EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0590

2006/590/EY: Komission päätös, tehty 1 päivänä syyskuuta 2006 , päätösten 94/360/EY ja 2001/812/EY muuttamisesta kolmansista maista peräisin olevia tuotteita koskevien eläinlääkinnällisten tarkastusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3868) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 240, 2.9.2006, p. 11–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 3–6 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 075 P. 97 - 100
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 075 P. 97 - 100
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 101 - 104

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; Implisiittinen kumoaja 32019R2129

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/590/oj

2.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 240/11


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 1 päivänä syyskuuta 2006,

päätösten 94/360/EY ja 2001/812/EY muuttamisesta kolmansista maista peräisin olevia tuotteita koskevien eläinlääkinnällisten tarkastusten osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3868)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/590/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY 18 päivänä joulukuuta 1997 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Tiettyjen kolmansista maista tuotavien tuote-erien fyysisten tarkastusten harventamisesta direktiivin 90/675/ETY mukaisesti tehdyn komission päätöksen 94/360/EY 20 päivänä toukokuuta 1994 (2) mukaisesti rajatarkastusasemilla on säilytettävä tietyille yhteisöön tuoduille tuotteille tehtyjen tarkastusten tuloksia koskeva kirjanpito.

(2)

Yhdennetty eläinlääkinnällinen tietojärjestelmä (TRACES) otettiin käyttöön TRACES-järjestelmän käyttöönotosta ja päätöksen 92/486/ETY muuttamisesta 30 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyllä komission päätöksellä 2004/292/EY (3) kaikkien eläinten ja eläintuotteiden tuontia kolmansista maista koskevien tietojen kirjaamiseksi ja yhteisten eläinlääkinnällisten tuloasiakirjojen laatimiseksi. Virkaeläinlääkärien ja heidän henkilökuntansa ei enää edellytetä pitävän muita rekisterejä tai kirjaa kyseisestä tuonnista. Päätös 94/360/EY olisi muutettava päällekkäisen työn välttämiseksi tiettyjen tietojen kirjaamisessa rajatarkastusasemilla.

(3)

Seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa 4 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyllä neuvoston ja, tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätöksellä 2002/309/EY, Euratom (4) hyväksytään muun muassa sopimus maataloustuotteiden kaupasta. Tiettyjä eläintuotteita koskevien, rajatarkastusasemilla tehtävien tarkastusten tiheys vahvistetaan kyseisen sopimuksen liitteessä 11 olevassa lisäyksessä 10. Päätöksen 94/360/EY liite II olisi saatettava ajan tasalle kyseisten säännösten huomioon ottamiseksi.

(4)

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta ja sen tiettyjen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta 18 päivänä marraskuuta 2002 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2002/979/EY (5) hyväksytään kyseinen assosiaatiosopimus. Tiettyjä eläintuotteita koskevien, rajatarkastusasemilla tehtävien tarkastusten tiheys vahvistetaan assosiaatiosopimuksen säännöksissä. Päätöksen 94/360/EY liite II olisi saatettava ajan tasalle kyseisten säännösten huomioon ottamiseksi.

(5)

Kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkärintarkastuksista vastaavien rajatarkastusasemien hyväksyntää koskevista edellytyksistä 21 päivänä marraskuuta 2001 tehdyllä komission päätöksellä 2001/812/EY (6) säädetään rajatarkastusasemien toiminnasta direktiivin 97/78/EY mukaisesti.

(6)

Direktiiviin 2001/812/EY on kokemuksen mukaan tarpeen tehdä joitakin muutoksia tiettyjen eläimistä saatavien sivutuotteiden kaupan helpottamiseksi ja muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 (7) soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden käsittelyn joustavoittamiseksi.

(7)

Tekniseen tai farmaseuttiseen käyttöön tarkoitetut eläinperäiset, helposti pilaantuvat pienet veri- ja verituotelähetykset, jotka kuljetetaan pakastettuina tai jäähdytettyinä pienissä ilmatiiviisti suojatuissa astioissa ympäristön lämpötilassa, olisi voitava käsitellä ja tarkastella sellaisilla rajatarkastusasemilla, joiden välineistö on hyväksytty ainoastaan ympäristön lämpötilassa olevien lähetysten käsittelyä varten.

(8)

Tällä hetkellä rajatarkastusasemalla edellytetään olevan lisävälineistöä, jos sen kautta kulkee yli 500 lähetystä vuodessa, mutta luku ei perustu riskiin ja tämä tarkka rajakohta olisi korvattava tarkoituksenmukaisemmalla järjestelmällä, joka perustuu asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen arviointiin ja riskiin, joka liittyy eri tuoteluokkien käsittelyyn samalla asemalla, jolla jotain tiettyä tuoteluokkaa itse asiassa käsitellään ja tarkastetaan fyysisesti vain hyvin harvoin.

(9)

Tämä luku, 500 kauttakulkevaa tuotetta vuodessa, olisi kuitenkin otettava ohjeellisena lukuna, jonka ylityttyä rajatarkastusasemalla on oltava lisävälineistöä, jollei toimivaltaisen viranomaisen tekemä objektiivinen arviointi yhdellä asemalla käsitellyistä eri tuotetyypeistä osoita, että lisävälineistö ei ole perusteltu mahdollisen ristikontaminaation tai terveysriskin perusteella.

