EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0124

Komission asetus (EY) N:o 124/2009, annettu 10 päivänä helmikuuta 2009 , enimmäispitoisuuksien asettamisesta kokkidiostaattien tai histomonostaattien väistämättömästä siirtymisestä muihin kuin kohderehuihin johtuvalle esiintymiselle elintarvikkeissa (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUVL L 40, 11.2.2009, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/04/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/124/oj

11.2.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 40/7


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 124/2009,

annettu 10 päivänä helmikuuta 2009,

enimmäispitoisuuksien asettamisesta kokkidiostaattien tai histomonostaattien väistämättömästä siirtymisestä muihin kuin kohderehuihin johtuvalle esiintymiselle elintarvikkeissa

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä 8 päivänä helmikuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 315/93 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kokkidiostaatit ja histomonostaatit ovat aineita, joilla pyritään alkueläinten tuhoamiseen tai niiden kasvun ehkäisemiseen ja jotka voidaan muun muassa hyväksyä käytettäviksi rehun lisäaineina eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (2) mukaisesti. Kokkidiostaattien ja histomonostaattien käyttöä rehun lisäaineina koskevissa hyväksynnöissä vahvistetaan niiden käytölle erityisedellytykset, kuten ne kohde-eläinlajit tai -luokat, joille lisäaineet on tarkoitettu.

(2)

Rehualan toimijat saattavat tuottaa yhdessä ja samassa laitoksessa useita erilaisia rehuja, ja erityyppisiä tuotteita saatetaan joutua valmistamaan peräjälkeen samalla tuotantolinjalla. Tuotteesta saattaa väistämättä jäädä jäämiä tuotantolinjaan ja päätyä toiseen rehutuotteeseen sen tuotannon alkuvaiheessa. Tällaista kulkeutumista yhdestä tuotantoerästä toiseen kutsutaan ”siirtymiseksi” tai ”ristikontaminaatioksi”, ja näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun kokkidiostaatteja tai histomonostaatteja käytetään hyväksynnän saaneina rehun lisäaineina. Tämä saattaa johtaa siihen, että myöhemmin tuotettu rehu saastuu, kun näiden aineiden teknisesti väistämättömiä jäämiä joutuu ”muihin kuin kohderehuihin” eli rehuihin, joissa kokkidiostaattien tai histomonostaattien käytölle ei ole hyväksyntää, kuten rehuihin, jotka on tarkoitettu eläinlajeille tai -luokille, joita ei mainita lisäaineen hyväksynnässä. Tällaista ristikontaminaatiota, jota ei voida välttää, voi tapahtua kaikissa rehun tuotannon ja jalostuksen vaiheissa sekä myös rehun varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

(3)

Jotta jäsenvaltiot eivät antaisi sisämarkkinoiden toimintaa haittaavia kansallisia sääntöjä, joissa käsitellään hyväksyttyjen kokkidiostaattien tai histomonostaattien väistämätöntä siirtymistä muihin kuin kohderehuihin ja tästä johtuvaa niiden esiintymistä eläimistä saatavissa elintarvikkeissa, on tarpeen antaa asiasta yhdenmukaistetut yhteisön säännöt.

(4)

Muihin kuin kohderehuihin väistämättä siirtyviä, hyväksyttyihin kokkidiostaatteihin ja histomonostaatteihin sisältyviä tehoaineita pidetään haitallisina aineina eläinten rehussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY (3) mukaisesti, eikä niiden esiintyminen saisi vaarantaa eläinten eikä ihmisten terveyttä eikä ympäristöä. Näiden aineiden enimmäispitoisuudet eläinten rehussa vahvistetaan tämän vuoksi komission direktiivillä 2009/8/EY (4), jolla muutetaan direktiivin 2002/32/EY liitettä I.

(5)

Jos kokkidiostaatteja ja histomonostaatteja väistämättä siirtyy muihin kuin kohderehuihin – vaikka niitä esiintyisikin direktiivin 2002/32/EY nojalla asetettavia enimmäispitoisuuksia vähäisempinä pitoisuuksina – seurauksena saattavat olla näiden aineiden jäämät eläinperäisissä elintarvikkeissa. Kansanterveyden suojelemiseksi ja, mikäli kyseiselle elintarvikkeelle ei ole vielä vahvistettu jäämien enimmäismäärää yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 (5) tai asetuksen (EY) N:o 1831/2003 puitteissa, olisi elintarvikkeissa olevia vieraita aineita koskevista yhteisön menettelyistä asetuksen (ETY) N:o 315/93 puitteissa tämän vuoksi vahvistettava enimmäistoleranssit kyseisestä muusta kuin kohderehusta peräisin olevien, kokkidiostaattien ja histomonostaattien sisältämien tehoaineiden esiintymiselle eläinperäisissä elintarvikkeissa.

