EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1300

Neuvoston asetus (EY) N:o 1300/2008, annettu 18 päivänä joulukuuta 2008 , Skotlannin länsipuolisen alueen sillikannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotisesta suunnitelmasta

OJ L 344, 20.12.2008, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 231 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2019; Kumoaja 32019R0472 . Latest consolidated version: 01/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1300/oj

20.12.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 344/6


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1300/2008,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2008,

Skotlannin länsipuolisen alueen sillikannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotisesta suunnitelmasta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetussa asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 (2) säädetään, että kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi yhteisö noudattaa ennalta varautumisen periaatetta toteuttamalla toimenpiteitä, jotka on tarkoitettu suojelemaan ja säilyttämään elollisia vesiluonnonvaroja, mahdollistamaan niiden kestävä hyödyntäminen ja saattamaan kalastustoimien vaikutukset meriekosysteemeihin mahdollisimman vähäisiksi.

(2)

Kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) ja tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) hiljattain antamasta tieteellisestä lausunnosta käy ilmi, että Skotlannin länsipuolisen alueen vesien sillikanta (Clupea harengus) on hieman ylihyödynnetty kestävään enimmäistuottoon verrattuna.

(3)

On tarkoituksenmukaista laatia monivuotinen suunnitelma, jonka tavoitteena on varmistaa, että kantaa hyödynnetään kestävän enimmäistuoton mukaisesti ja talouden, ympäristön ja sosiaalisten tekijöiden osalta kestävissä olosuhteissa.

(4)

Suunnitelman tavoitteena olisi ekosysteemiin perustuvan lähestymistavan asteittainen käyttöönotto kalastuksenhoidossa ja tehokkaan kalastustoiminnan edistäminen taloudellisesti kannattavalla ja kilpailukykyisellä kalastusalalla, taaten kohtuullisen elintason niille, jotka ovat riippuvaisia Skotlannin länsipuolisen alueen sillinkalastuksesta, ja ottaen huomioon kuluttajien edut.

(5)

STECF:n ja ICES:n tieteellisestä lausunnosta käy ilmi, että jos Skotlannin länsipuolisen alueen vesien sillikantaa hyödynnetään siten, että kalastuskuolevuus on 0,25, kun kannan biomassataso on vähintään 75 000 tonnia, ja 0,2, kun kannan biomassataso on alle 75 000 tonnia mutta vähintään 50 000 tonnia, hyödyntäminen on kestävää ja antaa kohtuullisen runsaan tuoton.

(6)

Tämä lausunto olisi otettava huomioon ottamalla käyttöön tarkoituksenmukainen menetelmä suurimpien sallittujen saaliiden (TACien) vahvistamiseksi Skotlannin länsipuolisen alueen vesien sillikannalle tasolla, jolla saavutetaan tarkoituksenmukainen pitkän aikavälin kalastuskuolevuus suhteessa kalakannan biomassatasoon.

(7)

Kalastusmahdollisuuksien vakauden varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista rajoittaa TACien vaihtelua vuodesta toiseen, kun kannan biomassataso on vähintään 50 000 tonnia.

(8)

Erityiskalastuslupia koskevista yleisistä säännöistä 27 päivänä kesäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1627/94 (3), yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (4) ja jäsenvaltioiden kalansaalistietojen kirjaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä syyskuuta 1983 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2807/83 (5) säännösten lisäksi tarvitaan valvontatoimenpiteitä tämän asetuksen säännösten noudattamisen varmistamiseksi.

(9)

Olisi vahvistettava säännöt tällä asetuksella käyttöön otetun monivuotisen suunnitelman määrittelemiseksi asetuksen (EY) N:o 2371/2002 5 artiklassa ja Euroopan kalatalousrahastosta 27 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 (6) 21 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoitetuksi elvytyssuunnitelmaksi tai asetuksen (EY) N:o 2371/2002 6 artiklassa ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 21 artiklan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitetuksi hoitosuunnitelmaksi, ottaen huomioon kantojen biomassatason.

(10)

Suurimpien sallittujen saaliiden vahvistaminen, kalastuskuolevuuden alhaisimpien tasojen tarkistus samoin kuin hoito- ja elvytyssuunnitelmien mukauttaminen tarkoituksenmukaisesti niiden tehokkuuden ja toiminnan perusteella ovat ensisijaisen tärkeitä yhteisen kalastuspolitiikan toimenpiteitä. Sen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että neuvosto varaa itselleen oikeuden käyttää suoraan täytäntöönpanovaltaa näiden nimenomaisten asioiden osalta,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

