EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0509

Neuvoston asetus (EY) N:o 509/2007, annettu 7 päivänä toukokuuta 2007 , monivuotisen suunnitelman vahvistamisesta kielikampelakannan kestäväksi hyödyntämiseksi Englannin kanaalin länsiosassa

OJ L 122, 11.5.2007, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 009 P. 156 - 159

No longer in force, Date of end of validity: 25/03/2019; Kumoaja 32019R0472 . Latest consolidated version: 01/01/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/509/oj

11.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 122/7


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 509/2007,

annettu 7 päivänä toukokuuta 2007,

monivuotisen suunnitelman vahvistamisesta kielikampelakannan kestäväksi hyödyntämiseksi Englannin kanaalin länsiosassa

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kansainväliseltä merentutkimusneuvostolta (ICES) äskettäin saadun tieteellisen lausunnon mukaan ICES-alueen VII e kielikampelakannan korkea kalastuskuolevuus on johtanut siihen, että kyseisessä meressä elävien sukukypsien kalojen määrät ovat vähentyneet tasolle, jolla kannat eivät ehkä pysty täydentymään lisääntymällä, ja että ne ovat tästä syystä vaarassa romahtaa.

(2)

On toteutettava toimenpiteitä Englannin kanaalin länsiosan kielikampelakannan hoitoa koskevan monivuotisen kalastussuunnitelman vahvistamiseksi.

(3)

Suunnitelman tavoitteena on varmistaa Englannin kanaalin länsiosan kielikampelakannan hyödyntäminen niin, että luodaan kestävät taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset olosuhteet.

(4)

Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 (2) edellytetään muun muassa, että yhteisö soveltaa tämän tavoitteen saavuttamiseksi varovaisuusperiaatetta toteuttaessaan toimenpiteitä, joilla suojellaan ja säilytetään kantaa, mahdollistetaan sen kestävä hyödyntäminen ja minimoidaan pyynnin vaikutus meren ekosysteemeihin. Yhteisön on pyrittävä ekosysteemiperusteisen lähestymistavan vaiheittaiseen täytäntöönpanoon kalastuksenhoidossa ja myötävaikutettava tehokkaaseen kalastustoimintaan taloudellisesti elinkelpoisella ja kilpailukykyisellä kalatalousalalla, joka tarjoaa kohtuullisen elintason, ja jossa otetaan huomioon kuluttajien edut.

(5)

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Englannin kanaalin länsiosan kielikampelakanta on palautettava turvallisiin biologisiin rajoihin vähentämällä kalastuskuolevuutta. Kantaa on hoidettava siten, että säilytetään kannan täysi lisääntymiskyky ja taataan korkea pitkän aikavälin tuotto.

(6)

Tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea on antanut lausunnon, jonka mukaan kalastuskuolevuuden taso 0,27 vastaa korkeaa pitkän aikavälin tuottoa ja sillä saavutetaan kannan tuotantokyvyn ehtymisen alhainen riski.

(7)

Tällainen kalastuskuolevuuden valvonta voidaan saavuttaa luomalla asianmukainen menettely suurimpien sallittujen saaliiden (TAC) vahvistamiseksi ja ottamalla käyttöön järjestelmä, jossa näihin kalakantoihin kohdistuva pyyntiponnistus rajoitetaan tasolle, jolla TACin ylittyminen on epätodennäköistä.

(8)

Yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2847/93 (3) säädettyjen valvontatoimenpiteiden lisäksi tarvitaan myös muita valvontatoimenpiteitä tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden noudattamisen varmistamiseksi.

(9)

Ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2007, 2008 ja 2009 monivuotista suunnitelmaa on pidettävä elvytyssuunnitelmana ja sen jälkeen hoitosuunnitelmana asetuksen (EY) N:o 2371/2002 5 ja 6 artiklan mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

KOHDE JA TAVOITTEET

1 artikla

Kohde

1.   Tällä asetuksella vahvistetaan monivuotinen suunnitelma Englannin kanaalin länsiosassa elävän kielikampelakannan, jäljempänä ’Englannin kanaalin länsiosan kielikampela’, kestäväksi hyödyntämiseksi.

2.   Tässä asetuksessa ’Englannin kanaalin länsiosalla’ tarkoitetaan merialuetta, jonka kansainvälinen merentutkimusneuvosto on rajannut alueeksi VII e.

2 artikla

Tavoite

1.   Monivuotisella suunnitelmalla varmistetaan Englannin kanaalin länsiosan kielikampelakannan kestävä hyödyntäminen.

2.   Tähän tavoitteeseen päästään siten, että kalastuskuolevuuden tasoksi asetetaan 0,27, jossa se säilytetään soveltuvien ikäryhmien osalta.

