EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0292

2009/292/EY: Komission päätös, tehty 24 päivänä maaliskuuta 2009 , edellytyksistä poikkeukselle muovisille laatikoille ja muovisille kuormalavoille pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/62/EY vahvistettujen raskasmetallien pitoisuustasojen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2009) 1959) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 79, 25.3.2009, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 265 - 267

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/292/oj

25.3.2009   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/44


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 24 päivänä maaliskuuta 2009,

edellytyksistä poikkeukselle muovisille laatikoille ja muovisille kuormalavoille pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/62/EY vahvistettujen raskasmetallien pitoisuustasojen osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2009) 1959)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2009/292/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon pakkauksista ja pakkausjätteistä 20 päivänä joulukuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Edellytyksistä, joilla muovisille laatikoille ja kuormalavoille voidaan myöntää pakkauksista ja pakkausjätteistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/62/EY säädettyjä raskasmetallien pitoisuustasoja koskeva poikkeus, 8 päivänä helmikuuta 1999 tehdyn komission päätöksen 1999/177/EY (2) voimassaoloaika päättyi 9 päivänä helmikuuta 2009.

(2)

Päätöksen 1999/177/EY voimassaolon päättyessä markkinoilla oli edelleen huomattava määrä muovisia laatikoita ja muovisia kuormalavoja, joissa raskasmetallien pitoisuustasot ylittävät direktiivissä 94/62/EY säädetyt tasot. Koska teollisuus ei voi korvata kaikkia kyseisiä laatikoita ja kuormalavoja, on olemassa suuri vaara, että kyseiset laatikot ja kuormalavat hävitetään sijoittamalla ne kaatopaikalle tai polttamalla ne. Molemmilla ratkaisuilla olisi haitallisia vaikutuksia terveydelle ja ympäristölle.

(3)

Direktiivillä 94/62/EY pyritään rajoittamaan raskasmetallien esiintymistä pakkauksissa sekä saavuttamaan ympäristönsuojelun korkea taso muun muassa uudelleenkäytön ja kierrätyksen avulla.

(4)

Jotta annettaisiin teollisuudelle aikaa korvata kyseiset muoviset laatikot ja muoviset kuormalavat käyttäen parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa, on aiheellista vahvistaa edellytykset poikkeukselle sellaisia kyseisiä laatikoita ja kuormalavoja varten, jotka ovat suljetussa ja valvotussa ketjussa tapahtuvassa tuotekierrossa. Komissiolle toimitetuissa tieteellisissä kertomuksissa suositellaan, että poikkeus myönnettäisiin.

(5)

Koska komission tarkoituksena on tarkastella uudelleen viiden vuoden kuluttua sitä, miten tässä päätöksessä säädetty järjestelmä toimii ja miten raskasmetalleja sisältävien muovisten laatikoiden ja muovisten kuormalavojen käytöstä poistamisessa on edistytty, jäsenvaltioiden olisi toimitettava asiaa koskevat tiedot. Jotta ei lisättäisi olemassa olevaa hallinnollista taakkaa asettamalla jäsenvaltioille erityinen raportointivelvoite, kyseiset tiedot voidaan sisällyttää kertomuksiin, jotka on toimitettava komissiolle direktiivin 94/62/EY 17 artiklan mukaisesti.

(6)

Oikeusvarmuuden vuoksi tätä päätöstä olisi sovellettava seuraavasta päivästä sen jälkeen, kun päätöksen 1999/177/EY voimassaolo päättyi voimassaolon päättymisestä mahdollisesti aiheutuvien kielteisten vaikutusten välttämiseksi.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 94/62/EY 21 artiklan mukaisesti perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1)

’raskasmetalleilla’ lyijyä, kadmiumia, elohopeaa ja kuudenarvoista kromia;

2)

’raskasmetallien tarkoituksellisella käytöllä’ raskasmetalleja sisältävän aineen tietoista käyttöä pakkauksen tai pakkauksen osan formuloinnissa siten, että sen jatkuva läsnäolo on tarpeen jonkin lopullisen pakkauksen tai sen osan erityisen ominaisuuden, ulkonäön tai laadun aikaansaamiseksi;

3)

’raskasmetallien tahattomalla esiintymisellä’ raskasmetallien esiintymistä pakkauksen tai pakkauksen osan ainesosana silloin, kun tätä metallia ei ole käytetty tarkoituksellisesti.

2 artikla

Raskasmetallien yhteispitoisuus muovisissa laatikoissa ja muovisissa kuormalavoissa voi ylittää direktiivin 94/62/EY 11 artiklan 1 kohdassa säädetyn sovellettavan raja-arvon edellyttäen, että kyseiset laatikot ja kuormalavat otetaan käyttöön ja pidetään suljetussa ja valvotussa ketjussa tapahtuvassa tuotekierrossa 3, 4 ja 5 artiklassa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

3 artikla

1.   Muoviset laatikot ja muoviset kuormalavat, jotka sisältävät liian suuren määrän raskasmetalleja 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla, on valmistettava tai korjattava valvotussa kierrätysprosessissa tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti.

