EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1102

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1102/2008, annettu 22 päivänä lokakuuta 2008 , metallisen elohopean ja tiettyjen elohopeayhdisteiden ja -seosten viennin kieltämisestä sekä metallisen elohopean turvallisesta varastoinnista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 304, 14.11.2008, p. 75–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 009 P. 170 - 174

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017; Kumoaja 32017R0852

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1102/oj

14.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 304/75


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1102/2008,

annettu 22 päivänä lokakuuta 2008,

metallisen elohopean ja tiettyjen elohopeayhdisteiden ja -seosten viennin kieltämisestä sekä metallisen elohopean turvallisesta varastoinnista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan ja 133 artiklan suhteessa tämän asetuksen 1 artiklaan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Elohopeapäästöjen on todettu olevan maailmanlaajuinen uhka, joka edellyttää toimenpiteitä paikallisella, alueellisella, kansallisella ja maailmanlaajuisella tasolla.

(2)

Kuten neuvostolle ja Euroopan parlamentille osoitetussa komission tiedonannossa ”Elohopeaa koskeva yhteisön strategia” sekä edellä mainitusta strategiasta 24 päivänä kesäkuuta 2005 annetuissa neuvoston päätelmissä ja 14 päivänä maaliskuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa (3) todettiin, ihmisten ja ympäristön riskiä altistua elohopealle on pienennettävä.

(3)

Yhteisön tasolla toteutettavat toimenpiteet on nähtävä osana maailmanlaajuisia toimia elohopea-altistuksen riskin vähentämiseksi erityisesti YK:n ympäristöohjelman (UNEP) elohopeaohjelman puitteissa.

(4)

Yhteisön elohopeakaivosten sulkemisesta aiheutuu ympäristöongelmia ja sosiaalisia ongelmia. Hankkeiden ja muiden aloitteiden tukemista käytettävissä olevien rahoitusmekanismien avulla olisi jatkettava, jotta kyseessä olevalla alueella löydettäisiin kestäviä ratkaisuja paikallista ympäristöä, työllisyyttä ja taloudellisia toimintoja koskeviin kysymyksiin.

(5)

Metallisen elohopean, sinooperimalmin, elohopea(I)kloridin, elohopea(II)oksidin sekä metallisen elohopean ja muiden aineiden seosten, mukaan lukien elohopeaseokset, joiden elohopeapitoisuus on vähintään 95 painoprosenttia, vienti yhteisöstä olisi kiellettävä, jotta elohopean maailmanlaajuista tarjontaa vähennettäisiin merkittävästi.

(6)

Vientikiellosta aiheutuu yhteisöön huomattava elohopeaylijäämä, jonka uudelleenpääsy markkinoille olisi estettävä. Tämän vuoksi olisi varmistettava kyseisen elohopean turvallinen varastointi yhteisössä.

(7)

Jotta voidaan mahdollistaa jätteeksi katsottavan metallisen elohopean turvallinen varastointi, on syytä poiketa kaatopaikoista 26 päivänä huhtikuuta 1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY (4) 5 artiklan 3 kohdan a alakohdasta tietyntyyppisten kaatopaikkojen osalta ja todeta, että yli vuoden kestävään metallisen elohopean palautettavissa olevaan tilapäiseen varastointiin, joka tapahtuu tähän tarkoitetuissa ja tätä varten varustetuissa maanpäällisissä varastointitiloissa, ei sovelleta perusteita, joista säädetään direktiivin 1999/31/EY 16 artiklan ja liitteen II mukaisista perusteista ja menettelyistä jätteen hyväksymiseksi kaatopaikoille 19 päivänä joulukuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2003/33/EY (5) liitteen kohdassa 2.4.

(8)

Direktiivin 1999/31/EY muita säännöksiä olisi sovellettava kaikkiin jätteeksi katsottavan metallisen elohopean varastoihin. Tähän sisältyy mainitun direktiivin 8 artiklan a kohdan iv alakohdan vaatimus, että luvanhakija varmistaa riittävällä tavalla, antamalla taloudellisen vakuuden tai muun vastaavan vakuuden, että myönnetystä luvasta aiheutuvat velvoitteet (mukaan lukien jälkihoitoa koskevat säännökset) täytetään ja että käytöstäpoistamismenettelyjä noudatetaan. Lisäksi tällaisiin varastoihin sovelletaan ympäristövastuusta ympäristövahinkojen ehkäisemisen ja korjaamisen osalta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/35/EY (6).

