EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0689

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 689/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008 , vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista

OJ L 204, 31.7.2008, p. 1–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 081 P. 222 - 256

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; Kumoaja 32012R0649 . Latest consolidated version: 01/04/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/689/oj

31.7.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 204/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 689/2008,

annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008,

vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan ja 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

toimivat noudattaen perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 28 päivänä tammikuuta 2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 304/2003 (3) pantiin täytäntöön kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehty Rotterdamin yleissopimus (4), jäljempänä ’yleissopimus’, joka tuli voimaan 24 päivänä helmikuuta 2004, ja korvattiin tiettyjen vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 23 päivänä heinäkuuta 1992 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2455/92 (5).

(2)

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kumosi asiassa C-178/03 (komissio vastaan parlamentti ja neuvosto) (6), tammikuun 10 päivänä 2006 antamassaan tuomiossa asetuksen (EY) N:o 304/2003, koska se perustui ainoastaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 175 artiklan 1 kohtaan, ja totesi, että asetuksen asianmukainen oikeusperusta on sekä 133 artikla että 175 artiklan 1 kohta. Tuomioistuin päätti kuitenkin myös, että asetuksen vaikutukset on säilytettävä siihen saakka, kun kohtuullisen ajan kuluessa annetaan uusi asetus, joka perustuu asianmukaiseen oikeusperustaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että velvoitteita, jotka on jo täytetty asetuksen (EY) N:o 304/2003 mukaisesti, ei tarvitse täyttää uudestaan.

(3)

Komissio on asetuksen (EY) N:o 304/2003 mukaisesti toimittanut Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen asetuksen toimivuudesta vuosina 2003–2005. Yleisesti ottaen menettelyt ovat toimineet hyvin. Kertomuksessa yksilöidään kuitenkin useita teknisiä muutoksia, jotka vaikuttavat tarpeellisilta. Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista sisällyttää kyseiset näkökohdat tähän asetukseen.

(4)

Yleissopimus antaa sopimuspuolille mahdollisuuden ryhtyä toimiin, joilla suojellaan ihmisten terveyttä ja ympäristöä tiukemmin kuin yleissopimuksessa edellytetään, jos tällaiset toimet ovat yleissopimuksen määräysten ja kansainvälisen oikeuden mukaisia. Jotta tuojamaiden ympäristölle ja väestölle asetuksen (ETY) N:o 2455/92 mukaisesti tarjottava suojelun taso ei heikentyisi, on tarpeen ja suotavaa mennä tietyissä asioissa yleissopimuksen säännöksiä pidemmälle.

(5)

On olennaisen tärkeää, että yhteisön osallistumisessa yleissopimukseen yhteisöllä on yksi ainoa yhteyspiste, jonka kautta se on vuorovaikutuksessa sihteeristön ja yleissopimuksen muiden osapuolten sekä muiden maiden kanssa. Komissio toimisi tällaisena yhteyspisteenä.

(6)

Yhteisössä kiellettyjen tai ankarasti säänneltyjen vaarallisten kemikaalien vientiin olisi edelleen sovellettava yleistä vienti-ilmoitusmenettelyä. Siten sekä sellaisenaan esiintyviin että valmisteisiin tai esineisiin sisältyviin vaarallisiin kemikaaleihin, jotka ovat olleet yhteisössä kiellettyjä tai ankarasti säänneltyjä kasvinsuojeluvalmisteina, muunlaisina torjunta-aineina taikka teollisuuskemikaaleina ammattikäytössä tai yleisessä käytössä, olisi sovellettava samanlaisia vienti-ilmoitusta koskevia sääntöjä kuin kemikaaleihin, jotka ovat olleet yhteisössä kiellettyjä tai ankarasti säänneltyjä jommassakummassa tai kummassakin yleissopimuksessa määritellyistä käyttötarkoituksista, toisin sanoen torjunta-aineina tai teollisuuskemikaaleina. Samoja sääntöjä olisi sovellettava kansainvälistä ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelyä, jäljempänä ’PIC-menettely’, edellyttäviin kemikaaleihin. Tätä vienti-ilmoitusmenettelyä olisi sovellettava yhteisöstä kolmansiin maihin suuntautuvaan vientiin riippumatta siitä, ovatko kyseiset maat yleissopimuksen sopimuspuolia tai osallistuvatko ne sen menettelyihin. Jäsenvaltioiden olisi voitava veloittaa hallinnollisia maksuja tästä menettelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi.

(7)

Viejien ja tuojien olisi toimitettava tietoja tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kansainvälisessä kaupassa liikkuvien kemikaalien määristä, jotta asetuksessa säädettyjen järjestelyjen vaikutuksia ja toimivuutta voidaan seurata ja arvioida.

(8)

Komission olisi ilmoitettava yleissopimuksen sihteeristölle kemikaaleja kieltävät tai ankarasti sääntelevät yhteisön tai jäsenvaltion lopulliset sääntelytoimet, kemikaalien sisällyttämiseksi kansainväliseen PIC-menettelyyn, ja ilmoitusten olisi liityttävä niihin tapauksiin, jotka täyttävät yleissopimuksen asiaa koskevat edellytykset. Ilmoitusten tueksi olisi hankittava tarvittaessa lisätietoja.

(9)

Silloinkin, kun yhteisön tai jäsenvaltion lopulliset sääntelytoimet eivät täytä ilmoitusmenettelyn edellytyksiä, tiedot näistä toimista olisi toimitettava yleissopimuksen sihteeristölle ja yleissopimuksen muille osapuolille tietojenvaihdon edistämiseksi.

(10)

Lisäksi on välttämätöntä varmistaa, että yhteisö tekee päätöksiä kansainväliseen PIC-menettelyyn kuuluvien kemikaalien tuonnista yhteisöön. Nämä päätökset olisi tehtävä voimassa olevan yhteisön lainsäädännön perusteella, ja niissä olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden asettamat kiellot tai ankara sääntely. Perustelluissa tapauksissa olisi esitettävä muutoksia yhteisön lainsäädäntöön.

(11)

Tiettyjä järjestelyjä tarvitaan sen varmistamiseksi, että jäsenvaltiot ja viejät ovat tietoisia tuojamaiden päätöksistä, jotka koskevat kansainvälistä PIC-menettelyä edellyttäviä kemikaaleja, ja että viejät noudattavat näitä päätöksiä. Jotta voitaisiin välttää epätoivottua vientiä, esitetään lisäksi, että mitään sellaisia kemikaaleja, jotka ovat kiellettyjä tai ankarasti säänneltyjä yhteisössä ja jotka täyttävät yleissopimuksen vaatimukset tai joihin sovelletaan kansainvälistä PIC-menettelyä, ei saisi viedä ilman kyseeseen tulevan tuojamaan nimenomaista suostumusta riippumatta siitä, onko kyseinen maa yleissopimuksen sopimuspuoli. Tästä velvoitteesta on kuitenkin asianmukaista poiketa, kun kyseessä on tiettyjen kemikaalien vienti taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) jäsenmaihin, edellyttäen että tietyt edellytykset täyttyvät. Lisäksi tarvitaan menettelyä niitä tapauksia varten, joissa kohtuudella edellytettävistä toimista huolimatta ei saada vastinetta tuojamaasta, jotta tiettyjen kemikaalien vientiä voidaan tilapäisesti jatkaa tietyin edellytyksin. On myös tarpeen tarkastella säännöllisin määräajoin kaikkia tällaisia tapauksia samoin kuin niitä tapauksia, joissa nimenomainen suostumus saadaan.

(12)

Komission perustama tietokanta on tärkeä väline, ja sen olisi oltava tämän asetuksen soveltamisen ja valvonnan perustana.

(13)

On myös tärkeää, että kaikilla vientikemikaaleilla on riittävän pitkä käyttöikä, jotta niitä voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti. Erityisesti on tärkeää, että torjunta-aineiden ja varsinkin kehitysmaihin vietävien torjunta-aineiden asianmukaisista säilytysolosuhteista annetaan tietoa ja että käytetään sopivia pakkauksia ja sopivankokoisia säiliöitä, jotta ei muodostuisi vanhentuneita varastoja.

(14)

Kemikaaleja sisältävät esineet eivät kuulu yleissopimuksen soveltamisalaan. Vaikuttaa kuitenkin tarkoituksenmukaiselta, että sellaisia kemikaaleja sisältäviin esineisiin, joista voisi vapautua päästöjä tietyssä käytössä tai loppusijoituksen yhteydessä tai jotka ovat kiellettyjä tai ankarasti säänneltyjä yhteisössä yhdessä tai useammassa yleissopimuksessa määritellyssä käyttötarkoituksessa tai joihin sovelletaan kansainvälistä PIC-menettelyä, sovellettaisiin vienti-ilmoitusmääräyksiä. Lisäksi tiettyjä kemikaaleja ja esineitä, jotka sisältävät tiettyjä yleissopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle jääviä, erityistä huolta aiheuttavia kemikaaleja, ei saisi viedä lainkaan.

(15)

Yleissopimuksen mukaisesti tietoja kansainvälistä PIC-menettelyä edellyttävien kemikaalien kauttakulusta olisi toimitettava pyynnöstä yleissopimuksen sopimuspuolille.

(16)

Pakkauksia, merkintöjä ja muita käyttöturvallisuustietoja koskevia yhteisön säännöksiä sovelletaan kaikkiin vaarallisiin kemikaaleihin, joita aiotaan viedä sopimuspuolimaihin ja muihin maihin, paitsi jos nämä säännökset ovat ristiriidassa kyseisten maiden vahvistamien erityisvaatimusten kanssa, joissa otetaan huomioon asiaa koskevat kansainväliset standardit.

(17)

Säännösten noudattamisen varmistamiseksi jäsenvaltioiden olisi nimettävä tulli- tai muut viranomaiset vastaamaan tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien kemikaalien tuonnin ja viennin valvonnasta. Komissiolla ja jäsenvaltioilla on tärkeä merkitys, ja niiden toiminnan olisi oltava kohdennettua ja yhteensovitettua. Jäsenvaltioiden olisi määrättävä asianmukaisista seuraamuksista rikkomistapauksissa. Jotta voitaisiin helpottaa tullivalvontaa ja vähentää sekä viejien että viranomaisten hallinnollista taakkaa, olisi luotava järjestelmä tulli-ilmoituksissa käytettävistä koodeista, joilla osoitetaan sääntöjen noudattaminen. Jotta kaikki osapuolet voisivat sopeutua järjestelmään ennen kuin se tulee pakolliseksi, olisi säädettävä lyhyestä siirtymäkaudesta.

(18)

Tietojenvaihtoa, vastuun jakamista ja yhteistyötä yhteisön ja jäsenvaltioiden sekä kolmansien maiden välillä olisi edistettävä kemikaalien järkiperäisen hallinnoimisen varmistamiseksi riippumatta siitä, ovatko kyseiset kolmannet maat yleissopimuksen sopimuspuolia. Erityisesti komission ja jäsenvaltioiden olisi tarjottava suoraan teknistä asiantuntija-apua kehitysmaille ja siirtymätalousmaille, tai sitä olisi tarjottava epäsuoraan tukemalla kansalaisjärjestöjen hankkeita; erityisesti avun tarkoituksena olisi oltava näiden maiden avustaminen yleissopimuksen täytäntöönpanossa.

(19)

Menettelyjä olisi seurattava säännöllisesti, jotta toiminnan tehokkuus voidaan varmistaa. Jäsenvaltioiden olisi tätä varten toimitettava säännöllisesti kertomukset komissiolle, joka vuorostaan laatii säännöllisesti kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

(20)

Toimivaltaisille viranomaisille, esimerkiksi vientiä valvoville tulliviranomaisille, olisi laadittava tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevia teknisiä ohjeita.

(21)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (7) mukaisesti.

(22)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta hyväksyä toimenpiteitä kemikaalin sisällyttämiseksi liitteessä I olevaan 1 tai 2 osaan yhteisön tasolla annetun lopullisen sääntelytoimen johdosta, toimenpiteitä pysyvistä orgaanisista yhdisteistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 (8) soveltamisalaan kuuluvan kemikaalin sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 1 osaan, toimenpiteitä liitteen I muuttamiseksi, mukaan lukien muutokset nykyisiin nimikekohtiin, toimenpiteitä yhteisön tason vientikiellon alaisen kemikaalin sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 2 kohtaan, toimenpiteitä liitteiden II, III, IV ja VI muuttamiseksi sekä toimenpiteitä liitteen V nykyisten nimikekohtien muuttamiseksi. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tavoitteet

1.   Tämän asetuksen tavoitteena on

a)

panna täytäntöön tiettyjä kansainvälisen kaupan kohteena olevia vaarallisia kemikaaleja ja torjunta-aineita koskevaa ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelyä koskeva Rotterdamin yleissopimus, jäljempänä ’yleissopimus’;

b)

edistää yhteisvastuuta ja yhteistyötä vaarallisten kemikaalien kansainvälisissä siirroissa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelemiseksi mahdollisilta haitoilta;

c)

myötävaikuttaa ympäristön kannalta järkevään vaarallisten kemikaalien käyttöön.

Edellä ensimmäisessä alakohdassa mainittuihin tavoitteisiin päästään helpottamalla kemikaalien ominaisuuksia koskevien tietojen vaihtoa, säätämällä kemikaalien tuontiin ja vientiin sovellettavasta yhteisön päätöksentekomenettelystä sekä ilmoittamalla päätöksistä sopimuspuolille ja tapauksen mukaan muille maille.

