EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0015

Komission direktiivi 2007/15/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007 , moottoriajoneuvojen ulkonevia osia koskevan neuvoston direktiivin 74/483/ETY liitteen I muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )

OJ L 56M , 29.2.2008, p. 122–124 (MT)
OJ L 75, 15.3.2007, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 028 P. 150 - 152

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Implisiittinen kumoaja 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/15/oj

15.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 75/21


KOMISSION DIREKTIIVI 2007/15/EY,

annettu 14 päivänä maaliskuuta 2007,

moottoriajoneuvojen ulkonevia osia koskevan neuvoston direktiivin 74/483/ETY liitteen I muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ulkonevia osia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 17 päivänä syyskuuta 1974 annetun neuvoston direktiivin 74/483/ETY (2) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivi 74/483/ETY on yksi direktiivillä 70/156/ETY perustetun yhteisön tyyppihyväksyntämenettelyn erillisdirektiiveistä. Ajoneuvojen järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia direktiivin 70/156/ETY säännöksiä sovelletaan näin ollen direktiiviin 74/483/ETY.

(2)

Tekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi ja teknisten vaatimusten selkeyttämiseksi on tarpeen mukauttaa ajoneuvojen puskureita koskevia vaatimuksia.

(3)

Direktiivin 70/156/ETY liitteessä VI olevassa II osassa esitetään luettelo Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) säännöistä, jotka voidaan hyväksyä vaihtoehdoiksi tyyppihyväksyntädirektiiveille. Siksi on tarpeen, että kun direktiivin 74/483/ETY liitettä I mukautetaan tekniikan kehitykseen, direktiivin ja sitä vastaavan UN/ECE:n säännön numero 26 vaatimukset yhdenmukaistetaan.

(4)

Direktiivi 74/483/ETY olisi siksi muutettava vastaavasti.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 70/156/ETY 13 artiklan 1 kohdalla perustetun tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 74/483/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jos direktiivissä 74/483/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, säädettyjä vaatimuksia ei täytetä, jäsenvaltion on alkaen 4 päivästä huhtikuuta 2009 ulkoneviin osiin liittyvistä syistä kieltäydyttävä myöntämästä EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää ajoneuvotyypille.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on ennen 4 päivää huhtikuuta 2008 annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 5 päivästä huhtikuuta 2008 alkaen.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/40/EY (EUVL L 161, 14.6.2006, s. 12).

(2)  EYVL L 266, 2.10.1974, s. 4. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.


LIITE

Korvataan direktiivin 74/483/ETY liitteessä I oleva 6.5.2 kohta seuraavasti:

”6.5.2.

Jos puskurilinja, joka vastaa auton ääriviivaa pystysuunnassa edessä tai takana, on kovalla pinnalla, kyseisen pinnan kaarevuussäteen on oltava vähintään 5 mm kaikissa kohdissa, jotka ovat ääriviivan ja sen ylä- ja alapuolella olevien sellaisten viivojen välissä, joiden lähtökohtana ovat pisteet, jotka sijaitsevat ääriviivasta 20 mm sisäänpäin mistä tahansa ääriviivan pisteestä kohtisuoraan mitattuna. Kaikilla muilla puskurin alueilla kaarevuussäteen on oltava vähintään 2,5 mm.

Tätä säännöstä sovelletaan siihen osaan puskuria, joka sijaitsee kahden pystytason, jotka kukin muodostavat ajoneuvon pituussuuntaisen pystykeskitason kanssa 15 asteen kulman, ja ääriviivan kosketuskohtien välissä (ks. kuva 1).

Image


Top