KOHDE JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan monivuotinen suunnitelma kansainvälisillä ja yhteisön vesillä ICES-alueilla V b ja VI b ja sillä osaa ICES-aluetta VI a, joka sijaitsee 7o läntistä pituutta olevan pituuspiirin länsipuolella ja 55o pohjoista leveyttä olevan leveyspiirin pohjoispuolella tai 7o läntistä pituutta olevan pituuspiirin itäpuolella ja 56o pohjoista leveyttä olevan leveyspiirin pohjoispuolella, Clydea lukuun ottamatta, jäljempänä ’Skotlannin länsipuolinen alue’, elävää sillikantaa (Clupea harengus) hyödyntäviä kalastuksia varten.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan asetuksen (EY) N:o 2371/2002 3 artiklassa vahvistettuja määritelmiä. Lisäksi:

a)

’ICES-alueilla’ tarkoitetaan Koillis-Atlantilla kalastavien jäsenvaltioiden saaliiden määrää koskevien tilastotietojen toimittamisesta 17 päivänä joulukuuta 1991 annetussa asetuksessa (ETY) N:o 3880/91 (7) määriteltyjä alueita;

b)

’suurimmilla sallituilla saaliilla’ (TAC) tarkoitetaan määrää, joka voidaan pyytää ja purkaa kustakin kannasta kunakin vuonna;

c)

’VMS-järjestelmillä’ tarkoitetaan alusten satelliittiseurantajärjestelmää koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 2244/2003 (8) mukaisesti toimivia alusten satelliittiseurantajärjestelmiä;

d)

’asianmukaisilla ikäryhmillä’ tarkoitetaan 3–7 vuoden ikää tai muita ikäryhmiä, jotka tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea on todennut asianmukaisiksi.

II   LUKU

TARKOITUS JA TAVOITTEET

3 artikla

Tarkoitus ja tavoitteet

1.   Monivuotisella suunnitelmalla varmistetaan Skotlannin länsipuolisen alueen sillikannan hyödyntäminen kestävän enimmäistuoton mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen päästään:

a)

säilyttämällä kalastuskuolevuuden tasona vuosittain 0,25 tarkoituksenmukaisissa ikäryhmissä, kun kutevan kannan biomassataso on vähintään 75 000 tonnia;

b)

säilyttämällä kalastuskuolevuuden tasona vuosittain enintään 0,2 tarkoituksenmukaisissa ikäryhmissä, kun kutevan kannan biomassataso on alle 75 000 tonnia mutta vähintään 50 000 tonnia;

c)

säätämällä kalastuksen lopettamisesta, jos kutevan kannan biomassataso laskee alle 50 000 tonnin.

3.   Edellä 1 kohdassa määritelty tavoite on saavutettava niin, että TACien vuosittainen vaihtelu on enintään 20 tai 25 prosenttia kannan tilan mukaan.

III   LUKU

SUURIMMAT SALLITUT SAALIIT

4 artikla

TACien vahvistaminen

1.   Neuvosto päättää vuosittain määräenemmistöllä komission ehdotuksesta Skotlannin länsipuolisen alueen sillikannan seuraavan vuoden TACin 2–6 kohdan mukaisesti.

2.   Jos STECF:n lausunnon mukaan kutevan kannan biomassataso on vähintään 75 000 tonnia vuonna, jolle TAC on tarkoitus vahvistaa, TAC on vahvistettava tasolle, joka STECF:n lausunnon mukaan johtaa vuosittaiseen kalastuskuolevuuteen tasolla 0,25. TACin vuosittainen vaihtelu saa kuitenkin olla enintään 20 prosenttia.

3.   Jos STECF:n lausunnon mukaan kutevan kannan biomassataso on alle 75 000 tonnia mutta vähintään 50 000 tonnia vuonna, jolle TAC on tarkoitus vahvistaa, TAC on vahvistettava tasolle, joka STECF:n lausunnon mukaan johtaa vuosittaiseen kalastuskuolevuuteen tasolla 0,2. TACin vuosittainen vaihtelu saa kuitenkin olla enintään:

a)

20 prosenttia, jos kutevan kannan biomassatason arvioidaan olevan vähintään 62 500 tonnia mutta alle 75 000 tonnia;

b)

25 prosenttia, jos kutevan kannan biomassatason arvioidaan olevan vähintään 50 000 tonnia mutta alle 62 500 tonnia.

4.   Jos STECF:n arvion mukaan kutevan kannan biomassataso on alle 50 000 tonnia vuonna, jolle TAC on tarkoitus vahvistaa, TAC on vahvistettava 0 tonniin.

5.   Tehdessään 2 ja 3 kohdan mukaisia laskelmia STECF olettaa, että kannan kalastuskuolevuuden taso on 0,25 ennen vuotta, jolle TAC on määrä vahvistaa.

6.   Poiketen siitä, mitä 2 tai 3 kohdassa säädetään, jos Skotlannin länsipuolisen alueen sillikanta ei STECF:n lausunnon mukaan ole riittävästi elpymässä, TAC vahvistetaan pienemmäksi kuin mainituissa kohdissa säädetään.

