EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0504

2006/504/EY: Komission päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2006 , tietyistä kolmansista maista tuotaviin tiettyihin elintarvikkeisiin sovellettavista erityisehdoista näiden tuotteiden aflatoksiinipitoisuusriskien vuoksi (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3113) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 199, 21.7.2006, p. 21–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 981–992 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 047 P. 58 - 69
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 047 P. 58 - 69

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Kumoaja 32009R1152 . Latest consolidated version: 23/11/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/504/oj

21.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 199/21


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä heinäkuuta 2006,

tietyistä kolmansista maista tuotaviin tiettyihin elintarvikkeisiin sovellettavista erityisehdoista näiden tuotteiden aflatoksiinipitoisuusriskien vuoksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3113)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/504/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elintarvikealan tiedekomitea on todennut, että aflatoksiini B1 on voimakas genotoksinen karsinogeeni, joka lisää erittäin pieninäkin määrinä maksasyövän riskiä.

(2)

Tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien vahvistamisesta 8 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 466/2001 (2) vahvistetaan elintarvikkeissa sallitut tiettyjen vieraiden aineiden ja etenkin aflatoksiinien enimmäismäärät. Kyseiset aflatoksiinien enimmäismäärät ovat säännöllisesti ylittyneet tietyistä kolmansista maista tulevissa tietyissä elintarvikkeissa.

(3)

Tällaiset pitoisuudet aiheuttavat vakavan uhan kansanterveydelle yhteisössä, ja sen vuoksi on tarkoituksenmukaista hyväksyä erityisehtoja yhteisön tasolla.

(4)

Päätöksen 1999/356/EY kumoamisesta ja Egyptistä peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen maapähkinöiden ja tiettyjen niistä valmistettujen tuotteiden tuonnille määrättävistä erityisedellytyksistä 6 päivänä joulukuuta 1999 tehdyssä komission päätöksessä 2000/49/EY (3) vahvistetaan erityisehdot Egyptistä peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen maapähkinöiden ja tiettyjen niistä valmistettujen tuotteiden tuonnille.

(5)

Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen maapähkinöiden ja tiettyjen niistä valmistettujen tuotteiden tuonnille määrättävistä erityisedellytyksistä 4 päivänä helmikuuta 2002 tehdyssä komission päätöksessä 2002/79/EY (4) vahvistetaan erityisehdot Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen maapähkinöiden ja tiettyjen niistä valmistettujen tuotteiden tuonnille.

(6)

Turkista peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen viikunoiden, hasselpähkinöiden, pistaasipähkinöiden ja tiettyjen niistä valmistettujen tuotteiden tuonnille määrättävistä erityisedellytyksistä 4 päivänä helmikuuta 2002 tehdyssä komission päätöksessä 2002/80/EY (5) vahvistetaan erityisehdot Turkista peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen viikunoiden, hasselpähkinöiden, pistaasipähkinöiden ja tiettyjen niistä valmistettujen tuotteiden tuonnille.

(7)

Brasiliasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kuorellisten parapähkinöiden tuonnille määrättävistä erityisedellytyksistä 4 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyssä komission päätöksessä 2003/493/EY (6) vahvistetaan erityisehdot Brasiliasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen kuorellisten parapähkinöiden tuonnille.

(8)

Iranista peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen pistaasipähkinöiden ja tiettyjen niistä valmistettujen tuotteiden tuonnille määrättävistä erityisehdoista 26 päivänä tammikuuta 2005 tehdyssä komission päätöksessä 2005/85/EY (7) vahvistetaan erityisehdot Iranista peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen pistaasipähkinöiden ja tiettyjen niistä valmistettujen tuotteiden tuonnille.

(9)

Monet Brasiliasta, Kiinasta, Egyptistä, Iranista ja Turkista tulevien elintarvikkeiden tuontia koskevista erityisehdoista, joista säädetään päätöksissä 2000/49/EY, 2002/79/EY, 2002/80/EY, 2003/493/EY ja 2005/85/EY, ovat samoja. Sen vuoksi on yhteisön lainsäädännön selkeyden vuoksi asianmukaista vahvistaa yhdessä päätöksessä erityisehdot näiden elintarvikkeiden tuonnille näistä kolmansista maista kyseisten tuotteiden aflatoksiinipitoisuuksien vuoksi.

