EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0669

Komission asetus (EY) N:o 669/2009, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009 , Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 194, 25.7.2009, p. 11–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 65 - 75

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Kumoaja 32019R1793 . Latest consolidated version: 17/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/669/oj

25.7.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 669/2009,

annettu 24 päivänä heinäkuuta 2009,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 täytäntöönpanosta tiettyjen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia koskevan tehostetun virallisen valvonnan osalta ja päätöksen 2006/504/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 5 kohdan ja 63 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (2) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 882/2004 vahvistetaan yhdenmukaistetut puitteet virallisen valvonnan järjestämistä yhteisön tasolla koskeville yleisille säännöille, kolmansista maista tuotavien elintarvikkeiden ja rehujen virallinen valvonta mukaan luettuna. Lisäksi siinä säädetään luettelosta, joka on laadittava muista kuin eläinperäisistä rehuista ja elintarvikkeista, joiden osalta tunnustetaan jokin tunnettu riski tai uusia riskejä ja jotka on sen perusteella asetettava tehostettuun viralliseen valvontaan paikassa, jossa ne saapuvat mainitun asetuksen liitteessä I tarkoitetuille alueille, jäljempänä ’luettelo’. Tällaisen tehostetun valvonnan avulla olisi voitava vastata tunnettuihin tai uusiin riskeihin tehokkaammin ja toisaalta voitava kerätä tarkkoja seuranta- ja esiintyvyystietoja laboratoriotutkimuksista saaduista epäsuotuisista tuloksista.

(2)

Jotta luettelo voitaisiin laatia, olisi otettava huomioon tietyt perusteet, joilla voitaisiin tunnistaa tiedossa olevat tai uudet riskit, jotka liittyvät johonkin tiettyyn, muuhun kuin eläinperäiseen rehuun tai elintarvikkeeseen.

(3)

Kunnes standardimenetelmät ja perusteet tällaisen luettelon laatimiseksi on annettu, olisi sitä laadittaessa ja päivitettäessä otettava huomioon asetuksella (EY) N:o 178/2002 perustetun elintarvikkeiden ja rehujen nopean hälytysjärjestelmän mukaisista ilmoituksista saatavat tiedot, elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston raportit, kolmansilta mailta saatavat raportit, tietojenvaihto komission, jäsenvaltioiden ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen välillä sekä tieteelliset arvioinnit.

(4)

Asetuksessa (EY) N:o 882/2004 säädetään, että tehostetun valvonnan järjestämiseksi jäsenvaltioiden on nimettävä alueellaan erityiset saapumispaikat, joilla on käytössään asianomaiset valvontatilat erilaisille rehuille ja elintarvikkeille. Tämän vuoksi tässä asetuksessa on aiheellista säätää nimettyihin saapumispaikkoihin sovellettavista vähimmäisvaatimuksista, jotta varmistetaan valvonnan tehokkuuden tietty yhdenmukaisuus.

(5)

Asetuksessa (EY) N:o 882/2004 säädetään, että tehostetun valvonnan järjestämiseksi jäsenvaltioiden on edellytettävä, että eristä vastaavat rehu- ja elintarvikealan toimijat toimittavat ennakkoilmoituksen erien saapumisesta ja luonteesta. Jotta varmistetaan yhdenmukainen toimintatapa koko yhteisössä, olisikin säädettävä yhteisen tuloasiakirjan mallista tämän asetuksen piiriin kuuluvan, muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuontia varten. Yhteisen tuloasiakirjan olisi oltava tulliviranomaisten saatavilla, kun eristä annetaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskeva ilmoitus.

(6)

Jotta tehostetussa virallisessa valvonnassa yhteisön tasolla varmistettaisiin tietyn tasoinen yhdenmukaisuus, on lisäksi aiheellista säätää tässä asetuksessa siitä, että tällaiseen valvontaan olisi sisällytettävä asiakirjojen ja tunnistustarkastukset sekä fyysiset tarkastukset.

(7)

Olisi osoitettava riittävät rahavarat virallisen valvonnan tehostamisen järjestämiseksi. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden pitäisi kantaa maksuja, jotka ovat tarpeen tällaisesta valvonnasta koituvien kustannusten kattamiseksi. Maksut olisi laskettava asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VI säädettyjen perusteiden mukaisesti.

(8)

Chilipippuria, chilipippurituotteita, kurkumaa ja palmuöljyä koskevista kiireellisistä suojatoimenpiteistä 23 päivänä toukokuuta 2005 tehdyssä komission päätöksessä 2005/402/EY (3) säädetään, että kaikkiin tällaisten tuotteiden lähetyseriin on liitettävä analyysiraportti, joka osoittaa, että tuote ei sisällä mitään seuraavista aineista: sudan I (CAS-numero 842–07–9), sudan II (CAS-numero 3118–97–6), sudan III (CAS-numero 85–86–9) tai sudan IV (CAS-numero 85–83–6). Näiden toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen on elintarvikkeita ja rehuja koskevaan nopeaan hälytysjärjestelmään tullut vähemmän ilmoituksia, mikä osoittaa tilanteen huomattavaa parantumista sudan-väriaineiden esiintymisen osalta kyseisissä tuotteissa. Sen vuoksi on aiheellista lopettaa päätöksessä 2005/402 säädetty vaatimus, että analyysiraportti on toimitettava jokaisesta tuotteiden tuontierästä, ja sen sijaan säätää tällaisten erien yhdenmukaisesta tehostetusta valvonnasta niiden saapumispaikassa yhteisöön. Sen vuoksi päätös 2005/402/EY olisi kumottava.