2.   Edellä 1 kohdassa mainittujen tavoitteiden lisäksi tämän asetuksen tavoitteena on varmistaa, että neuvoston direktiivin 67/548/ETY (9) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/45/EY (10) säännöksiä, jotka koskevat Euroopan yhteisössä markkinoille saatettujen ihmiselle tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä, sovelletaan kaikkiin tällaisiin kemikaaleihin myös silloin, kun niitä viedään jäsenvaltioista muihin sopimuspuoliin tai muihin maihin, elleivät kyseiset säännökset ole ristiriidassa kyseisten sopimuspuolien tai muiden maiden mahdollisten erityisvaatimusten kanssa.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat:

a)

tietyt vaaralliset kemikaalit, joihin sovelletaan yleissopimukseen sisältyvää ilmoitetun ennakkosuostumuksen (PIC) menettelyä, jäljempänä ’PIC-menettely’;

b)

tietyt vaaralliset kemikaalit, jotka ovat kiellettyjä tai ankarasti säänneltyjä yhteisössä tai jäsenvaltiossa;

c)

kaikkien vientiin tarkoitettujen kemikaalien luokitus, pakkaukset ja pakkausmerkinnät.

2.   Tämän asetuksen soveltamisalaan eivät kuulu:

a)

yhteisön ja kolmansien maiden välisen huumausaineiden lähtöaineiden kaupan valvontaa koskevista säännöistä 22 päivänä joulukuuta 2004 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 111/2005 (11) ja sen muutoksissa tarkoitetut huumausaineet ja psykoaktiiviset aineet;

b)

perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 13 päivänä toukokuuta 1996 annetussa neuvoston direktiivissä 96/29/Euratom (12) tarkoitetut radioaktiiviset materiaalit ja aineet;

c)

jätteistä 5 päivänä huhtikuuta 2006 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/12/EY (13) ja vaarallisista jätteistä 12 päivänä joulukuuta 1991 annetussa neuvoston direktiivissä 91/689/ETY (14) tarkoitetut jätteet;

d)

kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 22 päivänä kesäkuuta 2000 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1334/2000 (15) tarkoitetut kemialliset aseet;

e)

rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 882/2004 (16) tarkoitetut elintarvikkeet ja elintarvikkeiden lisäaineet;

f)

elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 178/2002 (17) tarkoitetut rehut, mukaan lukien suun kautta tapahtuvaan eläinten ruokintaan tarkoitetut lisäaineet, riippumatta siitä, ovatko ne jalostettuja, osittain jalostettuja vai jalostamattomia;

g)

geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön 12 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/18/EY (18) tarkoitetut geneettisesti muunnetut organismit;

h)

ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/83/EY (19) tarkoitetut lääkevalmisteet ja eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/82/EY (20) tarkoitetut eläinlääkkeet, lukuun ottamatta tämän direktiivin 3 artiklan 4 kohdan b alakohdan soveltamisalaan kuuluvia aineita;

i)

kemikaalit, joita käytetään sellaisina määrinä, että ne eivät todennäköisesti vaikuta terveyteen tai ympäristöön, ja joiden määrä ei ylitä 10 kg:aa, jos niitä tuodaan maahan tai viedään maasta käytettäväksi tutkimuksessa tai analyyseissä.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’kemikaalilla’ ainetta, sellaisena kuin se määritellään direktiivissä 67/548/ETY, joko sellaisenaan tai valmisteessa, tai valmistetta, sekä teollisesti valmistettuna että luonnosta saatuna, ei kuitenkaan eläviä organismeja; kyseiset kemikaalit kuuluvat jompaankumpaan seuraavista ryhmistä:

a)

torjunta-aineet mukaan luettuna erittäin vaaralliset torjunta-ainevalmisteet;

b)

teollisuuskemikaalit;

2)

’valmisteella’ kahdesta tai useammasta aineesta koostuvaa seosta tai liuosta;

3)

’esineellä’ valmista tuotetta, joka sisältää kemikaalia, jonka käyttäminen tässä nimenomaisessa tuotteessa on kielletty tai sitä on ankarasti säännelty yhteisön lainsäädännössä;

4)

’torjunta-aineilla’ jompaankumpaan seuraavista alaryhmistä kuuluvia kemikaaleja:

a)

kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetussa neuvoston direktiivin 91/414/ETY (21) soveltamisalaan kuuluvat kasvinsuojeluvalmisteina käytettävät torjunta-aineet;

b)

muut torjunta-aineet, kuten biosidituotteiden markkinoille saattamisesta 16 päivänä helmikuuta 1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/8/EY (22) tarkoitetut biosidituotteet ja direktiivin 2001/82/EY ja direktiivin 2001/83/EY soveltamisalaan kuuluvat desinfiointiaineet sekä hyönteis- ja loismyrkyt;

5)

’teollisuuskemikaaleilla’ jompaankumpaan seuraavista alaryhmistä kuuluvia kemikaaleja:

a)

ammattikäyttöön tarkoitetut kemikaalit;

b)

yleiseen käyttöön tarkoitetut kemikaalit;

6)

’vienti-ilmoitusta edellyttävällä kemikaalilla’ kemikaalia, joka on kielletty tai ankarasti säännelty yhteisössä yhdessä tai useammassa ryhmässä tai alaryhmässä, ja PIC-menettelyä edellyttävää liitteessä I olevan 1 osan luettelossa mainittua kemikaalia;

7)

’PIC-ilmoitusjärjestelmään kuuluvalla kemikaalilla’ kemikaalia, joka on kielletty tai ankarasti säännelty yhteisössä tai jäsenvaltiossa yhdessä tai useammassa ryhmässä. Yhteisössä yhdessä tai useammassa ryhmässä kielletyt tai ankarasti säännellyt kemikaalit luetellaan liitteessä I olevassa 2 osassa;

8)

’PIC-menettelyä edellyttävällä kemikaalilla’ kemikaalia, joka mainitaan yleissopimuksen liitteessä III olevassa luettelossa ja tämän asetuksen liitteessä I olevan 3 osan luetteloon;

9)

’kielletyllä kemikaalilla’ seuraavia:

a)

kemikaali, jonka kaikki käyttötarkoitukset yhdessä tai useammassa ryhmässä tai alaryhmässä on kielletty lopullisella yhteisön sääntelytoimella ihmisten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi;

b)

kemikaali, jota ei ole koskaan hyväksytty tai jonka kyseinen tuotannonala on poistanut yhteisön markkinoilta taikka vetänyt pois ilmoitus-, rekisteröinti- tai hyväksyntämenettelystä, ja kun on näyttöä siitä, että kemikaali aiheuttaa huolta ihmisten terveyden tai ympäristön kannalta;

10)

’ankarasti säännellyllä kemikaalilla’ seuraavia:

a)

kemikaalia, jonka lähes kaikki käyttö yhdessä tai useammassa ryhmässä tai alaryhmässä on kielletty lopullisella yhteisön sääntelytoimella ihmisten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi mutta joiden tietty erityiskäyttö on kuitenkin sallittu;

b)

kemikaalia, jonka lähes mitään käyttötapaa ei ole hyväksytty tai jonka tuotannonala on poistanut yhteisön markkinoilta taikka vetänyt pois ilmoitus-, rekisteröinti- tai hyväksyntämenettelystä, ja kun on näyttöä siitä, että kemikaali aiheuttaa huolta ihmisten terveyden tai ympäristön kannalta;

11)

’jäsenvaltiossa kielletyllä tai ankarasti säännellyllä kemikaalilla’ kemikaalia, joka on jäsenvaltion lopullisen kansallisen sääntelytoimen nojalla kielletty tai ankarasti säännelty;

12)

’lopullisella sääntelytoimella’ oikeudellista säädöstä, jonka tarkoitus on kieltää kemikaali tai säännellä sitä ankarasti;

13)

’erittäin vaarallisella torjunta-ainevalmisteella’ kemikaalia, joka on tarkoitettu tuholaisten torjuntaa varten ja joka aiheuttaa käyttöolosuhteissa yhden tai useamman altistuksen jälkeen nopeasti havaittavissa olevia vakavia vaikutuksia terveydelle ja ympäristölle;

14)

’viennillä’:

a)

perustamissopimuksen 23 artiklan 2 kohdassa mainitut edellytykset täyttävän kemikaalin pysyvää tai väliaikaista vientiä;

b)

sellaisen kemikaalin jälleenvientiä, joka ei täytä perustamissopimuksen 23 artiklan 2 kohdan edellytyksiä ja johon sovelletaan muuta tullimenettelyä kuin yhteisön tullialueen kautta kulkeviin tavaroihin sovellettavaa yhteisön ulkoista passitusmenettelyä;

15)

’tuonnilla’ sellaisen kemikaalin fyysistä tuontia yhteisön tullialueelle, johon sovelletaan muuta tullimenettelyä kuin yhteisön tullialueen kautta kulkeviin tavaroihin sovellettavaa yhteisön ulkoista passitusmenettelyä;

16)

’viejällä’ kaikkia seuraavia henkilöitä, riippumatta siitä, onko kyseessä luonnollinen vai oikeushenkilö:

a)

henkilö, jonka puolesta tulli-ilmoitus on tehty, toisin sanoen henkilö, jolla on ilmoituksen hyväksymishetkellä sopimus sopimuspuolena olevaan maahan tai muuhun maahan sijoittautuneen tavaran vastaanottajan kanssa ja jolla on valta päättää kemikaalin lähettämisestä yhteisön tullialueen ulkopuolelle;

b)

jos vientisopimusta ei ole tehty tai jos sopimuksen haltija ei toimi omasta puolestaan, henkilö, jolla on valta päättää kemikaalin lähettämisestä yhteisön tullialueen ulkopuolelle;

c)

jos oikeus määrätä kemikaalista kuuluu viennin perusteena olevan sopimuksen mukaisesti yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle, yhteisöön sijoittautunut sopimuspuoli;

17)

’tuojalla’ luonnollista tai oikeushenkilöä, joka on kemikaalin vastaanottaja, kun kemikaali tuodaan yhteisön tullialueelle;

18)

’yleissopimuksen sopimuspuolella’ tai ’sopimuspuolella’ valtiota tai alueellista taloudellisen yhdentymisen järjestöä, joka on suostunut olemaan yleissopimuksen määräysten sitoma ja jonka osalta yleissopimus on voimassa;

19)

’muulla maalla’ kaikkia maita, jotka eivät ole sopimuspuolia.

4 artikla

Nimetyt kansalliset viranomaiset

Kukin jäsenvaltio nimeää yhden tai useamman viranomaisen, jäljempänä ’nimetty kansallinen viranomainen’ tai ’nimetyt kansalliset viranomaiset’, joka suorittaa tässä asetuksessa edellytetyt hallintotoimet, jollei se ole jo tehnyt niin ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kansallisen viranomaisen nimeämisestä viimeistään 1 päivänä marraskuuta 2008.

5 artikla

Yhteisön osallistuminen yleissopimukseen

1.   Yhteisön osallistuminen yleissopimukseen on komission ja jäsenvaltioiden yhteinen velvollisuus, erityisesti teknisen avun, tiedonvaihdon, riitojenratkaisuun liittyvien kysymysten, sopimuspuolten konferenssin alaisten elinten työhön osallistumisen sekä äänestämisen osalta.

2.   Kun yhteisö osallistuu yleissopimukseen, komissio toimii PIC-menettelyyn ja vienti-ilmoitusmenettelyyn liittyvissä yleissopimuksen hallinnollisissa toiminnoissa kaikkien nimettyjen kansallisten viranomaisten puolesta yhteisenä nimettynä viranomaisena tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden nimettyjen kansallisten viranomaisten kanssa ja niitä kuullen.

Komissio vastaa erityisesti seuraavista tehtävistä:

a)

yhteisön vienti-ilmoitusten toimittaminen sopimuspuolille ja muille maille 7 artiklan mukaisesti;

b)

asiaan liittyviä, PIC-ilmoitusmenettelyyn kuuluvia kemikaaleja koskevia yhteisön lopullisia sääntelytoimia koskevien ilmoitusten jättäminen yleissopimuksen sihteeristölle, jäljempänä ’sihteeristö’, 10 artiklan mukaisesti;

c)

muita PIC-ilmoitusmenettelyn ulkopuolisiin kemikaaleihin lopullisia sääntelytoimia koskevien tietojen toimittaminen 11 artiklan mukaisesti;

d)

tietojen yleinen vastaanottaminen sihteeristöltä.

Komissio myös toimittaa sihteeristölle PIC-menettelyä edellyttäviä kemikaaleja koskevat yhteisön tuontivastineet 12 artiklan mukaisesti.

Komissio koordinoi lisäksi yhteisön osallistumista kaikkiin teknisiin kysymyksiin, jotka liittyvät seuraaviin:

a)

yleissopimus;

b)

yleissopimuksen 18 artiklalla perustetun sopimuspuolten konferenssin valmistelu,

c)

yleissopimuksen 18 artiklan 6 kohdan mukaisesti perustettu kemikaalien arviointikomitea;

d)

muut sopimuspuolten konferenssin alaiset elimet.

Tarvittaessa perustetaan esittelijöinä toimivien jäsenvaltioiden verkosto teknisten asiakirjojen, kuten yleissopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen päätöksenteko-ohjeiden valmistelua varten.

3.   Komissio ja jäsenvaltiot tekevät tarvittavat aloitteet varmistaakseen, että yhteisö on asianmukaisesti edustettuna yleissopimuksen täytäntöönpanoelimissä.

6 artikla

Kemikaalit, joihin sovelletaan vienti-ilmoitusmenettelyä, PIC-ilmoitusmenettelyä tai kansainvälistä PIC-menettelyä

1.   Kemikaalit, joihin sovelletaan tämän asetuksen vienti-ilmoituksia, PIC-ilmoituksia ja PIC-menettelyä koskevia säännöksiä, luetellaan liitteessä I.

2.   Liitteen I kemikaalit jaotellaan yhteen tai useampaan kolmesta kemikaaliryhmästä, jotka esitetään liitteessä I olevassa 1, 2 ja 3 osassa.

Kemikaaleihin, jotka luetellaan liitteessä I olevassa 1 osassa, sovelletaan 7 artiklassa säädettyä vienti-ilmoitusmenettelyä, ja niistä esitetään yksityiskohtaiset tunnistetiedot sekä säänneltyä käyttötarkoitusryhmää ja/tai -alaryhmää sekä sääntelyn tyyppiä koskevat tiedot ja tapauksen mukaan lisätietoja, erityisesti tiedot mahdollisuudesta saada vapautus vienti-ilmoitusvaatimuksista.