(10)

Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 882/2004 (8) vahvistetaan yhteisön tasolla yhdenmukaistetut puitteet virallisen valvonnan järjestämistä koskeville yleisille säännöille.

(11)

Lisätoimenpiteet ovat tarpeen tietyistä kolmansista maista tulevien tiettyjen elintarvikkeiden tapauksessa.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt, etenkin Iranista ja Brasiliasta tuleviin elintarvikkeisiin sovellettavat toimenpiteet vaikuttavat merkittävästi jäsenvaltioiden valvontaresursseihin. Onkin aiheellista edellyttää, että asianomaiset maahantuojat tai elintarvikealan toimijat vastaavat kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat näytteenotosta, määrityksistä, varastoinnista ja sääntöjenvastaisten erien osalta toteutetuista virallisista toimenpiteistä Iranista ja Brasiliasta tulevien elintarvikkeiden tämän päätöksen nojalla tapahtuvan virallisen valvonnan yhteydessä.

(13)

Komission elintarvike- ja eläinlääkintätoimiston (FVO) tarkastusmatkalla tehtyjen havaintojen perusteella voidaan päätellä, ettei Brasilia kykene tällä hetkellä varmistamaan määritystulosten luotettavuutta tai takaamaan tavaraerän koskemattomuutta antaessaan todistuksia kuorimattomien parapähkinöiden lähetysten osalta. Lisäksi voidaan päätellä, että nykyinen palautettujen erien virallinen valvonta on puutteellista. Sen vuoksi on asianmukaista rajoittaa määritysten teko viralliseen laboratorioon, joka voi antaa takeet määritystuloksista, ja säätää sääntöjenvastaisten erien palauttamista koskevista tiukoista ehdoista. Jos näitä tiukkoja ehtoja ei noudateta, myöhemmin havaittavat sääntöjenvastaiset erät olisi tuhottava.

(14)

Kansanterveyden vuoksi jäsenvaltioiden olisi toimitettava komissiolle neljännesvuosittaiset raportit tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien elintarvikkeiden lähetysten virallisesta valvonnasta saaduista kaikista tuloksista. Nämä raportit on annettava asetuksella (EY) N:o 178/2002 perustetun elintarvikkeiden ja rehujen nopean hälytysjärjestelmän mukaisten ilmoitusvelvoitteiden lisäksi.

(15)

On tärkeää varmistaa, että näytteenotto ja määritykset tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien elintarvikkeiden lähetyksistä tehdään yhdenmukaisesti kaikkialla yhteisön alueella. Sen vuoksi tämän päätöksen mukainen näytteenotto ja määritykset olisi suoritettava näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden mykotoksiinipitoisuuksien virallista tarkastusta varten 23 päivänä helmikuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 401/2006 (9) säännösten mukaisesti.

(16)

Tämän päätöksen toimivuutta olisi tarkasteltava kyseisten kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten toimittamien takeiden sekä jäsenvaltioiden toteuttaman virallisen valvonnan tulosten perusteella sen arvioimiseksi, tarjoavatko erityisehdot riittävän suojan kansanterveydelle yhteisössä ja tarvitaanko niitä edelleen.

(17)

Päätökset 2000/49/EY, 2002/79/EY, 2002/80/EY, 2003/493/EY ja 2005/85/EY olisi kumottava.

(18)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan a–e alakohdassa tarkoitettuihin elintarvikkeisiin sekä a–e alakohdassa tarkoitetuista elintarvikkeista tehtyihin tai niitä sisältäviin jalostettuihin tai koostettuihin elintarvikkeisiin.

Elintarvikkeen katsotaan sisältävän kyseisiä elintarvikkeita, jos kyseiset elintarvikkeet on myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY (10) 6 artiklan mukaisesti lueteltu ainesosina pakkausmerkinnöissä tai pakkauksessa.

a)

Seuraavat Brasiliasta tuotavat elintarvikkeet:

i)

CN-koodiin 0801 21 00 kuuluvat kuorelliset parapähkinät;

ii)

CN-koodiin 0813 50 kuuluvat pähkinäsekoitukset tai kuivattujen hedelmien sekoitukset, jotka sisältävät kuorellisia parapähkinöitä;

b)

Seuraavat Kiinasta tuotavat elintarvikkeet:

i)