(9)

Tietyistä kolmansista maista tuotaviin tiettyihin elintarvikkeisiin sovellettavista erityisehdoista näiden tuotteiden aflatoksiinipitoisuusriskien vuoksi 12 päivänä heinäkuuta 2006 tehdyssä komission päätöksessä 2006/504/EY (4) säädetään sellaisen valvonnan lisätystä tiheydestä (50 prosenttia kaikista eristä), joka koskee aflatoksiinien esiintymistä Brasiliasta peräisin olevissa maapähkinöissä. Näiden toimenpiteiden käyttöönoton jälkeen on elintarvikkeita ja rehuja koskevaan nopeaan hälytysjärjestelmään tullut vähemmän ilmoituksia Brasiliasta peräisin olevissa maapähkinöissä esiintyvien aflatoksiinien osalta. Sen vuoksi on aiheellista lopettaa päätöksessä 2006/504/EY säädetyt toimenpiteet tällaisten tavaroiden osalta, joihin olisi sen sijaan kohdistettava yhdenmukainen tehostettu valvonta niiden saapumispaikassa yhteisöön. Sen vuoksi päätöstä 2006/504/EY olisi muutettava.

(10)

Vähimmäisvaatimusten soveltaminen nimettyihin saapumispaikkoihin voi aiheuttaa jäsenvaltioille käytännön ongelmia. Tässä asetuksessa olisikin säädettävä siirtymäkaudesta, jonka aikana vaatimukset voidaan asteittain panna täytäntöön. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi tämän vuoksi voitava siirtymäkauden aikana toteuttaa vaaditut tunnistustarkastukset ja fyysiset tarkastukset myös muissa valvontapaikoissa kuin nimetyissä saapumispaikoissa. Tällaisissa tapauksissa valvontapaikkojen olisi oltava tässä asetuksessa säädettyjen, nimettyjä saapumispaikkoja koskevien vähimmäisvaatimusten mukaisia.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EY) N:o 882/2004 15 artiklan 5 kohdan nojalla toteutettavaa tehostettua virallista valvontaa koskevista säännöistä, joita sovelletaan tämän asetuksen liitteessä I lueteltujen muiden kuin eläinperäisten rehujen ja elintarvikkeiden tuonnissa niissä saapumispaikoissa, joiden kautta ne tulevat mainitun asetuksen liitteessä I tarkoitetuille alueille.

2 artikla

Liitteen I päivitys

Jotta liitteessä I oleva luettelo voidaan laatia ja sitä voidaan säännöllisesti muuttaa, on otettava huomioon vähintään seuraavat tiedonlähteet:

a)

elintarvikkeiden ja rehujen nopean hälytysjärjestelmän mukaisista ilmoituksista saatavat tiedot;

b)

elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston toiminnasta saatavat raportit ja tiedot;

c)

kolmansilta mailta saadut raportit ja tiedot;

d)

tietojenvaihto komission, jäsenvaltioiden ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen välillä;

e)

tieteelliset arvioinnit tarvittaessa.

Liitteessä I olevaa luetteloa on tarkasteltava säännöllisesti ja vähintään neljännesvuosittain.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’yhteisellä tuloasiakirjalla’ liitteessä II olevan mallin mukaista asiakirjaa, jonka rehu- ja elintarvikealan toimija tai sen edustaja täyttää 5 artiklan mukaisesti ja jonka toimivaltainen viranomainen täyttää virallisen valvonnan loppuunsaattamisen vahvistamiseksi;

b)

’nimetyllä saapumispaikalla’ asetuksen (EY) N:o 882/2004 17 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettua saapumispaikkaa johonkin kyseisen asetuksen liitteessä I tarkoitetuista alueista; kun kyseessä ovat meritietä saapuvat erät, jotka puretaan aluksesta, jotta ne voidaan lastata toiseen alukseen jatkokuljetusta varten jossakin toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan satamaan, nimetty saapumispaikka on viimeksi mainittu satama;

c)

’erällä’ tiettyä määrää jotakin sellaista tämän asetuksen liitteessä I lueteltua samaan luokkaan tai kuvaukseen kuuluvaa muuta kuin eläinperäistä rehua tai elintarviketta, joka kuuluu saman asiakirjan tai samojen asiakirjojen piriin, kuljetetaan samalla liikennevälineellä ja on peräisin samasta kolmannesta maasta tai tällaisen maan osasta.

