EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0240

2007/240/EY: Komission päätös, tehty 16 päivänä huhtikuuta 2007 , elävien eläinten, siemennesteen, alkioiden, munasolujen ja eläinperäisten tuotteiden yhteisöön tuontiin liittyvien uusien eläinlääkärintodistusten vahvistamisesta päätösten 79/542/ETY, 92/260/ETY, 93/195/ETY, 93/196/ETY, 93/197/ETY, 95/328/EY, 96/333/EY, 96/539/EY, 96/540/EY, 2000/572/EY, 2000/585/EY, 2000/666/EY, 2002/613/EY, 2003/56/EY, 2003/779/EY, 2003/804/EY, 2003/858/EY, 2003/863/EY, 2003/881/EY, 2004/407/EY, 2004/438/EY, 2004/595/EY, 2004/639/EY ja 2006/168/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1622) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 104, 21.4.2007, p. 37–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 498–511 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 57 - 70

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Kumoaja 32020R2235

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/240/oj

21.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 104/37


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 16 päivänä huhtikuuta 2007,

elävien eläinten, siemennesteen, alkioiden, munasolujen ja eläinperäisten tuotteiden yhteisöön tuontiin liittyvien uusien eläinlääkärintodistusten vahvistamisesta päätösten 79/542/ETY, 92/260/ETY, 93/195/ETY, 93/196/ETY, 93/197/ETY, 95/328/EY, 96/333/EY, 96/539/EY, 96/540/EY, 2000/572/EY, 2000/585/EY, 2000/666/EY, 2002/613/EY, 2003/56/EY, 2003/779/EY, 2003/804/EY, 2003/858/EY, 2003/863/EY, 2003/881/EY, 2004/407/EY, 2004/438/EY, 2004/595/EY, 2004/639/EY ja 2006/168/EY mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1622)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/240/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa 14 päivänä kesäkuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 88/407/ETY (1) ja erityisesti sen 11 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 25 päivänä syyskuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/556/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/426/ETY (3) ja erityisesti sen 16 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/429/ETY (4) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/67/ETY (5) ja erityisesti sen 21 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (6) ja erityisesti sen 17 artiklan 2 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (7) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (8), ja erityisesti sen 29 artiklan 6 kohdan ja 32 artiklan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista säännöistä tiettyjen elävien sorkka- ja kavioeläinten yhteisöön tuonnin ja yhteisön kautta kuljetuksen osalta, direktiivien 90/426/ETY ja 92/65/ETY muuttamisesta ja direktiivin 72/462/ETY kumoamisesta 26 päivänä huhtikuuta 2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/68/EY (9) ja erityisesti sen 13 artiklan 1 kohdan e alakohdan,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 854/2004 (10) ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elävien eläinten, siemennesteen, alkioiden, munasolujen ja eläinperäisten tuotteiden yhteisöön tuontiin liittyvistä eläinlääkärintodistuksista ja terveystodistuksista on nykyisin erittäin monia erilaisia kaavakemalleja, jotka on vahvistettu kymmenissä eri säädöksissä. Vaikka todistusmallit eroavat ulkoasultaan, niiden sisältö toimitettavien tietojen osalta on hyvin samanlainen. Kolmansien maiden viranomaisten olisi paljon yksinkertaisempaa käyttää todistuksia, jos nykyiset mallit yhdenmukaistettaisiin.

(2)

Yhdenmukaistaminen on lisäksi välttämätöntä, jotta todistuksia voidaan tehokkaasti käsitellä yhdennetyn eläinlääkinnällisen Traces-tietojärjestelmän kehittämisestä 19 elokuuta 2003 annetulla komission päätöksellä 2003/623/EY (11) luodussa tietojärjestelmässä.