CN-koodiin 1202 10 90 tai 1202 20 00 kuuluvat maapähkinät;

ii)

CN-koodiin 2008 11 94 kuuluvat (tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg) tai CN-koodiin 2008 11 98 kuuluvat maapähkinät (tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg);

iii)

CN-koodiin 2008 11 92 kuuluvat (tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg) tai CN-koodiin 2008 11 96 kuuluvat paahdetut maapähkinät (tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg);

c)

Seuraavat Egyptistä tuotavat elintarvikkeet:

i)

CN-koodiin 1202 10 90 tai 1202 20 00 kuuluvat maapähkinät;

ii)

CN-koodiin 2008 11 94 kuuluvat (tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg) tai CN-koodiin 2008 11 98 kuuluvat maapähkinät (tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg);

iii)

CN-koodiin 2008 11 92 kuuluvat (tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg) tai CN-koodiin 2008 11 96 kuuluvat paahdetut maapähkinät (tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg);

d)

Seuraavat Iranista tuotavat elintarvikkeet:

i)

CN-koodiin 0802 50 00 kuuluvat pistaasipähkinät;

ii)

CN-koodiin 2008 19 13 kuuluvat (tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino suurempi kuin 1 kg) ja CN-koodiin 2008 19 93 kuuluvat paahdetut pistaasipähkinät (tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettopaino enintään 1 kg);

e)

Seuraavat Turkista tuotavat elintarvikkeet:

i)

CN-koodiin 0804 20 90 kuuluvat kuivatut viikunat;

ii)

CN-koodiin 0802 21 00 tai 0802 22 00 kuuluvat kuorelliset tai kuorettomat hasselpähkinät (Corylus sp);

iii)

CN-koodiin 0802 50 00 kuuluvat pistaasipähkinät;

iv)

CN-koodiin 0813 50 kuuluvat pähkinäsekoitukset tai kuivattujen hedelmien sekoitukset, jotka sisältävät viikunoita, hasselpähkinöitä tai pistaasipähkinöitä;

v)

CN-koodiin 2007 99 98 kuuluvat viikuna- ja hasselpähkinäpastat;

vi)

CN-koodiin 2008 19 kuuluvat hasselpähkinät, viikunat ja pistaasipähkinät valmisteina tai säilykkeinä, mukaan luettuina sekoitukset;

vii)

CN-koodiin 1106 30 90 kuuluvat hasselpähkinöistä, viikunoista ja pistaasipähkinöistä valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä jauhe;

viii)

paloitellut, viipaloidut ja rouhitut hasselpähkinät.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan asetuksen (EY) N:o 178/2002 2 ja 3 artiklassa sekä asetuksen (EY) N:o 882/2004 2 artiklassa vahvistettuja määritelmiä.

’Nimetyillä tuontipaikoilla’ tarkoitetaan ainoita paikkoja, joiden kautta 1 artiklassa tarkoitettuja elintarvikkeita saa tuoda yhteisöön. Täydellinen luettelo nimetyistä tuontipaikoista on liitteessä II.

3 artikla

Näytteenoton ja määrityksen tulokset ja terveystodistus

1.   Jäsenvaltiot saavat sallia 1 artiklassa tarkoitettujen elintarvikkeiden (jäljempänä ’elintarvikkeet’) tuonnin ainoastaan siinä tapauksessa, että lähetyksen mukana on näytteenoton ja määrityksen tulokset ja liitteessä I vahvistetun mallin mukainen terveystodistus (11), jonka on täyttänyt, allekirjoittanut ja vahvistanut seuraavien tahojen valtuutettu edustaja:

a)

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) Brasiliasta tulevien elintarvikkeiden osalta;

b)

Kiinan kansantasavallan tuonti- ja vientivalvonnasta sekä karanteenista vastaava valtionvirasto Kiinasta tulevien elintarvikkeiden osalta;

c)

Egyptin maatalousministeriö Egyptistä tulevien elintarvikkeiden osalta;

d)

Iranin terveysministeriö Iranista tulevien elintarvikkeiden osalta;

e)

Turkin tasavallan maatalousministeriön suojelu- ja valvontaosasto Turkista tulevien elintarvikkeiden osalta.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetty terveystodistus on voimassa elintarvikkeiden yhteisöön tuontia varten enintään neljän kuukauden ajan sen antamispäivämäärästä.