2.   Kierrätettävän materiaalin on oltava peräisin ainoastaan muista muovisista laatikoista tai muovisista kuormalavoista.

Muuta materiaalia on käytettävä niin vähän kuin on teknisesti mahdollista, eikä se missään tapauksessa saa ylittää 20:tä prosenttia painosta.

3.   Raskasmetallien tarkoituksellinen käyttö kierrätyksen aikana, toisin kuin raskasmetallien tahaton esiintyminen, ei ole sallittu.

Kierrätettyjen materiaalien käyttöä raaka-aineena pakkausmateriaalien korjauksissa ei pidetä raskasmetallien tarkoituksellisena käyttönä, vaikka kierrätetyt materiaalit voivat sisältää raskasmetalleja.

4.   Raskasmetallien yhteispitoisuus muovisissa laatikoissa ja muovisissa kuormalavoissa saa ylittää direktiivin 94/62/EY 11 artiklan 1 kohdassa säädetyn sovellettavan raja-arvon vain silloin, kun raskasmetalleja sisältäviä materiaaleja on käytetty kierrätysprosessissa.

4 artikla

1.   Muoviset laatikot ja muoviset kuormalavat, jotka sisältävät liian suuren määrän raskasmetalleja 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla, on merkittävä kestävällä ja näkyvällä tavalla.

2.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseisten muovisten laatikoiden ja muovisten kuormalavojen elinkaaren aikana vähintään 90 prosenttia toimitetuista muovisista laatikoista ja muovisista kuormalavoista, jotka sisältävät liian suuren määrän raskasmetalleja 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla, palautetaan valmistajalle, pakkaajalle tai täyttäjälle taikka valtuutetulle edustajalle.

3.   Kaikki tämän artiklan mukaisesti palautetut muoviset laatikot ja muoviset kuormalavat, jotka eivät enää sovellu tai joita ei tarkoiteta uudelleen käytettäviksi, on joko hävitettävä kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten erityisesti hyväksymän menettelyn mukaisesti tai kierrätettävä valvotussa kierrätysprosessissa 3 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 artiklan mukaisesti toteutettuja toimenpiteitä.

5 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on säädettävä kirjaamis- ja seurantajärjestelmästä sekä taloudellisen ja sääntelyä koskevan vastuun määrittämiseksi käytettävästä menetelmästä, joiden avulla voidaan dokumentoida tässä päätöksessä säädettyjen edellytysten noudattaminen.

Järjestelmässä on otettava huomioon kaikki 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla liian suuren määrän raskasmetalleja sisältävät muoviset laatikot ja muoviset kuormalavat, jotka otetaan käyttöön ja poistetaan käytöstä.

2.   Ellei vapaaehtoisessa sopimuksessa muuta määrätä, jäsenvaltioiden on varmistettava, että valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja laatii vuosittain kirjallisen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja vuotuisen selvityksen siitä, miten tässä päätöksessä säädettyjä edellytyksiä on noudatettu. Selvityksessä on oltava myös tiedot käytettävän järjestelmän tai valtuutettujen edustajien mahdollisista muutoksista.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja pitää asiaa koskevat tekniset asiakirjat vähintään neljä vuotta toimivaltaisten kansallisten viranomaisten saatavilla tarkastuksia varten.

Jos valmistaja tai tämän edustaja ei ole sijoittautunut yhteisöön, velvoite asiaa koskevien teknisten asiakirjojen saatavilla pitämisestä on sillä, joka saattaa tuotteen yhteisön markkinoille.

6 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, joilla rohkaistaan valmistajia tutkimaan menetelmiä, mukaan lukien raskasmetallien uuttamista koskeva paras käytettävissä oleva tekniikka, joiden avulla muovisten laatikoiden ja muovisten kuormalavojen sisältämät raskasmetallit voidaan vähitellen saada direktiivin 94/62/EY 11 artiklan 1 kohdassa säädetyn sovellettavan raja-arvon mukaiseksi.

7 artikla

Jäsenvaltioiden on sisällytettävä komissiolle direktiivin 94/62/EY 17 artiklan mukaisesti toimitettaviin kertomuksiin yksityiskohtainen kertomus, jossa käsitellään tässä päätöksessä säädetyn järjestelmän toimintaa sekä sitä, miten on edistytty niiden muovisten laatikoiden ja muovisten kuormalavojen käytöstä poistamisessa, jotka eivät ole direktiivin 94/62/EY 11 artiklan 1 kohdan mukaisia.

8 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 10 päivästä helmikuuta 2009.

9 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 24 päivänä maaliskuuta 2009.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10.

(2)  EYVL L 56, 4.3.1999, s. 47.


Top