EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0100

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/100/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009 , sisävesialusten purjehduskelpoisuuslupien vastavuoroisesta tunnustamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 259, 2.10.2009, p. 8–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 261 - 266

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/10/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/100/oj

2.10.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 259/8


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/100/EY,

annettu 16 päivänä syyskuuta 2009,

sisävesialusten purjehduskelpoisuuslupien vastavuoroisesta tunnustamisesta

(kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Sisävesialusten purjehduskelpoisuuslupien vastavuoroisesta tunnustamisesta 20 päivänä tammikuuta 1976 annettua neuvoston direktiiviä 76/135/ETY (3) on muutettu huomattavilta osin (4). Tämän takia mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen vuoksi kodifioitava.

(2)

Sisävesiliikenteen turvallisuuden parantamiseksi yhteisössä olisi saatava aikaan sisävesialusten purjehduskelpoisuuslupien vastavuoroinen tunnustaminen.

(3)

On tarpeen määritellä, missä olosuhteissa ja millä edellytyksillä jäsenvaltiot voivat keskeyttää aluksen matkan.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet olisi pidettävä voimassa niiden alusten osalta, jotka eivät kuulu sisävesialusten teknisistä vaatimuksista 12 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/87/EY (5) soveltamisalaan.

(5)

Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden velvollisuuteen noudattaa liitteessä II olevassa B osassa olevia määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava siinä mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sovellettava niitä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 2006/87/EY 21 artiklan mukaisesti tätä direktiiviä sovelletaan tavarakuljetukseen sisävesiväylillä käytettäviin aluksiin, joiden kokonaiskantavuus on vähintään 20 tonnia kuollutta painoa:

a)

ja joiden pituus on alle 20 metriä; tai

b)

joiden pituuden (L), leveyden (B) ja syväyksen (T) tulo on alle 100 m3.

Tämä direktiivi ei rajoita laivaliikenteen tarkastuksesta Reinillä annetun asetuksen eikä vaarallisten aineiden kuljetuksesta Reinillä tehdyn sopimuksen (ADNR) soveltamista.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on tarpeen mukaan vahvistettava tarvittavat menettelyt purjehduskelpoisuuslupien antamista varten.

Jäsenvaltio voi kuitenkin jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle alukset, jotka eivät poistu sen alueen sisävesiväyliltä.

2.   Purjehduskelpoisuusluvat annetaan jäsenvaltiossa, jossa alus on rekisteröity tai jossa on sen kotisatama taikka, jos näitä ei ole, siinä jäsenvaltiossa, jossa on aluksen omistajan kotipaikka. Jäsenvaltio voi pyytää toista jäsenvaltiota antamaan purjehduskelpoisuuslupia aluksille, joita liikennöivät ensiksi mainitun valtion kansalaiset. Jäsenvaltiot voivat siirtää toimivallan hyväksytyille elimille.

3.   Purjehduskelpoisuusluvat on laadittava jollakin Euroopan unionin toimielinten virallisista kielistä; niissä on oltava vähintään liitteessä I eritellyt tiedot, ja niissä on käytettävä liitteessä eriteltyä numerointijärjestelmää.

3 artikla

1.   Jollei 3–6 kohdasta muuta johdu, kunkin jäsenvaltion on tunnustettava kansallisilla vesiväylillä tapahtuvaa navigointia varten 2 artiklan mukaiset toisen jäsenvaltion antamat purjehduskelpoisuusluvat samoin perustein kuin jos se olisi antanut luvat itse.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan vain, jos lupa on annettu tai sen voimassaoloaikaa on viimeksi pidennetty enintään viisi vuotta aikaisemmin ja sen voimassaoloaika ei ole päättynyt.

Laivaliikenteen tarkastuksesta Reinillä annetun asetuksen mukaisesti annettu todistus on hyväksyttävä 3 ja 5 kohdassa tarkoitetuksi osoitukseksi kyseisen todistuksen koko voimassaoloajan.

3.   Jäsenvaltiot voivat vaatia, että Reinin laivaliikenteen tarkastuksesta annetussa asetuksessa vahvistettuja teknisiä eritelmiä noudatetaan. Ne voivat vaatia 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun todistuksen osoitukseksi tästä.

4.   Jäsenvaltiot voivat vaatia, että ADNR:ssä tarkoitettuja vaarallisia aineita kuljettavien alusten on täytettävä tässä sopimuksessa vahvistetut vaatimukset. Ne voivat vaatia, että se osoitetaan esittämällä tämän sopimuksen mukainen lupa.

5.   Reinin laivaliikenteen tarkastuksesta annetussa asetuksessa vahvistetut vaatimukset täyttävät alukset on päästettävä kaikille yhteisön sisävesiväylille. Näiden vaatimusten täyttäminen voidaan osoittaa 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetulla todistuksella.

Vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat erityiset edellytykset on katsottava täytetyiksi kaikilla yhteisön vesiväylillä, jos alukset täyttävät ADNR-sopimuksessa asetetut edellytykset. Näiden edellytysten täyttyminen voidaan osoittaa 4 kohdassa tarkoitetulla luvalla.