3.   Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että elintarvikkeille tehdään asiakirjoihin perustuvat tarkastukset sen varmistamiseksi, että 1 kohdassa säädettyä näytteenoton ja määrityksen tuloksia ja terveystodistusta koskevaa vaatimusta noudatetaan. Asiakirjat tarkastetaan paikassa, jonka kautta elintarvikkeet tuodaan ensimmäisen kerran yhteisön alueelle.

4.   Jos elintarvikelähetyksen mukana ei ole näytteenoton ja määrityksen tuloksia eikä 1 kohdassa säädettyä terveystodistusta, lähetystä ei saa päästää yhteisön alueelle kauttakuljetettavaksi edelleen nimetylle tuontipaikalle eikä tuoda yhteisöön, ja se on palautettava alkuperämaahan tai tuhottava.

5.   Edellä 1 kohdassa säädetyt näytteenotto ja määritys on suoritettava asetuksen (EY) N:o 401/2006 säännösten mukaisesti.

6.   Jokainen elintarvikelähetys on merkittävä koodilla, joka on sama kuin 1 kohdassa tarkoitettujen näytteenoton ja määrityksen tulosten sekä terveystodistuksen koodi. Jokainen lähetykseen kuuluva yksittäinen pussi tai muu pakkaus on merkittävä kyseisellä koodilla.

4 artikla

Nimetyt yhteisöön tuontipaikat

1.   Elintarvikkeita saa tuoda yhteisöön ainoastaan jonkin liitteessä II olevassa luettelossa mainitun nimetyn tuontipaikan kautta.

2.   Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että liitteessä II luetellut nimetyt tuontipaikat (12) täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

paikalla on koulutettua henkilökuntaa elintarvikelähetysten virallisen valvonnan suorittamista varten;

b)

saatavilla on tarkat ohjeet näytteenotosta ja näytteiden lähettämisestä laboratorioon asetuksen (EY) N:o 401/2006 liitteen I säännösten mukaisesti;

c)

lastin purkaminen ja näytteenotto on mahdollista suorittaa suojatussa paikassa nimetyn tuontipaikan alueella; elintarvikelähetys on voitava asettaa nimetystä tuontipaikasta lähtien toimivaltaisen viranomaisen viralliseen valvontaan, jos se on kuljetettava muualle näytteenottoa varten;

d)

käytössä on oltava varastohuoneita ja varastoja, joissa haltuun otettuja elintarvikelähetyksiä voidaan varastoida hyvissä olosuhteissa haltuunottoajan aikana määrityksen tuloksia odotettaessa;

e)

käytettävissä on purkulaitteet ja asianmukaiset näytteenottolaitteet;

f)

käytettävissä on aflatoksiinin määritystä varten akkreditoitu virallinen laboratorio (13), jonka sijainti on sellainen, että näytteet voidaan kuljettaa sinne lyhyessä ajassa; laboratoriossa on oltava asianmukaiset jauhamislaitteet, joilla voidaan homogenoida 10–30 kg näytteitä (14). Laboratoriossa on pystyttävä analysoimaan näyte kohtuullisessa ajassa, jotta noudatetaan lähetysten haltuunotolle asetettua 15 työpäivän enimmäisaikaa.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että elintarvikealan toimijoiden on asetettava käyttöön riittävästi henkilöresursseja ja kalustoa elintarvikelähetyksen purkamiseen, jotta edustava näytteenotto on mahdollista.

Silloin kun kyseessä on erityinen kuljetus- ja/tai pakkausmuoto, toimijan tai vastuullisen elintarvikealan toimijan on annettava virallisen tarkastajan käyttöön asianmukaiset näytteenottovälineet, jos näytteenottoa ei voi tehdä edustavasti tavanomaisilla näytteenottovälineillä.

