EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0719

Komission asetus (EY) N:o 719/2009, annettu 6 päivänä elokuuta 2009 , asetuksen (EY) N:o 1251/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden kolmansien maiden ja alueiden luettelosta, joista tiettyjä äyriäisiä ja koristevesieläimiä voidaan tuoda yhteisöön (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 205, 7.8.2009, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 123 - 127

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/719/oj

7.8.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 205/10


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 719/2009,

annettu 6 päivänä elokuuta 2009,

asetuksen (EY) N:o 1251/2008 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden kolmansien maiden ja alueiden luettelosta, joista tiettyjä äyriäisiä ja koristevesieläimiä voidaan tuoda yhteisöön

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta 24 päivänä lokakuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/88/EY (1) ja erityisesti sen 22 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2006/88/EY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden saattamiseen markkinoille, kuljettamiseen yhteisön kautta ja tuontiin yhteisön alueelle. Direktiivin mukaan vesiviljelyeläimiä ja niistä saatavia tuotteita voidaan tuoda yhteisöön ainoastaan sellaisista kolmansista maista tai kolmansien maiden osista, jotka on mainittu luettelossa, joka laaditaan ja saatetaan ajan tasalle kyseisessä direktiivissä tarkoitettua menettelyä noudattaen.

(2)

Neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi 12 päivänä joulukuuta 2008 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1251/2008 (2) 11 artiklassa vahvistetaan säännöt, joita sovelletaan suljettuihin koristetiloihin tarkoitettujen koristevesieläinten tuontiin.

(3)

Kyseisen asetuksen 11 artiklan 2 kohdan nojalla jäsenvaltioiden on sallittava sellaisten koristekalojen tuonti, jotka eivät ole millekään direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevan II osan luettelossa mainitulle taudille altista lajia, ja sellaisten koristenilviäisten ja koristeäyriäisten tuonti, jotka on tarkoitettu suljettuihin koristetiloihin, ainoastaan kolmansista maista tai alueilta, jotka kuuluvat Maailman eläintautijärjestöön (OIE). Kyseisellä säännöksellä varmistetaan, että näitä eläimiä koskevat asiaankuuluvat epidemiologiset tiedot ovat kaikkien OIE:n jäsenten saatavilla.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1251/2008 liitteessä III vahvistetaan luettelo kolmansista maista, alueista, vyöhykkeistä tai osastoista, joista viljelyyn, istuta ja ongi -kalastuspaikoille ja avoimiin koristetiloihin tarkoitettujen vesiviljelyeläinten sekä yhdelle tai useammalle direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevassa II osassa luetellulle taudille alttiiden ja suljettuihin koristetiloihin tarkoitettujen koristekalojen tuonti sallitaan.

(5)

Tyynenmeren yhteisön sihteeristö on kansainvälinen organisaatio, joka tarjoaa teknistä apua, toimintalinjoja koskevaa neuvontaa, koulutusta ja tutkimuspalveluja 22:lle Tyynenmeren saarten maalle ja alueelle muun muassa terveyden, inhimillisen kehityksen, maatalouden, metsätalouden ja kalatalouden alalla. Tietyt Tyynenmeren yhteisön sihteeristön jäsenet eivät ole OIE:n jäseniä.

(6)

OIE ja Tyynenmeren yhteisön sihteeristö tekivät sopimuksen syyskuussa 1999. Kyseisen sopimuksen mukaan Tyynenmeren yhteisön sihteeristön on määrä kannustaa niitä jäseniään, jotka eivät ole OIE:n jäseniä, osallistumaan eläinten terveyttä ja vesieläinten terveyttä koskevaan OIE:n tietoverkkoon.

(7)

Kyseisen sopimuksen liitteessä, josta Tyynenmeren yhteisön sihteeristö ja OIE sopivat 10 päivänä huhtikuuta 2003, vahvistetaan molempien osapuolten yhteistyön ehdot alueellisen eläinten terveyttä koskevan tietojärjestelmän kehittämiseksi, ylläpitämiseksi ja jakelemiseksi Tyynenmeren saarten maita ja alueita varten.

(8)

Tyynenmeren yhteisön sihteeristö ilmoitti komissiolle 31 päivänä maaliskuuta 2009 ja 30 päivänä huhtikuuta 2009 päivätyillä kirjeillä, että Tyynenmeren yhteisön sihteeristön jäsenet, jotka eivät ole OIE:n jäseniä, kykenevät lataamaan asiaankuuluvat tautitiedot OIE:n terveystietojärjestelmään OIE:n kriteerien mukaisesti toukokuusta 2009 alkaen.