Kemikaaleihin, jotka luetellaan liitteessä I olevassa 2 osassa, sovelletaan 7 artiklassa säädetyn vienti-ilmoitusmenettelyn lisäksi 10 artiklassa säädettyä PIC-ilmoitusmenettelyä, ja niistä esitetään yksityiskohtaiset tunnistetiedot sekä käyttötarkoitusryhmää koskevat tiedot.

Kemikaalit, jotka luetellaan liitteessä I olevassa 3 osassa, ovat PIC-menettelyä edellyttäviä kemikaaleja, ja niistä esitetään käyttötarkoitusryhmä sekä tapauksen mukaan lisätietoja erityisesti mahdollisista vienti-ilmoitusvaatimuksista.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitetut luettelot saatetaan yleisön saataville sähköisessä muodossa.

7 artikla

Sopimuspuolille ja muille maille toimitettavat vienti-ilmoitukset

1.   Kun kyseessä ovat aineet, jotka mainitaan liitteessä I olevassa 1 osassa, tai valmisteet, jotka sisältävät kyseisiä aineita sellaisena pitoisuutena, että ne olisi merkittävä direktiivin 1999/45/EY mukaisesti riippumatta siitä, sisältääkö valmiste muita aineita, sovelletaan 2–8 kohtaa.

2.   Kun viejän on määrä viedä 1 kohdassa tarkoitettua kemikaalia yhteisöstä sopimuspuolena olevaan tai muuhun maahan ensimmäistä kertaa sinä päivänä tai sen päivän jälkeen, jolloin kemikaaliin on alettu soveltaa tämän asetuksen säännöksiä, viejän on ilmoitettava sen jäsenvaltion nimetylle viranomaiselle, johon se on sijoittautunut, kemikaalin viennistä viimeistään 30 päivää ennen vientiä. Sen jälkeen viejän on ilmoitettava kunkin kalenterivuoden ensimmäinen kemikaalin vienti nimetylle viranomaiselle viimeistään 15 päivää ennen vientiä. Ilmoittamisessa on noudatettava liitteen II vaatimuksia.

Nimetyn kansallisen viranomaisen on tarkistettava, ovatko viejän antamat tiedot liitteen II mukaiset, ja toimitettava viejältä saadut tiedot viipymättä komissiolle.

Komissio toteuttaa tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että tuojasopimuspuolen nimetyt viranomaiset tai muun tuojamaan toimivaltaiset viranomaiset saavat ilmoituksen viimeistään 15 päivää ennen kemikaalin ensimmäistä aiottua vientiä ja sen jälkeen ennen kunkin kalenterivuoden ensimmäistä kemikaalin vientiä. Tämä ei riipu kemikaalin odotetusta käyttötavasta tuojasopimuspuolen alueella tai muussa tuojamaassa.

Kukin vienti-ilmoitus on kirjattava komissiossa pidettävään tietokantaan ja sille on annettava yksilöllinen vientiviitenumero, ja päivitetty luettelo kunakin kalenterivuonna viedyistä kemikaaleista sekä tuojasopimuspuolten alueelta ja muista tuontimaista on pidettävä yleisön saatavilla ja jaettava jäsenvaltioiden nimetyille kansallisille viranomaisille tapauksen mukaan.

3.   Jollei komissio, sen jälkeen kun kemikaali on lisätty liitteessä I olevaan 1 osaan, saa tuojasopimuspuolelta tai muusta tuojamaasta vastaanottoilmoitusta ensimmäisestä vienti-ilmoituksesta 30 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä, se lähettää toisen ilmoituksen. Komissio toteuttaa kohtuudella edellytettäviä toimia varmistaakseen, että tuojasopimuspuolen nimetty kansallinen viranomainen tai tuojamaan toimivaltainen viranomainen vastaanottaa toisen ilmoituksen.

4.   Edellä 2 kohdassa edellytetty uusi ilmoitus on tehtävä vientitapahtumista, jotka tapahtuvat sen jälkeen, kun kyseisten aineiden markkinoille saattamista, käyttöä tai pakkausmerkintöjä koskevaa yhteisön lainsäädäntöä on muutettu tai aina, kun kyseisen valmisteen koostumus muuttuu niin, että valmisteen pakkausmerkintöjä on muutettava. Uuden ilmoituksen on oltava liitteessä II esitettyjen vaatimusten mukainen, ja siinä on täsmennettävä, että kyseessä on aiemman ilmoituksen uusinta.

5.   Kun kemikaalin vienti liittyy hätätilanteeseen, jossa viivytykset voivat vaarantaa ihmisten terveyden tai tuottaa haittaa ympäristölle tuojasopimuspuolen alueella tai muussa tuojamaassa, 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia voidaan olla soveltamatta kokonaan tai osittain viejäjäsenvaltion nimetyn kansallisen viranomaisen päätöksellä, kun komissiota on kuultu.

6.   Edellä 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyt velvollisuudet lakkaavat olemasta voimasta, kun seuraavat edellytykset on täytetty:

a)

kemikaalista on tullut PIC-menettelyä edellyttävä kemikaali;

b)

tuojamaa, joka on yleissopimuksen sopimuspuoli, on toimittanut vastineen sihteeristölle yleissopimuksen 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoittaen, hyväksyykö se kemikaalin tuonnin vai ei;

c)

komissio on saanut vastineen tiedoksi sihteeristöltä ja toimittanut sen edelleen jäsenvaltioille.

Ensimmäisestä alakohtaa ei sovelleta, kun tuojamaa, joka on yleissopimuksen sopimuspuoli, vaatii nimenomaan, että viejämaat toimittavat jatkuvasti vienti-ilmoituksia, esimerkiksi tuontipäätöksen avulla tai muulla tavoin.

Edellä 2, 3 ja 4 kohdassa säädetyt velvollisuudet lakkaavat myös, kun seuraavat edellytykset on täytetty:

a)

tuojasopimuspuolen nimetty kansallinen viranomainen tai muun tuojamaan toimivaltainen viranomainen on päättänyt olla soveltamatta vaatimusta ennen kemikaalin vientiä tehtävästä ilmoituksesta;

b)

komissio on saanut tiedon sihteeristöltä tai tuojasopimuspuolen nimetyltä kansalliselta viranomaiselta tai muun tuojamaan toimivaltaiselta viranomaiselta ja toimittanut sen edelleen jäsenvaltioille sekä asettanut sen saataville internetiin.

7.   Komissio, jäsenvaltioiden toimivaltaiset nimetyt kansalliset viranomaiset ja viejät toimittavat pyydettäessä tuojasopimuspuolille ja muille maille saatavissa olevia lisätietoja vientikemikaaleista.

8.   Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön järjestelmiä, joissa viejät velvoitetaan maksamaan hallinnollinen maksu kustakin tehdystä vienti-ilmoituksesta ja kustakin nimenomaista suostumusta koskevasta pyynnöstä. Maksun on vastattava tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa ja 13 artiklan 3, 6 ja 7 kohdassa säädetyistä menettelyistä jäsenvaltioille aiheutuvia kustannuksia.

8 artikla

Sopimuspuolilta ja muilta mailta vastaanotetut vienti-ilmoitukset

1.   Vienti-ilmoitukset, jotka komissio vastaanottaa sopimuspuolten nimetyiltä kansallisilta viranomaisilta tai muiden maiden toimivaltaisilta viranomaisilta ja jotka koskevat sellaisen kemikaalin vientiä yhteisöön, jonka valmistus, käyttö, käsittely, kulutus, kuljetus ja/tai myynti on kyseisen sopimuspuolen tai muun maan lakien mukaan kielletty tai ankarasti säännelty, on asetettava saataville sähköisessä muodossa komission ylläpitämän tietokannan kautta.

Komissio ilmoittaa, kun se on vastaanottanut kultakin sopimuspuolelta tai muulta maalta kutakin kemikaalia koskevan ensimmäisen vienti-ilmoituksen.

Tuojajäsenvaltion nimetylle kansalliselle viranomaiselle toimitetaan pyynnöstä jäljennös mahdollisesta ilmoituksesta sekä kaikki käytettävissä olevat tiedot. Muilla jäsenvaltioilla on oikeus pyynnöstä saada jäljennöksiä.

2.   Jos nimetyt kansalliset viranomaiset vastaanottavat vienti-ilmoituksia suoraan tai välillisesti sopimuspuolien nimetyiltä kansallisilta viranomaisilta tai muiden maiden toimivaltaisilta viranomaisilta, niiden on toimitettava välittömästi komissiolle kyseiset ilmoitukset sekä kaikki käytettävissä olevat tiedot.

9 artikla

Kemikaalien vientiä ja tuontia koskevat tiedot

1.   Kunkin viejän, joka vie

aineita tai esineitä, jotka luetellaan liitteessä I,

valmisteita, jotka sisältävät kyseisiä aineita sellaisena pitoisuutena, että ne on merkittävä direktiivin 1999/45/EY mukaisesti riippumatta siitä, sisältääkö valmiste muita aineita, tai

esineitä, jotka sisältävät liitteessä I olevan 2 tai 3 osan luettelossa mainittuja aineita reagoimattomassa muodossa, tai esineitä, jotka sisältävät valmisteita, joissa näitä aineita on sellaisena pitoisuutena, että valmisteet olisi merkittävä direktiivin 1999/45/EY mukaisesti riippumatta siitä, sisältääkö valmiste muita aineita,

on ilmoitettava kunkin vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen kuluessa oman jäsenvaltionsa nimetylle kansalliselle viranomaiselle kuhunkin sopimuspuolimaahan tai muuhun maahan edellisenä vuonna aineena tai valmisteisiin tai esineisiin sisältyvänä viedyn kemikaalin määrä. Tämän tiedon yhteydessä on annettava myös niiden tuojien nimet ja osoitteet, joille lähetykset toimitettiin kyseisenä ajanjaksona. Tiedon yhteydessä on lueteltava erikseen 13 artiklan 7 kohdan nojalla toteutetut viennit.

Yhteisöön sijoittautuneiden tuojien on annettava samat tiedot yhteisöön tuoduista määristä.

2.   Komission tai jäsenvaltion nimetyn kansallisen viranomaisen pyynnöstä viejien tai tuojien on toimitettava mahdolliset kemikaaleihin liittyvät lisätiedot, jotka ovat tarpeen tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi.

3.   Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle liitteessä III tarkoitetut aggregoidut tiedot kultakin vuodelta. Komissio laatii näistä tiedoista yhteenvedon yhteisön tasolla ja saattaa muut kuin luottamukselliset tiedot julkisesti saataville tietokannassaan internetin kautta.

10 artikla

Yleissopimuksen mukaisesti kiellettyjen tai ankarasti säänneltyjen kemikaalien ilmoitusjärjestelmä

1.   Komissio ilmoittaa sihteeristölle kirjallisesti PIC-ilmoitusmenettelyyn kuuluvat kemikaalit.

2.   Kun uusia PIC-ilmoitusmenettelyä edellyttäviä kemikaaleja ilmaantuu ja ne lisätään liitteessä I olevaan 2 osaan, komissio ilmoittaa siitä sihteeristölle. Ilmoitus on toimitettava mahdollisimman pian sen jälkeen, kun asiaa koskeva lopullinen yhteisön sääntelytoimi, jolla kemikaali kielletään tai jolla sitä säännellään ankarasti, on annettu ja joka tapauksessa viimeistään 90 päivää sen päivän jälkeen, kun lopullista sääntelytoimea on sovellettava.

3.   Ilmoituksessa on annettava kaikki liitteessä IV vaaditut asian kannalta tärkeät tiedot.

4.   Päättäessään ilmoitusten tärkeysjärjestyksestä komissio ottaa huomioon, mainitaanko kemikaali jo liitteessä I olevassa 3 osassa, missä määrin liitteessä IV asetetut tietojen toimittamista koskevat vaatimukset voidaan täyttää sekä kuinka vakavia ovat kemikaalista erityisesti kehitysmaille aiheutuvat riskit.

Kun kemikaali edellyttää PIC-ilmoitusmenettelyä, mutta tiedot eivät riitä täyttämään liitteen IV vaatimuksia, tunnettujen viejien tai tuojien on toimitettava komission pyynnöstä kaikki käytettävissään olevat asian kannalta tärkeät tiedot, mukaan luettuna muista kansallisista tai kansainvälisistä kemikaalien valvontaohjelmista saatavat tiedot, 60 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

5.   Komissio ilmoittaa sihteeristölle kirjallisesti 1 tai 2 kohdan mukaisesti ilmoitettavien lopullisten sääntelytoimien muuttamisesta mahdollisimman pian uuden lopullisen sääntelytoimen antamisen jälkeen ja viimeistään 60 päivää sen jälkeen, kun uutta lopullista sääntelytoimea on sovellettava.

Komissio toimittaa kaikki asian kannalta tärkeät tiedot, jotka eivät olleet saatavilla alkuperäistä 1 tai 2 kohdan mukaista ilmoitusta annettaessa.

6.   Sopimuspuolen tai sihteeristön pyynnöstä komissio toimittaa kemikaalia tai lopullista sääntelytoimea koskevia lisätietoja siltä osin kuin se on käytännössä mahdollista.

Jäsenvaltioiden on pyynnöstä avustettava komissiota tarvittaessa tietojen keräämisessä.

7.   Komissio toimittaa viipymättä edelleen jäsenvaltioille sihteeristöltä saamansa tiedot, jotka koskevat muissa sopimusmaissa kiellettyjä tai ankarasti säänneltyjä kemikaaleja.

Tarvittaessa komissio arvioi tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, onko tarpeen ehdottaa yhteisön tason toimenpiteitä sellaisten mahdollisten ihmisten terveydelle ja ympäristölle yhteisössä aiheutuvien riskien torjumiseksi, joita ei voida hyväksyä.