5 artikla

Virallinen valvonta

1.   Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on otettava asetuksen (EY) N:o 401/2006 liitteen I säännösten mukaisesti näyte elintarvikelähetyksistä aflatoksiini B1 -pitoisuuden ja aflatoksiinien kokonaispitoisuuden määrittämiseksi ennen niiden luovuttamista nimetystä tuontipaikasta vapaaseen liikkeeseen yhteisöön.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut näytteet määritystä varten on otettava

a)

jokaisesta elintarvikelähetyksestä, joka tulee Brasiliasta;

b)

noin 10 prosentista elintarvikelähetyksistä, jotka tulevat Kiinasta;

c)

noin 20 prosentista elintarvikelähetyksistä, jotka tulevat Egyptistä;

d)

jokaisesta elintarvikelähetyksestä, joka tulee Iranista;

e)

noin 5 prosentista lähetyksistä kustakin 1 artiklan e alakohdan ii, iv ja vi alakohdassa tarkoitetuista hasselpähkinöiden ja niistä tehtyjen tuotteiden ryhmästä, jotka tulevat Turkista, ja noin 10 prosentista muiden elintarvikeryhmien lähetyksistä, jotka tulevat Turkista.

3.   Elintarvikelähetyksiä, joista on määrä ottaa näyte ja tehdä määritys, voidaan pidättää ennen niiden luovuttamista nimetystä tuontipaikasta vapaaseen liikkeeseen yhteisöön enintään 15 työpäivän ajan siitä, kun lähetys esitetään tuontia varten ja näytteenotto on fyysisesti mahdollista.

Tuovan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tällaisessa tapauksessa annettava virallinen saateasiakirja, jossa vahvistetaan, että lähetyksestä on otettu näyte määrityksen tekemiseksi, ja ilmoitetaan määrityksen tulokset.

4.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kolmen kuukauden välein raportti kaikista määritystuloksista, jotka on saatu elintarvikelähetysten virallisen valvonnan yhteydessä. Raportti on toimitettava kutakin vuosineljännestä seuraavan kuukauden aikana (huhtikuu, heinäkuu, lokakuu ja tammikuu).

6 artikla

Lähetyksen jakaminen osiin

Jos lähetys on jaettu osiin, lähetyksen kunkin osan mukana on tukkukauppavaiheen loppuun asti oltava jäljennökset sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen oikeaksi todistamista, 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta terveystodistuksesta ja 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta virallisesta saateasiakirjasta, jonka alueella lähetys on jaettu osiin.

7 artikla

Brasiliasta tulevia elintarvikkeita koskevat lisäehdot

1.   Edellä olevan 3 artiklan 1 kohdassa säädetty määritys on tehtävä elintarvikkeiden aflatoksiinimäärityksiin nimetyssä virallisessa tarkastuslaboratoriossa Belo Horizontessa Brasiliassa (Laboratório de Controle de Qualidade de Segurança Alimentar, LACQSA).

2.   Kuorellisten parapähkinöiden lähetykset, jotka eivät noudata aflatoksiini B1 -pitoisuudelle ja aflatoksiinien kokonaispitoisuudelle asetuksessa (EY) N:o 466/2001 asetettuja enimmäismääriä, voidaan palauttaa alkuperämaahan ainoastaan, jos Brasilian toimivaltainen viranomainen (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA) esittää kirjallisesti kunkin vaatimukset täyttämättä jättävän lähetyksen osalta

a)

nimenomaisen suostumuksen kyseisen lähetyksen palauttamiseen ja ilmoittaa myös lähetyksen koodin;

b)

sitoumuksen asettaa palautettu lähetys viralliseen valvontaan sen saapumisajankohdasta lähtien;

c)

palautetun lähetyksen osalta seuraavat tiedot:

i)

palautetun lähetyksen määränpää;

ii)

palautetun lähetyksen suunniteltu käsittely sekä

iii)

palautetun lähetyksen osalta suunniteltu näytteenotto ja määritys.

Jos Brasilian toimivaltainen viranomainen (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA) ei täytä a, b ja c alakohdassa säädettyjä ehtoja, tuovan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on hävitettävä kaikki myöhemmät lähetykset, jotka eivät noudata aflatoksiini B1 -pitoisuudelle ja aflatoksiinien kokonaispitoisuudelle asetuksessa (EY) N:o 466/2001 asetettuja enimmäisrajoja.

8 artikla

Brasiliasta ja Iranista tulevia elintarvikkeita koskevat lisäehdot

1.   Lähetyksestä vastaavan elintarvikealan toimijan tai sen edustajan on vastattava kaikista kustannuksista, jotka johtuvat näytteenotosta, määrityksistä, varastoinnista sekä lähetykseen liitettävien virallisten asiakirjojen sekä terveystodistuksen ja saateasiakirjojen jäljennösten toimittamisesta 3 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti Brasiliasta ja Iranista tulevien, 1 artiklan a ja d alakohdassa tarkoitettujen elintarvikkeiden ja kyseisissä alakohdissa tarkoitetuista elintarvikkeista tehtyjen tai niitä sisältävien jalostettujen ja koostettujen elintarvikkeiden osalta.

