vähintään direktiivin 2006/88/EY 28 artiklassa, 29 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa sekä 30 artiklassa vahvistettuja toimenpiteitä.

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitetun taudin havaitseminen vahvistetaan epidemiologisessa tutkimuksessa, asianomaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille asiasta sekä kaikista mainitun taudin rajoittamiseksi ja torjumiseksi toteutetuista toimenpiteistä.

6 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2004/453/EY.

Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän päätökseen.

7 artikla

Siirtymäsäännökset

Siirtymäkautena 31 päivään heinäkuuta 2010 asti markkinoille saa saattaa vesiviljelyeläinten lähetyksiä, joiden mukana on päätöksen 2004/453/EY liitteen III mukainen eläinten terveystodistus, edellyttäen että ne saapuvat lopulliseen määräpaikkaansa ennen kyseistä päivämäärää.

8 artikla

Sovellettavuus

Tätä päätöstä sovelletaan 15 päivästä toukokuuta 2010.

9 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission puolesta

John DALLI

Komission jäsen


(1)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  EUVL L 156, 30.4.2004, s. 5.

(3)  EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1.

(4)  EUVL L 337, 16.12.2008, s. 41.

(5)  EUVL L 63, 7.3.2009, s. 15.


LIITE I

Jäsenvaltiot ja niiden osat, joita pidetään taulukossa luetelluista taudeista vapaina ja joiden osalta on hyväksytty direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti kyseisten tautien kulkeutumisen ehkäisevät kansalliset toimenpiteet

Tauti

Jäsenvaltio

Tunnus

Hyväksyttyjen kansallisten toimenpiteiden kohteena olevan alueen maantieteelliset rajat

Karpin kevätviremia (SVC)

Tanska

DK

Koko alue

Irlanti

IE

Koko alue

Suomi

FI

Koko alue

Ruotsi

SE

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta

UK

Pohjois-Irlannin, Mansaaren, Jerseyn ja Guernseyn alueet

Bakteeriperäinen munuaistauti (BKD)

Irlanti

IE

Koko alue

Yhdistynyt kuningaskunta

UK

Pohjois-Irlannin, Mansaaren ja Jerseyn alueet

Tarttuva haimakuoliotauti (IPN)

Suomi

FI

Alueen mannerosat

Ruotsi

SE

Alueen mannerosat

Yhdistynyt kuningaskunta

UK

Mansaaren alue

Gyrodactylus salaris -loistartunta (GS)

Irlanti

IE

Koko alue

Suomi

FI

Tenojoen ja Näätämönjoen valuma-alueet; Paatsjoen, Luttojoen ja Uutuanjoen valuma-alueita pidetään puskurivyöhykkeinä.

Yhdistynyt kuningaskunta

UK

Ison-Britannian, Pohjois-Irlannin, Mansaaren, Jerseyn ja Guernseyn alueet


LIITE II

Jäsenvaltiot ja niiden osat, joilla on vesieläinten tiettyjen tautien osalta hävittämisohjelmat ja jotka saavat toteuttaa kansallisia toimenpiteitä kyseisten tautien torjumiseksi direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Tauti

Jäsenvaltio

Tunnus

Hyväksyttyjen kansallisten toimenpiteiden kohteena olevan alueen maantieteelliset rajat

Karpin kevätviremia (SVC)

Yhdistynyt kuningaskunta

UK

Ison-Britannian alueet

Bakteeriperäinen munuaistauti (BKD)

Suomi

FI

Alueen mannerosat

Ruotsi

SE

Alueen mannerosat

Yhdistynyt kuningaskunta

UK

Ison-Britannian alueet

Tarttuva haimakuoliotauti (IPN)

Ruotsi

SE

Alueen rannikko-osat


Top