EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0257

2006/257/EY: Komission päätös, tehty 9 päivänä helmikuuta 2006 , kosmeettisissa valmisteissa käytettyjen ainesosien luettelosta ja yhteisestä nimikkeistöstä tehdyn päätöksen 96/335/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 97, 5.4.2006, p. 1–528 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 052 P. 3 - 530
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 052 P. 3 - 530
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 008 P. 3 - 530

No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2020; Implisiittinen kumoaja 32019D0701

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/257/oj

5.4.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 97/1


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 9 päivänä helmikuuta 2006,

kosmeettisissa valmisteissa käytettyjen ainesosien luettelosta ja yhteisestä nimikkeistöstä tehdyn päätöksen 96/335/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/257/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, JOKA

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY (1) ja erityisesti sen 5 a artiklan 3 kohdan ja 7 artiklan 2 kohdan,

on kuullut kosmetiikan ja kuluttajille tarkoitettujen muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden tiedekomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kosmetiikkateollisuudelta saatujen tietojen perusteella kosmeettisissa valmisteissa käytettyjen ainesosien luetteloa ja yhteistä nimikkeistöä, jotka vahvistetaan päätöksen 96/335/EY (2) liitteessä, on tarpeen päivittää.

(2)

Päätöksen 96/335/EY liitteessä oleva osa I olisi päivitettävä nykyisiä ja uusia ainesosia koskevien tietojen tieteellisen tarkkuuden ja voimassaolon varmistamiseksi ja kasvitieteellisten tietojen sekä määritelmien ja tehtäväluokkien parantamiseksi.

(3)

On osoittautunut tarpeelliseksi muuttaa merkittävästi päätöksen 96/335/EY liitteessä vahvistettuja nimistön merkintätapoja niiden selkiyttämiseksi ja mukauttamiseksi kansainvälisessä kosmeettisten aineiden nimistössä (INCI) tapahtuneisiin muutoksiin.

(4)

Päätöksen 96/335/EY liitteessä vahvistettua lyhenneluetteloa olisi mukautettava luetteloon sisällytettyjen uusien ainesosien ottamiseksi huomioon.

(5)

Siksi päätöstä 96/335/EY olisi muutettava vastaavasti.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat kosmeettisia valmisteita käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Muutetaan päätöksen 96/335/EY liite tämän päätöksen liitteen mukaisesti.

Tehty Brysselissä 9 päivänä helmikuuta 2006.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2005/80/EY (EUVL L 303, 22.11.2005, s. 32).

(2)  EYVL L 132, 1.6.1996, s. 1.


LIITE I

Muutetaan päätöksen 96/335/EY liite seuraavasti:

(1)

Korvataan I osa seuraavalla:

”I OSA

MUUT KOSMEETTISET AINESOSAT KUIN HAJUSTEET JA AROMAATTISET RAAKA-AINEET

Johdanto

Tämä luettelo on laadittu erityisesti niiden tietojen perusteella, jotka Euroopan kosmetiikkateollisuutta edustava Euroopan kosmetiikka-, hygienia- ja hajuvesivalmisteiden yhdistys (European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association, COLIPA) on toimittanut.

Luettelo käsittää kaikki kosmetiikkadirektiivin 5 a artiklassa tarkoitetut kosmeettisten ainesosien tunnistusta, tavanomaista tehtävää tai tehtäviä sekä käyttörajoituksia koskevat tiedot. Ainesosat on lueteltu aakkosjärjestyksessä INCI-nimien mukaan, jotka muodostavat koko Euroopan unionille yhteisen nimistön ainesosien merkitsemistä varten.

Luettelossa on seuraavat kentät:

1.

INCI-nimi

Tämä viittaa yhteiseen nimistöön ainesosien merkitsemiseksi kosmeettisten valmisteiden pakkauksiin. Mukana ovat nimistössä käytetyt yleiset merkintätavat.

Lyhenne INCI tarkoittaa kansainvälistä kosmeettisten ainesosien nimistöä (International Nomenclature Cosmetic Ingredient). Se on uusi COLIPA:n kehittämä nimistö, jossa otetaan huomioon kansainvälisen lähestymistavan tarve. On huomattava, että kosmetiikkadirektiivin 5 a artiklassa viitataan CTFA:han. CTFA-nimistö on korvattu INCI-nimistöllä. INCI-nimi voi käsittää useita kemiallisia yhdisteitä.

Kosmetiikan väriaineet on merkittävä ainesosan väri‐indeksinumerolla (CI, Colour Index) tai liitteessä IV ilmoitetulla nimellä kosmetiikkadirektiivin 6 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti. CI-numero muodostaa siten näiden ainesosien INCI-nimen.

2.