(3)

Yhdenmukaistaminen helpottaisi ja nopeuttaisi hallinnollisia menettelyjä rajalla ja mahdollistaisi todistusten sisältämien tietojen automaattisen siirtämisen kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla 22 päivänä tammikuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 136/2004 (12) ja kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten ilmoittamista ja eläinlääkärintarkastuksia koskevan asiakirjan laadinnasta 18 päivänä helmikuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 282/2004 (13) vahvistettuihin yhteisiin eläinlääkinnällisiin tuloasiakirjoihin.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Elävien eläinten, siemennesteen, alkioiden, munasolujen ja eläinperäisten tuotteiden yhteisöön tuonnissa vaadittavat erilaiset eläinlääkärintodistukset, terveystodistukset ja eläintautitodistukset sekä eläinperäisten tuotteiden kauttakuljetusta yhteisössä koskevat todistukset laaditaan liitteessä I olevien eläinlääkärintodistusmallien pohjalta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen mallien osa I, joka koskee lähetyksen tietoja, korvaa liitteessä II tarkoitetuissa yhteisön säännöksissä vahvistettujen todistusmallien vastaavat osat.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen mallien II osa, joka koskee toimivaltaisen viranomaisen antamaa todistusta, sisältää kansanterveyttä koskevat todistukset, eläintautitodistukset, eläinten terveyttä koskevat todistukset, eläinten hyvinvointia koskevat todistukset tai ilmoitukset, terveystodistukset ja terveyttä koskevat tiedot, eläinten kuljetukseen liittyvät todistukset tai säännöt, erityisvaatimukset ja erityiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset sellaisina kuin ne on mainittu liitteessä II tarkoitetuissa yhteisön säännöksissä vahvistetuissa todistuksissa.

2 artikla

Kolmannet maat voivat käyttää liitteessä II tarkoitetuissa säännöksissä vahvistettujen mallien mukaisia eläinlääkärintodistuksia, terveystodistuksia ja eläintautitodistuksia tekemättä niihin muutoksia.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 16 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 194, 22.7.1988, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2006/16/EY (EUVL L 11, 17.1.2006, s. 21).

(2)  EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2006/60/EY (EUVL L 31, 3.2.2006, s. 24).

(3)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 42. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).

(4)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 62. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(5)  EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(6)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/68/EY (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 319). Oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 128

(7)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(8)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2007/2006 (EUVL L 379, 28.12.2006, s. 98).

(9)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 320.

(10)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206. Oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 83. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(11)  EUVL L 216, 28.8.2003, s. 58.

(12)  EYVL L 21, 28.1.2004, s. 11.

(13)  EYVL L 49, 19.2.2004, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 585/2004 (EUVL L 91, 30.3.2004, s. 17).


LIITE I

Osa I:   Eläimiä koskeva todistusmalli

Image

Osa I:   Tuotteita koskeva todistusmalli

Image

Osa I:   Kauttakuljetusta/varastointia koskeva todistusmalli

Image

Osa I:   Siemeniä, alkioita ja munasoluja koskeva todistusmalli

Image

Osa II

Image

ELÄVIEN ELÄINTEN, SIEMENNESTEEN, ALKIOIDEN, MUNASOLUJEN JA ELÄINPERÄISTEN TUOTTEIDEN YHTEISÖÖN TUONTIIN LIITTYVIÄ ELÄINLÄÄKÄRINTODISTUKSIA KOSKEVAT SELITTÄVÄT HUOMAUTUKSET

Yleistä: Asiakirja täytetään suuraakkosin. Vaihtoehto valitaan merkitsemällä rasti (X) ruutuun.

ISO-koodit viittaavat kansainvälisen standardin ISO 3166 alpha-2 mukaiseen kaksikirjaimiseen maakoodiin.

Osa I –   Lähetyksen tiedot

Maa: Todistuksen antaneen kolmannen maan nimi.

I.1   kohta

Lähettäjä: Erän lähettäneen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nimi ja osoite (katuosoite, kaupunki ja alue/ maakunta/valtio tarpeen mukaan). Lisäksi on suositeltavaa merkitä puhelinnumero, faksinumero tai sähköpostiosoite.