(9)

Yli vuoden kestävään metallisen elohopean tilapäiseen varastointiin, joka tapahtuu tähän tarkoitetuissa ja varustetuissa maanpäällisissä varastointitiloissa, olisi sovellettava vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta 9 päivänä joulukuuta 1996 annettua direktiiviä 96/82/EY (7).

(10)

Tällä asetuksella ei rajoitettaisi jätteiden siirrosta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 (8) soveltamista. Jotta metallisen elohopean asianmukainen sijoittaminen yhteisössä olisi mahdollista, vastaanottomaan ja lähtömaan toimivaltaisia viranomaisia kuitenkin kannustetaan olemaan esittämättä mainitun asetuksen 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella vastalauseita jätteeksi katsottavan metallisen elohopean siirroista. Todettakoon, että mainitun asetuksen 11 artiklan 3 kohdan mukaan saman asetuksen 11 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ei sovelleta, kun on kyse vaarallisista jätteistä, joita lähtöjäsenvaltiossa tuotetaan vuosittain niin pieni kokonaismäärä, ettei kyseisen jäsenvaltion ole taloudellisesti kannattavaa rakentaa uusia erikoistuneita käsittelylaitoksia.

(11)

Jotta voitaisiin varmistaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle turvallinen varastointi, päätöksessä 2003/33/EY edellytettyä maanalaisten varastojen osalta toteutettavaa turvallisuusarviointia olisi täydennettävä erityisvaatimuksilla ja sitä olisi sovellettava myös muuhun kuin maanalaiseen varastointiin. Loppukäsittelytoimea ei pitäisi sallia, ennen kuin erityisvaatimukset ja hyväksymisperusteet on vahvistettu. Metallisen elohopean sijoittamiseen mukautettujen varastointiolosuhteiden suolakaivoksessa tai syvällä kallioperässä olisi oltava erityisesti seuraavien periaatteiden mukaisia: pohjaveden suojelu elohopealta, elohopeahöyrypäästöjen ehkäisy, pitävyys ympäristön kaasuja ja nesteitä vastaan sekä pysyvän varastoinnin tapauksessa jätteiden tiivis kapselointi kaivoksessa tapahtuvan muutosprosessin lopuksi. Nämä vaatimukset olisi sisällytettävä direktiivin 1999/31/EY liitteisiin, kun niitä muutetaan tämän asetuksen mukaisesti.

(12)

Maanpäällisten varastointiolosuhteiden olisi oltava erityisesti seuraavien periaatteiden mukaisia: varastoinnin lopetettavuus, elohopean suojaaminen ilmakehässä olevalta vedeltä, pitävyys maaperän osalta ja elohopeahöyrypäästöjen ehkäisy. Nämä vaatimukset tulisi sisällyttää direktiivin 1999/31/EY liitteisiin, kun niitä muutetaan tämän asetuksen mukaisesti. Metallisen elohopean maanpäällistä varastointia olisi pidettävä väliaikaisena ratkaisuna.

(13)

Tämän asetuksen täytäntöönpanon helpottamiseksi kloorialkaliteollisuuden olisi lähetettävä kaikki sen laitoksissa olevien elohopeakennojen poistamista koskevat olennaiset tiedot komissiolle ja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Samoin niiltä teollisuudenaloilta, joilla elohopeaa saadaan maakaasun puhdistamisesta tai muiden metallien kuin rautametallin louhinnasta ja sulatustoimista, olisi toimitettava olennaiset tiedot komissiolle ja asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille. Komission olisi asetettava kyseiset tiedot julkisesti saataville.

(14)

Jäsenvaltioiden olisi toimitettava tiedot varastointitiloja varten myönnetyistä luvista sekä tämän asetuksen soveltamisesta ja markkinavaikutuksista, jotta siitä voidaan tehdä arviointi hyvissä ajoin. Tuojien, viejien ja toimijoiden olisi toimitettava tiedot metallisen elohopean, sinooperimalmin, elohopea(I)kloridin, elohopea(II)oksidin sekä metallisen elohopean ja muiden aineiden seosten, mukaan lukien elohopeaseokset, joiden elohopeapitoisuus on vähintään 95 painoprosenttia, siirroista ja käyttötarkoituksesta.

(15)

Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille määrättävistä seuraamuksista. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia.

(16)

On asianmukaista järjestää tiedonvaihtoa asianomaisten sidosryhmien kanssa, jotta voidaan arvioida, tarvitaanko elohopean vientiin, tuontiin ja varastointiin sekä elohopeayhdisteisiin ja elohopeaa sisältäviin tuotteisiin liittyviä lisätoimenpiteitä, tämän kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen kilpailusääntöjen ja erityisesti sen 81 artiklan soveltamista.

