EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0358

2009/358/EY: Komission päätös, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2009 , kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/21/EY 22 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 18 artiklassa tarkoitetusta tietojen yhtenäistämisestä ja säännöllisestä toimittamisesta sekä kyselylomakkeesta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 3011)

OJ L 110, 1.5.2009, p. 39–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 137 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/358/oj

1.5.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 110/39


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä huhtikuuta 2009,

kaivannaisteollisuuden jätehuollosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/21/EY 22 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 18 artiklassa tarkoitetusta tietojen yhtenäistämisestä ja säännöllisestä toimittamisesta sekä kyselylomakkeesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 3011)

(2009/358/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kaivannaisteollisuuden jätehuollosta ja direktiivin 2004/35/EY muuttamisesta 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/21/EY (1) ja erityisesti sen 22 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 18 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tämän päätöksen tarkoituksena on vahvistaa vähimmäisvaatimukset, joilla voidaan varmistaa direktiivin 2006/21/EY 7 artiklan 5 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa ja 12 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen tietojen yhtenäistäminen, säännöllinen ja asianmukainen kerääminen ja pyydettäessä niiden toimittaminen, ja luoda perusta mainitun direktiivin 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle kyselylomakkeelle.

(2)

Direktiivin 2006/21/EY 7 artiklan 5 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa ja 12 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen vuosittain toimitettavien tietojen olisi katettava 1 päivän toukokuuta ja seuraavan vuoden 30 päivän huhtikuuta välinen ajanjakso.

(3)

Direktiivin 2006/21/EY 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen olisi, kun se toimitetaan ensimmäisen kerran, katettava 1 päivän toukokuuta 2008 ja 30 päivän huhtikuuta 2011 välinen ajanjakso, ja se olisi toimitettava komissiolle viimeistään 1 päivänä helmikuuta 2012.

(4)

Tämän päätöksen täytäntöönpanoon liittyvän hallinnollisen taakan rajoittamiseksi olisi vaadittavat tiedot rajoitettava direktiivin täytäntöönpanon parantamisen kannalta hyödyllisiin tietoihin. Direktiivin 2006/21/EY 11 artiklan 3 kohdassa ja 12 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut vuosittain toimitettava tiedot olisi vaadittava vain jäsenvaltioilta, joissa on tapahtunut kyseessä olevia tapahtumia tarkasteluajanjakson aikana.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2006/21/EY 23 artiklan 2 kohdan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Direktiivin 2006/21/EY 7 artiklan nojalla myönnetyissä luvissa mainittavat, liitteessä I yksilöidyt tiedot on saatettava pyynnöstä yhteisön tilastoviranomaisten saataville tilastointia varten.

2 artikla

Jos jäsenvaltiossa esiintyy yksi tai useampi direktiivin 2006/21/EY 11 artiklan 3 kohdassa ja 12 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista tapahtumista, kyseisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle kunkin tapahtuman osalta vuosittain liitteessä II yksilöidyt tiedot. Tietojen on katettava 1 päivän toukokuuta ja seuraavan vuoden 30 päivän huhtikuuta välinen ajanjakso ja tiedot on toimitettava komissiolle viimeistään jälkimmäisen vuoden 1 päivänä heinäkuuta.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on käytettävä direktiivin 2006/21/EY 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen laadinnassa liitteessä III olevaa kyselylomaketta.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä huhtikuuta 2009.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EUVL L 102, 11.4.2006, s. 15.


LIITE I

Direktiivin 2006/21/EY nojalla myönnettyihin lupaluetteloihin liitettävät tiedot

1.

Jätealueen, luvan myöntävän toimivaltaisen viranomaisen ja tarkastuksesta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimet ja osoitteet.

2.

Perustiedot myönnetystä luvasta: luvan myöntämispäivä, voimassaoloaika, direktiivin 9 artiklan mukainen jätealueen luokitus, laitoksen toimintavaihe (toiminnassa, käytöstä poisto, poistettu käytöstä).

3.

Tarvittaessa tiedot jätetyypistä ja lyhyt kuvaus laitoksista sekä seuranta- ja valvontamenettelyistä.