I.2   kohta

Todistuksen viitenumero on kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen oman luokituksensa mukaisesti antama viitenumero.

I.2.a   kohta

Varattu Traces-ilmoitusta varten. Todistuksen Traces-numero on Traces-järjestelmän antama oma viitenumero.

I.3   kohta

Toimivaltainen keskusviranomainen: Lähettäjämaan todistuksen antamisesta vastaavan toimivaltaisen keskusviranomaisen nimi.

I.4   kohta

Toimivaltainen paikallishallintoviranomainen: Tarpeen mukaan alkuperäpaikan tai lähettäjämaan todistuksen antamisesta vastaavan paikallisen viranomaisen nimi.

I.5   kohta

Vastaanottaja: Luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön nimi ja osoite (katuosoite, kaupunki ja postinumero), jolle erä on määräjäsenvaltiossa osoitettu.

Jos tavaroiden kauttakuljetus tapahtuu EU:n alueella, tieto ei ole pakollinen.

I.6   kohta

Lähetyksestä vastaava henkilö EU:ssa:

1

:

Kauttakuljetus EU:n alueella: nimi ja osoite (katuosoite, kaupunki ja postinumero). Lisäksi on suositeltavaa merkitä puhelinnumero, faksinumero tai sähköpostiosoite. Lähetyksestä vastaava henkilö vastaa erästä, kun se esitetään rajatarkastusasemalle, ja tekee tarvittavat ilmoitukset toimivaltaisille viranomaisille tuojan puolesta.

2

:

Tuotteiden ja eläinten tai siemennesteen, alkioiden ja munasolujen tuonti EU:iin: Varattu Traces- ilmoitusta varten. Ilmoitetaan nimi ja osoite (katuosoite, kaupunki ja postinumero). Lisäksi on suositeltavaa merkitä puhelinnumero, faksinumero tai sähköpostiosoite.

Tietoa voidaan muuttaa yhteisen eläinlääkinnällisen tuloasiakirjan laatimiseen asti.

I.7   kohta

Alkuperämaa: Kolmannen maan nimi, jossa valmiit tuotteet on tuotettu, valmistettu ja pakattu tai jossa eläimet ovat olleet lainsäädännössä vaaditun ajan.

I.8   kohta

Alkuperäalue: Tarvittaessa: Koskee ainoastaan lajeja ja tuotteita, joita alueellistamistoimet tai Euroopan yhteisön tekemän päätöksen mukaisesti hyväksyttyjen vyöhykkeiden muodostaminen koskevat. Alueet ja hyväksytyt vyöhykkeet merkitään siten kuin ne on merkitty Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Koodi: asiaa koskevassa lainsäädännössä annettu koodi.

I.9   kohta

Määränpäämaa: jäsenvaltion nimi, jonne eläimet tai tuotteet lähetetään.

Kauttakuljetettavat tuotteet: määränpäämaana olevan kolmannen maan nimi.

I.10   kohta

Määränpääalue: Ks. I.8 kohta.

I.11   kohta

Alkuperäpaikka/kalastuspaikka: Paikka, josta eläimet tai tuotteet ovat peräisin.

Eläimet: Maatila tai muu virallisesti valvottu maatalous-, teollisuus- tai kaupallinen yritys, myös eläintarhat, huvipuistot, villieläin- ja metsästysalueet, joissa eläimiä yleensä pidetään tai jalostetaan.

Siemenet, alkiot ja munasolut: Siementen keräysasema/varasto sekä alkioiden ja munasolujen keräys- tai tuotantoryhmät.

Eläinperäiset tuotteet tai sivutuotteet: Kaikki elintarvike- tai rehualan yritykset. Riittää, että merkitään tuotteiden tai sivutuotteiden lähetyslaitos ja mainitaan lähetysmaan nimi, jos se on eri kuin alkuperämaa.