(17)

Komission ja jäsenvaltioiden olisi edistettävä teknisen tuen antamista kehitysmaille ja siirtymätalouden maille, erityisesti sellaisen tuen, joka helpottaa siirtymistä kohti vaihtoehtoista, elohopeatonta tekniikkaa sekä elohopean ja elohopeayhdisteiden käytön ja päästöjen vaiheittaista lopettamista.

(18)

Elohopean turvallista loppusijoittamista koskeva tutkimus, myös eri stabilisointitekniikoita tai muita elohopean immobilisointitapoja koskeva tutkimus, on käynnissä. Komission olisi ensisijaisena asiana tarkasteltava edellä mainittua tutkimusta ja toimitettava kertomus niin pian kuin mahdollista. Saatava tieto on tärkeää, sillä se tarjoaa vakaan perustan tämän asetuksen tarkistamiselle sen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(19)

Komission olisi otettava nämä tiedot huomioon arviointikertomuksen toimittamisen yhteydessä, jotta voidaan määrittää mahdolliset tarpeet tämän asetuksen muuttamiseksi.

(20)

Komission olisi myös seurattava elohopean tarjonnan ja kysynnän kansainvälistä kehitystä, erityisesti monenvälisiä neuvotteluja, ja raportoitava niistä, jotta voitaisiin arvioida yleisen lähestymistavan johdonmukaisuutta.

(21)

Tämän asetuksen soveltamiseksi tarvittavista, tietyissä tässä asetuksessa luetelluissa tiloissa tapahtuvaa metallisen elohopean väliaikaista varastointia koskevista toimenpiteistä olisi päätettävä direktiivin 1999/31/EY mukaisesti, sillä tämä asetus ja kyseinen direktiivi liittyvät suoraan toisiinsa.

(22)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, eli elohopealle altistumisen vähentämistä vientikiellon ja varastointivelvollisuuden avulla, vaan se voidaan, ottaen huomioon vaikutukset tavaroiden liikkuvuuteen, sisämarkkinoiden toiminta ja elohopean aiheuttaman pilaantumisen rajat ylittävä luonne, saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Kielletään metallisen elohopean (Hg, CAS-numero RN 7439–97–6), sinooperimalmin, elohopea(I)kloridin (Hg2Cl2, CAS-numero RN 10112–91–1), elohopea(II)oksidin (HgO, CAS-numero RN 21908–53–2) sekä metallisen elohopean ja muiden aineiden seosten, mukaan lukien elohopeaseokset, joiden elohopeapitoisuus on vähintään 95 painoprosenttia, vienti yhteisöstä 15 päivästä maaliskuuta 2011 alkaen.

2.   Tätä kieltoa ei sovelleta 1 kohdassa mainittujen yhdisteiden tutkimus- ja kehittämistarkoitukseen, lääketieteelliseen käyttötarkoitukseen tai analysointitarkoitukseen tapahtuvaan vientiin.

3.   Metallisen elohopean sekoittaminen muiden aineiden kanssa yksinomaan metallisen elohopean vientiä varten kielletään 15 päivästä maaliskuuta 2011 alkaen.

2 artikla

Maaliskuun 15 päivästä 2011 alkaen seuraavat on katsottava jätteeksi ja sijoitettava jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/12/EY (9) mukaisesti tavalla, joka on ihmisten terveyden ja ympäristön kannalta turvallinen:

a)

metallinen elohopea, jota ei enää käytetä kloorialkaliteollisuudessa;

b)

maakaasun puhdistamisesta syntyvä metallinen elohopea;

c)

muiden metallien kuin rautametallin louhinnasta ja sulatustoimista syntyvä metallinen elohopea; ja

d)

15 päivästä maaliskuuta 2011 alkaen yhteisössä sinooperimalmista erotettu metallinen elohopea.

3 artikla

1.   Poiketen siitä, mitä direktiivin 1999/31/EY 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa säädetään, metallinen elohopea, joka katsotaan jätteeksi, voidaan asianmukaisessa säiliössä:

a)

varastoida väliaikaisesti yli vuoden ajan tai varastoida pysyvästi (direktiivin 2006/12/EY liitteessä II A määritellyt loppukäsittelytoimet D 15 tai D 12) suolakaivoksiin, jotka on mukautettu metallisen elohopean sijoittamista varten, tai syvälle maanalaiseen kovaan kallioperään, joka takaa vastaavan turvallisuuden ja eristämisen tason kuin edellä mainitut suolakaivokset; tai

b)

varastoida väliaikaisesti (direktiivin 2006/12/EY liitteessä II A määritelty loppukäsittelytoimi D 15) yli vuoden ajan maan päällä sijaitsevaan laitokseen, joka on tarkoitettu metallisen elohopean tilapäiseen sijoittamiseen ja varustettu tätä varten. Tässä tapauksessa ei sovelleta päätöksen 2003/33/EY liitteessä olevassa 2.4 kohdassa säädettyjä perusteita.