(9)

Sen vuoksi on aiheellista muuttaa asetuksen (EY) N:o 1251/2008 11 artiklan 2 kohtaa, jotta sallitaan sellaisten koristekalojen tuonti, jotka eivät ole millekään direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevan II osan luettelossa mainitulle taudille altista lajia, ja sellaisten koristenilviäisten ja koristeäyriäisten tuonti, jotka on tarkoitettu suljettuihin koristetiloihin, myös kolmansista maista tai alueilta, jotka eivät ole OIE:n jäseniä mutta joilla on virallinen sopimus kyseisen organisaation kanssa sen eläinten terveyttä ja vesieläinten terveyttä koskevaan tietoverkkoon osallistumista varten.

(10)

Yhdysvallat on vahvistanut, että Puerto Rico, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Amerikan Samoa, Guam ja Pohjois-Mariaanit katsotaan Yhdysvaltain alueiksi, ja Yhdysvaltain toimivaltainen viranomainen on vastuussa eläintautien ilmoittamisesta OIE:lle.

(11)

Kyseisen asetuksen liitettä III olisi myös muutettava asiaankuuluvien Tyynenmeren yhteisön sihteeristön jäsenten sisällyttämiseksi siihen.

(12)

Eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/67/ETY (3) nojalla jäsenvaltioiden oli määrä varmistaa, että vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden tuontiin kolmansista maista sovellettiin vähintään vastaavia edellytyksiä kuin yhteisön tuotteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen.

(13)

Direktiivin 91/67/ETY voimassa ollessa viljeltäviksi, istuta ja ongi -kalastuspaikoille ja avoimiin koristetiloihin tarkoitettujen äyriäisten tuonti Yhdysvalloista sallittiin jäsenvaltioissa. Kyseinen direktiivi kumottiin ja korvattiin direktiivillä 2006/88/EY, jolla yhdenmukaistettiin tällaiseen tuontiin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset.

(14)

Asetuksen (EY) N:o 1251/2008 20 artiklan 3 kohdan b alakohdassa vahvistetaan siirtymäkausi, jonka aikana viljeltäviksi, istuta ja ongi -kalastuspaikoille ja avoimiin koristetiloihin tarkoitettujen äyriäiserien tuontia voidaan jatkaa ennen direktiivin 2006/88/EY voimaantuloa käytössä olleen järjestelyn mukaisesti. Kyseinen siirtymäkausi päättyy 30 päivänä kesäkuuta 2009.

(15)

Sen vuoksi Yhdysvallat olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 1251/2008 liitteeseen III, kunnes direktiivin 2006/88/EY mukaisesti paikan päällä suoritettavat tarkastukset on saatu päätökseen vesieläinten terveyttä koskevien yhteisön sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi.

(16)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 1251/2008 liitettä III olisi muutettava.

(17)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1251/2008 seuraavasti:

1)

Korvataan 11 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Koristekaloja, jotka eivät ole millekään direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevan II osan luettelossa mainitulle taudille altista lajia, ja koristenilviäisiä ja koristeäyriäisiä, jotka on tarkoitettu suljettuihin koristetiloihin, saa tuoda yhteisöön vain kolmansista maista tai alueilta, jotka

a)

ovat Maailman eläintautijärjestön (OIE) jäseniä; tai

b)

on lueteltu liitteessä III ja joilla on virallinen sopimus OIE:n kanssa eläinten terveydentilaa koskevien tietojensa säännöllisestä toimittamisesta kyseisen organisaation jäsenille.”

2)

Korvataan liite III tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä elokuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14.

(2)  EUVL L 337, 16.12.2008, s. 41.

(3)  EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1.


LIITE

”LIITE III

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA, ALUEISTA, VYÖHYKKEISTÄ TAI OSASTOISTA  (1)

(10 artiklan 1 kohdassa ja 11 artiklassa tarkoitettu)

Maa/alue

Vesiviljelylaji

Vyöhyke/osasto

ISO-koodi

Nimi

Kalat

Nilviäiset

Äyriäiset

Koodi

Kuvaus

AU

Australia

X (2)

 

 

 

 

BR

Brasilia

X (3)

 

 

 

 

CA

Kanada

X

 

 

CA 0 (5)

Koko alue

CA 1 (6)

Brittiläinen Kolumbia

CA 2 (6)

Alberta

CA 3 (6)

Saskatchewan

CA 4 (6)

Manitoba

CA 5 (6)

New Brunswick

CA 6 (6)

Nova Scotia

CA 7 (6)

Prinssi Edwardin saari

CA 8 (6)

Newfoundland ja Labrador

CA 9 (6)

Yukon

CA 10 (6)

Luoteisterritoriot

CA 11 (6)

Nunavut

CL

Chile

X (2)

 

 

 

Koko maa

CN

Kiina

X (3)

 

 

 

Koko maa

CO

Kolumbia

X (3)

 

 

 

Koko maa

CG

Kongo

X (3)

 

 

 

Koko maa

CK

Cookinsaaret

X (8)

X (8)

X (8)

 

Koko maa

HR

Kroatia

X (2)

 

 

 

Koko maa

HK

Hongkong

X (3)