4 artikla

Nimettyjä saapumispaikkoja koskevat vähimmäisvaatimukset

Rajoittamatta 19 artiklan soveltamista nimetyissä saapumispaikoissa on oltava saatavilla vähintään seuraavat:

a)

riittävä määrä pätevyydeltään ja kokemukseltaan sopivaa henkilöstöä, joka toteuttaa erien vaadittavat tarkastukset;

b)

soveltuvat tilat toimivaltaisille viranomaisille tarvittavien tarkastusten toteuttamiseksi;

c)

yksityiskohtaiset ohjeet, jotka koskevat analysointia varten tehtävää näytteenottoa ja tällaisten näytteiden lähettämistä analysoitavaksi asetuksen (EY) N:o 882/2004 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimettyyn laboratorioon, jäljempänä ’nimetty laboratorio’;

d)

tilat erien (ja konttierien) säilyttämiseksi asianmukaisissa olosuhteissa tarvittaessa pidätyskauden ajan, kun c kohdassa tarkoitetun analysoinnin tuloksia odotetaan, ja riittävä määrä varastotiloja, kylmävarastot mukaan luettuina, kun erän luonteen vuoksi tarvitaan vakioitua lämpötilaa;

e)

purkulaitteet ja soveltuvat laitteet analysointia varten tehtävän näytteenoton toteuttamiseksi;

f)

mahdollisuus tehdä tarvittaessa purkaminen ja näytteenotto analysointia varten suojatussa paikassa;

g)

nimetty laboratorio, joka voi tehdä c kohdassa tarkoitetun analysoinnin ja jonka sijainti on sellainen, että näytteet voidaan kuljettaa sinne lyhyessä ajassa.

5 artikla

Nimettyjen saapumispaikkojen luettelo

Jäsenvaltioiden on pidettävä yllä ja tarjottava internetissä yleisesti saataville ajantasainen luettelo nimetyistä saapumispaikoista kunkin liitteessä I luetellun tuotteen osalta. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle näiden luetteloiden internetosoitteet.

Komissio tarjoaa tällaisia luetteloita koskevat kansalliset linkit niihin tutustumista varten www-sivustollaan.

6 artikla

Ennakkoilmoitus eristä

Rehu- ja elintarvikealan toimijoiden tai niiden edustajien on annettava riittävä ennakkoilmoitus arvioidusta päivämäärästä ja kellonajasta, jolloin erä fyysisesti saapuu nimettyyn saapumispaikkaan, sekä erän luonteesta.

Tämän vuoksi niiden on täytettävä yhteisen tuloasiakirjan osa I ja toimitettava kyseinen asiakirja nimetyn saapumispaikan toimivaltaiselle viranomaiselle vähintään yksi työpäivä ennen erän fyysistä saapumista.

7 artikla

Yhteisten tuloasiakirjojen kieli

Yhteiset tuloasiakirjat on laadittava jollakin sen jäsenvaltion, jossa nimetty saapumispaikka sijaitsee, virallisella kielellä.

Jäsenvaltio voi kuitenkin myöntyä siihen, että yhteiset tuloasiakirjat laaditaan muulla yhteisön virallisella kielellä.

8 artikla

Tehostettu virallinen valvonta nimetyissä saapumispaikoissa

1.   Nimetyn saapumispaikan toimivaltaisen viranomaisen on ilman aiheetonta viivytystä tehtävä

a)

asiakirjojen tarkastukset kaikille erille kahden työpäivän kuluessa niiden saapumisesta nimettyyn saapumispaikkaan, poikkeuksellisia ja väistämättömiä olosuhteita lukuun ottamatta;

b)

tunnistus- ja fyysiset tarkastukset, laboratorioanalyysi mukaan luettuna, liitteessä I esitetyllä tiheydellä ja siten, että rehu- ja elintarvikealan toimijoiden tai niiden edustajien ei ole mahdollista ennustaa, kohdistuuko johonkin tiettyyn erään tällaisia tarkastuksia; fyysisten tarkastusten tulosten on oltava saatavilla heti, kun se on teknisesti mahdollista.

2.   Kun 1 kohdassa säädetyt tarkastukset on saatettu loppuun, toimivaltaisen viranomaisen on

a)

täytettävä yhteisen tuloasiakirjan osan II soveltuva osa, ja toimivaltaisen viranomaisen vastuullisen virkamiehen on leimattava ja allekirjoitettava mainitun asiakirjan alkuperäinen kappale;

b)

tehtävä allekirjoitetusta ja leimatusta yhteisestä tuloasiakirjasta kopio ja säilytettävä se.

Yhteisen tuloasiakirjan alkuperäiskappale on liitettävä erään, kun sen kuljetusta jatketaan, kunnes se saapuu yhteisessä tuloasiakirjassa osoitettuun määränpäähän.

Nimetyn saapumispaikan toimivaltainen viranomainen voi sallia erän kuljetuksen jatkamisen, ennen kuin fyysisten tarkastusten tulokset on saatu. Jos tällainen lupa annetaan, nimetyn saapumispaikan toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava siitä määränpäänä olevan paikan toimivaltaiselle viranomaiselle ja on toteutettava soveltuvat järjestelyt, jotta taataan, että erä on toimivaltaisten viranomaisten jatkuvassa valvonnassa eikä sitä voida millään tavoin käsitellä luvattomasti, ennen kuin fyysisten tarkastusten tulokset on saatu.