Muita direktiivin 1999/31/EY ja päätöksen 2003/33/EY säännöksiä sovelletaan a ja b alakohtaan.

2.   Direktiiviä 96/82/EY sovelletaan tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin varastointeihin.

4 artikla

1.   Tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettua metallisen elohopean sijoittamista varten päätöksen 2003/33/EY mukaisesti laadittavassa turvallisuusarvioinnissa on varmistettava, että arviointi kattaa erityiset riskit, jotka johtuvat metallisen elohopean ja sen säilytyspaikan luonteesta ja ominaisuuksista pitkällä aikavälillä.

2.   Direktiivin 1999/31/EY 8 ja 9 artiklassa tarkoitetun luvan tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettua laitosta varten on sisällettävä vaatimukset säiliöiden säännöllisestä silmämääräisestä tarkastamisesta ja mahdollisten vuotojen havaitsemiseen käytettävien asianmukaisten haihtumisen havaitsemislaitteiden asentamisesta.

3.   Tämän asetuksen 3 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja laitoksia koskevat vaatimukset samoin kuin metallisen elohopean hyväksymisperusteet, joilla muutetaan direktiivin 1999/31/EY liitteitä I, II ja III, hyväksytään mainitun direktiivin 16 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen. Komissio tekee asianmukaisen ehdotuksen mahdollisimman pian, viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2010, ottaen huomioon 8 artiklan 1 kohdan mukaisen tietojen vaihdon ja 8 artiklan 2 kohdan mukaisen kertomuksen turvallisia loppusijoittamisvaihtoehtoja koskevasta tutkimuksesta.

Metallisen elohopean loppukäsittelytoimet (loppukäsittelytoimi D12 sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2006/12/EY liitteessä II A) sallitaan ainoastaan sen päivän jälkeen, jona direktiivin 1999/31/EY liitteitä I, II ja III muutetaan.

5 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle jäljennös kaikista metallisen elohopean väliaikaiseen tai pysyvään varastointiin (direktiivin 2006/12/EY liitteessä II A määritellyt loppukäsittelytoimet D 15 tai D 12) tarkoitetuille laitoksille myönnetyistä luvista sekä tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukainen turvallisuusarviointi.

2.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2012 ilmoitettava komissiolle tämän asetuksen soveltamisesta ja markkinavaikutuksista alueellaan. Jäsenvaltioiden on komission pyynnöstä toimitettava kyseiset tiedot edellä mainittua päivämäärää aikaisemmin.

3.   Tapauksen mukaan tuojien, viejien tai 2 artiklassa tarkoitettujen toiminta-alojen toimijoiden on viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2012 toimitettava komissiolle ja toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot:

a)

yhteisöön saapuvan metallisen elohopean määrät, hinnat, alkuperämaa ja kohdemaa sekä käyttötarkoitus;

b)

jätteeksi katsotun metallisen elohopean, jolla käydään kauppaa rajojen yli yhteisössä, määrät, alkuperämaa ja kohdemaa.

6 artikla

1.   Kloorialkaliteollisuuden yritysten on lähetettävä vuosittain komissiolle ja asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille seuraavat elohopean käytöstä poistamista koskevat tiedot:

a)

luotettavin arvio kloorialkalikennossa yhä käytössä olevan elohopean kokonaismäärästä;

b)

laitoksessa varastoituna olevan elohopean kokonaismäärä;

c)

elohopeajätteen määrä, joka on lähetetty yksittäisiin tilapäisiin tai pysyviin varastoihin, näiden varastojen sijainti ja yhteystiedot.

2.   Niiden teollisuudenalojen yritysten, joilla elohopeaa saadaan maakaasun puhdistamisesta tai muiden metallien kuin rautametallin louhinnasta ja sulatustoimista, on toimitettava komissiolle ja kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot vuosittain kertyneestä elohopeasta:

a)

kertyneen elohopean määrä;

b)

yksittäisiin tilapäisiin tai pysyviin varastoihin lähetetyn elohopean määrä sekä näiden varastojen sijainti ja yhteystiedot.

3.   Kyseisten yritysten on lähetettävä 1 ja 2 kohdassa mainitut tiedot ensimmäisen kerran 4 päivään joulukuuta 2009 mennessä ja sen jälkeen vuosittain kunkin vuoden toukokuun 31 päivään mennessä.