INN-nimi

Tämä lyhenne tarkoittaa Maailman terveysjärjestön suosittelemaa kansainvälistä nimeä (International Non-proprietary Name). Se mainitaan soveltuvissa tapauksissa.

3.

Ph. Eur. ‐nimi

Tämä lyhenne viittaa nimeen Euroopan farmakopeassa. Se mainitaan soveltuvissa tapauksissa.

4.

CAS-numero

Tämä lyhenne tarkoittaa Chemical Abstracts Service -tunnusnumeroa. CAS-numero on maailmanlaajuinen tunnus, jonka avulla kemiallisia aineita voidaan tunnistaa. Se mainitaan, jos se on saatavilla.

5.

EINECS/ELINCS-numero

Tämä tarkoittaa joko Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelossa (EINECS, European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) olemassa oleville kemikaaleille tai Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelossa (ELINCS, European List of Notified Chemical Substances) uusille kemikaaleille annettua numerotunnusta. Se mainitaan soveltuvissa tapauksissa.

6.

Kemiallinen/IUPAC-nimi

Tämä kenttä käsittää kemiallisen nimen ja IUPAC-nimen (International Union of Pure and Applied Chemistry, kansainvälinen teoreettisen ja sovelletun kemian liitto). Se kattaa EINECS-nimet, joissa käytetään IUPAC-nimistöä, tai CAS-nimet, joiden avulla voidaan kätevästi tunnistaa ainesosia. Kohdat on yhdistetty, jotta vältettäisiin kahteen kertaan esiintyminen.

7.

Rajoitus

Tämä kenttä viittaa kosmetiikkadirektiivin liitteissä esiintyviin ainesosiin lyhennetyssä muodossa (esim. ”III/1, 16” tarkoittaa ”liite III, 1 osa, nro 16”). Luettelo kattaa kaikki viittaukset liitteisiin kosmetiikkadirektiivin liitteiden mukauttamisesta tekniikan kehitykseen annettuun komission direktiiviin 2000/11/EY asti, se mukaan luettuna. Direktiivien 2002/34/EY, 2004/93/EY, 2005/42/EY ja 2005/80/EY nojalla kielletyt aineet on kuitenkin poistettu.

Tämä kenttä on saatettava säännöllisesti ajan tasalle, sillä direktiivin liitteitä mukautetaan tekniikan kehitykseen.

8.

Tehtävä

Tässä kentässä ilmaistaan ainesosan tavallinen tehtävä tai tavalliset tehtävät kosmeettisissa valmisteissa käytettynä. Ainesosalla voi olla useita tehtäviä.

Luetellut tehtävät määritellään seuraavasti:

 

ABSORBENTTI

Imee liuenneita tai hienojakoisia dispergoituneita vesi- ja/tai öljyliukoisia aineita.

 

ANTIMIKROBINEN AINE

Auttaa vähentämään mikrobien kasvua iholla.

 

ANTIOKSIDANTTI

Estää hapen aiheuttamia reaktioita ja auttaa siten välttämään tuotteen tai tuotteen ainesosien hapettumisen ja härskiintymisen.

 

ANTIPERSPIROIVA AINE

Vähentää hikoilua.

 

ANTISTAATTINEN AINE

Neutraloi pintojen sähkövarauksia ja vähentää siten staattista sähköä.

 

AURINGONSUOJA-AINE (UV-SUODATIN)

Suojaa ihoa tai hiuksia UV-säteiden haitallisilta vaikutuksilta. Kaikki kosmetiikassa sallitut auringonsuoja-aineet (UV-suodattimet) on listattu positiivilistaan kosmetiikkadirektiivin liitteeseen VII.

 

DENATUROINTIAINE

Tekee kosmeettisen valmisteen tai sen ainesosan nautintakelvottomaksi. Lisätään useimmiten etanolia sisältävään kosmetiikkaan.

 

DEODOROIVA AINE

Vähentää tai peittää epämiellyttäviä kehon hajuja.

 

EMULGAATTORI

Alentaa pintäjännitystä ja auttaa muodostamaan toisiinsa sekoittumattomien nesteiden hienojakoisia seoksia.

 

EMULSIOTA STABILOIVA AINE

Helpottaa emulsionmuodostusta ja parantaa emulsion pysyvyyttä ja varastointi-ikää.

 

GEELINMUODOSTAJA

Antaa nestemäiselle tuotteelle geelimäisen rakenteen (puolikiinteä, hieman joustava valmiste).

 

HAJUA TAI MAKUA PEITTÄVÄ AINE

Vähentää tai estää tuotteen perushajun tai ‐maun aistimista.

 

HANKAAVA AINE

Kuorii kehon eri alueita, edesauttaa hampaiden mekaanista puhdistusta tai parantaa kiiltoa.

 

HAPETTAVA AINE

Muuttaa toisen yhdisteen kemiallista rakennetta lisäämällä siihen happea tai poistamalla siitä vetyä.