8.   Kun jäsenvaltio toteuttaa yhteisön asiaa koskevan lainsäädännön mukaisia lopullisia kansallisia sääntelytoimia kemikaalin kieltämiseksi tai ankaraksi sääntelemiseksi, sen on toimitettava komissiolle asiaankuuluvat tiedot. Komissio välittää kyseiset tiedot jäsenvaltioille. Jäsenvaltiot voivat neljän viikon kuluessa siitä, kun tiedot on asetettu saataville, lähettää komissiolle ja lopullisia kansallisia sääntelytoimia toteuttaneelle jäsenvaltiolle kommenttinsa mahdollisesta PIC-ilmoitusmenettelystä, mukaan lukien erityisesti asiaankuuluvat tiedot kyseistä kemikaalia koskevista kansallisista säännöksistä. Kommenttien käsittelyn jälkeen sääntelytoimia toteuttanut jäsenvaltio ilmoittaa komissiolle, onko komission:

ilmoitettava asia sihteeristölle tämän artiklan mukaisesti, tai

välitettävä tiedot sihteeristölle 11 artiklan mukaisesti.

11 artikla

Tiedot, jotka on toimitettava sihteeristölle kielletyistä tai ankarasti säännellyistä kemikaaleista, jotka eivät sovellu PIC-ilmoitusmenettelyyn

Komissio toimittaa sihteeristölle asiaankuuluvia lopullisia sääntelytoimia koskevat tiedot niistä kemikaaleista, jotka mainitaan ainoastaan liitteessä I olevassa 1 osassa, tai tiedot, jotka se saa jäsenvaltiolta 10 artiklan 8 kohdan toisen luetelmakohdan mukaisesti, jotta näitä tietoja voidaan levittää muille yleissopimuksen sopimuspuolille tapauksen mukaan.

12 artikla

Kemikaalien tuontiin liittyvät velvollisuudet

1.   Komissio toimittaa viipymättä edelleen jäsenvaltioille sihteeristöltä saamansa päätöksenteko-ohjeet.

Komissio tekee 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun neuvoa-antavan menettelyn mukaisesti kyseessä olevan kemikaalin tulevasta tuonnista tuontipäätöksen yhteisön puolesta lopullisen tai väliaikaisen tuontivastineen muodossa. Komissio ilmoittaa tämän jälkeen päätöksen sihteeristölle mahdollisimman pian ja viimeistään yhdeksän kuukautta sen päivän jälkeen, kun sihteeristö on lähettänyt päätöksenteko-ohjeet.

Jos kemikaalille vahvistetaan uusia rajoituksia yhteisön lainsäädännön perusteella tai rajoituksia muutetaan, komissio tarkistaa tuontipäätöksen 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun neuvoa-antavan menettelyn mukaisesti ja ilmoittaa tarkistetun päätöksen sihteeristölle.

2.   Silloin, kun kemikaali on kielletty tai ankarasti säännelty yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, komissio ottaa asianomaisten jäsenvaltioiden kirjallisesta pyynnöstä tuontipäätöksessään huomioon kyseisen tiedon.

3.   Edellä olevan 1 kohdan mukaisen tuontipäätöksen on kohdistuttava päätöksenteko-ohjeissa kyseiselle kemikaalille mainittuun kemikaaliryhmään tai -ryhmiin.

4.   Ilmoittaessaan tuontipäätöksestä sihteeristölle komissio toimittaa myös selostuksen päätöksen perusteena olevasta oikeudellisesta tai hallinnollisesta toimenpiteestä.

5.   Kukin nimetty kansallinen viranomainen Euroopan yhteisössä saattaa 1 kohdan mukaisesti tehdyt tuontipäätökset niiden toimivaltaansa kuuluvien tahojen saataville, joita asia koskee, lainsäädännöllisten tai hallinnollisten määräystensä mukaisesti.

6.   Komissio arvioi myös tapauksen mukaan tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, onko tarpeen ehdottaa Euroopan yhteisön tason toimenpiteitä sellaisten mahdollisten ihmisten terveydelle tai ympäristölle yhteisössä aiheutuvien riskien torjumiseksi, joita ei voida hyväksyä, ja ottaa tässä huomioon päätöksenteko-ohjeissa olevat tiedot.

13 artikla

Kemikaalien vientiin liittyvät muut velvollisuudet kuin vienti-ilmoitusvaatimukset

1.   Komissio toimittaa viipymättä edelleen jäsenvaltioille ja Euroopan teollisuusjärjestöille sihteeristöltä joko kiertokirjeinä tai muuten saamansa tiedot, jotka koskevat PIC-menettelyssä olevia kemikaaleja, sekä tuojasopimuspuolten päätökset, jotka koskevat näihin kemikaaleihin sovellettavia tuontiehtoja. Komissio toimittaa myös viipymättä edelleen jäsenvaltioille tiedot mahdollisista tapauksista, joissa vastinetta ei ole toimitettu yleissopimuksen 10 artiklan 2 kappaleen mukaisesti. Komissio antaa kaikille tuontipäätöksille yksilölliset tuontiviitenumerot ja pitää kaikki tuontipäätöksiä koskevat tiedot saatavilla tietokannassaan, joka tulee olemaan julkisesti käytettävissä internetin kautta, ja antaa tiedot kaikille pyynnöstä.

2.   Komissio osoittaa kullekin liitteen I luettelossa mainitulle kemikaalille luokituksen Euroopan yhteisön yhdistetyssä nimikkeistössä. Näitä luokituksia tarkistetaan tarvittaessa niiden muutosten mukaisesti, joita kyseisten kemikaalien osalta mahdollisesti tehdään Maailman tullijärjestön harmonoituun järjestelmään tai Euroopan yhteisön yhdistettyyn nimikkeistöön.

3.   Jäsenvaltion on annettava komission 1 artiklan mukaisesti toimittamat vastineet tiedoksi lainkäyttövaltaansa kuuluville tahoille, joita asia koskee.

4.   Viejien on noudatettava kussakin tuontivastineessa ilmoitettuja päätöksiä viimeistään kuusi kuukautta sen päivän jälkeen, jona sihteeristö ilmoitti ensimmäistä kertaa komissiolle tällaisesta vastineesta 1 artiklan mukaisesti.

5.   Komissio ja jäsenvaltiot neuvovat ja avustavat tuojasopimuspuolia pyynnöstä ja tapauksen mukaan, jotta ne saavat lisätietoja, jotka auttavat niitä laatimaan tietyn kemikaalin tuontia koskevan vastineen sihteeristölle.

6.   Kemikaaleja, jotka luetellaan liitteessä I olevassa 2 ja 3 osassa, tai valmisteita, jotka sisältävät kyseisiä aineita sellaisena pitoisuutena, että ne olisi merkittävä direktiivin 1999/45/EY mukaisesti riippumatta siitä, sisältääkö valmiste muita aineita, ei saa viedä, paitsi jos jompikumpi seuraavista edellytyksistä täyttyy:

a)

viejä on hakenut ja saanut nimenomaisen suostumuksen tuontiin oman nimetyn kansallisen viranomaisensa välityksellä, kun tämä on kuullut komissiota ja tuojasopimuspuolen nimettyä kansallista viranomaista tai muun tuojamaan asiasta vastaavaa viranomaista;

b)

kun on kyseessä liitteessä I olevassa 3 osassa mainittu kemikaali, viimeisimmässä kiertokirjeessä, jonka sihteeristö on julkaissut 1 kohdan mukaisesti, osoitetaan, että tuojasopimuspuoli on antanut tuonnille suostumuksen.

Kun kyseessä ovat liitteessä I olevassa 2 osassa luetellut kemikaalit, joita viedään OECD-maihin, viejän nimetty kansallinen viranomainen voi komissiota kuultuaan ja tapauskohtaisesti päättää, että nimenomaista suostumusta ei vaadita, jos kemikaalia varten on OECD-maahan tapahtuvaan tuonnin ajankohtana saatu lupa taikka se on rekisteröity tai sallittu kyseisessä OECD-maassa.

Jos nimenomaista suostumusta on haettu a alakohdan mukaisesti ja komissio tai viejän nimetty kansallinen viranomainen ei ole saanut vastinetta pyyntöönsä 30 päivän kuluessa, komissio lähettää muistutuksen. Jos vastinetta ei vieläkään saada 30 seuraavan päivän kuluessa, komissio voi tarpeen mukaan lähettää lisämuistutuksia.

7.   Kun kyseessä ovat liitteessä I olevassa 2 osassa ja 3 osassa luetellut kemikaalit, viejän nimetty kansallinen viranomainen voi komissiota kuultuaan ja tapauskohtaisesti päättää, että vienti voidaan toteuttaa, jos kaikkien kohtuullisten ponnistelujen jälkeen nimenomaista suostumusta koskevaan pyyntöön ei ole saatu vastinetta 6 kohdan a alakohdan mukaisesti 60 päivän kuluessa ja tuojasopimuspuolen tai muun tuojamaan virallisista lähteistä on saatu näyttöä siitä, että kemikaalia varten on saatu lupa tai jos se on rekisteröity tai sallittu.

Päätettäessä liitteessä I olevassa 3 osassa lueteltujen kemikaalien viennistä, viejän nimetyn kansallisen viranomaisen on komissiota kuultuaan arvioitava, miten kemikaalin käyttö tuojasopimuspuolen alueella tai muussa tuojamaassa saattaa vaikuttaa ihmisten terveyteen tai ympäristöön.

8.   Komissio tarkistaa kunkin 6 kohdan a alakohdan mukaisesti saadun nimenomaisen suostumuksen voimassaolon tai 7 kohdan mukaisesti myönnetyn poikkeuksen säännöllisesti kyseisiä jäsenvaltioita kuullen seuraavasti:

a)

kutakin 6 kohdan a alakohdan mukaisesti saatua nimenomaista suostumusta varten vaaditaan uusi nimenomainen suostumus kolmannen kalenterivuoden lopussa siitä, kun suostumus on myönnetty, jos suostumuksen ehdoissa ei muuta edellytetä;

b)

jos pyyntöön ei tällä välin ole saatu vastinetta, kukin 7 kohdan mukaisesti myönnetty poikkeus on voimassa enintään 12 kuukauden ajan, jonka päätyttyä vaaditaan nimenomainen suostumus.

Tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa vientiä voidaan kuitenkin jatkaa kulloinkin asetetun määräajan jälkeen vielä 12 kuukaudella odotettaessa vastinetta uuteen nimenomaista suostumusta koskevaan pyyntöön.

Kaikki uudet pyynnöt kanavoidaan komission kautta.

9.   Komissio rekisteröi tietokantaansa kaikki nimenomaista suostumusta koskevat pyynnöt, niihin saadut vastineet sekä myönnetyt poikkeukset. Kullekin nimenomaiselle suostumukselle tai poikkeukselle annetaan yksilöllinen nimenomaista suostumusta koskeva viitenumero, ja suostumukset ja poikkeukset luetteloidaan niitä koskevien tietojen, esimerkiksi niihin liittyvien ehtojen ja voimassaoloaikojen, kanssa. Tiedot, jotka eivät ole luottamuksellisia, asetetaan julkisesti saataville internetissä.

10.   Mitään kemikaalia ei saa viedä myöhemmin kuin 6 kuukautta ennen sen viimeistä käyttöpäivää, jos se on määrätty tai se voidaan johtaa valmistuspäivästä, paitsi jos se ei ole mahdollista kemikaalin luontaisten ominaisuuksien vuoksi. Erityisesti kun kyseessä ovat torjunta-aineet, viejien on varmistettava, että pakkaukset ja niiden koot on suunniteltu siten, että vaara vanhentuneiden varastojen muodostumiseen on mahdollisimman pieni.

11.   Viejien on varmistettava, että torjunta-aineita vietäessä niiden pakkausmerkinnöissä on erityisiä tietoja varastointiolosuhteista ja varastojen stabiilisuudesta tuojasopimuspuolen tai muun tuojamaan ilmasto-oloissa. Lisäksi viejien on varmistettava, että vientiin tarkoitetut torjunta-aineet täyttävät yhteisön lainsäädännössä säädetyt puhtausvaatimukset.

14 artikla

Tiettyjen kemikaalien ja tiettyjä kemikaaleja sisältävien esineiden vienti

1.   Esineisiin, jotka sisältävät liitteessä I olevassa 2 ja 3 kohdassa lueteltuja aineita reagoimattomassa muodossa, ja valmisteisiin, jotka sisältävät kyseisiä aineita sellaisena pitoisuutena, että ne on merkittävä direktiivin 1999/45/EY mukaisesti riippumatta siitä, sisältääkö valmiste muita aineita, sovelletaan 7 artiklassa säädettyä vienti-ilmoitusmenettelyä.

2.   Liitteessä V mainittuja kemikaaleja ja esineitä, joiden käyttö on kielletty yhteisössä ihmisten terveyden tai ympäristön suojelemiseksi, ei saa viedä.

15 artikla

Kauttakulkua koskevat tiedot

1.   Liitteessä VI luetellaan ne yleissopimuksen sopimuspuolet, jotka vaativat tietoja PIC-menettelyä edellyttävien kemikaalien kauttakulusta, ja mainitaan, mitä tietoja kukin yleissopimuksen sopimuspuoli on pyytänyt sihteeristön välityksellä.

2.   Kun liitteessä I olevassa 3 osassa mainittua kemikaalia kuljetetaan liitteessä VI mainitun yleissopimuksen sopimuspuolen alueen kautta, viejän on ilmoitettava mahdollisuuksien mukaan sen jäsenvaltion nimetylle kansalliselle viranomaiselle, johon se on sijoittautunut, liitteessä VI mainitun yleissopimuksen sopimuspuolen vaatimat tiedot viimeistään 30 päivää ennen ensimmäistä kauttakulkutapahtumaa ja viimeistään 8 päivää ennen kutakin myöhempää kauttakulkutapahtumaa.

3.   Jäsenvaltion nimetyn kansallisen viranomaisen on toimitettava edelleen komissiolle viejältä 2 kohdan mukaisesti saamansa tiedot sekä mahdolliset muut saatavilla olevat tiedot.

