EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0005

Komission direktiivi 2008/5/EY, annettu 30 päivänä tammikuuta 2008 , muiden kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/13/EY säädettyjen pakollisten mainintojen liittämisestä tiettyjen elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin (Kodifioitu toisinto) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )

OJ L 27, 31.1.2008, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 159 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2014; Kumoaja 32011R1169

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/5/oj

31.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 27/12


KOMISSION DIREKTIIVI 2008/5/EY,

annettu 30 päivänä tammikuuta 2008,

muiden kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/13/EY säädettyjen pakollisten mainintojen liittämisestä tiettyjen elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY (1), ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista makeutusaineista 30 päivänä kesäkuuta 1994 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/35/EY (2), ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Muiden kuin neuvoston direktiivissä 79/112/ETY säädettyjen pakollisten mainintojen liittämisestä tiettyjen elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin 18 päivänä marraskuuta 1994 annettua komission direktiiviä 94/54/EY (3) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (4). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu direktiivi.

(2)

Sen varmistamiseksi, että kuluttajille annetaan asianmukaista tietoa, on tarpeen säätää tietyille elintarvikkeille pakollisista lisämaininnoista direktiivin 2000/13/EY 3 artiklassa säädettyjen mainintojen lisäksi.

(3)

Erityisesti tiettyjen elintarvikkeiden käsittelyssä käytettäviä pakkauskaasuja ei saisi pitää direktiivin 2000/13/EY 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina ainesosina ja niiden ei näin ollen pitäisi esiintyä ainesosaluettelossa.

(4)

Kuluttajalle olisi kuitenkin ilmoitettava tällaisten kaasujen käytöstä siinä määrin kuin tällainen tieto auttaa ymmärtämään, miksi hänen ostamansa elintarvike säilyy kauemmin kuin eri tavalla pakatut samankaltaiset tuotteet.

(5)

Asianmukaisen kuluttajavalistuksen varmistamiseksi on tarpeellista tehdä pakolliseksi liittää makeutusaineita sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin maininta, jossa tuodaan esille niiden edellä mainittu ominaisuus.

(6)

Lisäksi on aiheellista säätää varoitusmerkinnöistä tiettyjä makeutusaineiden luokkia sisältävien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä.

(7)

Lisäksi on välttämätöntä, että pakkausmerkinnöissä annetaan kuluttajille selkeästi tietoa makeisiin tai juomiin sisältyvästä glysyrritsiinihaposta tai sen ammoniumsuolasta. Jos nämä tuotteet sisältävät suuria määriä glysyrritsiinihappoa tai sen ammoniumsuolaa, erityisesti kohonneesta verenpaineesta kärsivien kuluttajien olisi lisäksi saatava tietää, että näiden aineiden liiallista nauttimista olisi vältettävä. Jotta varmistetaan kuluttajien ymmärtävän nämä tiedot hyvin, olisi mielellään käytettävä hyvin tunnettua ilmausta ”lakritsi”.

(8)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset.

(9)

Tämä direktiivi ei vaikuta liitteessä II olevassa B osassa mainittuihin jäsenvaltioita velvoittaviin määräaikoihin, joiden kuluessa jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tämän direktiivin liitteessä I esiintyvien elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä on oltava liitteessä esitetyt pakolliset lisämerkinnät, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/13/EY 3 artiklan säännösten soveltamista.

2 artikla

Kumotaan direktiivi 94/54/EY, sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä II olevassa A osassa mainituilla direktiiveillä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioita velvoittavia liitteessä II olevassa B osassa asetettuja määräaikoja, joiden kuluessa niiden on saatettava mainitut direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä tammikuuta 2008.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/68/EY (EUVL L 310, 28.11.2007, s. 11).

(2)  EYVL L 237, 10.9.1994, s. 3. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/52/EY (EUVL L 204, 26.7.2006, s. 10).

(3)  EYVL L 300, 23.11.1994, s. 14. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/77/EY (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 76).

(4)  Katso liitteessä II oleva A osa.


LIITE I

Luettelo elintarvikkeista, joiden pakkausmerkinnöissä on oltava yksi tai useampi pakollinen lisämerkintä

Elintarvikkeiden tyyppi tai luokka

Maininta

Elintarvikkeet, joiden säilyvyyttä on pidennetty neuvoston direktiivin 89/107/ETY (1) mukaisesti sallituilla pakkauskaasuilla

”Pakattu suojakaasuun”

Elintarvikkeet, jotka sisältävät yhtä tai useampaa direktiivillä 94/35/EY sallittua makeutusainetta

”sisältää makeutusainetta/-aineita”

Pakkausmerkinnöissä on oltava tämä maininta direktiivin 2000/13/EY 5 artiklassa säädetyn myyntinimityksen lisäksi.

Elintarvikkeet, jotka sisältävät sekä lisättyä sokeria tai lisättyjä sokereita että yhtä tai useampaa direktiivissä 94/35/EY sallittua makeutusainetta

”sisältää sokeria/sokereita ja makeutusainetta/-aineita”

Pakkausmerkinnöissä on oltava tämä maininta direktiivin 2000/13/EY 5 artiklassa säädetyn myyntinimityksen lisäksi.