Edellä tarkoitettujen laitosten nimi, osoite (katuosoite, kaupunki/alue/valtio tarpeen mukaan) ja hyväksyntä- tai rekisteröintinumero, jos viimeksi mainittu on lainsäädännön mukaan ilmoitettava.

I.12   kohta

Määräpaikka: Kauttakuljetettavien tuotteiden varastointi: Vapaa-alueella sijaitsevan varaston, vapaavaraston, tullivaraston tai laivakauppiaan nimi, osoite (katuosoite, kaupunki ja postinumero) ja hyväksyntänumero tai rekisteröintinumero.

Määräpaikka: Tuonti EU:iin: Varattu Traces-ilmoitusta varten. Paikka, johon eläimet tai tuotteet viedään lopullista lastista purkua varten. Tarvittaessa ilmoitetaan näiden määräpaikan laitosten nimi, osoite (katuosoite, kaupunki ja postinumero) sekä hyväksyntä- tai rekisteröintinumero. Lisäksi on suositeltavaa merkitä puhelinnumero, faksinumero tai sähköpostiosoite.

I.13   kohta

Lastauspaikka: Eläimet: Eläinten lastauspaikan tiedot sekä erityisesti mahdollisen keräyskeskuksen tiedot. Koskee eläinten virallisia keräyskeskuksia ennen lähetystä. Keskusten on oltava virallisen viranomaisen hyväksymiä ja virallisen viranomaisen valvonnassa.

Merkitään tuotteiden, siementen ja alkioiden lastauspaikka tai lastaussatama.

I.14   kohta

Lähtöpäivä ja -aika:

Eläimet: Eläinten suunniteltu lähtöpäivä ja -aika.

Tuotteet, siemenet, alkiot ja munasolut: Lähtöpäivä.

I.15   kohta

Kuljetusvälineet: Tarkat tiedot kuljetusvälineestä.

Kuljetustapa (lento-, meri-, rautatie-, maantiekuljetus, muu).

Kuljetusvälineen tunnistetiedot: Lentokuljetuksesta lennon numero, merikuljetuksesta aluksen nimi, rautatiekuljetuksesta junan ja junavaunun numero ja maantiekuljetuksesta ajoneuvon rekisterinumero ja perävaunun numero, tarpeen mukaan.

Muu: kuljetusvälineet, joita ei luetella eläinten hyvinvoinnista kuljetuksen aikana annetussa direktiivissä 91/628/ETY. Jos kuljetusväline todistuksen antamisen jälkeen muuttuu, lähettäjän on ilmoitettava tästä EU:n saapumisrajatarkastusasemalla.

Asiakirjaviitteet: Valinnainen: Lentorahtikirjan numero, merikuljetuksen konossementin numero tai rautatie- tai maantiekuljetuksen kaupallinen numero.

I.16   kohta

EU:n saapumisrajatarkastusasema: Rajatarkastusaseman numero sellaisena kuin se on Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Tietoa voidaan muuttaa yhteisen eläinlääkinnällisen tuloasiakirjan laatimiseen asti.

I.17   kohta

CITES-luvan numero: Koskee ainoastaan eläimiä ja tuotteita, jotka on lueteltu uhanalaisia lajeja koskevassa Washingtonin yleissopimuksessa.

I.18   kohta

Tavaran kuvaus: annetaan tavaran eläinlääkinnällinen kuvaus tai ilmoitetaan asetuksen (ETY) N:o 2658/87, sellaisena kuin se on muutettuna, mukainen yhdistetyn tullinimikkeistön koodi. Täydennetään tarpeen mukaan tavaran eläinlääkinnälliseen luokitteluun liittyvillä tiedoilla (laji, käsittely jne.).

I.19   kohta

Nimikenumero (CN-koodi): ilmoitetaan asetuksen (ETY) N:o 2658/87 mukainen yhdistetyn tullinnimikkeistön CN-koodi.

