EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0360

2009/360/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä huhtikuuta 2009 , kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/21/EY vahvistettua jätteen määrittelyä koskevien teknisten vaatimusten täydentämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 3013)

OJ L 110, 1.5.2009, p. 48–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 146 - 149

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/360/oj

1.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 110/48


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 30 päivänä huhtikuuta 2009,

kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/21/EY vahvistettua jätteen määrittelyä koskevien teknisten vaatimusten täydentämisestä

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 3013)

(2009/360/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/21/EY (1) ja erityisesti sen 22 artiklan 1 kohdan e alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2006/21/EY säädetään, että jätteen määrittelyn on sisällyttävä kaivannaisteollisuuden toiminnanharjoittajan laatimaan ja toimivaltaisen viranomaisen hyväksymään jätehuoltosuunnitelmaan. Direktiivin liitteessä II luetellaan tiettyjä näkökohtia, jotka on otettava huomioon jätteen määrittelyssä.

(2)

Jätteen määrittelyn tarkoituksena on saada jätealueelle sijoitettavasta jätteestä asiaankuuluvia tietoja, jotta voidaan arvioida jätteen ominaisuudet, käyttäytyminen ja ominaispiirteet ja seurata niitä, ja varmistaa näin, että jätehuolto tapahtuu pitkällä aikavälillä ympäristön kannalta turvallisissa olosuhteissa. Kaivannaisjätteen määrittelyn pitäisi myös helpottaa tällaisen jätteen käsittelyvaihtoehtojen sekä jätteen aiheuttamien vaikutusten lieventämistä koskevien toimenpiteiden määrittämistä, jotta voitaisiin suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä.

(3)

Kaivannaisjätteen määrittelyssä tarvittavat tiedot olisi kerättävä olemassa olevista asiaankuuluvista ja soveltuvista tiedoista tai tarvittaessa ottamalla näytteitä tai suorittamalla testejä. Olisi varmistettava, että jätteen määrittelyssä käytettävät tiedot ovat asianmukaisia, laadultaan riittäviä ja kyseisen jätteen osalta tyypillisiä. Nämä tiedot olisi todistettava oikeiksi jätehuoltosuunnitelmassa toimivaltaista viranomaista täysin tyydyttävällä tavalla.

(4)

Koottavien tietojen ja näytteenotto- tai testaustoimien seikkaperäisyys olisi määriteltävä jätetyypin, sen mahdollisesti aiheuttamien ympäristöriskien ja sijoituspaikaksi suunnitellun jätealueen mukaan. Tekniseltä kannalta katsoen olisi oltava mahdollista hyväksyä iteratiivinen lähestymistapa jätteen määrittelyn asianmukaisuuden varmistamiseksi.

(5)

Tekniseltä kannalta katsottuna on asianmukaista vapauttaa pysyvä jäte osasta geokemiallisia testejä komission päätöksessä 2009/359/EY (2) vahvistettujen perusteiden mukaisesti.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/12/EY (3) 18 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jätteen määrittely

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaivannaisteollisuuden toiminnanharjoittajat suorittavat jätteen määrittelyn tämän päätöksen mukaisesti.

2.   Jätteen määrittelyyn on sisällyttävä seuraavat liitteessä yksilöidyt tiedot:

a)

taustatiedot;

b)

hyödynnettävän esiintymän geologiset taustatiedot;

c)

jätteen laatu ja suunniteltu käsittelytapa;

d)

jätteen geotekninen käyttäytyminen;

e)

jätteen geokemialliset ominaisuudet ja käyttäytyminen.

3.   Arvioitaessa jätteen geokemiallista käyttäytymistä on otettava huomioon päätöksessä 2009/359/EY vahvistetut pysyvän jätteen määrittelyperusteet. Jos jätteen katsotaan näiden perusteiden mukaisesti olevan pysyvää jätettä, sovelletaan siihen vain asiaankuuluvaa osaa liitteen 5 kohdassa tarkoitetuista geokemiallisista testeistä.

2 artikla

Tietojen kerääminen ja arviointi

1.   Jätteen määrittelyssä tarvittavat tiedot on kerättävä 2–5 kohdan mukaisessa järjestyksessä.

2.   Jätteen määrittelyssä on käytettävä liitteessä vahvistettujen teknisten vaatimusten mukaisia olemassa olevia tutkimuksia, myös lupatietoja, geologisia tutkimuksia, vastaavia alueita koskevia tietoja, pysyvän jätteen luetteloja, soveltuvia sertifiointijärjestelmiä sekä vastaavia materiaaleja koskevia eurooppalaisia tai kansallisia standardeja.