(10)

Riskinarviointi ja toimivaltaisen viranomaisen jollakin asianomaisella rajatarkastusasemalla suorittamien toimien perustelut on ilmoitettava komissiolle.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 94/360/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Poistetaan 1 ja 2 kohta;

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”Komissio tarkastelee jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan tämän päätöksen liitteissä I ja II tarkoitettuja tarkastustiheyksiä uudelleen direktiivin 97/78/EY 28 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen ja ottaen huomioon direktiivin 97/78/EY 10 artiklassa vahvistetut perusteet sekä aluejakoperiaatteen ja muut yhteisön eläinlääkinnälliset periaatteet.”

2)

Korvataan liite II tämän päätöksen liitteen tekstillä.

3)

Poistetaan liite III.

2 artikla

Muutetaan päätös 2001/812/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 3 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, eläinperäinen pakastettu siemenneste ja alkiot, eläinperäiset pakastetut sivutuotteet tai verituotteet, jotka kuljetetaan teknisiin, myös farmaseuttisiin, käyttötarkoituksiin edellyttäen, että kyseiset lähetykset kuljetetaan ympäristön lämpötilassa sinetöidyissä, lämpötilaa säätelevissä säiliöissä tai astioissa, voidaan tarkastaa sellaisilla rajatarkastusasemilla, joiden välineistö on luettelossa ja hyväksytty ainoastaan ympäristön lämpötilassa olevien pakattujen tuotteiden käsittelyä varten.”

2)

Korvataan 4 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Edellä olevasta 4 kohdasta poiketen sellaiset rajatarkastusasemat, joiden kautta kulkee vain vähän minkään tietyn luokan lähetyksiä, joko ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden tai muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden lähetyksiä, voivat käyttää samoja purku-, tarkastus- ja varastotiloja kaikille tuotteille, joita asema on hyväksytty tarkastamaan edellyttäen, että lähetysten väliin jää aikaa ja että tilat aina tarvittaessa puhdistetaan ja desinfioidaan asianmukaisesti lähetysten käsittelyn ja tarkastusten välillä. Tällaisesta poikkeuksesta ja sen taustalla olevasta riskinarvioinnista on ilmoitettava komissiolle.”

3)

Korvataan liitteen 4 kohdan johdantolause ”Seuraavia rekistereitä on pidettävä:” lauseella

”Seuraavat vaihtoehtoiset rekisterit on pidettävä sähköisessä tai painetussa muodossa, jos tietoja ei kirjata TRACES-järjestelmään rajatarkastusasemalla.”

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä syyskuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 882/2004 (EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1); oikaisu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1.

(2)  EYVL L 158, 25.6.1994, s. 41. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 237/2002/EY (EYVL L 80, 23.3.2002, s. 40).

(3)  EUVL L 94, 31.3.2004, s. 63. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/515/EY (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 29).

(4)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 1.

(5)  EYVL L 352, 30.12.2002, s. 1.

(6)  EYVL L 306, 23.11.2001, s. 28.

(7)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 208/2006 (EUVL L 36, 8.2.2006, s. 25).


LIITE

”LIITE II

LUETTELO KOLMANSISTA MAISTA JA FYYSISTEN TARKASTUSTEN TIHEYKSISTÄ

1.   Uusi-Seelanti

Uuden-Seelannin osalta tarkastustiheydet vahvistetaan sopimuksessa, joka on hyväksytty Euroopan yhteisön ja Uuden-Seelannin välisen elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavia eläinten terveyttä koskevia toimenpiteitä koskevan sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 17 päivänä joulukuuta 1996 tehdyllä neuvoston päätöksellä 97/132/EY (1).

2.   Kanada

Kanadan osalta tarkastustiheydet vahvistetaan kansanterveyden ja eläinten terveyden suojelemiseksi toteutettavia toimenpiteitä elävien eläinten ja eläintuotteiden kaupassa koskevan Euroopan yhteisön ja Kanadan hallituksen välisen sopimuksen tekemisestä 14 päivänä joulukuuta 1998 tehdyllä neuvoston päätöksellä 1999/201/EY (2) hyväksytyn sopimuksen liitteessä VIII.

3.   Chile

Chilen osalta tarkastustiheydet vahvistetaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta ja sen tiettyjen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta 18 päivänä marraskuuta 2002 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2002/979/EY (3) hyväksytyn assosiaatiosopimuksen liitteenä IV olevassa sopimuksessa eläinten ja eläintuotteiden, kasvien ja kasvituotteiden sekä muiden tavaroiden kauppaan ja eläinten hyvinvointiin sovellettavista terveys- ja kasvinsuojelutoimista.

4.   Sveitsi

Sveitsin osalta tarkastustiheydet vahvistetaan seitsemän sopimuksen tekemisestä Sveitsin valaliiton kanssa 4 päivänä huhtikuuta 2002 tehdyllä neuvoston ja, tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen osalta, komission päätöksellä 2002/309/EY, Euratom (4) hyväksytyn, maataloustuotteiden kauppaa koskevan Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksen liitteessä 11 olevassa 10 lisäyksessä elävien eläinten ja eläintuotteiden kauppaan sovellettavista eläinten terveyttä ja kotieläinjalostusta koskevista toimenpiteistä.


(1)  EYVL L 57, 26.2.1997, s. 4. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 1999/837/EY (EYVL L 332, 23.12.1999, s. 1).

(2)  EYVL L 71, 18.3.1999, s. 1.

(3)  EYVL L 352, 30.12.2002, s. 3.

(4)  EYVL L 114, 30.4.2002, s. 1.”


Top