5 artikla

Erityiskalastuslupa

1.   Skotlannin länsipuolisella alueella silliä kalastavilla aluksilla on oltava asetuksen (EY) N:o 1627/94 7 artiklan mukaisesti annettu erityiskalastuslupa.

2.   Kalastusaluksen, jolla ei ole 1 kohdassa tarkoitettua kalastuslupaa, on kiellettyä pyytää tai pitää aluksella silliä, kun alus on kalastusmatkalla, joka kattaa Skotlannin länsipuolisen alueen.

3.   Alukset, joille on myönnetty 1 kohdan mukainen erityiskalastuslupa, eivät saa kalastaa Skotlannin länsipuolisen alueen ulkopuolella yhden ja saman kalastusmatkan aikana.

4.   Edellä olevaa 3 kohtaa ei sovelleta aluksiin, jotka lähettävät saalisilmoituksensa päivittäin asetuksen (ETY) N:o 2847/93 3 artiklan 7 kohdan mukaiseen lippujäsenvaltion kalastuksen seurantakeskukseen sen tietokantaan lisättäväksi.

5.   Kunkin jäsenvaltion on laadittava luettelo aluksista, joilla on 1 kohdan mukainen erityislupa, ylläpidettävä luetteloa ja asetettava se komission ja muiden jäsenvaltioiden saataville viralliselle verkkosivustolleen. Ne alukset, joihin sovelletaan 4 kohdan säännöksiä, on osoitettava selkeästi luettelossa.

6 artikla

Ristiintarkastukset

Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 19 artiklassa säädettyjen velvoitteiden lisäksi jäsenvaltioiden on tehtävä hallinnollisia ristiintarkastuksia purkamisilmoitusten, kalastusalueiden ja kalastuspäiväkirjaan kirjattujen saaliiden, 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti jätettyjen saalisilmoitusten ja VMS-tietojen välillä. Nämä ristiintarkastukset on tallennettava ja annettava pyydettäessä komission käyttöön.

IV   LUKU

JATKOTOIMET

7 artikla

Kalastuskuolevuuden alhaisimpien tasojen tarkistus

Jos komissio havaitsee STECF:n lausunnon perusteella, että 3 artiklan 2 kohdassa täsmennetyt kalastuskuolevuuden tasot ja asiaan liittyvät kutevan kannan biomassatasot eivät ole tarkoituksenmukaiset 3 artiklan 1 kohdassa täsmennetyn tavoitteen saavuttamiseksi, neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta näiden tasojen ja biomassatasojen tarkistamisesta.

8 artikla

Monivuotisen suunnitelman arviointi ja uudelleentarkastelu

1.   Komissio pyytää vuosittain STECF:ltä ja pelagisten lajien alueelliselta neuvoa-antavalta toimikunnalta lausunnon monivuotisen suunnitelman tavoitteiden saavuttamisesta. Jos lausunto osoittaa, ettei tavoitteita saavuteta, neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta täydentävistä ja/tai vaihtoehtoisista toimenpiteistä, joilla tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan.

2.   Komissio tarkastelee uudelleen monivuotisen suunnitelman maantieteellistä soveltamisaluetta, biologisia viitetasoja, toimivuutta ja toimintaa vähintään neljän vuoden välein 18 päivästä joulukuuta 2008 lähtien. Komissio pyytää tämän uudelleentarkastelun yhteydessä STECF:ltä ja pelagisten lajien alueelliselta neuvoa-antavalta toimikunnalta lausunnon. Tarvittaessa neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta monivuotisen suunnitelman tarkoituksenmukaisesta mukauttamisesta 1 artiklassa tarkoitetun maantieteellisen soveltamisalueen, 3 artiklassa tarkoitettujen biologisten viitetasojen tai 4 artiklassa tarkoitettujen TACien vahvistamissääntöjen osalta.

V   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

9 artikla

Euroopan kalatalousrahasto

Jos STECF:n lausunnon mukaan sillin kutevan kannan biomassataso on vähintään 75 000 tonnia, monivuotista suunnitelmaa pidetään asetuksen (EY) N:o 2371/2002 6 artiklan mukaisena ja asetuksen (EY) N:o 1198/2006 21 artiklan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitettuna hoitosuunnitelmana. Päinvastaisessa tapauksessa monivuotista suunnitelmaa pidetään asetuksen (EY) N:o 2371/2002 5 artiklassa ja asetuksen (EY) N:o 1198/2006 21 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettuna elvytyssuunnitelmana.

10 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BARNIER


(1)  Lausunto annettu 4. joulukuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  EYVL L 171, 6.7.1994, s. 7.

(4)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.

(5)  EYVL L 276, 10.10.1983, s. 1.

(6)  EUVL L 223, 15.8.2006, s. 1.

(7)  EYVL L 365, 31.12.1991, s. 1.

(8)  EUVL L 333, 20.12.2003, s. 17.


Top