4.   Komissio toimittaa edelleen 3 kohdan mukaisesti saamansa tiedot sekä mahdolliset muut saatavilla olevat tiedot niitä pyytäneille yleissopimuksen osapuolten nimetyille kansallisille viranomaisille viimeistään 15 päivää ennen ensimmäistä kauttakulkutapahtumaa ja ennen myöhempiä kauttakulkutapahtumia.

16 artikla

Kemikaalien vientiasiakirjoissa ilmoitettavat tiedot

1.   Vientiin tarkoitettuihin kemikaaleihin on sovellettava direktiivin 67/548/ETY, direktiivin 1999/45/EY, direktiivin 91/414/ETY ja direktiivin 98/8/EY tai minkä tahansa muun yhteisön erityissäädöksen mukaisesti annettuja pakkauksia ja niiden merkintöjä koskevia säännöksiä.

Ensimmäinen alakohta ei vaikuta tuojasopimuspuolen tai muun tuojamaan mahdollisten erityisvaatimuksien noudattamiseen, kun otetaan huomioon asiaa koskevat kansainväliset standardit.

2.   Merkinnöissä on mainittava tapauksen mukaan 1 kohdassa tarkoitettujen tai liitteessä I mainittujen kemikaalien viimeinen käyttöpäivä ja valmistuspäivä, ja tarvittaessa viimeiset käyttöpäivät on annettava erikseen eri ilmastovyöhykkeille.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen kemikaalilähetysten mukaan on viennin yhteydessä liitettävä kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) ja Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (23) mukaiset käyttöturvallisuustiedotteet. Viejän on lähetettävä tällainen käyttöturvallisuustiedote kullekin tuojalle.

4.   Pakkausmerkinnässä ja käyttöturvallisuustiedotteessa olevat tiedot on mahdollisuuksien mukaan annettava määrämaan tai tarkoitetun käyttöalueen virallisella kielellä (kielillä) tai yhdellä tai useammalla sen tärkeimmistä kielistä.

17 artikla

Jäsenvaltioiden tuontia ja vientiä valvovien viranomaisten ja viejien velvollisuudet

1.   Jäsenvaltion on nimettävä tulliviranomaisia tai muita viranomaisia vastaamaan liitteessä I lueteltujen kemikaalien tuonnin ja viennin valvonnasta, jollei se ole tehnyt niin jo ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Komission ja jäsenvaltioiden on kohdennettava ja koordinoitava toimiaan valvoessaan, että viejät noudattavat tämän asetuksen säännöksiä.

Jäsenvaltion on annettava 21 artiklan 1 kohdan mukaisissa menettelyjen toimintaa koskevissa määräaikaiskertomuksissaan yksityiskohtaisia tietoja viranomaistensa tässä asiassa toteuttamista toimista.

2.   Viejien on merkittävä yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (24) 161 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun vienti-ilmoitukseensa (hallinnollisen yhtenäisasiakirjan kenttään 44 tai sähköisen tulli-ilmoituksen vastaavaan kohtaan) tapauksen mukaan tämän asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa tai 13 artiklan 1 tai 9 kohdassa tarkoitetut yksilölliset viitenumerot, millä vahvistetaan, että velvoitteita, johon kyseiset numerot liittyvät, on noudatettu.

18 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen säännösten rikkomiseen, ja toteutettava näiden säännösten soveltamisen varmistamiseksi kaikki tarvittavat toimenpiteet. Säädettyjen seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään 1 päivänä elokuuta 2009, jos ne eivät ole tehneet niin jo ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Niiden on myös ilmoitettava komissiolle myöhemmät muutokset mahdollisimman pian niiden voimaantulon jälkeen.

Jäsenvaltioiden on asetettava kaikki seuraamuksia koskevat tiedot saataville pyynnöstä.

19 artikla

Tietojenvaihto

1.   Komission ja jäsenvaltioiden on tapauksen mukaan helpotettava tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia kemikaaleja koskevien tieteellisten, teknisten, taloudellisten ja oikeudellisten tietojen toimittamista, mukaan luettuina toksikologiaa, ekotoksikologiaa ja käyttöturvallisuutta koskevat tiedot.

Komissio varmistaa tarpeen mukaan jäsenvaltioiden tuella ja tapauksen mukaan, että

a)

yleissopimuksen tavoitteiden kannalta tärkeitä sääntelytoimia koskevat tiedot toimitetaan yleisesti saataville; ja että

b)

tiedot yhtä tai useampaa kemikaalin käyttötarkoitusta merkittävästi sääntelevistä toimenpiteistä toimitetaan sopimuspuolille ja muille maille suoraan tai sihteeristön kautta.

2.   Komissio ja jäsenvaltiot suojelevat sopimuspuolelta tai muulta maalta mahdollisesti saatuja luottamuksellisia tietoja yhteisen sopimuksen mukaisesti.

3.   Tämän asetuksen mukaisessa tietojen välittämisessä ei pidetä luottamuksellisina ainakaan seuraavia tietoja, tämän kuitenkaan rajoittamatta ympäristöä tiedon julkisesta saatavuudesta 28 päivänä tammikuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/4/EY (25) soveltamista:

a)

liitteissä II ja IV määritetyt tiedot;

b)

16 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut käyttöturvallisuustiedotteissa annetut tiedot;

c)

kemikaalin viimeinen käyttöpäivä;

d)

kemikaalin valmistuspäivä;

e)

tiedot varotoimista, mukaan lukien vaaraluokitus, riskin luonne sekä asiaa koskevat turvallisuusohjeet;

f)

tiivistelmä toksikologisten ja ekotoksikologisten testien tuloksista;

g)

tiedot, jotka koskevat pakkauksen käsittelyä kemikaalien poistamisen jälkeen.

Komissio laatii säännöllisin väliajoin yhteenvedon jäsenvaltioiden lähettämistä tiedoista.

20 artikla

Tekninen apu

Komissio ja jäsenvaltioiden nimetyt kansalliset viranomaiset tekevät, erityisesti kehitysmaiden ja siirtymätalouden maiden tarpeet huomioon ottaen, yhteistyötä teknisen avun, muun muassa koulutuksen, tarjoamiseksi, jotta maat voivat kehittää infrastruktuureja, valmiuksia ja asiantuntemusta, joita tarvitaan kemikaalien asianmukaiseen hallinnointiin koko niiden elinkaaren ajan.

Erityisesti yleissopimuksen täytäntöönpanon mahdollistamiseksi näissä maissa niille tarjotaan teknistä apua toimittamalla kemikaaleja koskevaa teknistä tietoa, edistämällä asiantuntijavaihtoa, tukemalla nimettyjen kansallisten viranomaislaitosten perustamista tai ylläpitoa ja tarjoamalla teknistä asiantuntemusta vaarallisten torjunta-ainevalmisteiden tunnistamiseksi ja sihteeristölle tehtävien ilmoitusten valmistelemiseksi.

Komissio ja jäsenvaltiot osallistuvat aktiivisesti kemikaalien turvallisuutta käsittelevän hallitustenvälisen foorumin perustamaan valmiuksien parantamiseen tarkoitettuun tietoverkkoon toimittamalla tietoja hankkeista, joita ne tukevat tai rahoittavat kemikaalien hallinnan parantamiseksi kehitysmaissa ja siirtymätalouden maissa.

Komission ja jäsenvaltioiden on harkittava myös kansalaisjärjestöjen tukemista.

21 artikla

Seuranta ja raportointi

1.   Jäsenvaltioiden on toimitettava säännöllisesti komissiolle tietoja tässä asetuksessa säädettyjen menettelyjen toiminnasta, mukaan lukien tullivalvonta, rikkomukset, rangaistukset ja korjaavat toimet.

2.   Komissio laatii säännöllisin määräajoin kertomuksen sen vastuulla olevien tässä asetuksessa säädettyjen toimintojen toimivuudesta ja sisällyttää sen synteesiraporttiin, johon kootaan tiedot, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava 1 kohdan mukaisesti. Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan tiivistelmä kertomuksesta, joka julkaistaan myös internetissä.

3.   Jäsenvaltiot ja komissio noudattavat kohtien 1 ja 2 mukaisesti toimitettavien tietojen käsittelyssä asiaan liittyviä velvollisuuksia luottamuksellisten tietojen ja omistusoikeuden suojelemiseksi.

22 artikla

Liitteiden päivitys

1.   Komissio tarkastelee uudelleen vähintään vuosittain liitteessä I olevaa kemikaaliluetteloa yhteisön lainsäädännössä ja yleissopimuksen perusteella tapahtuvan kehityksen perusteella.

2.   Määriteltäessä sitä, määrätäänkö yhteisön tasolla annetulla lopullisella sääntelytoimella kiellosta vai ankarasta sääntelystä, sääntelytoimen vaikutus arvioidaan luokkien ”torjunta-aineet” ja ”teollisuuskemikaalit” sisällä olevien alaryhmien tasolla. Jos lopullisella sääntelytoimella kielletään kemikaalin käyttö tai rajoitetaan sitä ankarasti missä tahansa käyttötarkoituksen alaryhmässä, kemikaali sisällytetään liitteessä I olevaan 1 osaan.

Määriteltäessä sitä, määrätäänkö yhteisön tasolla annetulla lopullisella sääntelytoimella sellaisesta kiellosta tai ankarasta sääntelystä, että kyseiseen kemikaaliin olisi sovellettava 10 artiklassa tarkoitettua PIC-ilmoitusmenettelyä, sääntelytoimen vaikutus arvioidaan luokkien ”torjunta-aineet” ja ”teollisuuskemikaalit” tasolla. Jos lopullisella sääntelytoimella kielletään tai säännellään ankarasti kemikaali missä tahansa käyttötarkoituksessa, kemikaali sisällytetään myös liitteessä I olevaan 2 osaan.

3.   Päätös kemikaalin sisällyttämisestä liitteeseen I tai tarpeen mukaan sitä koskevan nimikekohdan muuttamisesta tehdään ilman kohtuutonta viivettä.

4.   Seuraavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän asetuksen muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 24 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn mukaisesti:

a)

toimenpiteet kemikaalin sisällyttämiseksi 2 kohdan mukaisesti liitteessä I olevaan 1 tai 2 osaan yhteisön tasolla annetun lopullisen sääntelytoimen johdosta;

b)

toimenpiteet asetuksen (EY) N:o 850/2004 soveltamisalaan kuuluvan kemikaalin sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 1 osaan.

c)

muut toimenpiteet liitteen I muuttamiseksi, mukaan lukien muutokset nykyisiin nimikekohtiin;

d)

toimenpiteet yhteisön tason vientikiellon alaisen kemikaalin sisällyttämiseksi liitteessä V olevaan 2 kohtaan;

e)

toimenpiteet liitteiden II, III, IV ja VI muuttamiseksi;

f)

toimenpiteet liitteen V nykyisten nimikekohtien muuttamiseksi.

23 artikla

Tekniset ohjeet

Komissio laatii 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti teknisiä ohjeita tämän asetuksen soveltamisen helpottamiseksi käytännössä.

Nämä tekniset ohjeet julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

24 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 3 ja 7 artiklaa, ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1 ja 4 kohtaa sekä 7 artiklaa, ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

25 artikla

Viittaukset asetukseen (EY) N:o 304/2003

Viittaukset asetukseen (EY) N:o 304/2003 on katsottava viittauksiksi tähän asetukseen.

26 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Asetuksen 17 artiklan 2 kohtaa sovelletaan kuitenkin 1 päivästä marraskuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 17 päivänä kesäkuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  EUVL C 175, 27.7.2007, s. 40.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 15. tammikuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 5. kesäkuuta 2008.

(3)  EUVL L 63, 6.3.2003, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1376/2007 (EUVL L 307, 24.11.2007, s. 14).

(4)  EUVL L 63, 6.3.2003, s. 29.

(5)  EYVL L 251, 29.8.1992, s. 13, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 300/2002 (EYVL L 52, 22.2.2002, s. 1).

(6)  Kok. 2006, s. I-107.

(7)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(8)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 7, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 323/2007 (EUVL L 85, 27.3.2007, s. 3).

(9)  Vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä kesäkuuta 1967 annettu neuvoston direktiivi 67/548/ETY (EYVL  196, 16.8.1967, s. 1), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/121/EY (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 850), oikaisu EUVL L 136, 29.5.2007, s. 281.

(10)  Vaarallisten valmisteiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 31 päivänä toukokuuta 1999 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/45/EY (EYVL  200, 30.7.1999, s. 1), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1907/2006 (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1), oikaisu EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3.

(11)  EYVL  22, 26.1.2005, s. 1.

(12)  EYVL  159, 29.6.1996, s. 1.

(13)  EUVL L 114, 27.4.2006, s. 9.

(14)  EYVL  377, 31.12.1991, s. 20, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 166/2006 (EUVL L 33, 4.2.2006, s. 1).

(15)  EYVL  159, 30.6.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1183/2007 (EUVL L 278, 22.10.2007, s. 1).

(16)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1, oikaisu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 301/2008 (EUVL L 97, 9.4.2008, s. 85).

(17)  EYVL  31, 1.2.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3).

(18)  EYVL  106, 17.4.2001, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2008/27/EY (EUVL L 81, 20.3.2008, s. 45).

(19)  EYVL  311, 28.11.2001, s. 67, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2008/29/EY (EUVL L 81, 20.3.2008, s. 51).

(20)  EYVL  311, 28.11.2001, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/28/EY (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 58).

(21)  EYVL  230, 19.8.1991, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2008/45/EY (EUVL L 94, 5.4.2008, s. 21).

(22)  EYVL  123, 24.4.1998, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2008/31/EY (EUVL L 81, 20.3.2008, s. 57).

(23)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1, oikaisu EUVL L 136, 29.5.2007, s. 3, asetus sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1354/2007 (EUVL L 304, 22.11.2007, s. 1).

(24)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(25)  EUVL L 41, 14.2.2003, s. 26.