4.   Komissio julkaisee 3 kohdassa mainitut tiedot tiedon saatavuutta, yleisön osallistumista päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa koskevan Århusin yleissopimuksen määräysten soveltamisesta yhteisön toimielimiin ja elimiin 6 päivänä syyskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1367/2006 (10) mukaisesti.

7 artikla

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niitä sovelletaan. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nämä säännökset komissiolle viimeistään 4 päivänä joulukuuta 2009, ja kaikki niiden muutokset mahdollisimman pian.

8 artikla

1.   Komissio järjestää tietojen vaihdon jäsenvaltioiden ja asianomaisten sidosryhmien välillä 1 päivään tammikuuta 2010 mennessä. Tietojen vaihdossa tarkastellaan erityisesti sitä, onko tarpeen

a)

laajentaa vientikielto muihin elohopeayhdisteisiin, seoksiin, joiden elohopeasisältö on alhaisempi, ja elohopeaa sisältäviin tuotteisiin, erityisesti lämpömittareihin, ilmanpainemittareihin ja verenpainemittareihin;

b)

asettaa tuontikielto metalliselle elohopealle, elohopeayhdisteille ja elohopeaa sisältäville tuotteille;

c)

laajentaa varastointivelvoite muista lähteistä peräisin olevaan metalliseen elohopeaan;

d)

asettaa aikarajat metallisen elohopean väliaikaiselle sijoittamiselle.

Tässä tietojen vaihdossa on käsiteltävä myös turvallisia loppusijoittamisvaihtoehtoja koskevaa tutkimusta.

Komissio järjestää uuden tietojen vaihdon, kun uutta merkityksellistä tietoa on tullut saataville.

2.   Komissio seuraa meneillään olevia tutkimustoimia, jotka koskevat turvallisia loppusijoitusvaihtoehtoja, mukaan lukien metallisen elohopean kiinteyttämistä. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2010. Tämän kertomuksen perusteella komissio esittää tarvittaessa ehdotuksen tämän asetuksen tarkistamiseksi mahdollisimman pian ja viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 2013.

3.   Komissio arvioi tämän asetuksen soveltamista ja markkinavaikutuksia yhteisössä ottaen huomioon 1 ja 2 kohdassa sekä 5 ja 6 artiklassa tarkoitetut tiedot.

4.   Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle mahdollisimman pian, mutta viimeistään 15 päivänä maaliskuuta 2013, kertomuksen, jossa tarkastellaan ja arvioidaan 1 kohdassa tarkoitetun tietojenvaihdon tulosta ja 3 kohdassa tarkoitettua arviointia sekä 2 kohdassa tarkoitettua kertomusta; tarvittaessa kertomukseen liitetään ehdotus tämän asetuksen tarkistamisesta.

5.   Komissio laatii viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2010 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen elohopeaa koskevien monenvälisten toimien ja neuvottelujen edistymisestä ja arvioi siinä erityisesti tässä asetuksessa määritettyjen toimenpiteiden aikataulun ja soveltamisalan johdonmukaisuutta kansainvälisen kehityksen kanssa.

9 artikla

Jäsenvaltiot voivat pitää voimassa 15 päivään maaliskuuta 2011 saakka metallisen elohopean, sinooperimalmin, elohopea(I)kloridin, elohopea(II)oksidin sekä metallisen elohopean ja muiden aineiden seosten, mukaan lukien elohopeaseokset, joiden elohopeapitoisuus on vähintään 95 painoprosenttia, viennin rajoittamista koskevat kansalliset toimenpiteet, jotka on toteutettu yhteisön lainsäädännön mukaisesti ennen tämän asetuksen antamista.

10 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 22 päivänä lokakuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-P. JOUYET


(1)  EUVL C 168, 20.7.2007, s. 44.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 20. kesäkuuta 2007 (EUVL C 146 E, 12.6.2008, s. 209), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 20. joulukuuta 2007 (EUVL C 52 E, 26.2.2008, s. 1) ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 21. toukokuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös, tehty 25. syyskuuta 2008.

(3)  EUVL C 291 E, 30.11.2006, s. 128.

(4)  EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1.

(5)  EYVL L 11, 16.1.2003, s. 27.

(6)  EUVL L 143, 30.4.2004, s. 56.

(7)  EYVL L 10, 14.1.1997, s. 13.

(8)  EUVL L 190, 12.7.2006, s. 1.

(9)  EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.

(10)  EUVL L 264, 25.9.2006, s. 13.


Top