 

HELMIÄISAINE

Antaa kosmeettiselle valmisteelle helmiäismäisen ulkonäön.

 

HILSETTÄ VÄHENTÄVÄ AINE

Auttaa vähentämään hilsettä.

 

HIUKSIA HOITAVA AINE

Tekee hiukset helposti kammattaviksi, taipuisiksi, pehmeiksi ja kiiltäviksi ja/tai lisää tuuheutta, kirkkautta, kiiltoa jne.

 

HIUKSIA KIHARTAVA TAI SUORISTAVA AINE

Muokkaa hiusten kemiallista rakennetta, jolloin ne saadaan haluttuun muotoon.

 

HIUKSIA VÄRJÄÄVÄ AINE

Värjää hiuksia.

 

HIUKSIA KIINNITTÄVÄ AINE

Mahdollistaa kampauksen hallinnan.

 

HIUSTEN TAKKUUNTUMISTA VÄHENTÄVÄ AINE

Vähentää tai poistaa hiusten pinnan muutoksista tai vahingoittumisesta johtuvaa hiusten takkuuntumista ja helpottaa siten kampaamista.

 

HYDROTROOPPI

Lisää heikosti veteen liukenevan aineen liukoisuutta.

 

IHOA HOITAVA AINE

Pitää ihon hyvässä kunnossa.

 

IHOA SUOJAAVA AINE

Auttaa suojaamaan ihoa ulkoisten tekijöiden aiheuttamilta haitallisilta vaikutuksilta.

 

IHOA VIRKISTÄVÄ AINE

Tuo iholle miellyttävää raikkautta.

 

IHOKARVOJA POISTAVA AINE

Poistaa epämieluisat kehon karvat.

 

KALVONMUODOSTAJA

Muodostaa yhtenäisen kalvon ihon, hiuksien tai kynsien pinnalle.

 

KELATOIVA AINE

Reagoi ja muodostaa komplekseja metalli-ionien kanssa, jotka voivat vaikuttaa kosmeettisen valmisteen säilyvyyteen ja/tai ulkonäköön.

 

KERATOLYYTTI

Auttaa poistamaan kuollutta ihosolukkoa ihon sarveiskerroksen pinnalta.

 

KORROOSIOTA ESTÄVÄ AINE

Estää pakkauksen syöpymistä.

 

KOSMETIIKAN VÄRIAINE

Antaa kosmetiikalle väriä ja/tai levittää väriä iholle ja/tai sen jatkeisiin. Kaikki kosmetiikan väriaineet on lueteltu väriaineiden positiivilistassa kosmetiikkadirektiivin liitteessä IV.

 

HUMEKTANTTI

Sitoo ja säilyttää kosteutta.

 

KOSTEUTTAVA AINE

Lisää ihon vesipitoisuutta ja pitää ihon pehmeänä ja sileänä.

 

KYNSIÄ HOITAVA AINE

Parantaa kynsien kosmeettisia ominaisuuksia.

 

LIUOTIN

Liuottaa muita yhdisteitä.

 

RASVATASAPAINOA YLLÄPITÄVÄ AINE

Lisää lipidejä hiuksiin tai ihon pintakerroksiin.

 

OPALISOIVA AINE

Vähentää kosmeettisen tuotteen läpinäkyvyyttä tai läpikuultavuutta.

 

PAAKKUUNTUMISENESTOAINE

Auttaa estämään jauhemaisen kosmetiikan paakkuuntumista.

 

PEHMENTÄVÄ AINE

Pehmentää ihoa.

 

PEHMITIN

Pehmentää ja notkeuttaa yhdistettä, jota muuten olisi hankala muotoilla, levittää tai työstää.

 

PELKISTÄVÄ AINE

Muuttaa toisen aineen kemiallista rakennetta lisäämällä vetyä tai poistamalla happea.

 

PINTA-AKTIIVINEN AINE

Vähentää kosmeettisen valmisteen pintajännitystä ja helpottaa tuotteen tasaista levittämistä.

 

PLAKIN MUODOSTUMISTA ESTÄVÄ AINE

Auttaa suojaamaan hampaita plakin muodostumiselta.

 

PONNEAINE

Luo aerosolipakkaukseen painetta ja työntää sisällön ulos, kun venttiili avataan. Jotkut nesteytetyt ponneaineet voivat toimia liuottimina.

 

PUHDISTAVA AINE

Auttaa pitämään kehon pinnan puhtaana.

 

PUSKUROIVA AINE

Stabiloi kosmeettisen valmisteen pH:n.

 

RASVOITTUMISTA ESTÄVÄ AINE

Auttaa hillitsemään talin muodostusta.

 

RAUHOITTAVA AINE

Auttaa rauhoittamaan ihoa tai hiuspohjaa.