Jos erää kuljetetaan, ennen kuin fyysisten tarkastusten tulokset ovat saatavilla, on tätä varten annettava alkuperäisen yhteisen tuloasiakirjan oikeaksi todistettu kopio.

9 artikla

Erityiset olosuhteet

1.   Jos tietty nimetty saapumispaikka toimii erityisten maantieteellisten rajoitusten alaisena, komissio voi kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä sallia, että tällaisen saapumispaikan toimivaltaiset viranomaiset tekevät fyysiset tarkastukset jonkin rehu- ja elintarvikealan toimijan tiloissa, kunhan seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

nimetyssä saapumispaikassa tehtävien tarkastusten tehokkuudelle ei koidu haittaa;

b)

tilat täyttävät 4 artiklan ilmaistut soveltuvat vaatimukset, ja jäsenvaltio on hyväksynyt ne tähän tarkoitukseen;

c)

on toteutettu soveltuvat järjestelyt, jotta taataan, että erä on nimetyn saapumispaikan toimivaltaisten viranomaisten jatkuvassa valvonnassa siitä lähtien, kun se saapuu nimettyyn saapumispaikkaan, eikä sitä voida millään tavoin käsitellä luvattomasti tarkastusten aikana.

2.   Poiketen siitä, mitä 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, päätöksessä uuden tuotteen ottamisesta liitteen I luetteloon voidaan poikkeuksellisissa olosuhteissa säätää, että yhteisessä tuloasiakirjassa ilmoitetun määränpään toimivaltainen viranomainen voi tarvittaessa tehdä kyseisen tuotteen erien tunnistus- ja fyysiset tarkastukset rehu- ja elintarvikealan toimijan tiloissa seuraavin edellytyksin, jos 1 kohdan b ja c alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät:

a)

tuote on helposti pilaantuva tai pakkauksen erityisominaisuuksien vuoksi näytteenoton toteuttaminen nimetyssä saapumispaikassa väistämättä aiheuttaisi suuren riskin elintarviketurvallisuudelle tai olisi suuri riski, että tuote vahingoittuu kohtuuttomasti;

b)

nimetyn saapumispaikan toimivaltaiset viranomaiset ja fyysisten tarkastusten tekemisestä vastaavat toimivaltaiset viranomaiset ovat toteuttaneet soveltuvat yhteistyöjärjestelyt, jotta varmistetaan, että

i)

erää ei voida millään tavoin käsitellä luvattomasti minkään tarkastuksen aikana;

ii)

jäljempänä 15 artiklassa säädetyt raportointia koskevat vaatimukset täyttyvät.

10 artikla

Luovutus vapaaseen liikkeeseen

Erän luovuttaminen vapaaseen liikkeeseen edellyttää, että rehu- ja elintarvikealan toimija tai sen edustaja esittää tulliviranomaisille yhteisen tuloasiakirjan tai sen sähköisen vastineen, jonka toimivaltainen viranomainen on asianmukaisesti täyttänyt, kun kaikki 8 artiklan 1 kohdassa edellytetyt tarkastukset on tehty ja fyysisten tarkastusten myönteiset tulokset ovat tiedossa, jos tällaisia tarkastuksia vaaditaan.

11 artikla

Rehu- ja elintarvikealan toimijoiden velvoitteet

Jos erän erityisominaisuudet antavat tähän aiheen, rehu- ja elintarvikealan toimijan tai sen edustajan on tarjottava toimivaltaisen viranomaisen saataville

a)

riittävät henkilöstöresurssit ja logistiikka erän purkamiseksi, jotta virallinen valvonta voidaan toteuttaa;

b)

soveltuvat laitteet analysointia varten tehtävään näytteenottoon erityiskuljetuksen ja/tai erityisten pakkausmuotojen osalta, jos tällaista näytteenottoa ei voida edustavasti toteuttaa tavanomaisilla näytteenottolaitteilla.

12 artikla

Erien jakaminen

Eriä voidaan jakaa vasta, kun tehostettu virallinen valvonta on toteutettu ja toimivaltainen viranomainen on 8 artiklan mukaisesti täyttänyt yhteisen tuloasiakirjan.

Jos erä tällöin jaetaan, on kuhunkin erän osaan liitettävä oikeaksi todistettu kopio yhteisestä tuloasiakirjasta, kunnes se luovutetaan vapaaseen liikkeeseen.

13 artikla

Vaatimustenvastaisuus

Jos virallisessa valvonnassa todetaan vaatimustenvastaisuutta, toimivaltaisen viranomaisen vastuullisen virkamiehen on täytettävä yhteisen tuloasiakirjan osa III ja on toteutettava toimia asetuksen (EY) N:o 882/2004 19, 20 ja 21 artiklan mukaisesti.

14 artikla

Maksut

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava tällä asetuksella säädetystä tehostetusta virallisesta valvonnasta johtuvien maksujen keruu asetuksen (EY) N:o 882/2004 27 artiklan 4 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 882/2004 liitteessä VI säädettyjen perusteiden mukaisesti.

2.   Erästä vastaavien rehu- ja elintarvikealan toimijoiden tai niiden edustajien on maksettava 1 kohdassa tarkoitetut maksut.