 

 

 

Koko maa

IN

Intia

X (4)

 

 

 

Koko maa

ID

Indonesia

X (2)

 

 

 

Koko maa

IL

Israel

X (2)

 

 

 

Koko maa

JM

Jamaika

X (3)

 

 

 

Koko maa

JP

Japani

X (3)

 

 

 

Koko maa

KI

Kiribati

X (8)

X (8)

X (8)

 

Koko maa

LK

Sri Lanka

X (3)

 

 

 

Koko maa

MH

Marshallinsaaret

X (8)

X (8)

X (8)

 

Koko maa

MK (7)

entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

X (3)

 

 

 

Koko maa

MY

Malesia

X (3)

 

 

 

Niemimaa, Länsi-Malesia

NR

Nauru

X (8)

X (8)

X (8)

 

Koko maa

NU

Niue

X (8)

X (8)

X (8)

 

Koko maa

NZ

Uusi-Seelanti

X (2)

 

 

 

Koko maa

PF

Ranskan Polynesia

X (8)

X (8)

X (8)

 

Koko maa

PG

Papua-Uusi-Guinea

X (8)

X (8)

X (8)

 

Koko maa

PN

Pitcairn

X (8)

X (8)

X (8)

 

Koko maa

PW

Palau

X (8)

X (8)

X (8)

 

Koko maa

RU

Venäjä

X (2)

 

 

 

Koko maa

SB

Salomonsaaret

X (8)

X (8)

X (8)

 

Koko maa

SG

Singapore

X (3)

 

 

 

Koko maa

ZA

Etelä-Afrikka

X (2)

 

 

 

Koko maa

TW

Taiwan

X (3)

 

 

 

Koko maa

TH

Thaimaa

X (3)

 

 

 

Koko maa

TR

Turkki

X (2)

 

 

 

Koko maa

TK

Tokelau

X (8)

X (8)

X (8)

 

Koko maa

TO

Tonga

X (8)

X (8)

X (8)

 

Koko maa

TV

Tuvalu

X (8)

X (8)

X (8)

 

Koko maa

US

Yhdysvallat (9)

X

 

X

US 0 (5)

Koko maa

X

 

 

US 1 (6)

Koko maa seuraavia osavaltioita lukuun ottamatta: New York, Ohio, Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin, Minnesota ja Pennsylvania

 

X

 

US 2

Humboldt Bay (Kalifornia)

US 3

Netarts Bay (Oregon)

US 4

Wilapa Bay, Totten Inlet, Oakland Bay, Quilcence Bay ja Dabob Bay (Washington)

US 5

NELHA (Havaiji)

VN

Vietnam

X (4)

 

 

 

 

WF

Wallis ja Futuna

X (8)

X (8)

X (8)

 

Koko maa

WS

Samoa

X (8)

X (8)

X (8)

 

Koko maa


(1)  11 artiklan mukaan koristekaloja, jotka eivät ole millekään direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevan II osan luettelossa mainitulle taudille altista lajia, ja koristenilviäisiä ja koristeäyriäisiä, jotka on tarkoitettu suljettuihin koristetiloihin, saa myös tuoda yhteisöön kolmansista maista tai alueilta, jotka kuuluvat Maailman eläintautijärjestöön (OIE).

(2)  Koskee kaikkia kalalajeja.

(3)  Koskee ainoastaan direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevan II osan mukaan epitsoottiselle ulseratiiviselle syndroomalle alttiita, suljettuihin koristetiloihin tarkoitettuja kaloja sekä särkikaloja (Cyprinidae).

(4)  Koskee ainoastaan direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevan II osan mukaan epitsoottiselle ulseratiiviselle syndroomalle alttiita, suljettuihin koristetiloihin tarkoitettuja kaloja.

(5)  Ei koske kalalajeja, jotka ovat direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevan II osan mukaan alttiita virusperäiselle verenvuotoseptikemialle, tai sen levittäjälajeja.

(6)  Koskee ainoastaan kalalajeja, jotka ovat direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevan II osan mukaan alttiita virusperäiselle verenvuotoseptikemialle, tai sen levittäjälajeja.

(7)  Väliaikainen koodi, joka ei vaikuta lopulliseen nimeen, joka hyväksytään, kun Yhdistyneissä Kansakunnissa asiasta parhaillaan käytävät neuvottelut saadaan päätökseen.

(8)  Koskee ainoastaan koristekaloja, jotka eivät ole millekään direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV olevan II osan luettelossa mainitulle taudille altista lajia, ja koristenilviäisiä ja koristeäyriäisiä, jotka on tarkoitettu suljettuihin koristetiloihin.

(9)  Tämän asetuksen soveltamista varten Yhdysvaltoihin sisältyy Puerto Rico, Yhdysvaltain Neitsytsaaret, Amerikan Samoa, Guam ja Pohjois-Mariaanit.”


Top