 

RUSKETTAVA AINE

Tummentaa ihon väriä ilman altistusta UV-säteilylle tai sen kanssa.

 

SIDEAINE

Edistää kosmeettisen valmisteen koossapysymistä.

 

SILOTTAVA AINE

Pyrkii tasoittamaan ihon pintaa vähentämällä sen karkeutta tai epätasaisuutta.

 

STABILOIVA AINE

Edistää ainesosien tai seoksen kestävyyttä ja säilyvyyttä.

 

SUPISTAVA AINE

Supistaa ihohuokosia.

 

SUUNHOITOAINE

Vaikuttaa suussa kosmeettisesti esim. puhdistamalla, poistamalla hajuja tai suojaamalla.

 

SÄILÖNTÄAINE

Estää ensisijaisesti mikro-organismien kasvua kosmetiikassa. Kaikki kosmetiikassa sallitut säilöntäaineet on lueteltu säilöntäaineiden positiivilistalla kosmetiikkadirektiivin liitteessä VI.

 

OMINAISTIHEYTTÄ SÄÄTELEVÄ AINE

Säätelee kosmeettisen valmisteen ominaistiheyttä.

 

UV-SÄTEILYÄ ABSORBOIVA AINE

Suojaa kosmeettista tuotetta UV-säteilyn vaikutuksilta.

 

VAAHDONESTOAINE

Ehkäisee vaahdon muodostusta valmistuksen aikana tai vähentää valmiin tuotteen taipumusta muodostaa vaahtoa.

 

VAAHDONVAHVISTAJA

Parantaa vaahdon laatua lisäämällä yhtä tai useampaa seuraavista ominaisuuksista: tilavuus, koostumus ja/tai pysyvyys.

 

VAAHTOAVA AINE

Muuttaa nesteen pintajännitystä ja sitoo siten lukuisia pieniä ilmaa tai muuta kaasua sisältäviä kuplia pieneen nestetilavuuteen.

 

VALKAISEVA AINE

Vaalentaa hiusten tai ihon värisävyä.

 

IHOA PIRISTÄVÄ AINE

Luo iholle ja hiuksiin hyvänolon tunteen.

 

VISKOSITEETINSÄÄTÄJÄ

Lisää tai vähentää kosmeettisen valmisteen viskositeettiä.

INCI-nimi

INN-nimi

Ph. Eur.-nimi

CAS-nro

Einecs/Elincs-nro

Kem./Iupac-nimi

Rajoitukset

Tehtävä

ABIES BALSAMEA EXTRACT

 

 

85085-34-3

285-364-0

Abies Balsamea Extract on palsamipihdan, Abies balsamea, Pinaceae, versoista saatava uute

 

Kalvonmuodostaja/hiuksia hoitava aine

ABIES PECTINATA EXTRACT

 

 

92128-34-2

295-728-0

Abies Pectinata Extract on saksanpihdan, Abies pectinata, Pinaceae, kuoresta ja neulasista saatava uute

 

Ihoa piristävä aine/deodoroiva aine

ABIES PECTINATA OIL

 

 

92128-34-2

295-728-0

Abies Pectinata Oil on saksanpihdan, Abies pectinata, Pinaceae, neulasista saatava haihtuva öljy

 

Ihoa piristävä aine/hajua tai makua peittävä aine

ABIES SIBIRICA OIL

 

 

91697-89-1

294-351-9

Abies Sibirica Oil on siperianpihdan, Abies sibirica, Pinaceae, neulasista ja oksista saatava haihtuva öljy

 

Ihoa piristävä aine/hajua tai makua peittävä aine

ABIETIC ACID

 

 

514-10-3

208-178-3

Abietiinihappo

 

Emulsiota stabiloiva aine

ABIETYL ALCOHOL

 

 

666-84-2

211-564-4

[1R-(1-α,4a-β,4b-α,10a-α)]-1,2,3,4,4a,4b,5,6,10,10a-dekahydro-7-isopropyyli-1,4a-dimetyylifenantreeni-1-metanoli

 

Viskositeetinsäätäjä

ACACIA CATECHU

 

 

8001-76-1

232-291-7

Acacia Catechu on katekun, Acacia catechu, Leguminosae, kuivattua, murskattua ydintä

 

Hiuksia värjäävä aine/supistava aine

ACACIA CONCINNA EXTRACT

 

 

202148-87-6

 

Acacia Concinna Extract on Acacia concinna, Leguminosae -kasvin hedelmästä saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ACACIA DEALBATA EXTRACT

 

 

165800-52-2

 

Acacia Dealbata Extract hopea-akasian, Acacia dealbata, Leguminosae, lehdistä saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ACACIA DECURRENS EXTRACT

 

 

98903-76-5

308-877-4

Acacia Decurrens Extract on Acacia decurrens, Leguminosae -kasvin versoista saatava uute

