EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0119

Komission direktiivi 2006/119/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2006 , moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lämmityslaitteita koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/56/EY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 330, 28.11.2006, p. 12–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 358–361 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 055 P. 6 - 9
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 055 P. 6 - 9
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 014 P. 111 - 114

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Implisiittinen kumoaja 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/119/oj

28.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/12


KOMISSION DIREKTIIVI 2006/119/EY,

annettu 27 päivänä marraskuuta 2006,

moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen lämmityslaitteita koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/56/EY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/56/EY (2) on yksi neuvoston direktiivillä 70/156/ETY perustetun ETY-tyyppihyväksyntämenettelyn erillisdirektiiveistä. Direktiivissä 2001/56/EY säädetään polttolämmittimellä varustettujen ajoneuvojen ja osina toimitettavien polttolämmittimien tyyppihyväksyntävaatimuksista.

(2)

Luokkiin M, N ja O kuuluvien ajoneuvojen hyväksyntää niiden lämmitysjärjestelmien osalta koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien ECE-sääntö nro 122 tuli voimaan 18 päivänä tammikuuta 2006. Koska tätä sääntöä sovelletaan yhteisöön, on tarpeen säätää yhtäältä direktiivissä 2001/56/EY sekä toisaalta Yhdistyneiden Kansakuntien ECE-säännössä nro 122 säädettyjen vaatimusten vastaavuudesta. Tämän vuoksi direktiiviin 2001/56/EY on otettava mukaan Yhdistyneiden Kansakuntien ECE-säännön nro 122 liitteessä 9 esitetyt, vaarallisia aineita kuljettavien ajoneuvojen lämmitysjärjestelmiä koskevat erityisvaatimukset.

(3)

Sen vuoksi direktiiviä 2001/56/EY olisi muutettava.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 70/156/ETY 13 artiklalla perustetun tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutos direktiiviin 2001/56/EY

Muutetaan direktiivi 2001/56/EY tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Siirtymäsäännökset

1.   Lokakuun 1 päivästä 2007 alkaen sellaisen ajoneuvotyypin osalta, johon on asennettu nestekaasukäyttöinen lämmitysjärjestelmä, joka vastaa direktiivissä 2001/56/EY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vahvistettuja vaatimuksia, jäsenvaltiot eivät saa lämmitysjärjestelmiin liittyvistä syistä toteuttaa kumpaakaan seuraavista toimenpiteistä:

a)

kieltäytyä antamasta EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää;

b)

kieltää kyseisen ajoneuvotyypin rekisteröintiä, myyntiä tai käyttöönottoa.

2.   Lokakuun 1 päivästä 2007 alkaen sellaisten nestekaasukäyttöisten erillisinä osina olevien polttolämmittimien osalta, jotka vastaavat direktiivissä 2001/56/EY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vahvistettuja vaatimuksia, jäsenvaltiot eivät saa toteuttaa kumpaakaan seuraavista toimenpiteistä:

a)

kieltäytyä antamasta EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää;

b)

kieltää kyseisen tyyppisen osan myyntiä tai käyttöönottoa.

3.   Huhtikuun 1 päivästä 2008 alkaen jäsenvaltiot eivät saa myöntää EY-tyyppihyväksyntää sellaiselle uudelle ajoneuvotyypille ja ne saavat evätä kansallisen tyyppihyväksynnän sellaiselta uudelta ajoneuvotyypiltä, johon on asennettu nestekaasukäyttöinen lämmitysjärjestelmä tai erillisenä osana oleva nestekaasukäyttöinen polttolämmitin, joka ei vastaa direktiivissä 2001/56/EY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vahvistettuja vaatimuksia.

3 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 30 päivänä syyskuuta 2007. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisena nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 27 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/40/EY (EUVL L 161, 14.6.2006, s. 12).

(2)  EYVL L 292, 9.11.2001, s. 21. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/78/EY (EUVL L 231, 30.6.2004, s. 69).


LIITE

Muutetaan direktiivi 2001/56/EY seuraavasti:

1)

Lisätään seuraava rivi liiteluettelon loppuun:

”Liite IX

Tiettyihin direktiivissä 94/55/EY määriteltyihin ajoneuvoihin sovellettavat lisäsäännökset”

2)

Muutetaan liite VIII seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan otsikko seuraavasti:

”1.   