LIITE II

Tiedot, jotka on toimitettava komissiolle direktiivin 2006/21/EY 18 artiklan 2 kohdan nojalla direktiivin 11 artiklan 3 kohdassa ja 12 artiklan 6 kohdassa tarkoitetuista tapahtumista

Kustakin tapahtumasta on koottava ja toimitettava seuraavat tiedot:

1.

Jätealueen, luvan myöntävän toimivaltaisen viranomaisen ja tarkastuksesta vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimet ja osoitteet.

2.

Myönnettyä lupaa koskevat tiedot: luvan myöntämispäivä, voimassaoloaika, direktiivin 9 artiklan mukainen jätealueen luokitus, jätetyyppi, lyhyt kuvaus laitoksista sekä seuranta- ja valvontamenettelyistä; jätealueen toimintavaihe (toiminnassa, käytöstä poisto, poistettu käytöstä).

3.

Tapahtumaselostus:

a)

tapahtuman luonne ja tapahtumaselostus; selostus siitä, miten tapahtuma saatiin selville; tapahtumapaikka ja –aika;

b)

kuvaus tiedoista, jotka toiminnanharjoittaja on toimittanut toimivaltaisille viranomaisille tai jotka on toimitettu yleisölle taikka mahdollisesti valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia omaavien tapahtumien osalta muille mahdollisesti kyseeseen tuleville jäsenvaltioille; tietojen toimittamisaika;

c)

mahdollisten ympäristö- ja terveysvaikutusten sekä jätealueen vakavuudelle mahdollisesti aiheutuvien seurausten arviointi;

d)

tapahtuman mahdollisten syiden analyysi.

4.

Korjaavat toimenpiteet, jotka on toteutettu tapahtuman vaikutusten lieventämiseksi, ja erityisesti seuraavat tiedot:

a)

soveltuvin osin selostus siitä, miten pelastussuunnitelma on pantu täytäntöön;

b)

toimivaltaisten viranomaisten antamat ohjeet,

c)

muut syyt (eriteltävä).

5.

Toimenpiteet, jotka on toteutettu vastaavanlaisen tapahtuman estämiseksi, ja erityisesti seuraavat tiedot:

a)

uudet lupaehdot;

b)

seuranta- ja valvontajärjestelmien mukauttaminen;

c)

tietojen toimittamisen parantaminen;

d)

muut syyt (eriteltävä).

6.

Muut tiedot, joista voi mahdollisesti olla hyötyä muille jäsenvaltioille ja komissiolle direktiivin täytäntöönpanon parantamisen kannalta.


LIITE III

”Kyselylomake direktiivin 2006/21/EY täytäntöönpanoa koskevaa jäsenvaltioiden kertomusta varten

A OSA.   KYSYMYKSET, JOIHIN ON VASTATTAVA VAIN ENSIMMÄISESSÄ KERTOMUKSESSA

1.   Hallinnolliset järjestelyt ja yleiset tiedot

Ilmoittakaa, mikä toimivaltainen viranomainen vastaa / mitkä toimivaltaiset viranomaiset vastaavat seuraavista toimista:

a)

toiminnanharjoittajien ehdottamien jätehuoltosuunnitelmien todentaminen ja hyväksyminen;

b)

ulkoisten pelastussuunnitelmien hyväksyminen luokkaan A kuuluvien laitosten osalta;

c)

lupien myöntäminen ja ajantasaistaminen sekä rahoitusvakuuden antaminen ja ajantasaistaminen; ja

d)

jätealueilla tehtävä tarkastukset.

2.   Jätehuoltosuunnitelmat ja suuronnettomuuksien torjuminen ja niistä tiedottaminen

a)

Selostakaa lyhyesti direktiivin 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitetut jätehuoltosuunnitelmien hyväksymistä koskevan menettelyt.

b)

Selostakaa toimenpiteet, jotka on toteutettu sellaisten luokkaan A kuuluvien laitosten osalta, jotka eivät kuulu suuronnettomuusvaarojen torjunnasta 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/82/EY (1) soveltamisalaan,

suuronnettomuuksien vaarojen tunnistamiseksi,

tarvittavien tekijöiden sisällyttämiseksi laitoksen suunnitteluun, toimintaan ja jälkihoitoon, ja

ihmisten terveydelle ja/tai ympäristölle aiheutuvien haitallisten vaikutusten rajoittamiseksi.