I.20   kohta

Lukumäärä/paino: Eläinten ja eläintuotteiden (siemenneste, munasolu, alkio) osalta ilmoitetaan eläinten tai olkien lukumäärä yhteensä yksikkönä ilmaistuna.

Vesiviljeltyjen eläinten ja tuotteiden osalta ilmoitetaan kokonaisbruttopaino ja kokonaisnettopaino kilogrammoina.

I.21   kohta

Lämpötila: Koskee ainoastaan eläinperäisiä tuotteita: merkitään rastilla tuotteen sopiva kuljetus- ja/tai varastointilämpötila.

I.22   kohta

Pakkausten lukumäärä: Eläinten kuljetukseen käytettyjen laatikoiden, häkkien tai pilttuiden lukumäärä, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kuljetukseen käytettyjen kryogeenisten säiliöiden lukumäärä tai tuotepakettien lukumäärä yhteensä.

I.23   kohta

Sinettien nro ja konttien nro: Lainsäädännössä voidaan edellyttää sinettien numeron ilmoittamista. Tarvittaessa ilmoitetaan kaikki sinettien ja konttien tunnistenumerot. Jos ilmoittamista ei lainsäädännössä edellytetä, tieto on valinnainen.

I.24   kohta

Pakkausten tyyppi: Koskee ainoastaan tuotteita.

I.25   kohta

Tavaralle annettu todistus seuraavia tarkoituksia varten: Ilmoitetaan eläinten tuonnin tarkoitus tai tuotteiden suunniteltu käyttö. (Kussakin todistuksessa ilmoitetaan ainoastaan mahdolliset vaihtoehdot).

Karjankasvatus: Koskee jalostukseen tai tuotantoon tarkoitettuja eläimiä.

Lihotus: Koskee ainoastaan lampaita, vuohia, nautoja ja sikoja.

Teurastus: Koskee teurastukseen tarkoitettuja eläimiä.

Karanteeni: Ks. lintujen osalta päätös 2000/666/EY, lihansyöjäeläinten, lepakoiden ja muiden kädellisten kuin ihmisten osalta direktiivi 92/65/ETY ja vesiviljelyeläinten osalta neuvoston direktiivi 2006/88/EY.

Hyväksytty laitos: Direktiivin 92/65/ETY mukaisesti virallisesti hyväksytty yhteisö, laitos tai keskus.

Keinollinen lisääntyminen: Koskee ainoastaan siemennestettä, munasoluja ja alkioita.

Rekisteröidyt hevoseläimet: Direktiivin 90/426/EY mukaisesti.

Riistatarhalle: Koskee ainoastaan riistakannan lisäämiseen tarkoitettua riistaa sekä kalakantojen elvyttämiseen tarkoitettuja kaloja kannan lisäämiseksi istuta ja ongi -kalastuksen yhteydessä.

Lemmikkieläimet: Liiketoiminnan kohteena olevat asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä I olevat eläinlajit.

Sirkus/näyttely: Koskee sirkus- ja näyttelyeläimiä sekä akvaarioon tarkoitettuja vesieläimiä.

Uudelleensijoitus: Koskee ainoastaan vesiviljelytuotteita.

Ihmisravinnoksi: Koskee ainoastaan ihmisravinnoksi tarkoitettuja tuotteita, joista lainsäädännön mukaan on annettava terveystodistus.

Eläinten rehut: Koskee ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 tarkoitettuja eläinten rehuksi käytettäviä tuotteita.

Jalostus: Koskee ainoastaan tuotteita tai eläimiä, jotka on jalostettava ennen markkinoille saattamista.

Tekninen käyttö: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1774/2002, sellaisena kuin se on muutettuna, määritellyt ihmisravinnoksi ja eläinten rehuksi kelpaamattomat tuotteet.