2.   Lähetyksestä vastaavan elintarvikealan toimijan tai sen edustajan on vastattava kaikista kustannuksista, jotka liittyvät toimivaltaisten viranomaisten toteuttamiin virallisiin toimenpiteisiin Brasiliasta ja Iranista tulevien, 1 artiklan a ja d alakohdassa tarkoitettujen elintarvikkeiden säännöstenvastaisten lähetysten ja kyseisissä alakohdissa tarkoitetuista elintarvikkeista tehtyjen tai niitä sisältävien jalostettujen ja koostettujen elintarvikkeiden säännöstenvastaisten lähetysten osalta.

9 artikla

Uudelleentarkastelu

Tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen 5 artiklan 4 kohdassa säädettyjen raporttien, elintarvikkeiden viejämaiden toimivaltaisten viranomaisten antamien takeiden sekä jäsenvaltioiden suorittaman näytteenoton ja määritysten tulosten perusteella sen arvioimiseksi, tarjoavatko 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 artiklassa säädetyt ehdot riittävän suojan kansanterveydelle yhteisössä ja tarvitaanko niitä edelleen.

10 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätökset 2000/49/EY, 2002/79/EY, 2002/80/EY, 2003/493/EY ja 2005/85/EY.

11 artikla

Soveltaminen

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä lokakuuta 2006.

Jäsenvaltioiden on toteutettava ja julkaistava tämän päätöksen noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

12 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 575/2006 (EUVL L 100, 8.4.2006, s. 3).

(2)  EYVL L 77, 16.3.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 199/2006 (EUVL L 32, 4.2.2006, s. 34).

(3)  EYVL L 19, 25.1.2000, s. 46. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/429/EY (EUVL L 154, 30.4.2004, s. 19, oikaisu EUVL L 189, 27.5.2004, s. 13).

(4)  EYVL L 34, 5.2.2002, s. 21. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/429/EY.

(5)  EYVL L 34, 5.2.2002, s. 26. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/429/EY.

(6)  EUVL L 168, 5.7.2003, s. 33. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2004/428/EY (EUVL L 154, 30.4.2004, s. 14, oikaisu EUVL L 189, 27.5.2004, s. 8).

(7)  EUVL L 30, 3.2.2005, s. 12.

(8)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1. Oikaisu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 776/2006 (EUVL L 136, 24.5.2006, s. 3).

(9)  EUVL L 70, 9.3.2006, s. 12.

(10)  EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2003/89/EY (EUVL L 308, 25.11.2003, s. 15).

(11)  Terveystodistukset on laadittava kielellä, jota todistuksen antava viranomainen ymmärtää, jotta todistuksen antava viranomainen voi olla täysin tietoinen kunkin allekirjoittamansa todistuksen sisällön merkityksestä, sekä kielellä, jota tuontimaan valvontaviranomainen ymmärtää.

(12)  Vaatimuksia sovelletaan nimettyihin tuontipaikkoihin tai näytteenottopaikkaan siinä tapauksessa, että lähetys kuljetetaan tuontipaikalta virallisen valvonnan alaisena kyseiseen paikkaan näytteenottoa varten.

(13)  Akkreditoitu ja (toimivaltaisen viranomaisen organisaatioon kuuluva) virallinen laboratorio tai toimivaltaisen viranomaisen nimeämä laboratorio.

(14)  Jauhatus homogenointia varten osana näytteen valmistusta voidaan suorittaa laboratorion ulkopuolella, mutta jauhatustilassa on oltava asianmukaiset jauhamislaitteet, asianmukainen ympäristö ja homogenointimenettely.