II   LUKU

SUURIMMAT SALLITUT SAALIIT

3 artikla

Suurimpien sallittujen saaliiden vahvistamismenettely

1.   Vuosien 2007, 2008 ja 2009 osalta neuvosto päättää joka vuosi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta Englannin kanaalin länsiosan kielikampelan suurimmista sallituista saaliista (TAC) vahvistaen sen sellaiselle saalistasolle, jolla se tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, STECF) tieteellisen arvion mukaan on korkeampi seuraavista:

a)

TAC, jota soveltamalla vuonna 2007 päästään 20 prosentin vähennykseen kalastuskuolevuudessa verrattuna STECF:n tuoreimman arvion mukaiseen vuosien 2003, 2004 ja 2005 keskimääräiseen kalastuskuolevuuteen;

b)

TAC, jota soveltamalla päästään 2 artiklan 2 kohdassa määriteltyyn kalastuskuolevuuteen.

2.   Vuosien 2010, 2011 ja 2012 osalta neuvosto päättää joka vuosi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta Englannin kanaalin länsiosan kielikampelan suurimmista sallituista saaliista (TAC) vahvistaen sen sellaiselle saalistasolle, jolla se STECF:n tieteellisen arvion mukaan on korkeampi seuraavista:

a)

TAC, jota soveltamalla vuonna 2010 päästään 15 prosentin vähennykseen kalastuskuolevuudessa verrattuna STECF:n tuoreimman arvion mukaiseen vuosien 2007, 2008 ja 2009 keskimääräiseen kalastuskuolevuuteen;

b)

TAC, jota soveltamalla päästään 2 artiklan 2 kohdassa määriteltyyn kalastuskuolevuuteen.

3.   Vuoden 2013 ja sitä seuraavien vuosien osalta neuvosto päättää vuosittain määräenemmistöllä komission ehdotuksesta Englannin kanaalin länsiosan kielikampelan suurimmista sallituista saaliista (TAC) vahvistaen sen sellaiselle saalistasolle, jolla se STECF:n tieteellisen arvion mukaan johtaa 2 artiklan 2 kohdassa määriteltyyn kalastuskuolevuuteen.

4.   Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään, jos STECF toteaa, että 2 artiklan 2 kohdassa määriteltyä kalastuskuolevuuden tasoa ei ole 31 päivään joulukuuta 2012 mennessä saavutettu, sovelletaan 2 kohtaa soveltuvin osin vuosien 2013, 2014 ja 2015 osalta sekä 3 kohtaa soveltuvin osin vuodesta 2016.

4 artikla

TACien vaihtelua koskevat rajoitukset

Tämän asetuksen ensimmäisestä soveltamisvuodesta alkaen sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

jos 3 artiklan soveltaminen johtaisi siihen, että TAC ylittää edeltävän vuoden TACin yli 15 prosentilla, neuvosto vahvistaa TACin, joka on enintään 15 prosenttia suurempi kuin kyseisen edeltävän vuoden TAC;

b)

jos 3 artiklan soveltaminen johtaisi siihen, että TAC alittaa edeltävän vuoden TACin yli 15 prosentilla, neuvosto vahvistaa TACin, joka on enintään 15 prosenttia pienempi kuin kyseisen edeltävän vuoden TAC.

III   LUKU

PYYNTIPONNISTUKSEN RAJOITTAMINEN

5 artikla

Pyyntiponnistuksen rajoittaminen

1.   Tämän asetuksen II luvussa tarkoitettuja TACeja on täydennettävä pyyntiponnistuksen rajoittamisjärjestelmällä, joka perustuu maantieteelliseen alueeseen ja pyydysten luokitukseen sekä näiden kalastusmahdollisuuksien käyttöön liittyviin edellytyksiin, jotka on määritelty yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 21 päivänä joulukuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 41/2007 (4) liitteessä II c.

2.   Neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta merelläolopäivien enimmäismäärästä sellaisten Englannin kanaalin länsiosassa olevien kalastusalusten osalta, jotka käyttävät vähintään 80 millimetrin silmäkoon puomitrooleja, sekä sellaisten Englannin kanaalin länsiosassa olevien alusten osalta, jotka käyttävät enintään 220 millimetrin silmäkoon seisovia verkkoja.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettua merelläolopäivien enimmäismäärää mukautetaan samassa suhteessa kuin 3 artiklassa säädettyä kalastuskuolevuuden tasoa.

4.   Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään, sekä vuodeksi 2008 että vuodeksi 2009 vahvistettava pyyntiponnistustaso on pidettävä vuodeksi 2007 vahvistetulla tasolla.

IV   LUKU

SEURANTA, TARKASTUS JA VALVONTA

6 artikla

Sallittu poikkeama

Poiketen siitä, mitä jäsenvaltioiden kalansaalistietojen kirjaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 22 päivänä syyskuuta 1983 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2807/83 (5) 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, aluksella pidettyjen kilogrammoina elopainoa ilmoitettujen, Englannin kanaalin länsiosan kielikampelan määrien arviot saavat poiketa enintään 8 prosenttia kalastuspäiväkirjan luvuista. Jos yhteisön lainsäädännössä ei ole säädetty mukautuskertoimista, sovelletaan aluksen lippujäsenvaltion vahvistamia mukautuskertoimia.