LIITE I

KEMIKAALIEN LUETTELO

(6 artikla)

1 OSA

Vienti-ilmoitusmenettelyä edellyttävien kemikaalien luettelo

(7 artikla)

On huomattava, että niihin liitteen tässä osassa mainittuihin kemikaaleihin, jotka edellyttävät PIC-menettelyä, ei sovelleta asetuksen 7 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa säädettyjä vienti-ilmoitusvelvollisuuksia, jos 7 artiklan 6 kohdan b ja c alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät. Tällaiset kemikaalit, jotka merkitään symbolilla # jäljempänä olevassa luettelossa, luetteloidaan uudelleen tämän liitteen 3 osassa viittausten helpottamiseksi.

Huomattakoon myös, että ne liitteen tässä osassa mainitut kemikaalit, joihin sovelletaan PIC-ilmoitusmenettelyä yhteisön lopullisen sääntelytoimen luonteen vuoksi, luetteloidaan myös tämän liitteen 2 osassa. Tällaiset kemikaalit merkitään symbolilla + jäljempänä olevassa luettelossa.

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi

Alaryhmä (1)

Käytön rajoitukset (2)

Maat, jotka eivät vaadi ilmoitusta

1,1,1-trikloorietaani

71–55–6

200–756–3

2903 19 10

i(2)

b

 

1,2-dibromietaani (etyleenidibromidi) #

106–93–4

203–444–5

2903 31 00

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

1,2-dikloorietaani (etyleenidikloridi) #

107–06–2

203–458–1

2903 15 00

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

 

i(2)

b

 

1,3-diklooripropeeni (cis) (1Z)-1,3-diklooriprop-1-eeni

10061–01–5

233–195–8

2903 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

2-aminobutaani

13952–84–6

237–732–7

2921 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

2-naftyyliamiini (naftaleeni-2-amiini) ja sen suolat +

91–59–8, 553–00–4, 612–52–2 ja muut

202–080–4, 209–030–0, 210–313–6 ja muut

2921 45 00

i(1)

b

 

 

i(2)

b

 

2,4,5-T ja sen suolat ja esterit #

93–76–5 ja muut

202–273–3 ja muut

2918 91 00

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

4-aminobifenyyli (bifenyyli-4-amiini) ja sen suolat +

92–67–1, 2113–61–3 ja muut

202–177–1 ja muut

2921 49 80

i(1)

b

 

 

i(2)

b

 

4-nitrobifenyyli +

92–93–3

202–204–7

2904 20 00

i(1)

b

 

 

i(2)

b

 

Asefaatti +

30560–19–1

250–241–2

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Asifluorfeeni

50594–66–6

256–634–5

2916 39 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Alakloori +

15972–60–8

240–110–8

2924 29 95

p(1)

b

 

Aldikarbi +

116–06–3

204–123–2

2930 90 85

p(1)-p(2)

sr-b

 

Ametriini

834–12–8

212–634–7

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Amitratsi +

33089–61–1

251–375–4

2925 29 00

p(1)

sr

 

Arseeniyhdisteet

 

 

 

p(2)

sr

 

Asbestikuidut +:

1332–21–4 ja muut

 

 

 

 

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Krokidoliitti #

12001–28–4

 

2524 10 00

i

b

 

Amosiitti #

12172–73–5

 

2524 90 00

i

b

 

Antofylliitti #

77536–67–5

 

2524 90 00

i

b

 

Aktinoliitti #

77536–66–4

 

2524 90 00

i

b

 

Tremoliitti #

77536–68–6

 

2524 90 00

i

b

 

Krysotiili +

12001–29–5 tai 132207–32–0

 

2524 90 00

i

b

 

Atratsiini +

1912–24–9

217–617–8

2933 69 10

p(1)-p(2)

sr-b

 

Atsinfossietyyli

2642–71–9

220–147–6

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Atsinfossimetyyli

86–50–0

201–676–1

2933 99 90

p(1)

b

 

Bensultappi

17606–31–4

 

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Bentseeni (3)

71–43–2

200–753–7

2902 20 00

i(2)

sr

 

Bentsidiini ja sen suolat +

Bentsidiinijohdannaiset +

92–87–5, 36341–27–2 ja muut

202–199–1, 252–984–8 ja muut

2921 59 90

i(1) — i(2)

i(2)

sr — b

b

 

 

 

 

 

 

Binapakryyli #

485–31–4

207–612–9

2916 19 50

p(1) –p(2)

i(2)

b-b

b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Kadmium ja sen yhdisteet

7440–43–9 ja muut

231–152–8 ja muut

8107

3206 49 30 ja muut

i(1)

sr

 

Kadusafossi +

95465–99–9

Ei ole.

2930 90 85

p(1)

b

 

Kalsiferoli

50–14–6

200–014–9

2936 29 90

p(1)

b

 

Kaptafoli #

2425–06–1

219–363–3

2930 50 00

p(1) –p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Karbaryyli +

63–25–2

200–555–0

2924 29 95

p(1)-p(2)

b–b

 

Karbofuraani +

1563–66–2

216–353–0

2932 99 85

p(1)

b

 

Hiilitetrakloridi

56–23–5

200–262–8

2903 14 00

i(2)

b

 

Karbosulfaani +

55285–14–8

259–565–9

2932 99 85

p(1)

b

 

Kartappi

15263–53–3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Kinometionaatti

2439–01–2

219–455–3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Klordekoni

143–50–0

205–601–3

2914 70 00

p(2)

sr

 

Klordimeformi #

6164–98–3

228–200–5

2925 21 00

p(1) –p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Klorfenapyri +

122453–73–0

 

2933 99 90

p(1)

b

 

Klorfenvinfossi

470–90–6

207–432–0

2919 90 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Klormefossi

24934–91–6

246–538–1

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Klorbentsylaatti #

510–15–6

208–110–2

2918 18 00

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Kloroformi

67–66–3

200–663–8

2903 13 00

i(2)

b

 

Klotsolinaatti +

84332–86–5

282–714–4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Kolekalsiferoli

67–97–0

200–673–2

2936 29 90

p(1)

b

 

Kumafuryyli

117–52–2

204–195–5

2932 29 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Kreosootti ja kreosootin-sukuiset aineet

8001–58–9

232–287–5

2707 91 00

 

 

 

 

61789–28–4

263–047–8

 

 

 

 

 

84650–04–4

283–484–8

3807 00 90

 

 

 

 

90640–84–9

292–605–3

 

 

 

 

 

65996–91–0

266–026–1

 

i(2)

b

 

 

90640–80–5

292–602–7

 

 

 

 

 

65996–85–2

266–019–3

 

 

 

 

 

8021–39–4

232–419–1

 

 

 

 

 

122384–78–5

310–191–5

 

 

 

 

Krimidiini

535–89–7

208–622–6

2933 59 95

p(1)

b

 

Syanatsiini

21725–46–2

244–544–9

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Syhalotriini

68085–85–8

268–450–2

2926 90 95

p(1)

b

 

DBB (di-μ-okso-di-n-butyylitinahydroksi-boraani)/dioksitina-boorietan-4-oli

75113–37–0

401–040–5

2931 00 95

i(1)

b

 

Diatsinoni

333–41–5

206–373–8

2933 59 10

p(1)

b

 

Diklorvossi

62–73–7

200–547–7

2919 90 90

p(1)

b

 

Dikofoli, joka sisältää < 78 % p, p' -dikofolia tai 1 g/kg DDT:tä ja DDT:n sukuisia yhdisteitä +

115–32–2

204–082–0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Dimetenamidi +

87674–68–8

Ei ole.

2934 99 90

p(1)

b

 

Dinitro-ortokresoli (DNOC) ja sen suolat (kuten ammoniumsuola, kaliumsuola ja natrium-suola) #

534–52–1

2980–64–5

5787–96–2

2312–76–7

208–601–1

221–037–0

219–007–7

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Dinobutoni

973–21–7

213–546–1

2920 90 10

p(1)-p(2)

b-b

 

Dinosebi ja sen suolat ja esterit #

88–85–7

ja muut

201–861–7

ja muut

2908 91 00

2915 36 00

p(1)-p(2)

i(2)

b-b

b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Dinoterbi +

1420–07–1

215–813–8

2908 99 90

p(1) -p(2)

b-b

 

Diuroni

330–54–1

006–015–00

2924 21 90

p(1)

b

 

Pölytettävät jauhevalmisteet, jotka sisältävät yhdistelmänä

 

 

3808 99 90

 

 

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

benomyyliä vähintään 7 prosenttia,

17804–35–2

241–775–7

2933 99 90

p(1)

b

 

karbofuraania vähintään 10 prosenttia

1563–66–2

216–353–0

2932 99 85

p(2)

b

 

ja tiraamia vähintään 15 prosenttia #

137–26–8

205–286–2

2930 30 00

 

 

 

Endosulfaani +

115–29–7

204–079–4

2920 90 85

p(1)

b

 

Etioni

563–12–2

209–242–3

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Etyleenioksidi (oksiraani) #

75–21–8

200–849–9

2910 10 00

p(1)

b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Fenitrotioni

122–14–5

204–524–2

2920 19 00

p(1)

b

 

Fenpropatriini

39515–41–8

254–485–0

2926 90 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fentioni +

55–38–9

200–231–9

2930 90 85

p(1)

sr

 

Fentina-asetaatti +

900–95–8

212–984–0

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Fentinahydroksidi +

76–87–9

200–990–6

2931 00 95

p(1) -p(2)

b-b

 

Fenvaleraatti

51630–58–1

257–326–3

2926 90 95

p(1)

b

 

Ferbaami

14484–64–1

238–484–2

2930 20 00

p(1) -p(2)

b-b

 

Fluoriasetamidi #

640–19–7

211–363–1

2924 12 00

p(1)

b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Flurenoli

467–69–6

207–397–1

2918 19 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Furatiokarbi

65907–30–4

265–974–3

2932 99 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Haloxyfop-R +

95977–29–0

Ei ole.

2933 39 99

p(1)

b

 

(Haloxyfop-P-metyyli-esteri)

(72619–32–0)

(406–250–0)

(2933 39 99)

 

 

 

HCH/Heksakloori-syklo-heksaani (isomeerien seos) #

608–73–1

210–168–9

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Heksakloorietaani

67–72–1

200–666–4

2903 19 80

i(1)

sr

 

Heksatsinoni

51235–04–2

257–074–4

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

Iminoktadiini

13516–27–3

236–855–3

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Isoksationi

18854–01–8

242–624–8

2934 99 90

p(1)

b

 

Lindaani (γ-HCH) #

58–89–9

200–401–2

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Malationi

121–75–5

204–497–7

2930 90 85

p(1)

b

 

a)

Maleiinihydratsidi ja sen suolat, paitsi koliini-, kalium- ja natriumsuolat

123–33–1

204–619–9

2933 99 90

p(1)

b

 

b)

Maleiini-happohydratsidin koliini-, kalium- ja natriumsuolat, jotka sisältävät enemmän kuin 1 mg/kg vapaata hydratsiinia ilmaistuna happoekvivalenttina

61167–10–0, 51542–52–0, 28330–26–9

257–261–0, 248–972–7

2933 99 90

 

 

 

Elohopeayhdisteet, myös epäorgaaniset elohopeayhdisteet, alkyylielohopea-yhdisteet sekä alkyyli-oksialkyyli- ja aryyli-elohopeayhdisteet #

10112–91–1, 21908–53–2 ja muut

233–307–5, 244–654–7 ja muut

2852 00 00

p(1)- p(2)

b–sr

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Metamidofossi (liukoiset, nestemäiset valmisteet, joissa on yli 600 g vaikuttavaa ainetta litraa kohti) #

10265–92–6

233–606–0

2930 50 003808 50 00

p(2)

b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Metidationi

950–37–8

213–449–4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Metyyliparationi + #

298–00–0

206–050–1

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Metoksuroni

19937–59–8

243–433–2

2924 21 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Monokrotofossi #

6923–22–4

230–042–7

2924 12 00

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Monolinuroni

1746–81–2

217–129–5

2928 00 90

p(1)

b

 

Monometyylidibromi-difenyylimetaani

Kauppanimi: DBBT +

99688–47–8

402–210–1

2903 69 90

i(1)

b

 

Monometyylidikloori-difenyylimetaani

Kauppanimi: Ugilec 121 tai Ugilec 21 +

400–140–6

2903 69 90

i(1)-i(2)

b–b

 

Monometyylitetra-klooridifenyylimetaani

Kauppanimi: Ugilec 141 +

76253–60–6

278–404–3

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

Monuroni

150–68–5

205–766–1

2924 21 90

p(1)

b

 

Nitrofeeni +

1836–75–5

217–406–0

2909 30 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Nonyylifenoli C6H4(OH)C9H19 +

25154–52–3 (fenoli, nonyyli-),

246–672–0

2907 13 00

i(1)

sr

 

 

84852–15–3 (fenoli, 4-nonyyli-, haaraketjuinen)

284–325–5

 

 

 

 

 

11066–49–2 (isononyyli-fenoli),

234–284–4

 

 

 

 

 

90481–04–2, (fenooli, nonyyli-, haaraketjuinen),

291–844–0

 

 

 

 

 

104–40–5(p-nonyylifenoli ja muut)

203–199–4 ja muut

 

 

 

 

Nonyylifenoli-etoksylaatti (C2H4O)nC15H24O

9016–45–9, 26027–38–3, 68412–54–4, 37205–87–1, 127087–87–0 ja muut

 

3402 13 00

i(1)

p(1)-p(2)

Sr

b-b

 

Oktabromidifenyylieetteri +

32536–52–0

251–087–9

2909 30 38

i(1)

sr

 

Ometoaatti

1113–02–6

214–197–8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Oksidemetoni-metyyli +

301–12–2

206–110–7

2930 90 85

p(1)

b

 

Parationi #

56–38–2

200–271–7

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Pebulaatti

1114–71–2

214–215–4

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

Pentabromidifenyylieetteri +

32534–81–9

251–084–2

2909 30 31

i(1)

sr

 

Pentakloorifenoli ja sen suolat ja esterit #

87–86–5 ja muut

201–778–6 ja muut

2908 11 00

2908 19 00 ja muut

p(1)-p(2)

b-sr

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Perfluorioktaanisulfonaatit

1763–23–1

Ei ole.