15 artikla

Komissiolle toimitettavat raportit

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle raportti eristä, jotta liitteessä I lueteltuja muita kuin eläinperäisiä rehuja ja elintarvikkeita voidaan jatkuvasti arvioida.

Raportti on toimitettava neljännesvuosittain kutakin vuosineljännestä seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

2.   Kertomuksen on sisällettävä seuraavat tiedot:

a)

tarkat tiedot jokaisesta erästä, seuraavat mukaan luettuina:

i)

erän koko nettopainona ilmaistuna;

ii)

kunkin erän alkuperämaa;

b)

niiden erien lukumäärä, joista on analysointia varten tehty näytteenotto;

c)

8 artiklan 1 kohdassa säädettyjen tarkastusten tulokset.

3.   Komissio kokoaa 2 kohdan mukaisesti saadut raportit ja saattaa ne jäsenvaltioiden saataville.

16 artikla

Päätöksen 2006/504/EY muuttaminen

Muutetaan päätös 2006/504/EY seuraavasti:

1.

poistetaan 1 artiklan a alakohdan iii, iv ja v alakohta,

2.

korvataan 5 artiklan 2 kohdan a alakohta seuraavasti:

”a)

jokaisesta elintarvikelähetyksestä, joka tulee Brasiliasta;”

3.

poistetaan 7 artiklan 3 kohta.

17 artikla

Päätöksen 2005/402/EY kumoaminen

Kumotaan komission päätös 2005/402/EY.

18 artikla

Sovellettavuus

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 25 päivästä tammikuuta 2010.

19 artikla

Siirtymätoimenpiteet

1.   Jos jossakin nimetyssä saapumispaikassa ei ole 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisten fyysisten tarkastusten toteuttamiseen tarvittavia edellytyksiä, tällaiset tarkastukset voidaan viiden vuoden ajan tämän asetuksen voimaantulopäivästä toteuttaa ennen tavaroiden ilmoittamista vapaaseen liikkeeseen luovutettaviksi jossakin muussa saman jäsenvaltion valvontapaikassa, jolle toimivaltainen viranomainen on myöntänyt luvan, sillä edellytyksellä, että tällainen valvontapaikka on 4 artiklassa säädettyjen vähimmäisvaatimusten mukainen.

2.   Jäsenvaltioiden on www-sivustollaan tarjottava yleisesti saataville luettelo valvontapaikoista, joille on myönnetty lupa 1 kohdan mukaisesti.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä heinäkuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(3)  EUVL L 135, 28.5.2005, s. 34.

(4)  EUVL L 199, 21.7.2006, s. 21.


LIITE I

A.   Muut kuin eläinperäiset rehut ja elintarvikkeet, jotka asetetaan tehostettuun viralliseen valvontaan nimetyssä saapumispaikassa

Rehut ja elintarvikkeet

(käyttötarkoitus)

CN-koodi

Alkuperämaa

Vaara

Fyysisten ja tunnistustarkastusten tiheys (2)

(%)

Maapähkinät ja niistä saadut tuotteet (rehu ja elintarvikkeet)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Argentiina

Aflatoksiinit

10

Maapähkinät ja niistä saadut tuotteet (rehu ja elintarvikkeet)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

Brasilia

Aflatoksiinit

50

Hivenaineet (rehut ja elintarvikkeet) (3)  (4)

2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99;

Kiina

Kadmium ja lyijy

50

Maapähkinät ja niistä saadut tuotteet (rehu ja elintarvikkeet) ja erityisesti maapähkinävoi (elintarvikkeet)

1202 10; 1202 20 00; 2008 11;

Ghana

Aflatoksiinit

50

Mausteet (elintarvikkeet):

Capsicum spp (niiden kuivatut hedelmät, kokonaisina tai jauhettuina, maustepaprikat, chilijauhe, cayenne ja paprika mukaan luettuina)

Myristica fragrans (muskottipähkinä)

Zingiber officinale (inkivääri)

Curcuma longa (kurkuma)

0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00;

Intia

Aflatoksiinit

50

Maapähkinät ja niistä saadut tuotteet (rehu ja elintarvikkeet)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Intia

Aflatoksiinit

10

Melonin (egusi) siemenet ja niistä saadut tuotteet (5) (elintarvikkeet)

ex 1207 99

Nigeria

Aflatoksiinit

50

Rusinat (elintarvikkeet)

0806 20

Uzbekistan

Okratoksiini A

50

Chilipippuri, chilipippurituotteet, kurkuma ja palmuöljy

0904 20 90; 0910 99 60; 0910 30 00; 1511 10 90

Kaikki kolmannet maat

Sudan-värit

20

Maapähkinät ja niistä saadut tuotteet (rehu ja elintarvikkeet)

1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

Vietnam

Aflatoksiinit

10

Basmatiriisi sellaisenaan nautittavaksi (elintarvikkeet)

ex 1006 30

Pakistan

Aflatoksiinit

50

Basmatiriisi sellaisenaan nautittavaksi (elintarvikkeet)

ex 1006 30

Intia

Aflatoksiinit

10

Mangot, pitkäpavut (Vigna sesquipedalis), ”bitter melon” (Momordica charantia), lauki (Lagenaria siceraria), paprikat ja munakoisot (elintarvikkeet)

ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; 0707 00; 0709 60; 0709 30 00

Dominikaaninen tasavalta

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämämenetelmillä, joiden perustana CG-MS ja LC-MS (1)

50

Banaanit

0803 00 11

Dominikaa¬ninen tasavalta

Torjunta-ainejäämät analysoitu monijäämä¬menetelmillä, joiden perustana CG-MS ja LC-MS (1)

10

Tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset (paprikat, kesäkurpitsat ja tomaatit)

0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

Turkki

Torjunta-aineet: metomyyli ja oksamyyli

10

Päärynät

0808 20 10

Turkki

Torjunta-aine: amitratsi

10

Tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt vihannekset (elintarvikkeet)

pitkäpavut (Vigna sesquipedalis)

munakoisot

kaalikasvit

0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

Thaimaa

Orgaanista fosforia sisältävät torjunta-ainejäämät

50

B)   Määritelmät

Tässä liitteessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

”chilillä” tarkoitetaan CN-koodiin 0904 20 90 kuuluvia ihmisravinnoksi tarkoitettuja kuivattuja ja murskattuja tai jauhettuja Capsicum-sukuisia hedelmiä missä tahansa muodossa;

b)

”chilituotteilla” tarkoitetaan CN-koodiin 0910 99 60 kuuluvaa ihmisravinnoksi tarkoitettua curry-jauhetta missä tahansa muodossa;

c)

”kurkumalla” tarkoitetaan CN-koodiin 0910 30 00 kuuluvaa ihmisravinnoksi tarkoitettua kuivattua ja murskattua tai jauhettua kurkumaa missä tahansa muodossa;

d)

”palmuöljyllä” tarkoitetaan CN-koodiin 1511 10 90 kuuluvaa suoraan ihmisravinnoksi tarkoitettua palmuöljyä;

e)

”sudan-väreillä” tarkoitetaan seuraavia kemiallisia aineita:

i)

sudan I (CAS-numero 842–07–9)

ii)

sudan II (CAS-numero 3118–97–6)

iii)

sudan III (CAS-numero 85–86–9)

iv)

scarletinpuna tai sudan IV (CAS-numero 85–83–6).


(1)  erityisesti seuraavien jäämät: amitratsi, asefaatti, aldikarbi, benomyyli, karbendatsiimi, klorfenapyri, klorpyrifossi, C2S (ditiokarbamaatit), diafentiuroni, diatsinoni, diklorvossi, dikofoli, dimetoaatti, endosulfaani, fenamidoni, imidaklopridi, malationi, metamidofossi, metiokarbi, metomyyli, monokrotofossi, ometoaatti, oksamyyli, profenofossi, propikonatsoli, tiabendatsoli, tiaklopridi.

(2)  Jos johonkin nimikkeeseen kuuluvista tuotteista vain osalle on tehtävä tarkastukset ja jollei tavaranimikkeistössä ole erityistä alanimikettä kyseisen nimikkeen osalta, nimike on merkitty tunnuksella ”Ex” (esimerkiksi Ex20079997: ainoastaan hasselpähkinöitä sisältävät tuotteet olisi otettava mukaan).

(3)  Tässä kohdassa tarkoitettuja hivenaineita ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 liitteessä I olevassa 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun hivenaineyhdisteiden funktionaaliseen ryhmään kuuluvat hivenaineet (EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29).

(4)  Toiminnan viitearvoja ovat enimmäismäärät, jotka määritetty hivenaineyhdisteiden funktionaaliseen ryhmään kuuluvien lisäaineiden lyijylle ja kadmiumille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY liitteessä I (EYVL L 140, 30.5.2002, s. 10). Jos hivenaineet merkitään ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 10 päivänä kesäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 51) 2 artiklassa määritellyiksi ravintolisiksi, sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 1881/2006 vahvistettuja enimmäistasoja.

(5)  Toiminnan viitearvoja ovat enimmäismäärät, jotka on määritetty maapähkinöiden ja niistä saatujen tuotteiden aflatoksiineille asetuksen (EY) N:o 1881/2006 liitteessä (EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5).


LIITE II

YHTEINEN TULOASIAKIRJA (CED

Image

Image

Ohjeet CED:tä varten

Yleistä

:

Täyttäkää asiakirja suuraakkosin. Ohjeet liittyvät kohtaan, jonka numero on annettu.

I osa

Tämän osan täyttää rehu- ja elintarvikealan toimija tai sen edustaja, jollei toisin ole ilmoitettu.

Kohta I.1.

Lähettäjä: sen luonnollisen tai oikeushenkilön (rehu- ja elintarvikealan toimija) nimi ja täydellinen osoite, joka lähettää erän. Puhelin- ja faksinumeron ja sähköpostiosoitteen antamista suositellaan.

Kohta I.2.

Tämän kohdan täyttävät 2 artiklassa määritellyn nimetyn saapumispaikan viranomaiset.

Kohta I.3.

Vastaanottaja: sen luonnollisen tai oikeushenkilön (rehu- ja elintarvikealan toimija) nimi ja täydellinen osoite, joka on erän vastaanottaja. Puhelin- ja faksinumeron ja sähköpostiosoitteen antamista suositellaan.