LIITE I

Image

Image


LIITE II

Luettelo nimetyistä tuontipaikoista, joiden kautta 1 artiklan soveltamisalaan kuuluvia elintarvikkeita saa tuoda Euroopan yhteisöön

Jäsenvaltio

Nimetty tuontipaikka

Belgia

Antwerpen, Zeebrugge, Brussel/Bruxelles, Aalst

Tšekki

Celní úřad Praha D5

Tanska

Kaikki Tanskan satamat ja lentoasemat

Saksa

HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein-Autobahn, HZA Stuttgart – ZA Flughafen, HZA München – ZA München – Flughafen, HZA Berlin – ZA Dreilinden, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Frankfurt (Oder) Autobahn, HZA Frankfurt (Oder) – ZA Forst-Autobahn, HZA Bremen – ZA Neustädter Hafen, HZA Bremen – ZA Bremerhaven, HZA Hamburg-Hafen – ZA Waltershof, HZA Hamburg-Stadt, HZA Itzehoe – ZA Hamburg-Flughafen, HZA Frankfurt-am-Main-Flughafen, HZA Braunschweig – ZA Braunschweig-Broitzem, HZA Hannover – ZA Hamburger Allee, HZA Koblenz – ZA Hahn-Flughafen, HZA Oldenburg – ZA Wilhelmshaven, HZA Bielefeld – ZA Eckendorfer Straße Bielefeld, HZA Erfurt – ZA Eisenach, HZA Potsdam – ZA Ludwigsfelde, HZA Potsdam – ZA Berlin-Flughafen Schönefeld, HZA Potsdam – ZA Berlin – Flughafen Tegel, HZA Augsburg – ZA Memmingen, HZA Ulm – ZA Ulm (Donautal), HZA Karlsruhe – ZA Karlsruhe, HZA Gießen – ZA Gießen, HZA Gießen – ZA Marburg, HZA Singen – ZA Bahnhof, HZA Lörrach – ZA Weil am Rhein – Schusterinsel, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Billbrook, HZA Hamburg-Stadt – ZA Oberelbe – Abfertigungsstelle Großmarkt, HZA Düsseldorf – ZA Düsseldorf Nord, HZA Köln – ZA Köln Niehl

Viro

Kaikki Viron tullitoimistot

Kreikka

Athina, Pireas, Elefsina, Ateenan kansainvälinen lentokenttä, Thessaloniki, Volos, Patra, Iraklion Kritis, Larisa, Katerini, Veria, Drama, Serres, Kavala, Xanthi, Alexadroupolis, Rodos

Espanja

Algeciras (satama), Alicante (lentoasema, satama), Almeria (lentoasema, satama), Asturias (lentoasema), Barcelona (lentoasema, satama, rautatie), Bilbao (lentoasema, satama), Cadiz (satama), Cartagena (satama), Castellon (satama), Ceuta (satama), Gijón (satama), Huelva (satama), Irun (maantie), La Coruña (satama), La Junquera (maantie), Las Palmas de Gran Canaria (lentoasema, satama), Madrid (lentoasema, rautatie), Malaga (lentoasema, satama), Marin (satama), Melilla (satama), Murcia (rautatie), Palma de Mallorca (lentoasema, satama), Pasajes (satama), San Sebastián (lentoasema), Santa Cruz de Tenerife (satama), Santander (lentoasema, satama), Santiago de Compostela (lentoasema), Sevilla (lentoasema, satama), Tarragona (satama), Tenerife Norte (lentoasema), Tenerife Sur (lentoasema), Valencia (lentoasema, satama), Vigo (lentoasema, satama), Villagarcia (satama), Vitoria (lentoasema), Zaragoza (lentoasema)

Ranska

Marseille (Bouches-du-Rhone), Le Havre (Seine-Maritime), Rungis MIN (Val-de-Marne), Lyon Chassieu CRD (Rhône), Strasbourg CRD (Bas-Rhin), Lille CRD (Nord), Saint-Nazaire Montoir CRD (Loire-Atlantique), Agen (Lot-et-Garonne), Port de la Pointe des Galets à la Réunion

Irlanti

Dublin – satama, Shannon – lentoasema

Italia

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Ancona

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Bari

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Genova

Ufficio Sanità Marittima di Livorno

Ufficio Sanità Marittima ed Aerea di Napoli

Ufficio Sanità Marittima di Cagliari

Ufficio Sanità Marittima di Ravenna

Ufficio Sanità Marittima di Savona

Ufficio Sanità Marittima di Salerno

Ufficio Sanità Marittima e aerea di Trieste, compresa Dogana di Fernetti-Interporto Monrupino

Ufficio di Sanità Marittima di La Spezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Venezia