2904 90 20

i(1)

sr

 

(PFOS)

2795–39–3

 

2904 90 20

 

 

 

C8F17SO2X

ja muut

 

ja muut

 

 

 

(X = OH, metallisuola (O-M +), halogenidi, amidi ja muut johdannaiset, myös polymeerit) +(a)

 

 

 

 

 

 

Permetriini

52645–53–1

258–067–9

2916 20 00

p(1)

b

 

Fosaloni +

2310–17–0

218–996–2

2934 99 90

p(1)

b

 

Fosfamidoni (aineen liukoiset nestemäiset valmisteet, joissa on yli 1 000 g vaikuttavaa ainetta litraa kohti)

13171–21–6 (seos, (E)&(Z)-isomeeri)

236–116–5

2924 12 00

3808 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

 

23783–98–4 ((Z)-isomeeri)

 

 

 

 

 

 

297–99–4 ((E)-isomeeri)

 

 

 

 

 

Polybromatut bifenyylit (PBB) #

13654–09–6 36355–01–8 27858–07–7 ja muut

237–137–2 252–994–2 248–696–7

2903 69 90 ja muut

i(1)

sr

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Polyklooratut terfenyylit (PCT) #

61788–33–8

262–968–2

2903 69 90

i(1)

b

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Profaami

122–42–9

204–542–0

2924 29 95

p(1)

b

 

Pyratsofossi +

13457–18–6

236–656–1

2933 59 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Kvintotseeni +

82–68–8

201–435–0

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Skillirosidi

507–60–8

208–077–4

2938 90 90

p(1)

b

 

Simatsiini +

122–34–9

204–535–2

2933 69 10

p(1)

sr

 

Strykniini

57–24–9

200–319–7

2939 99 00

p(1)

b

 

Teknatseeni +

117–18–0

204–178–2

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Terbufossi

13071–79–9

235–963–8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Lyijytetraetyyli #

78–00–2

201–075–4

2931 00 95

i(1)

sr

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Lyijytetrametyyli #

75–74–1

200–897–0

2931 00 95

i(1)

sr

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Talliumsulfaatti

7446–18–6

231–201–3

2833 29 90

p(1)

b

 

Tiosyklami

31895–22–4

250–859–2

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Tiodikarbi +

59669–26–0

261–848–7

2930 90 85

p(1)

b

 

Triatsofossi

24017–47–8

245–986–5

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Triklorfoni +

52–68–6

200–149–3

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

Tridemorfi

24602–86–6

246–347–3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

Trisubstituoidut orgaaniset tinayhdisteet +

-

-

2931 00 95 ja muut

p(2) i(2)

Sr sr

 

Tris- (2,3-dibromi-propyyli)-fosfaatti #

126–72–7

204–799–9

2919 10 00

i(1)

sr

Ks. PIC-kiertokirje osoitteessa www.pic.int/

Tris-atsiridinyyli-fosfinoksidi (1,1',1"-fosforyyli-tri-atsiridiini) +

545–55–1

208–892–5

2933 99 90

i(1)

sr

 

Vamidotioni

2275–23–2

218–894–8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

Vinklotsoliini

50471–44–8

256–599–6

2934 99 90

p(1)

b

 

Tsinebi

12122–67–7

235–180–1

2930 20 00 tai 3824 90 97

p(1)

b

 

CAS-numero

=

Chemical Abstracts Service -rekisterinumero.

#

PIC-menettelyä (osittain) edellyttävä kemikaali.

+

PIC-ilmoitusmenettelyyn kuuluva kemikaali.

(a)

Lisäystä sovelletaan 27 päivästä kesäkuuta 2008.

2 OSA

Luettelo PIC-ilmoitusmenettelyyn kuuluvista kemikaaleista

(10 artikla)

Luetteloon sisältyvät PIC-ilmoitusmenettelyyn kuuluvat kemikaalit. Siihen ei yleensä sisällytetä kemikaaleja, jotka edellyttävät jo PIC-menettelyä. Ne luetellaan tämän liitteen 3 osassa.

Kemikaali

CAS-nro

Einecs-nro

CN-koodi

Ryhmä (4)

Käytön rajoitukset (5)

2-naftyyliamiini (naftaleeni-2-amiini) ja sen suolat

91–59–8, 553–00–4, 612–52–2 ja muut

202–080–4, 209–030–0, 210–313–6 ja muut

2921 45 00

i

b

4-aminobifenyyli (bifenyyli-4-amiini) ja sen suolat

92–67–1, 2113–61–3 ja muut

202–177–1 ja muut

2921 49 80

i

b

4-nitrobifenyyli

92–92–3

202–204–7

2904 20 00

i

b

Asefaatti

30560–19–1

250–241–2

2930 90 85

p

b

Alakloori

15972–60–8

240–110–8

2924 29 95

p

b

Aldikarbi

116–06–3

204–123–2

2930 90 85

p

sr

Amitratsi

33089–61–1

251–375–4

2925 29 00

p

sr

Asbestikuidut: Krysotiili

12001–29–5 tai 132207–32–0

 

2524 90 00

i

b

Atratsiini

1912–24–9

217–617–8

2933 69 10

p

sr

Bentsidiini ja sen suolat

92–87–5, 36341–27–2 ja muut

202–199–1, 252–984–8 ja muut

2921 59 90

i

sr

 

-

-

 

 

 

Bentsidiini-johdannaiset

 

 

 

 

 

Kadusafossi

95465–99–9

Ei ole.

2930 90 85

p

b

Karbaryyli

63–25–2

200–555–0

2924 29 95

p

b

Karbofuraani

1563–66–2

216–353–0

2932 99 85

p

b

Karbosulfaani

55285–14–8

259–565–9

2932 99 85

p

b

Klorfenapyri

122453–73–0

 

2933 99 90

p

sr

Klotsolinaatti

84332–86–5

282–714–4

2934 99 90

p

b

Dikofoli, joka sisältää < 78 % p, p' -dikofolia tai 1 g/kg DDT:tä ja DDT:n sukuisia yhdisteitä

115–32–3

204–082–0

2906 29 00

p

b

Dimetenamidi

87674–68–8

Ei ole.

2934 99 90

p

b

Dinoterbi

1420–07–1

215–813–8

2908 99 90

p

b

Endosulfaani

115–29–7

204–079–4

2920 90 85

p

b

Fentioni

55–38–9

200–231–9

2930 90 85

p

sr

Fentiiniasetaatti

900–95–8

212–984–0

2931 00 95

p

b

Fentiinihydroksidi

76–87–9

200–990–6

2931 00 95

p

b

Haloxyfop-R (Haloxyfop-

95977–29–0

Ei ole.

2933 39 99

p

b

P-metyyliesteri)

(72619–32–0)

(406–250–0)

(2933 39 99)

 

 

Metyyliparationi #

298–00–0

206–050–1

2920 11 00

p

b

Monometyyli-dibromi-difenyylimetaani

Kauppanimi: DBBT

99688–47–8

401–210–1

2903 69 90

i

b

Monometyylidikloori-difenyylimetaani

Kauppanimi: Ugilec 121 tai Ugilec 21

-

400–140–6

2903 69 90

i

b

Monometyyli-tetraklooridifenyyli-metaani

Kauppanimi: Ugilec141

76253–60–6

278–404–3

2903 69 90

i

b

Nitrofeeni

1836–75–5

217–406–0

2909 30 90

p

b

Nonyylifenoli C6H4(OH)C9H19

25154–52–3 (fenoli, nonyyli-),

246–672–0,

2907 13 00

i

sr

 

84852–15–3 (fenoli, 4-nonyyli-, haaraketjuinen),

284–325–5

 

 

 

 

11066–49–2 (isononyylifenoli),

234–284–4

 

 

 

 

90481–04–2, (fenoli, nonyyli-, haaraketjuinen),

291–844–0

 

 

 

 

104–40–5 (p-nonyylifenoli ja muut)

203–199–4 ja muut

 

 

 

Nonyylifenoli-etoksylaatti (C2H4O)nC15H24O

9016–45–9, 26027–38–3, 68412–54–4, 37205–87–1, 127087–87–0 ja muut

 

3402 13 00

i

p

sr

b

Oktabromidi-fenyylieetteri

32536–52–0

251–087–9

2909 30 38

i

sr

Oksidemetoni-metyyli +

301–12–2

206–110–7

2930 90 85

p

b

Pentabromidi-fenyylieetteri

32534–81–9

251–084–2

2909 30 31

i

sr

Perfluorioktaani-sulfonaatit

1763–23–1

Ei ole.

2904 90 20

i

sr

(PFOS) C8F17SO2X (X = OH, metallisuola (O-M +), halogenidi, amidi ja muut johdannaiset, myös polymeerit)

2795–39–3

ja muut

 

2904 90 20

ja muut

 

 

Fosaloni

2310–17–0

218–996–2

2934 99 90

p

b

Pyratsofossi

13457–18–6

236–656–1

2933 59 95

p

b

Kvintotseeni

82–68–8

201–435–0

2904 90 85

p

b

Simatsiini

122–34–9

204–535–2

2933 69 10

p

sr

Teknatseeni

117–18–0

204–178–2

2904 90 85

p

b

Tiodikarbi

59669–26–0

261–848–7

2930 90 85

p

b

Triklorfoni

52–68–6

200–149–3

2931 00 95

p

b

Trisubstituoidut orgaaniset tinayhdisteet ja erityisesti tributyylitina-yhdisteet, mukaan luettuna bis(tributyylitina)oksidi

56–35–9 ja muut

200–268–0 ja muut

2931 00 95 ja muut

p

sr

CAS-numero

=

Chemical Abstracts Service -rekisterinumero.

#

Kansainvälistä PIC-menettelyä (osittain) edellyttävä kemikaali.

3 OSA

Luettelo kemikaaleista, joihin sovelletaan Rotterdamin yleissopimuksessa määrättyä PIC-menettelyä

(12 ja 13 artikla)

(Jäljempänä mainitut luokat ovat yleissopimuksessa käytettyjä)

Kemikaali

Kemikaaliin liittyvä(t) CAS-numero(t)

HS-koodi

Puhdas aine

HS-koodi

Seokset, ainetta sisältävät valmisteet

Luokka

2,4,5-T ja sen suolat ja esterit

93–76–5 #

2918.91

3808.50

Torjunta-aine

Aldriini (6)

309–00–2

2903.52

3808.50

Torjunta-aine

Binapakryyli

485–31–4

2916.19

3808.50

Torjunta-aine

Kaptafoli

2425–06–1

2930.50

3808.50

Torjunta-aine

Klordaani (6)

57–74–9

2903.52

3808.50

Torjunta-aine

Klordimeformi

6164–98–3

2925.21

3808.50

Torjunta-aine

Klooribentsylaatti

510–15–6

2918.18

3808.50

Torjunta-aine

DDT (6)

50–29–3

2903.62

3808.50

Torjunta-aine

Dieldriini (6)

60–57–1

2910.40

3808.50

Torjunta-aine

Dinitro-ortokresoli (DNOC) ja sen suolat (kuten ammoniumsuola, kaliumsuola ja natriumsuola)

534–52–1, 2980–64–5, 5787–96–2, 2312–76–7

2908.99

3808.91

3808.92

3808.93

Torjunta-aine

Dinosebi ja sen suolat ja esterit

88–85–7 #

2908.91

3808.50

Torjunta-aine

1,2-dibromietaani (EDB)

106–93–4

2903.31

3808.50

Torjunta-aine

Etyleenidikloridi (1,2-dikloorietaani)

107–06–2

2903.15

3808.50

Torjunta-aine

Etyleenioksidi

75–21–8

2910.10

3808.50

3824.81

Torjunta-aine

Fluoriasetamidi

640–19–7

2924.12

3808.50

Torjunta-aine

HCH (isomeerien seos)

608–73–1

2903.51

3808.50

Torjunta-aine

Heptakloori (6)

76–44–8

2903.52

3808.50

Torjunta-aine

Heksaklooribentseeni (6)

118–74–1

2903.62

3808.50

Torjunta-aine

Lindaani

58–89–9

2903.51

3808.50

Torjunta-aine

Elohopeayhdisteet, myös epäorgaaniset elohopeayhdisteet, alkyylielohopeayhdisteet sekä alkyylioksialkyyli- ja aryylielohopeayhdisteet

10112–91–1, 21908–53–2 ja muut

Ks. myös:

www.pic.int/

2852.00

3808.50

Torjunta-aine

Monokrotofossi

6923–22–4

2924.12

3808.50

Torjunta-aine

Parationi

56–38–2

2920.11

3808.50

Torjunta-aine

Pentakloorifenoli ja sen suolat ja esterit

87–86–5 #

2908.11

2908.19

3808.50

3808.91

3808.92

3808.93

3808.94

3808.99

Torjunta-aine

Toksafeeni (6)

8001–35–2

-

3808.50

Torjunta-aine

Pölytettävät jauhevalmisteet, jotka sisältävät yhdistelmänä: benomyyliä vähintään 7 prosenttia, karbofuraania vähintään 10 prosenttia ja tiraamia vähintään 15 prosenttia

17804–35–2

1563–66–2

137–26–8

-

3808.92

Erittäin vaarallinen torjunta-ainevalmiste

Metamidofossi (aineen liukoiset nestemäiset valmisteet, joissa on yli 600 g vaikuttavaa ainetta litraa kohti)

10265–92–6

2930.50

3808.50

Erittäin vaarallinen torjunta-ainevalmiste

Metyyliparationi (emulgoituvat tiivisteet (EC), joissa on vähintään 19,5 prosenttia vaikuttavaa ainetta, sekä pölyt, joissa on vähintään 1,5 prosenttia vaikuttavaa ainetta)

298–00–0

2920.11

3808.50

Erittäin vaarallinen torjunta-ainevalmiste

Fosfamidoni (aineen liukoiset nestemäiset valmisteet, joissa on yli 1 000 g vaikuttavaa ainetta litraa kohti)

 

2924.12

3808.50

Erittäin vaarallinen torjunta-ainevalmiste

(seos, (E)&(Z)- isomeerit)

13171–21–6

 

 

 

((Z)-isomeeri)

23783–98–4

 

 

 

((E)-isomeeri)

297–99–4

 

 

 

Asbestikuidut

 

2524.10

2524.90

6811.40

6812.80

6812.91

6812.92

6812.93

6812.99

6813.20

Teollisuuskemikaali

Krokidoliitti

12001–28–4

2524.10

 

 

Aktinoliitti

77536–66–4

2524.90

 

 

Antofylliitti

77536–67–5

2524.90

 

 

Amosiitti

12172–73–5

2524.90

 

 

Tremoliitti

77536–68–6

2524.90

 

 

Polybromatut bifenyylit (PBB)

 

 

 

 

(heksa-)

36355–01–8

-

3824.82

 

 

 

 

 

Teollisuuskemikaali

(okta-)

27858–07–7

 

 

 

(deka-)

13654–09–6

 

 

 

Polyklooratut bifenyylit (PCB) (6)

1336–36–3

-

3824.82

Teollisuuskemikaali

Polyklooriterfenyylit (PCT)

61788–33–8

-

3824.82

Teollisuuskemikaali

Lyijytetraetyyli

78–00–2

2931.00

3811.11

Teollisuuskemikaali

Lyijytetrametyyli

75–74–1

2931.00

3811.11

Teollisuuskemikaali

Tris(2,3-dibromipropyyli)fosfaatti

126–72–7

2919.10

3824.83

Teollisuuskemikaali

#

Luettelossa annetaan ainoastaan perusyhdisteiden CAS-numerot.