6.   Jäsenvaltiot voivat vaatia, että meriväylän luonteisilla vesiväylillä alusten on täytettävä samat lisäedellytykset kuin jäsenvaltiossa vaaditaan sen kansallisilta aluksilta. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle meriväylän luonteiset vesiväylänsä, joista komissio laatii luettelon ottaen huomioon jäsenvaltioiden sille antamat tiedot.

4 artikla

1.   Jäsenvaltio voi peruuttaa antamansa purjehduskelpoisuusluvan.

2.   Jäsenvaltio voi keskeyttää aluksen matkan, jos aluksen on tarkastuksessa havaittu olevan sellaisessa kunnossa, että se selvästi aiheuttaa vaaraa ympäristölle, kunnes viat on korjattu. Jäsenvaltio voi tehdä niin myös silloin, jos tarkastuksessa havaitaan, että alus tai sen laitteisto ei täytä vaatimuksia, jotka on asetettu purjehduskelpoisuusluvassa tai tapauksen mukaan muissa 3 artiklassa tarkoitetuissa asiakirjoissa.

3.   Jäsenvaltion, joka on keskeyttänyt aluksen matkan tai on ilmaissut aikomuksensa tehdä niin, jollei vikoja korjata, on ilmoitettava purjehduskelpoisuusluvan tai muut 3 artiklassa tarkoitetut asiakirjat antaneen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle perustelut päätökselle, jonka se on tehnyt tai aikoo tehdä.

4.   Kaikki tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi toteutettujen toimenpiteiden mukaisesti tehdyt päätökset keskeyttää aluksen matka on perusteltava yksityiskohtaisesti. Päätös on annettava tiedoksi asianomaiselle ja samalla on ilmoitettava hänen käytettävissään olevista, jäsenvaltioissa voimassa olevan lainsäädännön mukaisista muutoksenhakukeinoista ja muutoksenhakuun sovellettavista määräajoista.

5 artikla

Kumotaan direktiivi 76/135/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä II olevassa A osassa mainitulla direktiivillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä II olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

6 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

7 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 16 päivänä syyskuuta 2009.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BUZEK

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. MALMSTRÖM


(1)  EUVL C 204, 9.8.2008, s. 47.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 17. kesäkuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 13. heinäkuuta 2009.

(3)  EYVL L 21, 29.1.1976, s. 10.

(4)  Katso liitteessä II oleva A osa.

(5)  EUVL L 389, 30.12.2006, s. 1.


LIITE I

LUVISSA MAINITTAVAT VÄHIMMÄISTIEDOT

(2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut)

Tiedot jaetaan kolmeen luokkaan:

I

:

pakolliset

:

ei erityistä merkintää

II

:

vaaditaan soveltuvin osin

:

(x)

III

:

hyödylliset, mutta valinnaiset

:

(+)

1.

Asiakirjan myöntäneen viranomaisen tai hyväksytyn elimen nimi

2.

a)

Asiakirjan nimi

b)

(+) Asiakirjan numero

3.

Asiakirjan myöntänyt valtio

4.

Aluksen omistajan nimi ja kotipaikka

5.

Aluksen nimi

6.

(x) Rekisteröintipaikka ja rekisterinumero

7.

(x) Kotisatama

8.

(+) Rakennetyyppi

9.

(+) Käyttö

10.

Päämitat:

a)

kokonaispituus metreinä

b)

kokonaisleveys metreinä

c)

syvyys vesirajan alapuolella enimmäissyväyksellä metreinä

11.

(x) Kantavuus tonneina tai uppouma kuutiometreinä enimmäissyväyksellä

12.

(x) Maininta syväysmerkinnästä

13.

(x) Sallittu matkustajien enimmäismäärä

14.

(x) Kuljetuskoneiston kokonaisteho hevosvoimina tai kilowatteina

15.

Vähimmäisvaralaita senttimetreinä

16.

a)

Ilmoitus: Edellä mainittu alus todistetaan purjehduskelpoiseksi

b)

(x) Seuraavien ehtojen mukaisesti

c)

(x) Maininta purjehdusrajoituksista

17.

a)

Voimassaoloajan päättyminen

b)

Antamispäivä

18.

Luvan antaneen viranomaisen tai hyväksytyn elimen leima ja allekirjoitus.


LIITE II

A OSA

Kumottu direktiivi ja sen muutos

(5 artiklassa tarkoitetut)

Neuvoston direktiivi 76/135/ETY

(EYVL L 21, 29.1.1976, s. 10)

Neuvoston direktiivi 78/1016/ETY

(EYVL L 349, 13.12.1978, s. 31)

B OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

(5 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

76/135/ETY

19 päivä tammikuuta 1977

78/1016/ETY


LIITE III

Vastaavuustaulukko

Direktiivi 76/135/ETY

Tämä direktiivi

1 artiklan johdantolause ja a alakohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan johdantolause

1 artiklan b alakohta

1 artiklan ensimmäisen kohdan a ja b alakohta

1 artiklan viimeinen virke

1 artiklan toinen kohta

2–4 artikla

2–4 artikla

5 artikla

6 artikla

7 artikla

5 artikla

6 artikla

8 artikla

7 artikla

Liite

Liite I

Liite II

Liite III


Top