Aspartaamia sisältävät elintarvikkeet

”sisältää fenyylialaniinin lähteen”

Elintarvikkeet, joihin on lisätty yli 10 prosenttia polyoleja

”liiallisella käytöllä voi olla laksatiivisia vaikutuksia”

Makeiset tai juomat, jotka sisältävät glysyrritsiinihappoa tai sen ammoniumsuolaa, koska niihin on lisätty tätä(näitä) ainetta(aineita) sellaisenaan tai lakritsikasvia Glycyrrhiza glabra siten, että aineiden pitoisuus on 100 mg/kg tai10 mg/l tai suurempi.

Ilmaisu ”sisältää lakritsia” on lisättävä välittömästi ainesosaluettelon jälkeen, paitsi jos ilmaisu ”lakritsi” mainitaan jo ainesosaluettelossa tai se sisältyy tuotteen myyntinimeen. Jos tuotteessa ei ole ainesosaluetteloa, maininta on sijoitettava lähelle tuotteen myyntinimeä.

Makeiset, jotka sisältävät glysyrritsiinihappoa tai sen ammoniumsuolaa, koska niihin on lisätty tätä(näitä) ainetta(aineita) sellaisenaan tai lakritsikasvia Glycyrrhiza glabra siten, että aineiden pitoisuus on 4 g/kg tai suurempi.

Seuraava teksti on lisättävä ainesosaluettelon jälkeen: ”sisältää lakritsia – kohonneesta verenpaineesta kärsivien henkilöiden on vältettävä tuotteen liiallista nauttimista”. Jos tuotteessa ei ole ainesosaluetteloa, maininta on sijoitettava lähelle tuotteen myyntinimeä.

Juomat, jotka sisältävät glysyrritsiinihappoa tai sen ammoniumsuolaa, koska niihin on lisätty tätä(näitä) ainetta(aineita) sellaisenaan tai lakritsikasvia Glycyrrhiza glabra siten, että niiden pitoisuus on 50 mg/l tai suurempi, tai 300 mg/l tai suurempi, kun on kyse juomista, jotka sisältävät yli 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia (2).

Seuraava teksti on lisättävä ainesosaluettelon jälkeen: ”sisältää lakritsia – kohonneesta verenpaineesta kärsivien henkilöiden on vältettävä tuotteen liiallista nauttimista”. Jos tuotteessa ei ole ainesosaluetteloa, maininta on sijoitettava lähelle tuotteen myyntinimeä.


(1)  EYVL L 40, 11.2.1989, s. 27.

(2)  Määrä koskee tuotteita, jotka on tarkoitettu sellaisenaan nautittavaksi tai valmistettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.


LIITE II

A   OSA

Kumottu direktiivi ja luettelo sen muutoksista

(2 artiklassa tarkoitetut)

Komission direktiivi 94/54/EY

(EYVL L 300, 23.11.1994, s. 14)

Neuvoston direktiivi 96/21/EY

(EYVL L 88, 5.4.1996, s. 5)

Komission direktiivi 2004/77/EY

(EUVL L 162, 30.4.2004, s. 76)

B   OSA

Määräajat kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

(2 artiklassa tarkoitetut)

Direktiivi

Määräaika kansallisen lainsäädännön osaksi saattamiselle

94/54/EY

30 päivä kesäkuuta 1995 (1)

96/21/EY

30 päivä kesäkuuta 1996 (2)

2004/77/EY

20 päivä toukokuuta 2005 (3)


(1)  Direktiivin 94/54/EY 2 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti:

”Jäsenvaltioiden on tarvittaessa muutettava lakejaan, asetuksiaan ja hallinnollisia määräyksiään ennen 30 päivää heinäkuuta 1995 siten, että

hyväksytään tämän direktiivin mukaisten tuotteiden kauppa viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1995,

kielletään niiden tuotteiden kauppa, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, 1 päivästä tammikuuta 1997 alkaen. Tuotteita, jotka on saatettu markkinoille tai joiden pakkausmerkinnät on tehty ennen tätä päivää, voi kuitenkin pitää kaupan varastojen loppumiseen asti.”

(2)  Direktiivin 96/21/EY 2 artiklan ensimmäisen kohdan mukaisesti:

”Jäsenvaltioiden on tarvittaessa muutettava lakejaan, asetuksiaan ja hallinnollisia määräyksiään 1 päivään heinäkuuta 1996 mennessä

salliakseen tämän direktiivin mukaisten tuotteiden kaupan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 1996,

kieltääkseen 1 päivästä heinäkuuta 1997 niiden tuotteiden kaupan, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia. Ennen mainittua päivämäärää markkinoille saatettuja tai pakkausmerkinnöin varustettuja tuotteita, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, voidaan kuitenkin pitää kaupan, kunnes varastot ovat loppuneet.”

(3)  Direktiivin 2004/77/EY 2 artiklan mukaisesti:

”1.   Jäsenvaltioiden on sallittava tämän direktiivin mukaisten tuotteiden kauppa viimeistään 20 päivänä toukokuuta 2005 alkaen.

2.   Jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten tuotteiden kauppa, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, 20 päivästä toukokuuta 2006 alkaen.

Tuotteita, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia mutta jotka on varustettu pakkausmerkinnöin ennen 20 päivänä toukokuuta 2006, saa kuitenkin pitää kaupan varastojen ehtymiseen saakka.”


LIITE III

Vastaavuustaulukko

Direktiivi 94/54/EY

Tämä direktiivi

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

Liite

Liite I

Liite II

Liite III


Top