Kohta I.4.

Erästä vastaava henkilö (myös agentti, tavaranilmoittaja tai rehu- ja elintarvikealan toimija): henkilö, joka vastaa erästä, kun se esitetään nimetyssä saapumispaikassa, ja joka tekee maahantuojan puolesta tarvittavat ilmoitukset toimivaltaisille viranomaisille. Annetaan nimi ja täydellinen osoite. Puhelin- ja faksinumeron ja sähköpostiosoitteen antamista suositellaan.

Kohta I.5.

Alkuperämaa: tarkoittaa maata, josta tavara on peräisin, jossa se on kasvatettu, korjattu tai tuotettu.

Kohta I.6.

Maa, josta erä on lähetetty: tarkoittaa maata, jossa erä lastattiin lopulliseen liikennevälineeseen yhteisöön kuljetusta varten.

Kohta I.7.

Tuoja: nimi ja täydellinen osoite. Puhelin- ja faksinumeron ja sähköpostiosoitteen antamista suositellaan.

Kohta I.8.

Määräpaikka: toimitusosoite yhteisössä. Puhelin- ja faksinumeron ja sähköpostiosoitteen antamista suositellaan.

Kohta I.9.

Saapuminen nimettyyn saapumispaikkaan: annetaan arvioitu päivämäärä, jolloin erän oletetaan saapuvan nimettyyn saapumispaikkaan.

Kohta I.10.

Asiakirjat: ilmoitetaan tapauksen mukaan erään liitettyjen virallisten asiakirjojen antamispäivä ja numero.

Kohta I.11.

Annetaan täydet yksityiskohtaiset tiedot saapuvasta kuljetusvälineestä: lentokoneiden osalta lennon numero, aluksista laivan nimi, ajoneuvoista rekisterikilven sekä tarvittaessa perävaunun numero, rautatiekuljetuksista junan tunnus ja vaunun numero. Asiakirjaviitteet: lentorahtikirjan numero, rautatie- tai rekkakuljetuksista rahtikirjan numero tai kaupallinen numero.

Kohta I.12.

Tavaran kuvaus: annetaan yksityiskohtainen kuvaus tavarasta (rehusta myös tyyppi).

Kohta I.13.

Maailman tullijärjestön harmonoidun järjestelmän HS-koodi tai tavaran koodi.

Kohta I.14.

Bruttopaino: kokonaispaino kilogrammoina. Tämä määritellään tuotteiden ja tuotetta lähinnä olevan säiliön sekä kaikkien pakkauksien yhteenlasketuksi massaksi, kuitenkin ilman kuljetuskontteja ja muita kuljetuslaitteita.

Nettopaino: varsinaisen tuotteen paino kilogrammoina ilman pakkauksia. Tämä määritellään itse tuotteiden massaksi ilman tuotetta lähinnä olevia säiliöitä tai mitään pakkauksia.

Kohta I.15.

Pakkausten lukumäärä.

Kohta I.16.

Lämpötila: merkitään kuljetustapa/varastointilämpötila rastilla.

Kohta I.17.

Pakkausten tyyppi: nimetään tuotteiden pakkaustyyppi.

Kohta I.18.

Tavaran aiottu käyttötarkoitus: merkitään rastilla oikea vaihtoehto sen mukaisesti, onko tavara tarkoitettu ihmisravinnoksi ilman ennakkolajittelua tai muuta fyysistä käsittelyä (tässä tapauksessa rastitaan ”ihmisravinnoksi”) vai onko se tarkoitettu ihmisravinnoksi tällaisen käsittelyn jälkeen (jolloin rastitaan ”lisäkäsittely”) vai onko se tarkoitettu käytettäväksi ”rehuna” (rastitaan ”rehuna”).

Kohta I.19.

Annetaan kaikki sinetin ja kontin tunnistenumerot.

Kohta I.20.

Siirto valvontapaikkaan: nimetyssä saapumispaikassa on laitettava rasti tähän ruutuun 17 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden aikana, jotta jatkokuljetus toiseen valvontapaikkaan olisi mahdollinen.

Kohta I.21.

Ei sovelleta.

Kohta I.22.

Tuonnin osalta: tämä ruutu rastitaan, jos erä on tarkoitettu tuontiin (8 artikla).

Kohta I.23.

Ei sovelleta.

Kohta I.24.

Merkitään rastilla kuljetusväline.

II osa

Tämän osan täyttää toimivaltainen viranomainen.

Kohta II.1.

Käytetään samaa viitenumeroa kuin kohdassa I.2.

Kohta II.2.

Tarvittaessa tullin käyttöön.

Kohta II.3.

Asiakirjojen tarkastus: täytetään kaikista eristä.

Kohta II.4.

Nimetyn saapumispaikan viranomaisen on ilmoitettava, onko erä valittu fyysisiin tarkastuksiin, jotka voidaan 17 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden aikana tehdä toisessa valvontapaikassa.

Kohta II.5.