 

Ihoa piristävä aine

ACACIA FARNESIANA EXTRACT

 

 

89958-31-6

289-655-3

Acacia Farnesiana Extract on Acacia f

 

Viskositeetinsäätäjä/supistava aine

ACACIA FARNESIANA GUM

 

 

9001-01-5

232-519-5

Acacia Farnesiana Gum on Acacia farnesiana, Leguminosae -kasvin kuivatusta, kumimaisesta nesteestä saatava kasviaines

 

Viskositeetinsäätäjä/supistava aine

ACACIA SENEGAL

akaasia

acaciae gummi

9000-01-5

232-519-5

arabikumi

 

Viskositeetinsäätäjä

ACACIA SENEGAL EXTRACT

 

 

97659-43-3

307-447-3

Acacia Senegal Extract on Acacia senegal, Leguminosae -kasvin kukista ja varsista saatava uute

 

Viskositeetinsäätäjä

ACACIA SENEGAL GUM EXTRACT

 

 

90387-99-8

291-377-2

Acacia Senegal Gum Extract on Acacia senegal, Leguminosae -kasvin kumista saatava uute

 

Viskositeetinsäätäjä

ACANTHOPANAX SENTICOSUS EXTRACT

 

 

92346-80-0

296-164-8

Acanthopanax Senticosus Extract on Siperian ginsengin, Acanthopanax senticosus, Araliaceae, juurista saatava uute

 

Rauhoittava aine

ACER PSEUDOPLATANUS EXTRACT

 

 

90063-88-0

290-048-0

Acer Pseudoplatanus Extract on vuorivaahteran, Acer pseudoplatanus, Aceraceae, lehdistä saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ACER SACCHARINUM EXTRACT

 

 

91770-22-8

294-807-7

Acer Saccharinum Extract on sokerivaahteran, Acer saccharinum, Aceraceae, kuoresta ja mahlasta saatava uute

 

Keratolyytti

ACETALDEHYDE

 

 

75-07-0

200-836-8

asetaldehydi

 

Kynsiä hoitava aine

ACETAMIDE MEA

 

 

142-26-7

205-530-8

N-2-hydroksietyyliasetamidi

 

Antistaattinen aine/humektantti

ACETAMIDOETHOXYBUTYL TRIMONIUM CHLORIDE

 

 

221375-78-6

 

butanamiinium, N,N,N-trimetyyli-4-(2-asetamidoetoksi), kloridi

 

Antistaattinen aine/pehmentävä aine/hiuksia hoitava aine

ACETAMIDOPROPYL TRIMONIUM CHLORIDE

 

 

123776-56-7

 

3-(asetyyliamino)-N,N,N-trimetyyli-1-propanamiiniumkloridi

 

Antistaattinen aine

ACETAMINOPHEN

parasetamoli

paracetamolum

103-90-2

203-157-5

asetamidi, N-(4-hydroksifenyyli)-

 

Stabiloiva aine

ACETAMINOSALOL

asetaminosaloli

 

118-57-0

204-261-3

bentsoehappo, 2-hydroksi-, 4-(asetyyliamino)fenyyliesteri

 

Antimikrobinen aine aine

ACETANILID

asetanilidi

 

103-84-4

203-150-7

asetanilidi

 

Stabiloiva aine

ACETIC ACID

etikkahappo

acidum aceticum

64-19-7

200-580-7

etikkahappo

 

Puskuroiva aine

ACETONE

asetoni

 

67-64-1

200-662-2

asetoni

 

Denaturointiaine/liuotin

1-ACETOXY-2-METHYLNAPHTHALENE

 

 

5697-02-9

 

1-naftalenoli, 2-metyyli-, asetaatti

 

Hiuksia värjäävä aine

ACETUM

 

 

90132-02-8

290-419-7

etikka, uute

 

Antistaattinen aine

ACETYL CYSTEINE

 

 

616-91-1

210-498-3

asetyylikysteiini

 

Antioksidantti

ACETYL GLUCOSAMINE

 

 

10036-64-3

233-115-1

N-asetyyli-α-D-glukosamiini

 

Ihoa hoitava aine

ACETYL GLUTAMIC ACID

 

 

1188-37-0

214-708-4

N-asetyyliglutamiinihappo

 

Ihoa hoitava aine

ACETYL GLUTAMINE

 

 

35305-74-9

 

L-glutamiini, N-asetyyli-

 

Ihoa hoitava aine

ACETYL GLYCERYL RICINOLEATE

 

 

235433-29-1

 

asetyyli- ja risinoleyylisekaglyseridit

 

Ihoa hoitava aine/pehmentävä aine

ACETYL HEXAMETHYL INDAN

 

 

15323-35-0

239-360-0

1,1,2,3,3,6-heksametyyli-indan-5-yylimetyyliketoni

 