(1)  Alaryhmä: p(1) — kasvinsuojeluaineiden ryhmään kuuluva torjunta-aine, p(2) — muu torjunta-aine, biosidivalmisteet mukaan lukien; i(1) — ammattikäyttöön tarkoitettu teollisuuskemikaali ja i(2) — yleiseen käyttöön tarkoitettu teollisuuskemikaali.

(2)  Käytön rajoitukset: sr — yhteisön lainsäädännön mukaisesti ankarasti säännelty, b — yhteisön lainsäädännön mukaisesti kielletty (kyseeseen tuleva alaryhmä tai kyseeseen tulevat alaryhmät).

(3)  Lukuun ottamatta moottoripolttoaineita, joihin sovelletaan bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta 13 päivänä lokakuuta 1998 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 98/70/EY (EYVL L 350, 28.12.1998, s. 58), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

CAS-numero

=

Chemical Abstracts Service -rekisterinumero.

#

PIC-menettelyä (osittain) edellyttävä kemikaali.

+

PIC-ilmoitusmenettelyyn kuuluva kemikaali.

(a)

Lisäystä sovelletaan 27 päivästä kesäkuuta 2008.

(4)  Ryhmä: p — torjunta-aine. i — teollisuuskemikaali.

(5)  Käytön rajoitukset: sr — ankarasti säännelty, b — kielletty (kyseeseen tulevalle alaryhmälle tai kyseeseen tuleville alaryhmille).

CAS-numero

=

Chemical Abstracts Service -rekisterinumero.

#

Kansainvälistä PIC-menettelyä (osittain) edellyttävä kemikaali.

(6)  Näihin aineisiin sovelletaan tämän asetuksen 14 artiklan 2 kohdan ja liitteen V säännösten mukaista vientikieltoa.

#

Luettelossa annetaan ainoastaan perusyhdisteiden CAS-numerot.


LIITE II

VIENTI-ILMOITUS

Asetuksen 7 artiklan mukaisesti vaadittavat tiedot:

1.

Vientikemikaalin tunnistetiedot:

a)

Kansainvälisen teoreettisen ja sovelletun kemian liiton nimikkeistön mukainen nimi;

b)

muut nimet (esim. ISO-nimi, tavalliset nimet, kauppanimet ja lyhenteet);

c)

Einecs-numero (European Inventory of Existing Chemical Substances) ja CAS-numero (Chemical Abstracts Services);

d)

CUS-numero (European Customs Inventory of Chemical Substances) ja yhdistetyn nimikkeistön koodi;

e)

aineen tärkeimmät epäpuhtaudet, jos ne ovat erityisen merkittäviä.

2.

Vientikemikaalivalmisteen tunnistetiedot:

a)

valmisteen kauppanimi ja/tai nimitys;

b)

kullekin liitteessä I mainitulle aineelle prosenttiosuus ja yksityiskohdat, kuten kohdassa 1 määrätään;

c)

CUS-numero ja yhdistetyn nimikkeistön koodi.

3.

Vientiesineen tunnistetiedot:

a)

esineen kauppanimi ja/tai nimitys;

b)

kullekin liitteessä I mainitulle aineelle prosenttiosuus ja 1 kohdassa täsmennetyt yksityiskohtaiset tiedot.

4.

Vientiä koskevat tiedot:

a)

määrämaa;

b)

alkuperämaa;

c)

tämän vuoden ensimmäisen vientitapahtuman aiottu päivämäärä;

d)

kyseiseen maahan tänä vuonna vietävän kemikaalin arvioitu määrä;

e)

aiottu käyttötarkoitus määrämaassa, jos se tiedetään, mukaan luettuina tiedot Rotterdamin yleissopimuksen mukaisista ryhmistä, joihin käyttötarkoitus kuuluu;

f)

tuojan tai tuontiyrityksen nimi, osoite ja muut asiaa koskevat tiedot;

g)

viejän tai vientiyrityksen nimi, osoite ja muut asiaa koskevat tiedot.

5.

Nimetyt kansalliset viranomaiset:

a)

lisätietoja antavan Euroopan unionissa nimetyn viranomaisen nimi, osoite, puhelin-, teleksi- ja faksinumero tai sähköpostiosoite;

b)

tuojamaan nimetyn viranomaisen nimi, osoite, puhelin- ja faksinumero tai sähköpostiosoite.

6.

Tiedot varotoimenpiteistä, kuten vaaraluokasta ja riskiluokasta sekä käyttöturvallisuuslausekkeista.

7.

Tiivistelmä fysikaalis-kemiallisista, toksikologisista ja ekotoksikologisista ominaisuuksista.

8.

Kemikaalin käyttötarkoitus Euroopan unionissa:

a)

Sääntelytoimen (kielto tai ankara sääntely) soveltamisalaan kuuluvat käyttötarkoitukset ja Rotterdamin yleissopimuksessa määrätyt ryhmät ja yhteisön alaryhmät;

b)

Käyttötarkoitukset, joissa kemikaali ei ole ankarasti säännelty tai kielletty

(asetuksen liitteessä I määritellyt käyttötarkoitusryhmät ja alaryhmät);

c)

mahdollisuuksien mukaan arvio kemikaalien tuotanto-, tuonti-, vienti- ja käyttömääristä.

9.

Tiedot varotoimenpiteistä, joilla vähennetään kemikaalille altistumista ja sen päästöjä.

10.

Tiivistelmä sääntelytoimista ja niiden syyt.

11.

Tiivistelmä liitteessä IV olevan 2 kohdan a, c ja d alakohdassa annetuista tiedoista.

12.

Lisätiedot, joita viejäsopimuspuoli toimittaa, koska se katsoo vientikemikaalin mahdollisesti vaaralliseksi, tai tuojasopimuspuolen pyynnöstä toimitettavat liitteessä IV täsmennetyt lisätiedot.


LIITE III

Tiedot, jotka jäsenvaltioiden nimettyjen kansallisten viranomaisten on toimitettava komissiolle 9 artiklan mukaisesti

1.

Tiivistelmä edellisen vuoden aikana vietyjen liitteen I soveltamisalaan kuuluvien kemikaalien (aineet, valmisteet ja esineet) määristä

a)

Vientivuosi

b)

Taulukko vietyjen kemikaalien (aineet, valmisteet ja esineet) määristä

Kemikaali

Tuojamaa

Kemikaalin määrä

 

 

 

 

 

 

2.

Luettelo tuojista

Kemikaali

Tuojamaa

Tuoja tai tuontiyritys

Tuojan tai tuontiyrityksen osoite ja muut sitä koskevat tiedot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIITE IV

Kielletyn tai ankarasti säännellyn kemikaalin ilmoittaminen yleissopimuksen pääsihteeristölle

Asetuksen 10 artiklan nojalla annetuissa ilmoituksissa vaadittavat tiedot

Ilmoituksissa on mainittava

1.

Ominaisuudet, tunnistetiedot ja käyttötarkoitukset

a)

yleisnimi;

b)

kansainvälisesti tunnustetun nimikkeistön mukainen kemiallinen nimi, jos tällainen nimikkeistö on olemassa (esimerkiksi Kansainvälisen teoreettisen ja sovelletun kemian liitto (IUPAC));

c)

kauppanimet ja valmisteiden nimet;

d)

koodinumerot: Chemical Abstract Servicen (CAS) numero, harmonisoidun järjestelmän tullinimike sekä muut numerot;

e)

tiedot vaaraluokituksesta, jos kemikaaliin sovelletaan luokitteluvaatimuksia;

f)

kemikaalin käyttötarkoitus tai käyttötarkoitukset

Euroopan unionissa

muualla (jos tiedossa);

g)

fysikaalis-kemialliset, toksikologiset ja ekotoksikologiset ominaisuudet.

2.

Lopullinen sääntelytoimi

a)

Lopullista sääntelytointa koskevat erityistiedot

i)

tiivistelmä lopullisesta sääntelytoimesta;

ii)

viittaus sääntelyasiakirjaan;

iii)

suoraan sovellettavan lainsäädäntötoimen voimaantulopäivä;

iv)

maininta siitä, perustuuko lopullinen sääntelytoimi riskien tai vaarojen arviointiin, ja jos näin on, tiedot tällaisesta arvioinnista sekä viittaus asiaa koskeviin asiakirjoihin;

v)

ihmisten terveyttä, mukaan lukien kuluttajien ja työntekijöiden terveyttä, tai ympäristöä koskevat lopullisen sääntelytoimen syyt;

vi)

tiivistelmä riskeistä ja vaaroista, joita kemikaalit aiheuttavat ihmisten terveydelle, myös kuluttajien ja työntekijöiden terveydelle, tai ympäristölle, sekä suoraan sovellettavan lainsäädäntötoimen odotetuista vaikutuksista;

b)

luokka tai luokat, jonka tai joiden osalta lopullinen sääntelytoimi on toteutettu, sekä kunkin luokan osalta

i)

käyttötarkoitus, joka suoraan sovellettavalla lainsäädäntötoimella kielletään;

ii)

edelleen sallittu käyttötarkoitus tai käyttötarkoitukset;

iii)

mahdollisuuksien mukaan arvio kemikaalien tuotanto-, tuonti-, vienti- ja käyttömääristä;

c)

mahdollisuuksien mukaan maininta lopullisen sääntelytoimen todennäköisestä merkityksestä muille valtioille ja alueille;

d)

muut asiaa koskevat tiedot, esimerkiksi

i)

arvio lopullisen sääntelytoimen sosiaalis-taloudellisista vaikutuksista;

ii)

mahdollisuuksien mukaan tiedot vaihtoehdoista ja niihin liittyvistä riskeistä, kuten:

yhdennetyt tuholaistentorjuntastrategiat;

teollisuuden käytänteet ja prosessit, myös puhtaampi teknologia.


LIITE V

Vientikiellon alaiset kemikaalit ja esineet

(14 artikla)

1 osa

Pysyvät orgaaniset yhdisteet siten kuin ne on lueteltu pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen liitteissä A ja B, yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

Vientikiellon alais(t)en kemikaali(e)n ja esine(id)en kuvaus

Merkitykselliset lisätiedot (esim. kemikaalin nimi, EC-nro, CAS-nro jne.)

 

Aldriini

EC-nro 206–215–8,

CAS-nro 309–00–2,

CN-koodi 2903 52 00

Klordaani

EC-nro 200–349–0,

CAS-nro 57–74–9,

CN-koodi 2903 52 00

Dieldriini

EC-nro 200–484–5,

CAS-nro 60–57–1,

CN-koodi 2910 40 00

DDT (1,1,1-trikloori-2,2-bis (p-kloorifenyyli) etaani)

EC-nro 200–024–3,

CAS-nro 50–29–3,

CN-koodi 2903 62 00

Endriini

EC-nro 200–775–7,

CAS-nro 72–20–8,

CN-koodi 2910 90 00

Heptakloori

EC-nro 200–962–3,

CAS-nro 76–44–8,

CN-koodi 2903 52 00

 

Heksaklooribentseeni

EC-nro 200–273–9,

CAS-nro 118–74–1,

CN-koodi 2903 62 00

Mireksi

EC-nro 219–196–6,

CAS-nro 2385–85–5,

CN-koodi 2903 59 80

Toksafeeni (kamfekloori)

EC-nro 232–283–3,

CAS-nro 8001–35–2,

CN-koodi 3808 50 00

Polyklooratut bifenyylit (PCB:t)

EC-nro 215–648–1 ja muut, CAS-nro 1336-36-3 ja muut,

CN-koodi 2903 69 90

2 osa

Kemikaalit, jotka eivät ole pysyviä orgaanisia yhdisteitä, siten kuin ne on lueteltu pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan Tukholman yleissopimuksen liitteissä A ja B, yleissopimuksen määräysten mukaisesti.

Vientikiellon alais(t)en kemikaali(e)n ja esine(id)en kuvaus

Merkitykselliset lisätiedot (esim. kemikaalin nimi, EC-nro, CAS-nro jne.)

Elohopeaa sisältävät hienosaippuat

CN-koodit 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00


LIITE VI

Luettelo yleissopimuksen sopimuspuolista, jotka vaativat PIC-menettelyyn kuuluvia kemikaaleja koskevia kauttakulkutietoja

(15 artikla)

Maa

Vaaditut tiedot

 

 

 

 


Top