3.   Lupa ja rahoitusvakuus

a)

Ilmoittakaa, mitä toimenpiteitä on toteutettu sen varmistamiseksi, että kaikilla toiminnassa olevilla jätealueilla on direktiivin mukainen lupa ennen 1 päivää toukokuuta 2012.

b)

Selostakaa lyhyesti toimet, jotka on toteutettu, jotta lupien myöntämisestä ja valvonnasta vastaavat viranomaiset ovat tietoisia parhaista käytettävistä olevista tekniikoista.

c)

Ilmoittakaa, onko käytetty direktiivin 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta lieventää tai jättää soveltamatta vaatimuksia pysyvän tai muun kuin pysyvän ei-vaarallisen jätteen, pilaantumattoman maa-aineksen tai turpeen sijoittamisen osalta.

d)

Selostakaa, mitä toimenpiteitä on toteutettu sen varmistamiseksi, että luvat ajantasaistetaan säännöllisesti direktiivin 7 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

e)

Selostakaa yksityiskohtaisesti direktiivin 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun menettelyn yksityiskohdat ja järjestelyt rahoitusvakuuden asettamiseksi ja sen mukauttamiseksi määräajoin. Kuinka monelle laitokselle on jo asetettu direktiivin säännösten mukainen rahoitusvakuus? Miten on varmistettu, että kaikille laitoksille asetetaan rahoitusvakuus ennen 1 päivää toukokuuta 2014?

4.   Yleisön osallistuminen ja valtioiden rajat ylittävät vaikutukset

a)

Selostakaa, miten yleisön mielipide ja kommentit analysoidaan ja otetaan huomioon ennen lupaa koskevaa päätöksen tekoa ja ulkoisten pelastussuunnitelmien valmistelua.

b)

Selostakaa, miten on varmistettu sellaisten laitosten osalta, joilla on mahdollisesti valtioiden rajat ylittäviä vaikutuksia, että vaaditut tiedot saatetaan niiden jäsenvaltioiden ja yleisön, joita asia koskee, saataville asianmukaisen ajanjakson ajaksi.

c)

Selostakaa, mitä käytännön järjestelyjä on toteutettu luokkaan A kuuluvien laitosten osalta sen varmistamiseksi, että suuronnettomuuden sattuessa:

toiminnanharjoittaja toimittaa vaaditut tiedot välittömästi toimivaltaiselle viranomaiselle,

yleisölle annetaan tiedot turvallisuustoimenpiteistä ja onnettomuustapauksissa vaadittavista toimista,

toiminnanharjoittaja toimittaa tiedot muille jäsenvaltioille, jos laitoksesta aiheutuu mahdollisesti valtion rajat ylittäviä vaikutuksia.

5.   Jätealueiden rakentaminen ja hoito

a)

Antakaa yksityiskohtaiset tiedot toimenpiteistä, jotka on toteutettu sen varmistamiseksi, että jätealueiden hoidosta vastaavat direktiivin 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut pätevät henkilöt ja että jätealueen henkilökunta on saanut asianmukaisen koulutuksen.

b)

Selostakaa lyhyesti menettely, jolla viranomaisille ilmoitetaan 48 tunnin kuluessa kaikista tapahtumista, jotka vaikuttavat mahdollisesti jätealueen vakauteen, ja kaikista seurannassa havaituista merkittävistä ympäristövaikutuksista.

c)

Selostakaa, miten toimivaltainen viranomainen todentaa 11 artiklan mukaisesti, että seurannan tuloksia koskevien säännöllisten raporttien osalta on toteutettu seuraavat toimet:

toiminnanharjoittaja on toimittanut raportit viranomaiselle,

lupaehtoja on noudatettu.