Nimetyn saapumispaikan viranomaisen on 17 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden aikana ilmoitettava, mihin valvontapaikkaan erä voidaan siirtää fyysistä tarkastusta varten, kun asiakirjojen tarkastus / tunnistustarkastus on tehty tyydyttävästi.

Kohta II.6.

Ilmoitetaan selkeästi toimet, joita toteutetaan, jos erä hylätään asiakirjojen tarkastuksesta tai tunnistustarkastuksesta saatujen epätyydyttävien tulosten vuoksi. Kohdassa II.7. olisi ilmoitettava määränpäänä olevan laitoksen nimi, kun kyseessä on ”jälleenvienti”, ”hävittäminen”, ”muuntaminen” ja ”käyttö muuhun tarkoitukseen”.

Kohta II.7.

Annetaan hyväksyntänumero ja osoite (tai aluksen nimi ja satama) kaikista määräpaikoista, joissa edellytetään erän jatkovalvontaa, esimerkiksi kohtaa II.6 varten ”jälleenvienti”, ”hävittäminen”, ”muuntaminen” tai ”käyttö muuhun tarkoitukseen”

Kohta II.8.

Nimetyn saapumispaikan toimivaltaisen viranomaisen virallinen leima.

Kohta II.9.

Nimetyn saapumispaikan toimivaltaisen viranomaisen vastuullisen virkamiehen allekirjoitus.

Kohta II.10.

Ei sovelleta.

Kohta II.11.

Nimetyn saapumispaikan viranomainen tai 17 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden aikana valvontapaikan toimivaltainen viranomainen ilmoittaa tässä tunnistustarkastusten tulokset.

Kohta II.12.

Nimetyn saapumispaikan viranomainen tai 17 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden aikana valvontapaikan toimivaltainen viranomainen ilmoittaa tässä fyysisten tarkastusten tulokset.

Kohta II.13.

Nimetyn saapumispaikan viranomainen tai 17 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden aikana valvontapaikan toimivaltainen viranomainen ilmoittaa tässä laboratoriotutkimusten tulokset. Tähän kohtaan merkitään se aine tai patogeeni, josta laboratoriotutkimus tehdään.

Kohta II.14.

Tätä kohtaa käytetään kaikista eristä, jotka luovutetaan vapaaseen liikkeeseen yhteisössä.

Kohta II.15.

Ei sovelleta.

Kohta II.16.

Ilmoitetaan selkeästi toimet, joita toteutetaan, jos erä hylätään fyysisestä tarkastuksesta saatujen epätyydyttävien tulosten vuoksi. Kohdassa II.18. on ilmoitettava määränpäänä olevan laitoksen osoite, kun kyseessä on ”jälleenvienti”, ”hävittäminen”, ”muuntaminen” ja ”käyttö muuhun tarkoitukseen”.

Kohta II.17.

Hylkäämisen syy: käytetään tarvittaessa tarvittavien tietojen lisäämiseen. Rastitetaan oikea kohta.

Kohta II.18.

Annetaan hyväksyntänumero ja osoite (tai aluksen nimi ja satama) kaikista määräpaikoista, joissa edellytetään erän jatkovalvontaa, esimerkiksi kohtaa II.16 varten ”jälleenvienti”, ”hävittäminen”, ”muuntaminen” tai ”käyttö muuhun tarkoitukseen”

Kohta II.19.

Tätä kohtaa käytetään, kun erälle kirjattu alkuperäinen sinetti on tuhoutunut konttia avattaessa. Tällöin on laadittava luettelo kaikista käytetyistä sineteistä.

Kohta II.20.

Nimetyn saapumispaikan viranomaisen tai 17 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden aikana valvontapaikan toimivaltaisen viranomaisen virallinen leima.

Kohta II.21.

Nimetyn saapumispaikan viranomaisen tai 17 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden aikana valvontapaikan toimivaltaisen viranomaisen vastuullisen virkamiehen allekirjoitus.

III osa

Tämän osan täyttää toimivaltainen viranomainen.

Kohta III.1.

Yksityiskohtaiset tiedot jälleenviennistä: nimetyn saapumispaikan viranomainen tai 17 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden aikana valvontapaikan toimivaltainen viranomainen ilmoittaa käytetyn kuljetusvälineen, sen tunnustiedot, kohdemaan ja jälleenviennin päivämäärän heti, kun ne ovat tiedossa.

Kohta III.2.

Seuranta: ilmoitetaan se toimivaltaisen paikallisviranomaisen yksikkö, joka on vastuussa erän valvonnasta, kun kyseessä on ”hävittäminen”, ”muuntaminen” tai ”käyttö muuhun tarkoitukseen”. Tämä toimivaltainen viranomainen raportoi tässä erän saapumisesta ja sen vastaavuudesta.

Kohta III.3.

Nimetyn saapumispaikan viranomaisen tai 17 artiklassa tarkoitetun siirtymäkauden aikana valvontapaikan toimivaltaisen viranomaisen allekirjoitus, kun kyseessä on ”jälleenvienti”. Toimivaltaisen paikallisviranomaisen vastuullisen virkamiehen allekirjoitus, kun kyseessä on ”hävittäminen”, ”muuntaminen” tai ”käyttö muuhun tarkoitukseen”.


Top