(6)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, on komission pyynnöstä antanut useita lausuntoja (6) eläinten terveyteen ja kansanterveyteen kohdistuvista riskeistä, jotka johtuvat siitä, että rehun lisäaineiksi hyväksyttyjen kokkidiostaattien tai histomonostaattien siirtymistä muihin kuin kohderehuihin ei voida välttää. Kunkin rehujen lisäaineeksi hyväksytyn kokkidiostaatin tai histomonostaatin osalta elintarviketurvallisuusviranomaisen arvioinnissa otettiin huomioon hypoteettiset 2, 5 ja 10 prosentin siirtymämäärät rehusta, joka tuotettiin suurimmalla sallitulla kokkidiostaattien tai histomonostaattien annoksella, myöhemmin tuotettuihin muihin kuin kohteena oleviin rehuihin.

(7)

Kun otetaan huomioon yksittäisten tieteellisten lausuntojen päätelmät, voidaan todeta, että yleisesti elintarviketurvallisuusviranomainen tuli siihen tulokseen, että rehun lisäaineiksi hyväksyttyjen kokkidiostaattien tai histomonostaattien esiintyminen muissa kuin kohderehuissa pitoisuuksina, jotka johtuvat väistämättömästä siirtymisestä – ja ottaen huomioon kaikki ehkäisytoimenpiteet – ei todennäköisesti aiheuta eläinten terveydelle haittavaikutuksia ja että kuluttajien terveydelle aiheutuu vain mitätön riski heidän saadessaan ravintonsa mukana jäämiä, joita on ristikontaminoituneelle rehulle altistuneista eläimistä peräisin olevissa tuotteissa.

(8)

Kun otetaan huomioon elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnot ja jäsenvaltioiden nykyisin soveltamat erilaiset toimintamallit väistämättömän ristikontaminaation ollessa kyseessä, ehdotetaan enimmäispitoisuuksien asettamista elintarvikkeille tämän asetuksen liitteiden mukaisesti sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi ja kansanterveyden suojelemiseksi. Liitteessä olevia säännöksiä olisi tarkasteltava viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2011 tieteellisen ja teknisen tiedon kehityksen ottamiseksi huomioon.

(9)

Tämän asetuksen liitteessä asetettuja enimmäispitoisuuksia olisi jatkuvasti mukautettava niiden jäämien enimmäismäärien muutoksiin, jotka kyseiselle elintarvikkeelle on vahvistettu yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa asetuksen (ETY) N:o 2377/90 tai asetuksen (EY) N:o 1831/2003 puitteissa. Jos näiden muutosten ja niistä seurauksena olevan, tämän asetuksen liitteessä asetettujen enimmäispitoisuuksien mukauttamisen välillä ehtii kulua aikaa, jälkimmäisen ei pidä katsoa rajoittavan asetuksen (ETY) N:o 2377/90 tai asetuksen (EY) N:o 1831/2003 puitteissa asetettujen kokkidiostaattien tai histomonostaattien jäämien enimmäismäärien soveltamista.

(10)

Koska kokkidiostaattien tai histomonostaattien väistämättömästä siirtymisestä muihin kuin kohteena oleviin rehuihin saattaa olla seurauksena näiden aineiden esiintymistä johdetuissa elintarvikkeissa vieraina aineina, on tässä asiassa aiheellista omaksua kattava ja yhtenäistetty toimintamalli hyväksymällä samanaikaisesti tämä asetus ja direktiivi 2009/8/EY, jossa asetetaan muihin kuin kohderehuihin väistämättä siirtyvien kokkidiostaattien tai histomonostaattien enimmäispitoisuudet, ja soveltamalla niitä samanaikaisesti.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Tämän asetuksen liitteessä lueteltuja elintarvikkeita ei saa saattaa markkinoille, jos ne sisältävät liitteessä lueteltuja vierasaineita yli liitteessä vahvistetun enimmäispitoisuuden.

Jos todetaan liitteessä asetetun enimmäistason alittava merkittävä jäämä, toimivaltaisen viranomaisen on aiheellista toteuttaa tutkimus, jossa varmistetaan, että jäämän esiintyminen johtuu sen väistämättömästä siirtymisestä rehuun eikä kokkidiostaatin tai histomonostaatin laittomasta antamisesta.

Elintarvikkeita, jotka ovat liitteessä vahvistettujen enimmäispitoisuuksien mukaisia, ei saa sekoittaa sellaisiin elintarvikkeisiin, joissa nämä enimmäispitoisuudet ylittyvät.