TIELIIKENNEKÄYTTÖÖN MOOTTORIAJONEUVOISSA TARKOITETUT NESTEKAASUKÄYTTÖISET LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT”

b)

Korvataan 1.1.6.2 kohta seuraavasti:

”1.1.6.2

hallitsematonta vuotoa ei saa tapahtua liitoksen tahattoman irtoamisen yhteydessä. Nestekaasun vuotaminen on estettävä asentamalla asianmukainen laite välittömästi säiliöön asennetun säätimen jälkeen tai tällaiseen säätimeen tai, jos säädin on asennettu etäälle säiliöstä, asentamalla laite välittömästi säiliöstä tulevan letkun tai putken eteen ja asentamalla toinen laite säätimeen tai säätimen jälkeen.”

c)

Korvataan 2 kohdan otsikko seuraavasti:

”2.   

VAIN AJONEUVOJEN JA NIIDEN PERÄVAUNUJEN PAIKALLAAN OLLESSA KÄYTETTÄVÄT NESTEKAASUKÄYTTÖISET LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT”

3)

Lisätään liite IX seuraavasti:

”LIITE IX

TIETTYIHIN DIREKTIIVISSÄ 94/55/EY MÄÄRITELTYIHIN AJONEUVOIHIN SOVELLETTAVAT LISÄSÄÄNNÖKSET (1)

1.   SOVELTAMISALA

Tätä liitettä sovelletaan ajoneuvoihin, joihin sovelletaan polttolämmittimiä ja niiden asennusta koskevia direktiivin 94/55/EY erityisvaatimuksia.

2.   MÄÄRITELMÄT

Tässä liitteessä sovelletaan direktiivin 94/55/EY liitteen B luvussa 9.1 annettuja ajoneuvomääritelmiä EX/II, EX/III, AT, FL ja OX.

3.   TEKNISET MÄÄRÄYKSET

3.1   Yleistä (EX/II-, EX/III-, AT-, FL- ja OX-ajoneuvot)

3.1.1   Polttolämmittimet ja niiden pakokaasureitti on suunniteltava, sijoitettava, suojattava tai peitettävä siten, että estetään kaikki kuorman kuumentumiseen tai syttymiseen liittyvät kohtuuttomat riskit. Tämä vaatimus katsotaan täytetyksi, jos laitteen polttoainesäiliö ja pakojärjestelmä ovat kohdissa 3.1.1.1 ja 3.1.1.2 esitettyjen säännösten mukaiset. Näiden säännösten mukaisuus on varmistettava valmiista ajoneuvosta.

3.1.1.1   Laitteen kaikkien polttoainesäiliöiden on täytettävä seuraavat vaatimukset:

a)

mahdollisen vuodon sattuessa polttoaineen on valuttava maahan joutumatta kosketukseen ajoneuvon tai kuorman kuumien osien kanssa;

b)

bensiiniä sisältävät polttoainesäiliöt on varustettava tehokkaalla liekkisuojalla varustetulla täyttöaukolla tai sululla, jolla aukko voidaan pitää hermeettisesti suljettuna.

3.1.1.2   Pakokaasujärjestelmä ja pakoputket on suunnattava ja suojattava siten, että kuormalle ei aiheudu mitään lämmöstä tai kipinöistä syntyvää vaaraa. Suoraan polttoainesäiliön (dieselöljy) alapuolelle sijoitettujen pakokaasujärjestelmän osien on oltava vähintään 100 mm:n etäisyydellä polttoainesäiliöstä, tai ne on suojattava lämpökilvellä.

3.1.2   Polttolämmittimen kytkeminen toimintaan on tehtävä manuaalisesti. Ohjelmoitavat laitteet eivät ole sallittuja.

3.2   EX/II- ja EX/III-ajoneuvot

Kaasumaisia polttoaineita käyttävät polttolämmittimet eivät ole sallittuja.

3.3   FL-ajoneuvot

3.3.1   Polttolämmittimien toiminta on voitava katkaista ainakin seuraavilla tavoilla:

a)

toiminnan tarkoituksellinen manuaalinen katkaisu ohjaamosta;

b)

ajoneuvon moottorin pysäyttäminen; tässä tapauksessa kuljettaja voi käynnistää lämmityslaitteen uudelleen manuaalisesti;

c)

moottoriajoneuvon syöttöpumpun käynnistäminen vaarallisen aineen pumppausta varten.

3.3.2   Jälkikäynti sallitaan sen jälkeen, kun polttoon perustuvasta lämmityslaitteesta on katkaistu virta. Kohdan 3.3.1 alakohdissa b ja c kuvatuissa menetelmissä polttoilman tulo on katkaistava sopivalla tavalla jälkikäynnin kestettyä enintään 40 sekuntia. Vain sellaisia polttolämmityslaitteita saa käyttää, joille voidaan taata, että lämmönvaihdin kestää 40 sekuntiin rajatun jälkikäynnin laitteen koko normaalin käyttöiän ajan.

(1)  EYVL L 319, 21.12.1994, s. 7.”"Top