Muut: sellaiset tarkoitukset, joita ei mainita tässä luokituksessa.

I.26   kohta

EU:n ulkopuoliseen maahan kauttakulkua varten: Koskee ainoastaan kolmannesta maasta peräisin olevien eläinperäisten tuotteiden kauttakuljetusta EU- ja/tai ETA-maiden kautta toiseen kolmanteen maahan. Ilmoitetaan määräpäämaan nimi ja ISO-koodi. Tämä kohta on ainoastaan kauttakuljetusta ja varastointia koskevissa todistuksissa, elintarvikemuonitusvarastot mukaan lukien.

I.27   kohta

EU:iin tuontia tai väliaikaista maahantuloa varten: (tuonti- ja maahantulotodistuksiin liittyvä kohta).

Lopullinen tuonti: Tätä kohtaa sovelletaan ainoastaan sekä takaisintuontiin että väliaikaiseen maahantuloon hyväksyttyjen eläinlajien tuonnissa (esim. rekisteröidyt hevoset).

Takaisintuonti: Tätä vaihtoehtoa sovelletaan ainoastaan takaisintuontiin hyväksyttyjen eläinlajien takaisintuonnissa (esim. rekisteröityjen hevosten takaisintuonti raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen (komission päätös 93/195/ETY)).

Väliaikainen maahantulo: Tätä vaihtoehtoa sovelletaan ainoastaan väliaikaiseen maahantuontiin hyväksyttyjen eläinlajien tuonnissa (esim. rekisteröityjen hevosten tuonnissa enintään 90 päivän ajaksi).

I.28   kohta

Tavaroiden tunnistustiedot: Ilmoitetaan eläinlajiin tai tuotteeseen liittyvät eritysvaatimukset. Vaadittavat jäljempänä luetellut tiedot määritellään kussakin todistuksessa erikseen.

Elävät eläimet: Laji (tieteellinen nimi), rotu/luokka, tunnistustapa, tunnistenumero, ikä, sukupuoli, lukumäärä, testi.

Siemenneste, alkiot, munasolut: laji (tieteellinen nimi), rotu ja/tai luokka, tunnistusmerkki, keräyspäivä, keräyskeskuksen ja/tai -ryhmän hyväksyntänumero, luovuttajan tunnistustiedot, lukumäärä.

Tuotteet: Laji (tieteellinen nimi), tavaran tyyppi, käsittelytapa, laitosten (teurastamo, leikkaamo, jalostamo, kylmävarasto) hyväksyntänumero, erän numero, pakkausten lukumäärä, nettopaino.

Osa II –   Todistus

II   kohta

Terveyttä koskevat tiedot: kohta täytetään asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

II.a   kohta

Viitenumero: Ks. I.2 kohta.

II.b   kohta

Traces-viitenumero: Ks. I.2.a kohta.

Virkaeläinlääkäri: Nimi, virka-asema ja -nimike sekä allekirjoituspäivä. Asiaa koskevassa lainsäädännössä säädetyissä tapauksissa eläinlääkintätarkastaja voidaan korvata virallisella tarkastajalla.


LIITE II

Eläinlääkärintodistusten ja terveystodistusten lainsäädäntöviitteet

 

Luettelosta kolmansista maista tai niiden osista sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elävien eläinten ja tuoreen lihan tuonnissa yhteisöön 21 päivänä joulukuuta 1976 tehdyn neuvoston päätöksen 79/542/ETY (1) liite I, II ja III,

 

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten tilapäisessä tuonnissa 10 päivänä huhtikuuta 1992 tehdyn komission päätöksen 92/260/ETY (2) liite II,

 

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten takaisintuonnissa raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen 2 päivänä helmikuuta 1993 tehdyn komission päätöksen 93/195/ETY (3) liite II, IV–IX,

 

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten tilapäisessä tuonnissa 5 päivänä helmikuuta 1993 tehdyn komission päätöksen 93/196/ETY liite I ja II (4),