2.   Kun tämän asetuksen liitteessä asetettuja enimmäispitoisuuksia sovelletaan kuivattuihin, laimennettuihin, jalostettuihin tai useammasta kuin yhdestä ainesosasta koostettuihin elintarvikkeisiin, on otettava huomioon kuivaamisesta, laimentamisesta ja jalostamisesta aiheutuvat vieraan aineen pitoisuuden muutokset ja ainesosien suhteellinen osuus valmisteessa.

3.   Tämän asetuksen liitteessä vahvistetut enimmäispitoisuudet eivät rajoita asetuksella (ETY) N:o 2377/90 vahvistettujen säännösten ja jäämien enimmäismäärien eikä asetuksella (EY) N:o 1831/2003 vahvistettujen jäämien enimmäismäärien soveltamista.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2009.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä helmikuuta 2009.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(3)  EYVL L 140, 30.5.2002, s. 10.

(4)  Katso tämän virallisen lehden sivu 19.

(5)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 1.

(6)  Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on Cross-contamination of non-target feedingstuffs by lasalocid authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2007) 553, 1–46.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej553_lasalocid_en.pdf?ssbinary=true

Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by narasin authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2007) 552, 1–35.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/CONTAM_ej552_narasin_en.pdf?ssbinary=true

Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by maduramicin authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 594, 1–30.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej594_maduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by semduramicin authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 593, 1–27.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej593_semduramicin_en.pdf?ssbinary=true

Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by salinomycin authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 591, 1–38.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej591_salinomycin_en.pdf?ssbinary=true

Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by monensin authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 592, 1–40.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej592_monensin_en.pdf?ssbinary=true

Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by halofuginone hydrobromide authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 657, 1–31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej657_halofuginone_en.pdf?ssbinary=true

Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by decoquinate authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 656, 1–26.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej656_decoquinate_en.pdf?ssbinary=true

Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by robenidine authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 655, 1–29.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej655_robenidine_en,0.pdf?ssbinary=true

Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by nicarbazin authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 690, 1–34.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej690_nicarbazin_en.pdf?ssbinary=true

Opinion of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on a request from the European Commission on cross-contamination of non-target feedingstuffs by diclazuril authorised for use as a feed additive, The EFSA Journal (2008) 716, 1–31.

http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Scientific_Opinion/contam_op_ej716_diclazuril_en.pdf?ssbinary=true


LIITE

Enimmäispitoisuudet elintarvikkeissa

Aine

Elintarvike

Enimmäispitoisuus μg/kg (ppm) tuorepainoa

1.

Lasalosidinatrium

Eläinperäiset elintarvikkeet muista eläinlajeista kuin siipikarjasta:

 

maito

1

maksa ja munuaiset

50

muut elintarvikkeet

5

2.

Narasiini

Eläinperäiset elintarvikkeet muista eläinlajeista kuin broilereista:

 

munat

2

maito

1

maksa

50

muut elintarvikkeet

5

3.

Salinomysiini-natrium

Eläinperäiset elintarvikkeet muista eläinlajeista kuin broilereista ja broilerikaniineista:

 

munat

3

maksa

5

muut elintarvikkeet

2

4.

Monensiininatrium

Eläinperäiset elintarvikkeet muista eläinlajeista kuin broilereista, kalkkunoista ja nautaeläimistä (lypsykarja mukaan luettuna):

 

maksa

8

muut elintarvikkeet

2

5.

Semduramisiini

Eläinperäiset elintarvikkeet muista eläinlajeista kuin broilereista

2

6.

Maduramisiini

Eläinperäiset elintarvikkeet muista eläinlajeista kuin broilereista ja kalkkunoista

2

7.

Robenidiini

Eläinperäiset elintarvikkeet muista eläinlajeista kuin broilereista, kalkkunoista ja broileri-ja siitoskaniineista:

 

munat

25

maksa, munuaiset, nahka ja rasva

50

muut elintarvikkeet

5

8.

Dekokinaatti

Eläinperäiset elintarvikkeet muista eläinlajeista kuin broilereista sekä nauta-ja lammaseläimistä lukuun ottamatta lypsettäviä eläimiä

20

9.

Halofuginoni

Eläinperäiset elintarvikkeet muista eläinlajeista kuin broilereista, kalkkunoista ja nautaeläimistä lukuun ottamatta lypsykarjaa:

 

munat

6

maksa ja munuaiset

30

maito

1

muut elintarvikkeet

3

10.

Nikarbatsiini

Eläinperäiset elintarvikkeet muista eläinlajeista kuin broilereista:

 

munat

100

maito

5

maksa ja munuaiset

100

muut elintarvikkeet

25

11.

Diklatsuriili

Eläinperäiset elintarvikkeet muista eläinlajeista kuin broilereista, lihakalkkunoista, broileri-ja siitoskaniineista, märehtijöistä ja sioista:

 

munat

2

maksa ja munuaiset

40

muut elintarvikkeet

5


Top