Hajua tai makua peittävä aine

ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN

 

 

1506-02-1

216-133-4

1-(5,6,7,8-tetrahydro-3,5,5,6,8,8-heksametyyli-2-naftyyli)etan-1-oni

 

Hajua tai makua peittävä aine

ACETYL MANDELIC ACID

 

 

51019-43-3/7322-88-5

 

bentseenietikkahappo, α-(asetyylioksi)-

 

Puskuroiva aine

ACETYL METHIONINE

 

 

65-82-7/1115-47-5

200-617-7/214-224-3

N-asetyylimetioniini

 

Ihoa hoitava aine

ACETYL TRIBUTYL CITRATE

 

 

77-90-7

201-067-0

tributyyli-O-asetyylisitraatti

 

Kalvonmuodostaja/pehmitin

ACETYL TRIETHYL CITRATE

 

 

77-89-4

201-066-5

trietyyli-O-asetyylisitraatti

 

Kalvonmuodostaja/pehmitin

ACETYL TRIETHYLHEXYL CITRATE

 

 

144-15-0

205-617-0

tris(2-etyyliheksyyli)-2-(asetyylioksi)propaani-1,2,3-trikarboksylaatti

 

Pehmentävä aine/kalvonmuodostaja/pehmitin

ACETYL TRIHEXYL CITRATE

 

 

24817-92-3

 

1,2,3-propaanitrikarboksyylihappo, 2-asetyylioksi-, triheksyyliesteri

 

Antioksidantti/kelatoiva aine/pehmitin

ACETYL TYROSINE

 

 

537-55-3

208-671-3

N-asetyyli-L-tyrosiini

 

Ruskettava aine

ACETYLATED CASTOR OIL

 

 

84929-62-4

284-546-7

risiiniöljy, asetyloitu

 

Pehmentävä aine

ACETYLATED CETYL HYDROXYPROLINATE

 

 

221378-54-7

 

L-proliini, 1-asetyyli-4-(asetyylioksi)-, heksadekyyliesteri, (4R)-

 

Pehmentävä aine

ACETYLATED GLYCOL STEARATE

 

 

22613-51-0

245-122-7

2-asetoksietyylistearaatti

 

Pehmentävä aine/emulsiota stabiloiva aine

ACETYLATED HYDROGENATED COTTONSEED GLYCERIDE

 

 

165800-53-3

 

glyseridit, puuvillansiemenöljy, mono-, hydratut, asetaatit

 

Pehmentävä aine/emulgaattori

ACETYLATED HYDROGENATED LANOLIN

 

 

91053-41-7

293-306-0

lanoliini, hydrattu, asetyloitu

 

Pehmentävä aine

ACETYLATED HYDROGENATED LARD GLYCERIDE

 

 

93572-31-7

297-461-5

glyseridit, sianihra, mono-, hydratut, asetaatit

 

Pehmentävä aine

ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDE

 

 

68990-58-9

273-612-0

glyseridit, tali, mono-, hydratut, asetaatit

 

Pehmentävä aine/emulgaattori

ACETYLATED HYDROGENATED TALLOW GLYCERIDES

 

 

91723-32-9

294-538-5

glyseridit, tali, mono-, di- ja tri-, hydratut, asetaatit

 

Pehmentävä aine/emulgaattori

ACETYLATED HYDROGENATED VEGETABLE GLYCERIDE

 

 

174333-76-7

 

glyseridit, kasviöljy, mono-, hydratut, asetaatit

 

Pehmentävä aine

ACETYLATED LANOLIN

 

 

61788-48-5

262-979-2

lanoliini, asetaatti

 

Antistaattinen aine/pehmentävä aine/emulgaattori

ACETYLATED LANOLIN ALCOHOL

 

 

61788-49-6

262-980-8

etikkahappo, esterit lanoliinialkoholien kanssa

 

Antistaattinen aine/pehmentävä aine/emulgaattori

ACETYLATED LANOLIN RICINOLEATE

 

 

226995-78-4

 

9-oktadekeenihappo, 12-hydroksi-, (9Z, 12R)-, esterit lanoliinialkoholien kanssa, asetaatit

 

Antistaattinen aine/pehmentävä aine

ACETYLATED LARD GLYCERIDE

 

 

68990-55-6

273-609-4

glyseridit, sianihra, mono-, asetaatit

 

Pehmentävä aine

ACETYLATED PALM KERNEL GLYCERIDES

 

 

91744-63-7

294-627-9

glyseridit, palmunydinöljy, asetyloidut

 

Pehmentävä aine/emulgaattori

ACETYLATED SUCROSE DISTEARATE

 

 

121684-92-2

 

sakkaroosidistearaatti, asetaatit

 

Pehmentävä aine

ACETYLMETHIONYL METHYLSILANOL ELASTINATE

 

