EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0090

Komission direktiivi 2006/90/EY, annettu 3 päivänä marraskuuta 2006 , vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen seitsemännen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 305, 4.11.2006, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 325–326 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 5 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 5 - 6

No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; Implisiittinen kumoaja 32008L0068

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/90/oj

4.11.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/6


KOMISSION DIREKTIIVI 2006/90/EY,

annettu 3 päivänä marraskuuta 2006,

vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen seitsemännen kerran

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 23 päivänä heinäkuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 96/49/EY liite sisältää vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevat määräykset (RID), sellaisina kuin ne ovat olleet voimassa 1 päivästä tammikuuta 2005.

(2)

RID-määräykset ajantasaistetaan joka toinen vuosi. Seuraavaa muutettua versiota sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007, ja sitä koskeva siirtymäkausi kestää 30 päivään kesäkuuta 2007.

(3)

Tästä syystä direktiivin 96/49/EY liitteitä olisi muutettava.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 96/49/EY 9 artiklassa tarkoitetun vaarallisten aineiden kuljetuksia käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 96/49/EY liite seuraavasti:

”LIITE

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) lisäyksessä C olevien vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevien määräysten (RID-määräykset), sellaisina kuin niitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007, liite.

RID-määräysten muutettu vuoden 2007 versio julkaistaan heti, kun se on saatavilla yhteisön kaikilla virallisilla kielillä.”

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2007. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 3 päivänä marraskuuta 2006.

Komission puolesta

Jacques BARROT

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 235, 17.9.1996, s. 25. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/110/EY (EUVL L 365, 10.12.2004, s. 24).


Top