3.   Tietojen laatu ja edustavuus on arvioitava ja mahdollisesti puuttuvat tiedot on yksilöitävä.

4.   Jos jätteen määrittelyyn tarvittavia tietoja puuttuu, on laadittava standardin EN 14899 mukainen näytteenottosuunnitelma ja otettava näytteet mainitun näytteenottosuunnitelman mukaisesti. Näytteenottosuunnitelmien on perustuttava tarvittaviin yksilöityihin tietoihin, joita ovat esimerkiksi

a)

tietojen keruun tarkoitus;

b)

testiohjelma ja näytteenottovaatimukset;

c)

näytteidenottopaikat, kuten porausreikä, kaivannon pinta, kuljetushihna, kasa, allas tai muu asiaankuuluva paikka;

d)

näytteiden määrään, kokoon, massaan, kuvaukseen ja käsittelyyn liittyvät menettelyt ja suositukset.

Näytteiden oton tulosten luotettavuus ja laatu on arvioitava.

5.   Määrittelyprosessin tulokset on arvioitava. Tarvittaessa on kerättävä lisätietoja samalla menettelyllä. Lopulliset tulokset on liitettävä jätehuoltosuunnitelmaan.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 102, 11.4.2006, s. 15.

(2)  Katso tämän virallisen sivu 46.

(3)  EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.


LIITE

JÄTTEEN MÄÄRITTELYN TEKNISET VAATIMUKSET

1.   Taustatiedot

Kaivannaistoiminnon yleisen taustan ja tavoitteiden tarkastelu ja ymmärtäminen.

Yleisten tietojen kokoaminen seuraavista aiheista:

malmin etsintä-, louhinta- tai käsittelytoiminnot,

louhintamenettelyn tyyppi ja kuvaus sekä käytetty prosessi,

suunnitellun tuotteen luonne.

2.   Hyödynnettävän esiintymän geologiset tiedot

Louhinnasta ja käsittelystä aiheutuvien jäteyksiköiden yksilöinti seuraavien tietojen avulla:

ympäröivän kiviaineksen tyyppi, kemialliset ja mineralogiset tiedot, myös mineralisoidun kiviaineksen ja mineraaleja sisältämättömän kiviaineksen hydroterminen muuttuminen,

esiintymän luonne, kuten mineralisoitunut kiviaines tai muita mineraaleja sisältävä kiviaines,

käsiteltyjen mineraalien, juonimineraalien ja hydrotermisten vastamuodostuneiden mineraalien osalta mineralisaation typologia, kemialliset ja mineralogiset tiedot, myös fysikaaliset ominaisuudet, kuten tiheys, huokoisuus, raekokojakauma ja vesipitoisuus;

esiintymän koko ja muoto,

rapautuminen ja supergeeninen muuttuminen kemiallisesta ja mineralogisesta näkökulmasta.

3.   Jäte ja sen suunniteltu käsittely

Kaikista etsintä-, louhinta- ja prosessointitoiminnoista syntyvistä jätteistä, mukaan luettuina irtomaa, hylkykivi ja rikastusjäte, seuraavat tiedot:

louhinta-alueen jätteen alkuperä ja jätteen aiheuttava prosessi, kuten etsintä, louhinta, murskaaminen ja rikastus,

jätteen määrä,

jätteen kuljetusjärjestelmä,

rikastuksen aikana käytettävät kemikaalit,

jätteen luokittelu, myös vaaralliset ominaisuudet, komission päätöksen 2000/532/EY (1) mukaisesti,

suunnitellun jätealueen tyyppi, sijoitettavan jätteen lopullinen muoto ja menetelmä, jolla jäte sijoitetaan alueelle.

4.   Jätteen geotekninen käyttäytyminen

Jätteen fyysisten ominaispiirteiden karakterisointiin soveltuvien muuttujien yksilöinti ottaen huomioon jätealueen tyyppi.

Harkittavia muuttujia ovat: raekokojakauma, plastisuus, tiheys ja vesipitoisuus, tiivistymisaste, leikkauslujuus ja kitkakulma, läpäisevyys-huokoisuus-suhde, kokoonpuristuvuus ja konsolidaatio.

5.   Jätteen geokemialliset ominaisuudet ja käyttäytyminen

Jätteen ja siinä mahdollisesti olevien lisäaineiden ja jäämien kemiallisten ja mineralogisten ominaisuuksien erittely.

Arvio kunkin jätetyypin suotoveden kemiallisesta koostumuksesta ajan mittaan ottaen huomioon sen suunnitellut käsittelytavat, erityisesti:

metallien, oksianionien ja suolojen ajan myötä tapahtuvan huuhtoutumisen arviointi liukenevuuden pH-riippuvuustestillä ja/tai läpivirtaustestillä ja/tai ajasta riippuvan päästön arvioinnilla ja/tai muulla soveltuvalla testillä,

sulfidia sisältävien jätteiden staattiset ja kineettiset testit, jotta voidaan määritellä happaman kivilajin läpäisevyys ja metallien huuhtoutuminen ajan myötä.


(1)  EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3.


Top