EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0097

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/97/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008 , tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa annetun neuvoston direktiivin 96/22/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 318, 28.11.2008, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 112 - 114

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/97/oj

28.11.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 318/9


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/97/EY,

annettu 19 päivänä marraskuuta 2008,

tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa annetun neuvoston direktiivin 96/22/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 152 artiklan 4 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Direktiivin 96/22/EY (3) 2 artiklassa kielletään muun muassa stilbeenien, stilbeenijohdannaisten ja niiden suolojen ja esterien sekä tyreostaattien saattaminen markkinoille niiden antamiseksi mille tahansa eläinlajeille.

(2)

Ehdottoman kiellon perusteena oli, että mahdollinen väärinkäyttö vaikeutuisi, jos markkinoilla ei olisi yhtään millekään eläinlajille hyväksyttyä valmistetta.

(3)

Kokemukset erityisesti kansallisista aineiden jäämävalvontasuunnitelmista, jotka koskevat elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/23/EY (4) mukaisesti, ovat kuitenkin osoittaneet, ettei väärinkäyttö ole yhteydessä lemmikkieläimille tarkoitettujen valmisteiden lääkemuotojen väärinkäyttöön. Tämä johtuu osittain siitä, ettei lemmikkieläimille tarkoitettujen lääkemuotojen käyttö elintarviketuotantoon tarkoitettujen eläinten kasvunedistäjänä ole taloudellisesti houkuttelevaa.

(4)

Tyreostaattien kieltämisestä on lisäksi haittaa lemmikkieläinten (koirien ja kissojen) hyvinvoinnille, koska niiden kilpirauhasen liikatoimintaan ei ole vaihtoehtoista hoitomuotoa.

(5)

Perustamissopimukseen liitetyn eläinten suojelusta ja hyvinvoinnista tehdyn pöytäkirjan mukaan yhteisö ja jäsenvaltiot ottavat eläinten hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon pannessaan täytäntöön yhteisön politiikkaa etenkin sisämarkkinoiden alalla.

(6)

Sen vuoksi on asianmukaista rajata direktiivin 96/22/EY soveltamisala yksinomaan elintarviketuotantoon käytettäviin eläimiin ja kumota lemmikkieläimiä koskeva kielto sekä muuttaa terapeuttisen hoidon määritelmää.

(7)

Kansanterveyttä koskevia eläinlääkintätoimenpiteitä käsittelevä tiedekomitea (SCVPH) katsoi 30 päivänä huhtikuuta 1999 antamassaan lausunnossa, joka koskee naudanlihassa ja naudanlihatuotteissa esiintyvien hormonijäämien mahdollisten ihmisten terveyteen kohdistuvien vaikutusten arviointia (ja jota tarkistettiin 3 päivänä toukokuuta 2000 ja joka vahvistettiin 10 päivänä huhtikuuta 2002), että tuoreita tutkimustuloksia on saatavilla runsaasti siitä, että 17-beta-estradiolia on pidettävä täysin karsinogeenisena, koska se kykenee sekä aiheuttamaan kasvaimia että edistämään niiden kasvua, eikä riskiä ihmisen terveydelle pystytä käytettävissä olevien tietojen perusteella arvioimaan kvantitatiivisesti. Direktiiviä 96/22/EY muutettiin sen vuoksi direktiivillä 2003/74/EY, muun muassa 17-beta-estradiolin käytön kieltämiseksi pysyvästi kasvunedistämistarkoitukseen ja muiden sellaisten edellytysten vähentämiseksi merkittävästi, joiden täyttyessä ainetta voidaan antaa kaikille tuotantoeläimille hoito- tai jalostustarkoituksiin, kunnes jäsenvaltioissa vallitsevaa tosiasiallista ja tieteellistä tilannetta ja niiden eläinlääketieteellisiä käytäntöjä on tarkasteltu tarkemmin.

(8)

Direktiivin 96/22/EY 11 a artiklassa edellytettiin, että komissio esittäisi 14 päivään lokakuuta 2005 mennessä selvityksen 17-beta-estradiolille vaihtoehtoisten eläinlääkevalmisteiden saatavuudesta elintarviketuotantoon käytettävien eläinten hoitoa varten. Komissio laati asiantuntija-apua hyödyntäen asianomaisen tieteellisen selvityksen, joka toimitettiin Euroopan parlamentille ja neuvostolle 11 päivänä lokakuuta 2005. Selvityksen mukaan 17-beta-estradiolin käyttö ei ole välttämätöntä elintarviketuotantoon käytettävien eläinten tuotannossa, sillä eläinlääkärit jäsenvaltioissa jo varsin yleisesti käyttävät saatavilla olevia vaihtoehtoja (etenkin prostaglandiineja), ja että jos 17-beta-estradiolin käyttö eläintarviketuotantoon käytettävissä eläimissä kielletään kokonaan, sen haitat eläintuotannolle ja eläinten hyvinvoinnille jäävät enimmilläänkin vain mitättömän pieniksi.