6.   Jätealueiden käytöstä poistamista ja sen jälkeistä aikaa koskevat menettely ja luettelointi

a)

Selostakaa lyhyesti menettelyt, joilla varmistetaan, että jätelaitosten käytöstä poiston jälkeen ja viranomaisen tarpeelliseksi katsoessa suoritetaan alueen vakautta koskevia säännöllisiä tarkastuksia sekä toteutetaan toimenpiteitä ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

b)

Ilmoittakaa yksityiskohtaisesti toimenpiteet, jotka on toteutettu sen varmistamiseksi, että direktiivin 20 artiklan mukainen käytöstä poistettuja alueita koskeva luettelo saadaan valmiiksi 1 päivään toukokuuta 2012 mennessä.

7.   Tarkastukset

a)

Selostakaa lyhyesti, onko ympäristötarkastuksia (2) koskevat vähimmäisvaatimukset otettu huomioon direktiivin soveltamisalaan kuuluvien jätealueiden tarkastuksissa? Jos on, niin miten?

b)

Selostakaa lyhyesti, miten tarkastukset on suunniteltu. Onko ensisijaisesti tarkastettavat laitokset yksilöity? Jos on, niin mitä perusteita yksilöinnissä on käytetty? Onko tarkastusten tiheys ja laatu mukautettu laitokseen ja sen ympäristöön liittyviin riskeihin?

c)

Selostakaa toteutetut tarkastustoimet (esim. paikalla toteutetut tarkastukset, näytteidenotto, omavalvonnasta saatujen tietojen tarkastus ja jätehuoltotoimintoja koskevien tietojen ajantasaisuuden tarkastus).

d)

Selostakaa toimet, joita on toteutettu sen varmistamiseksi, että hyväksytyt jätehuoltosuunnitelmat ajantasaistetaan säännöllisesti ja että niitä seurataan.

e)

Selostakaa, mitä seuraamussääntöjä sovelletaan direktiivin 19 artiklan nojalla annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen.

B OSA.   KYSYMYKSET, JOIHIN ON VASTATTAVA JOKAISESSA KERTOMUKSESSA

1.   Hallinnolliset järjestelyt ja yleiset tiedot

a)

Ilmoittakaa tähän kyselylomakkeeseen vastaamisen koordinoinnista vastaavan hallinnollisen elimen tiedot (nimi, osoite, yhteyshenkilö, sähköpostiosoite).

b)

Arvioikaa jäsenvaltion alueella olevien kaivannaisteollisuuden jätealueiden määrä ja ilmoittakaa tiedot käyttäen mahdollisuuksien mukaan liitteessä olevaa taulukkoa.

c)

Ilmoittakaa, kuinka moni luokkaan A kuuluva toiminnassa oleva jätelaitos alueellanne saattaa aiheuttaa ympäristö- ja terveysvaikutuksia toisessa jäsenvaltiossa.

2.   Jätehuoltosuunnitelmat ja suuronnettomuuksien torjuminen ja niistä tiedottaminen

a)

Ilmoittakaa lyhyesti:

hyväksyttyjen sekä tilapäisesti tai lopullisesti hylättyjen jätehuoltosuunnitelmien määrä raportointikaudella, ja

tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan jätehuoltosuunnitelman lopullisen hylkäämisen tärkeimmät syyt.

b)

Antakaa luettelo direktiivin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista ulkoisista pelastussuunnitelmista. Jos kaikilla luokkaan A kuuluvilla jätealueilla ei vielä ole pelastussuunnitelmaa, ilmoittakaa, kuinka monta suunnitelmaa vielä puuttuu ja toimet näiden suunnitelmien laatimiseksi.

c)

Jos maassanne on laadittu 30 päivänä huhtikuuta 2009 pysyvän jätteen määritelmän täydentämisestä kaivannaisjätteiden jätehuollosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/21/EY 22 artiklan 1 kohdan f alakohdan täytäntöönpanemiseksi tehdyn komission päätöksen 2009/359/EY (3) 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu pysyvää jätettä koskeva luettelo, toimittakaa jäljennös luettelosta sekä lyhyt kuvaus tiedoista, joiden perusteella on määritelty, voidaanko luettelossa mainittu jäte luokitella pysyväksi jätteeksi.