7 artikla

Ennakkoilmoitus

Englannin kanaalin länsiosassa olleen yhteisön kalastusaluksen päällikön tai hänen edustajansa, joka haluaa jälleenlaivata minkä tahansa määrän aluksella pidettyjä kielikampeloita tai purkaa minkä tahansa määrän kielikampeloita kolmannen maan satamassa tai purkamispaikassa, on toimitettava lippujäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille vähintään 24 tuntia ennen kolmannessa maassa tapahtuvaa jälleenlaivausta tai purkamista seuraavat tiedot:

a)

sataman tai purkamispaikan nimi;

b)

arvioitu saapumisaika kyseiseen satamaan tai purkamispaikkaan;

c)

määrät kilogrammoina elopainoa niiden lajien osalta, joita pidetään aluksella yli 50 kilogrammaa.

8 artikla

Kielikampelan erillissäilytys

1.   Yhteisön kalastusaluksella on kiellettyä pitää erillisessä säiliössä minkäänlaista määrää kielikampelaa sekaisin muiden mereneliölajien kanssa.

2.   Yhteisön kalastusalusten päälliköiden on avustettava jäsenvaltioiden tarkastajia siten, että kalastuspäiväkirjassa ilmoitetut määrät ja aluksella pidetyt kielikampelasaaliit voidaan tarkastaa ristiin.

9 artikla

Kielikampelan kuljetus

1.   Jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vaatia, että Englannin kanaalin länsiosassa pyydetyt 300 kilogrammaa ylittävät kielikampelamäärät, jotka on ensin purettu kyseisessä jäsenvaltiossa, punnitaan tarkastajien läsnä ollessa ennen niiden kuljettamista ensimmäisestä purkamissatamasta muualle.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2847/93 13 artiklassa säädetään, 300:aa kilogrammaa suurempien kielikampelamäärien, jotka kuljetetaan johonkin muuhun paikkaan kuin missä ne on purettu tai jossa ne on tuotu maahan, mukana on oltava jäljennös yhdestä asetuksen (ETY) N:o 2847/93 8 artiklan 1 kohdassa säädetystä ilmoituksesta, joka koskee kuljetetun kielikampelan määriä. Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 13 artiklan 4 kohdan b alakohdassa säädettyä poikkeusta ei sovelleta.

10 artikla

Erityinen seurantaohjelma

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2847/93 34 c artiklan 1 kohdassa säädetään, kyseisten kielikampelakantojen erityinen seurantaohjelma voi jatkua kauemmin kuin kahden vuoden ajan.

V   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

11 artikla

Hoitotoimenpiteiden arviointi

Komissio pyytää STECF:lta tieteellisen lausunnon siitä, miten hoitosuunnitelman tavoitteiden saavuttamisessa on edistytty tämän asetuksen kolmantena soveltamisvuonna ja joka kolmantena sitä seuraavana tämän asetuksen soveltamisvuonna.

Komissio ehdottaa tarvittaessa asianmukaisia toimenpiteitä ja neuvosto tekee määräenemmistöllä päätöksen vaihtoehtoisista toimenpiteistä 2 artiklassa määritellyn tavoitteen saavuttamiseksi. Erityisesti neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta ja kuultuaan Euroopan parlamenttia muuttaa 2 artiklan 2 kohdassa määriteltyä kalastuskuolevuuden tasoa.

12 artikla

Erityisolosuhteet

Siinä tapauksessa, että STECF:n lausunnosta käy ilmi Englannin kanaalin länsiosan kielikampelan kutukannan lisääntymiskyvyn heikentyminen, neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta TACista, joka on pienempi kuin 3 ja 4 artiklassa säädetty, sekä muista kuin 5 artiklassa säädetyistä pyyntiponnistuksen rajoittamistoimenpiteistä.

13 artikla

Euroopan kalatalousrahasto

Edellä olevan 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti monivuotista suunnitelmaa pidetään vuosina 2007, 2008 ja 2009 asetuksen (EY) N:o 2371/2002 5 artiklan mukaisena ja asetuksen (EY) N:o 1198/2006 (6) 21 artiklan a alakohdan i alakohdassa tarkoitettuna elvytyssuunnitelmana. Sen jälkeen monivuotista suunnitelmaa pidetään asetuksen (EY) N:o 2371/2002 6 artiklan mukaisena ja asetuksen (EY) N:o 1198/2006 21 artiklan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitettuna hoitosuunnitelmana.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

H. SEEHOFER


(1)  EUVL C 33 E, 9.2.2006, s. 495.

(2)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(3)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1967/2006 (EUVL L 409, 30.12.2006, s. 11).

(4)  EUVL L 15, 20.1.2007, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 444/2007 (EUVL L 106, 24.4.2007, s. 22).

(5)  EYVL L 276, 10.10.1983, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1804/2005 (EUVL L 290, 4.11.2005, s. 10).

(6)  EUVL L 223, 15.8.2006, s. 1.


Top