(9)

Asiaa koskevan lainsäädännön asianmukaista noudattamista ja kiellettyjen aineiden epäasianmukaisen käytön estämistä voidaan tehostaa objektiivisilla tiedotus- ja valistuskampanjoilla.

(10)

Tilapäisen poikkeuksen mukaisesti 17-beta-estradiolia sai kuitenkin 14 päivään lokakuuta 2006 saakka käyttää kiiman aikaansaamiseksi nautaeläimille, hevosille, lampaille tai vuohille. Kun otetaan huomioon, että tehokkaita vaihtoehtoisia valmisteita on saatavilla ja jo käytössä, ja että yhteisön tavoitteena oleva terveyden suojelun korkea taso on varmistettava, poikkeusta ei pitäisi uusia.

(11)

Direktiivi 96/22/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 96/22/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

’hoidolla’ tämän direktiivin 4 artiklan mukaisesti sallitun aineen antamista yksittäiselle kotieläimelle eläinlääkärin tutkimuksen jälkeen hedelmällisyyshäiriön hoitoon, mukaan luettuna ei-toivotun tiineyden keskeyttäminen ja beta-agonistien ollessa kyseessä naudoilla poikimisapu, samoin kuin hevosten hengitystiesairauksien, sädeluuontuman ja kaviokuumeen hoitoon ja poikimisapuna,”

2)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Jäsenvaltioiden on kiellettävä liitteessä II lueteltujen aineiden saattaminen markkinoille niiden antamiseksi sellaisille eläimille, joiden liha ja muut tuotteet on tarkoitettu ihmisravinnoksi, muita kuin 4 artiklan 2 alakohdassa säädettyjä tarkoituksia varten.”

3)

Korvataan 4 artiklan 2 kohdan i alakohta seuraavasti:

”i)

suun kautta annettavaa allyylitrenbolonia, tai beta-agonisteja hevosille, edellyttäen, että niitä käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti,”

4)

Kumotaan 5 a artikla.

5)

Poistetaan 3, 6, 7, 8, 11 ja 14 a artiklasta viittaukset 5 a artiklaan.

6)

Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Sellaisten yhteisön lainsäädännössä tarkoitettujen maiden luettelossa, joista jäsenvaltioiden on sallittua tuoda tuotantoeläimiä tai viljelykaloja tai näistä eläimistä saatua lihaa tai tuotteita, ei saa olla sellaisia kolmansia maita, joiden lainsäädäntö sallii stilbeenien, stilbeenijohdannaisten, niiden suolojen tai esterien tai tyreostaattien saattamisen markkinoille ja niiden antamisen mille tahansa eläinlajille, jonka liha tai muut tuotteet on tarkoitettu ihmisravinnoksi.”

7)

Korvataan 11 a artikla seuraavasti:

”11 a artikla

Komissio hankkii lisätietoa liitteessä III luetelluista aineista ja ottaa huomioon kaikista eri lähteistä saadut tuoreet tieteelliset tiedot sekä tarkastelee sovellettuja toimenpiteitä säännöllisesti toimittaakseen tarvittavat ehdotukset hyvissä ajoin Euroopan parlamentille ja neuvostolle.”

8)

Lisätään artikla seuraavasti:

”11 b artikla

Komissio perustaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tiedotus- ja valistuskampanjan, joka koskee 17-beta-estradiolin täydellistä kieltämistä elintarvikkeiden tuotantoon tarkoitetuille eläimille ja joka kohdistetaan EU:n eläintenkasvattajiin ja eläinlääkintäjärjestöihin sekä sellaisiin asianomaisiin EU:n ulkopuolisiin järjestöihin, jotka osallistuvat suoraan tai välillisesti tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien eläinperäisten elintarvikkeiden vientiin Euroopan unioniin.”

9)

Korvataan liite II tämän direktiivin liitteen tekstillä.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivään tammikuuta 2009 mennessä. Niiden on viipymättä toimitettava nämä lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset sekä niiden ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko kirjallisina komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 19 päivänä marraskuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-P. JOUYET


(1)  EUVL C 10, 15.1.2008, s. 57.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 5. kesäkuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 20. lokakuuta 2008.

(3)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 3.

(4)  EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.


LIITE

”LIITE II

Luettelo kielletyistä aineista:

 

Luettelo A: kielletyt aineet

tyreostaatit

stilbeenit, stilbeenijohdannaiset, niiden suolat ja esterit

17-beta-estradioli ja sen esterityyppiset johdannaiset

 

Luettelo B: kielletyt aineet poikkeuksineen

beta-agonistit”


Top