 

227200-23-9

 

elastiini, reaktiotuotteet N-asetyyli-L-metioniinin ja metyylisilaanitriolin kanssa

 

Antistaattinen aine/ihoa hoitava aine/hiuksia hoitava aine

ACHILLEA MILLEFOLIUM EXTRACT

 

 

84082-83-7

282-030-6

Achillea Millefolium Extract on siankärsämön, Achillea millefolium, Asteraceae, lehdistä ja kukista saatava uute

 

Rauhoittava aine/hilsettä vähentävä aine/ihoa virkistävä aine/puhdistava aine/ihoa piristävä aine

ACHILLEA MILLEFOLIUM OIL

 

 

8022-07-9

282-030-6

Achillea Millefolium Oil on kukkivasta siankärsämöstä, Achillea millefolium, Asteraceae, saatava öljy

 

Rauhoittava aine/hilsettä vähentävä aine/ihoa virkistävä aine/puhdistava aine/ihoa piristävä aine

ACID BLACK 1

 

 

1064-48-8

213-903-1

dinatrium-4-amino-5-hydroksi-3-(4-nitrofenyyliatso)-6-(fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti (CI 20470)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID BLACK 52

 

 

5610-64-0

227-029-3

kromi, 3-hydroksi-4-[(2-hydroksi-1-naftalenyyli)atso]-7-nitro-1-naftaleenisulfonihappo-kompleksi (CI 15711)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID BLUE 1

 

 

129-17-9

204-934-1

vety-[4-[4-(dietyyliamino)-2',4'-disulfonaattobentshydrylideeni]sykloheksa-2,5-dien-1-ylideeni]dietyyliammonium, natriumsuola (CI 42045)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID BLUE 3

 

 

3536-49-0

222-573-8

bis[vety-[4-[4-(dietyyliamino)-5'-hydroksi-2',4'-disulfonaattobentshydrylideeni]sykloheksa-2,5-dien-1-ylideeni]dietyyliammonium], kalsiumsuola (CI 42051)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID BLUE 9

 

 

3844-45-9

223-339-8

divety(etyyli)-[4-[4-[etyyli(3-sulfonaattobentsyyli)]amino]-2'-sulfonaattobentshydrylideeni]sykloheksa-2,5-dien-1-ylideeni]-(3-sulfonaattobentsyyli)ammonium, dinatriumsuola (CI 42090)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID BLUE 62

 

 

4368-56-3

224-460-9

natrium-1-amino-4-(sykloheksyyliamino)-9,10-dihydro-9,10-dioksoantraseeni-2-sulfonaatti (CI 62045)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID BLUE 74

natriumindigotiinidisulfonaatti

 

860-22-0

212-728-8

dinatrium-5,5'-(2-(1,3-dihydro-3-okso-2H-indatsol-2-ylideeni)-1,2-dihydro-3H-indol-3-oni)disulfonaatti (CI 73015)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID BROWN 13

 

 

6373-79-1

228-922-0

dinatrium-3,3'-[sulfonyylibis[(2-nitro-p-fenyleeni)imino]]bis[6-aniliinobentseenisulfonaatti] (CI 10410)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID GREEN 1

 

 

19381-50-1

243-010-2

trinatriumtris[5,6-dihydro-5-(hydroksi-imino)-6-oksonaftaleeni-2-sulfonaatto(2-)-N5,O6]ferraatti(3-) (CI 10020)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID GREEN 25

 

 

4403-90-1

224-546-6

dinatrium-2,2'-(9,10-dioksoantraseeni-1,4-diyylidi-imino)bis(5-metyylisulfonaatti) (CI 61570)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID GREEN 50

 

 

3087-16-9

221-409-2

vety[4-[4-(dimetyyliamino)-α-(2-hydroksi-3,6-disulfonaatto-1-naftyyli)bentsylideeni]sykloheksa-2,5-dien-1-ylideeni]dimetyyliammonium, mononatriumsuola (CI 44090)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID ORANGE 3

 

 

6373-74-6

228-921-5

natrium-2-aniliino-5-(2,4-dinitroaniliino)bentseenisulfonaatti (CI 10385)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID ORANGE 6

 

 

547-57-9

208-924-8

natrium-4-(2,4-dihydroksifenyyliatso)bentseenisulfonaatti (CI 14270)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID ORANGE 7

 

 

633-96-5

211-199-0

natrium-4-[(2-hydroksi-1-naftyyli)atso]bentseenisulfonaatti (CI 15510)

 

Hiuksia värjäävä aine

 

 

 

 

 

 

 

 

ACID RED 14

 

 

3567-69-9

222-657-4

dinatrium-4-hydroksi-3-[(4-sulfonaattonaftyyli)atso]naftaleenisulfonaatti (CI 14720)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID RED 14 ALUMINUM LAKE