Ufficio di Sanità Marittima e Aerea di Reggio Calabria

Kypros

Limassolin satama, Larnacan lentoasema

Latvia

Grebneva – maantie Venäjälle

Terehova – maantie Venäjälle

Pātarnieki – maantie Valko-Venäjälle

Silene – maantie Valko-Venäjälle

Daugavpils – rautatien tavara-asema

Rēzekne – rautatien tavara-asema

Liepāja – merisatama

Ventspils – merisatama

Rīga – merisatama

Rīga – Riian lentoasema

Rīga – Latvian posti

Liettua

Maantie: Kybartai, Lavoriškės, Medininkai, Panemunė, Šalčininkai

Lentoasema: Vilnius

Merisatama: Malkų įlankos, Molo, Pilies

Rautatie: Kena, Kybartai, Pagėgiai

Luxemburg

Centre Douanier, Croix de Gasperich, Luxembourg

Administration des Douanes et Accises, Bureau Luxembourg-Aéroport, Niederanven

Unkari

Ferihegy – Budapest – lentoasema

Záhony – Szabolcs-Szatmár-Bereg – maantie

Eperjeske – Szabolcs-Szatmár-Bereg – rautatie

Nagylak – Csongrád – maantie

Lökösháza – Békés – rautatie

Röszke – Csongrád – maantie

Kelebia – Bács-Kiskun – rautatie

Letenye – Zala – maantie

Gyékényes – Somogy – rautatie

Mohács – Baranya – satama

Kaikki Unkarin päätullitoimistot

Malta

Malta Freeport, Maltan kansainvälinen lentoasema ja Grand Harbour

Alankomaat

Kaikki satamat ja lentoasemat sekä raja-asemat

Itävalta

Zollamt Feldkirch, Zollamt Graz, Zollstellen Nickelsdorf und Sopron/Bahnhof im Bereich des Zollamtes Eisenstadt, Zollamt Wien, Zollamt Wels, Zollamt Flughafen Wien, Zollamt Salzburg, Zollamt Villach

Puola

Bezledy – Warmińsko – Mazurskie – maantien raja-asema

Kuźnica Białostocka – Podlaskie – maantien raja-asema

Bobrowniki – Podlaskie – maantien raja-asema

Koroszczyn – Lubelskie – maantien raja-asema

Dorohusk – Lubelskie – maantien ja rautatien raja-asema

Gdynia – Pomorskie – merisataman raja-asema

Gdańsk – Pomorskie – merisataman raja-asema

Medyka – Przemyśl – Podkarpackie – rautatien raja-asema

Medyka – Podkarpackie – maantien raja-asema

Korczowa – Podkarpackie – maantien raja-asema

Jasionka – Podkarpackie – lentoaseman raja-asema

Szczecin – Zachodnio – Pomorskie – merisataman raja-asema

Świnoujście – Zachodnio – Pomorskie – merisataman raja-asema

Kołobrzeg – Zachodnio – Pomorskie – merisataman raja-asema

Portugali

Lisboa, Leixões

Sines, Alverca, Riachos, Setúbal, Bodadela, Lissabonin lentoasema, Porton lentoasema

Slovenia

Obrežje – maantien rajanylityspaikka

Koper – sataman rajanylityspaikka

Dobova – rautatien rajanylityspaikka

Brnik – lentoaseman rajanylityspaikka

Jelšane – maantien rajanylityspaikka

Ljubljana – rautatien ja maantien rajanylityspaikka

Gruškovje – maantien rajanylityspaikka

Sežana – rautatien ja maantien rajanylityspaikka

Slovakia

Tullitoimistot: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Žilina, Nitra, Prešov, Trnava, Trenčín, Čierna nad Tisou

Suomi

Kaikki Suomen tullitoimistot

Ruotsi

Göteborg, Tukholma, Helsingborg, Landvetter, Arlanda

Yhdistynyt kuningaskunta

Belfast, Dover, Felixstowe, Gatwickin lentoasema, Goole, Harwich, Heathrow’n lentoasema, Hull, Ipswich, Liverpool, London (myös Tilbury, Thamesport ja Sheerness), Manchesterin lentoasema, Manchester Container Base, Manchester International Freight Terminal (kansainvälinen rahtiterminaali), Manchester (ainoastaan Ellesmere Port), Southampton, Teesport


Top