 

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten sekä jalostukseen ja kasvatukseen tarkoitettujen hevosten tuonnissa 5 päivänä helmikuuta 1993 tehdyn komission päätöksen 93/197/ETY (5) liite II,

 

kolmansista maista lähtöisin olevien kalastustuotteiden, joista ei vielä määrätä erityisellä päätöksellä, terveystodistusten käyttöön ottamisesta 25 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyn komission päätöksen 95/328/EY (6) liite,

 

kolmansista maista, joiden osalta ei ole tehty erityispäätöstä, peräisin olevien elävien simpukoiden, piikkinahkaisten, vaippaeläinten ja merikotiloiden terveystodistusten vahvistamisesta 3 päivänä toukokuuta 1996 tehdyn komission päätöksen 96/333/EY (7) liite I ja II,

 

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja terveystodistuksesta hevosen siemennesteen tuonnissa 4 päivänä syyskuuta 1996 tehdyn komission päätöksen 96/539/EY (8) liite,

 

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja terveystodistuksesta hevoseläinten munasolujen ja alkioiden tuonnissa Euroopan yhteisöön 4 päivänä syyskuuta 1996 tehdyn komission päätöksen 96/540/EY (9) liite,

 

eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista raakalihavalmisteiden tuonnissa yhteisöön kolmansista maista 8 syyskuuta 2000 tehdyn komission päätöksen 2000/572/EY (10) liite II ja III,

 

luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat kaninlihan ja tietynlaisen luonnonvaraisen ja tarhatun riistan lihan tuonnin, sekä eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista tällaisessa tuonnissa 7 päivänä syyskuuta 2000 tehdyn komission päätöksen 2000/585/EY (11) liite III,

 

terveysvaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksesta muiden kuin siipikarjaan kuuluvien lintujen tuonnissa sekä karanteenivaatimuksista 16 lokakuuta 2000 tehdyn komission päätöksen 2000/666/EY (12) liite A,

 

siansukuisten kotieläinten siemennesteen tuontia koskevista edellytyksistä 19 päivänä heinäkuuta 2002 tehdyn komission päätöksen 2002/613/EY (13) liite III ja IV,

 

elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista terveystodistuksista 24 päivänä tammikuuta 2003 tehdyn päätöksen 2003/56/EY (14) liite II–V,

 

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista eläinten suolien tuonnissa kolmansista maista 31 päivänä lokakuuta 2003 tehdyn komission päätöksen 2003/779/EY (15) liite IA ja IB,

 

nilviäisten sekä niiden mätimunien ja sukusolujen edelleen kasvattamista, lihottamista, uudelleensijoittamista tai ihmisravinnoksi käyttämistä varten tapahtuvaan tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista 14 päivänä marraskuuta 2003 tehdyn komission päätöksen 2003/804/EY (16) liite II,

 

viljeltäviksi tarkoitettujen elävien kalojen sekä niiden mätimunien ja sukusolujen sekä ihmisravinnoksi tarkoitettujen vesiviljelystä peräisin olevien elävien kalojen sekä niistä saatavien tuotteiden tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista 21 päivänä marraskuuta 2003 tehdyn päätöksen 2003/858/EY (17) liite II, IV ja V,

 

Yhdysvalloista tuotavia eläintuotteita koskevista terveystodistuksista 2 päivänä joulukuuta 2003 tehdyn komission päätöksen 2003/863/EY (18) liite A ja B,

 

eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä mehiläisten ja kimalaisten (Apis mellifera & Bombus spp.) terveystodistuksista tietyistä kolmansista maista tuonnin yhteydessä sekä päätöksen 2000/462/EY kumoamisesta 11 päivänä joulukuuta 2003 tehdyn komission päätöksen 2003/881/EY (19) liite I ja II,