3.   Lupa ja rahoitusvakuus

Ilmoittakaa käyttäen mahdollisuuksien mukaan liitteessä olevaa taulukkoa, kuinka monelle laitokselle on myönnetty direktiivin säännösten mukainen lupa.

4.   Jätealueiden käytöstä poistamista ja sen jälkeistä aikaa koskevat menettely ja luettelointi

a)

Ilmoittakaa, kuinka monta direktiivin 12 artiklan mukaista jätealueen käytöstäpoistomenettelyä on toteutettu ja/tai hyväksytty raportointikauden aikana.

b)

Ilmoittakaa, kuinka monta laitosta on suljettu ja kuinka montaa seurataan säännöllisesti maassanne.

5.   Tarkastukset

a)

Ilmoittakaa, kuinka monta tarkastusta suoritettiin raportointikauden aikana, jaoteltuina seuraavasti:

luokkaan A kuuluvat laitokset ja muut laitokset,

pysyvän jätteen laitokset ja

muun kuin pysyvän, ei-vaarallisen jätteen laitokset.

Jos asianmukaisella maantieteellisellä tasolla (kansallinen/alueellinen/paikallinen) on laadittu tarkastusohjelmia, toimittakaa jäljennökset näistä ohjelmista raportin liitteenä.

b)

Ilmoittakaa, kuinka monta direktiivin säännösten noudattamatta jättämistä koskevaa tapausta on tullut esille. Ilmoittakaa tärkeimmät syyt, joiden takia säännöksiä ei ole noudatettu, sekä toimet, joilla pyritään varmistamaan direktiivin säännösten noudattaminen.

6.   Muut asiaan vaikuttavat tiedot

a)

Ilmoittakaa suurimmat direktiivin täytäntöönpanossa esille tulleet ongelmat. Miten nämä mahdolliset ongelmat on ratkaistu?

b)

Esittäkää muita direktiivin täytäntöönpanoon liittyviä huomautuksia, ehdotuksia tai tietoja.

LIITE (4)

 

Toiminnassa

Lupa myönnetty ja toiminnassa (5)

Siirtymävaihe (6)

Käytöstä poistoon liittyvä vaihe (7)

Suljettu tai hylätty (8)

Luokka A (9)

 

 

 

 

 

Luokkaan A kuuluvat jätealueet, jotka ovat ’Seveso’-laitoksia (10)

 

 

 

 

 

Muu kuin luokka A

 

 

 

 

 

Pysyvä jäte (11)

 

 

 

 

 

Ei-vaarallinen muu kuin pysyvä jäte

 

 

 

 

 

Yhteensä

 

 

 

 

 


(1)  EYVL L 10, 14.1.1997, s. 13.

(2)  Jäsenvaltioissa suoritettaville ympäristötarkastuksille asetettavista vähimmäisvaatimuksista 4 päivänä huhtikuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus (EYVL L 118. 27.4.2001, s. 41).

(3)  EUVL L 110, 1.5.2009, s. 46.

(4)  Jaotelkaa mahdollisuuksien mukaan aloittain rakennusmineraalit, metallimalmit, teollisuusmineraalit, energiapolttoaineet ja muut.

(5)  Niiden laitosten määrä, joille on jo myönnetty lupa ja jotka ovat direktiivin vaatimusten mukaisia.

(6)  Niiden laitosten määrä, jotka suljetaan ennen vuotta 2010 ja jotka kuuluvat 24 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan.

(7)  Niiden laitosten määrä, joiden käytöstä poistoa koskeva menettely on edelleen käynnissä (12 artikla).

(8)  Arvioikaa mahdollisuuksien mukaan mahdollisesti haitallisen ja direktiivin 20 artiklan soveltamisalaan kuuluvien hylättyjen ja suljettujen laitosten määrä.

(9)  Laitokset, jotka on luokiteltu luokkaan A direktiivin 9 artiklan mukaisesti.

(10)  Direktiivin 96/82/EY soveltamisalaan kuuluvat laitokset.

(11)  Laitokset, joissa käsitellään ainoastaan direktiivin määritelmän mukaista pysyvää jätettä.”


Top