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaisista väliaikaisista terveys- ja sertifiointisäännöistä, jotka koskevat valokuvateknisen gelatiinin tuontia tietyistä kolmansista maista 26 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyn komission päätöksen 2004/407/EY (20) liite III,

 

eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitetun lämpökäsitellyn maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja raakamaidon yhteisöön tuontia varten 29 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyn komission päätöksen 2004/438/EY (21) liite II,

 

terveystodistuksen mallin vahvistamisesta kaupankäyntitarkoituksessa tapahtuvaa koirien, kissojen, hillerien ja frettien yhteisöön tuomista varten 29 päivänä heinäkuuta 2004 tehdyn komission päätöksen 2004/595/EY (22) liite,

 

naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuontia koskevista edellytyksistä 6 päivänä syyskuuta 2004 tehdyn komission päätöksen 2004/639/EY (23) liite II,

 

eläinten terveyttä ja eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista naudan alkioiden tuonnissa yhteisöön ja päätöksen 2005/217/EY kumoamisesta 4 päivänä tammikuuta 2006 tehdyn komission päätöksen 2006/168/EY (24) liite II–V.


(1)  EYVL L 146, 14.6.1979, s. 15. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006.

(2)  EYVL L 130, 15.5.1992, s. 67. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1792/2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1).

(3)  EYVL L 86, 6.4.1993, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1792/2006.

(4)  EYVL L 86, 6.4.1993, s. 7. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1792/2006.

(5)  EYVL L 86, 6.4.1993, s. 16. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1792/2006.

(6)  EYVL L 191, 12.8.1995, s. 32. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/109/EY (EUVL L 32, 5.2.2004, s. 17).

(7)  EYVL L 127, 25.5.1996, s. 33. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/119/EY (EUVL L 36, 7.2.2004, s. 56).

(8)  EYVL L 230, 11.9.1996, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2000/284/EY (EYVL L 94, 14.4.2000, s. 35).

(9)  EYVL L 230, 11.9.1996, s. 28. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2000/284/EY.

(10)  EYVL L 240, 23.9.2000, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/437/EY (EUVL L 154, 30.4.2004, s. 65, oikaisu EUVL L 189, 27.5.2004, s. 52).

(11)  EYVL L 251, 6.10.2000, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1792/2006.

(12)  EYVL L 278, 31.10.2000, s. 26. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2002/279/EY (EYVL L 99, 16.4.2002, s. 17).

(13)  EYVL L 196, 25.7.2002, s. 45. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/14/EY (EUVL L 7, 12.1.2007, s. 28).

(14)  EYVL L 22, 25.1.2003, s. 38. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/855/EY (EUVL L 338, 5.12.2006, s. 45).

(15)  EUVL L 285, 1.11.2003, s. 38. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2004/414/EY (EUVL L 151, 30.4.2004, s. 65, oikaisu EUVL L 208, 10.6.2004, s. 56).

(16)  EUVL L 302, 20.11.2003, s. 22. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/158/EY (EUVL L 68, 8.3.2007, s. 10).

(17)  EUVL L 324, 11.12.2003, s. 37. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2007/158/EY (EUVL L 68, 8.3.2007, s. 10).

(18)  EUVL L 325, 12.12.2003, s. 46.

(19)  EUVL L 328, 17.12.2003, s. 26. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2005/60/EY (EUVL L 25, 28.1.2005, s. 64).

(20)  EUVL L 151, 30.4.2004, s. 11. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/311/EY (EUVL L 115, 28.4.2006, s. 40).

(21)  EUVL L 154, 30.4.2004, s. 73, oikaisu EUVL L 189, 27.5.2004, s. 57. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1792/2006.

(22)  EUVL L 266, 13.8.2004, s. 11.

(23)  EUVL L 292, 15.9.2004, s. 21. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1792/2006.

(24)  EUVL L 57, 28.2.2006, s. 19. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1792/2006.


Top