 

 

84238-07-3

282-478-2

1-naftaleenisulfonihappo, 4-hydroksi-3[(4-sulfo-1-naftalenyyli)atso)-, aluminium-kompleksi (CI 14720:1)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID RED 18

 

 

2611-82-7

220-036-2

trinatrium-1-(1-naftyyliatso)-2-hydroksinaftaleeni-4',6,8-trisulfonaatti (CI 16255)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID RED 18 ALUMINUM LAKE

 

 

12227-64-4

235-438-3

alumiini, 7-hydroksi-8-[(4-sulfo-1-naftalenyyli)atso]-,1,3-naftaleenidisulfonihappo-kompleksi (CI 16255:1)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID RED 27

 

 

915-67-3

213-022-2

trinatrium-3-hydroksi-4-(4'-sulfonaattonaftyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti (CI 16185)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID RED 33

 

 

3567-66-6

222-656-9

dinatrium-5-amino-4-hydroksi-3-(fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti (CI 17200)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID RED 35

 

 

6441-93-6

229-231-7

dinatrium-5-(asetyyliamino)-4-hydroksi-3-[(o-tolyyli)atso]naftaleeni-2,7-disulfonaatti (CI 18065)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID RED 51

Erytrosiini

 

16423-68-0

240-474-8

dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrajodi-6-oksido-3-oksoksanten-9-yyli)bentsoaatti (CI 45430)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID RED 52

 

 

3520-42-1

222-529-8

vety-3,6-bis(dietyyliamino)-9-(2,4-disulfonaattofenyyli)ksantylium, natriumsuola (CI 45100)

 

Hiuksia värjäävä aine

 

 

 

 

 

 

 

 

ACID RED 87

 

 

17372-87-1

241-409-6

dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabromi-6-oksido-3-oksoksanten-9-yyli)bentsoaatti (CI 45380)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID RED 92

 

 

18472-87-2

242-355-6

3,4,5,6-tetrakloori-2-(1,4,5,8-tetrabromi-6-hydroksi-3-oksoksanten-9-yyli)bentsoehappo (CI 45410)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID RED 95

 

 

33239-19-9

251-419-2

dinatrium-2-(4,5-dijodi-6-oksido-3-oksoksanten-9-yyli)bentsoaatti (CI 45425)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID RED 195

 

 

 

 

kromi, 4-[(4,5-dihydro-3-metyyli-5-okso-1-fenyyli-1H-pyratsol-4-yyli)atso]-3-hydroksinaftaleeni-1-sulfonihappo-kompleksi

IV/1

Kosmetiikan väriaine

ACID VIOLET 9

 

 

6252-76-2

228-377-9

vety-9-(2-karboksylaattofenyyli)-3-(2-metyylianiliino)-6-(2-metyyli-4-sulfoaniliino)ksantylium, mononatriumsuola (CI 45190)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID VIOLET 43

 

 

4430-18-6

224-618-7

natrium-4-[(9,10-dihydro-4-hydroksi-9,10-diokso-1-antryyli)amino]tolueeni-3-sulfonaatti (CI 60730)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID YELLOW 1

 

 

846-70-8

212-690-2

dinatrium-5,7-dinitro-8-oksidonaftaleeni-2-sulfonaatti (CI 10316)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID YELLOW 3

 

 

95193-83-2

305-897-5

1H-indeeni-1,3(2H)-dioni, 2-(2-kinolinyyli)-, sulfonoitu, natriumsuolat

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID YELLOW 23

 

 

1934-21-0

217-699-5

trinatrium-5-hydroksi-1-(4-sulfofenyyli)-4-(4-sulfofenyyliatso)pyratsoli-3-karboksylaatti (CI 19140)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACID YELLOW 73 SODIUM SALT

Natriumfluoreseiini

 

518-47-8

208-253-0

dinatrium-2-(3-okso-6-oksidoksanten-9-yyli)bentsoaatti (CI 45350)

 

Hiuksia värjäävä aine

ACIDOPHILUS/VITIS VINIFERA FERMENT

 

 

 

 

Acidophilus/Vitis vinifera Ferment on tuote, joka saadaan viinirypäleiden (Vitis vinifera) fermentaatiosta acidophilus-mikro-organismin kanssa

 

Ihoa hoitava aine

ACINETOBACTER FERMENT

 

 

 

 

Acinetobacter Ferment on tuote, joka saadaan akinetobakteerin fermentaatiosta

 

Ihoa hoitava aine

ACORUS CALAMUS EXTRACT

 

 

84775-39-3

283-869-0

Acorus Calamus Extract on kalmojuuren, Acorus calamus, Araceae, juurista saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ACORUS CALAMUS ROOT POWDER

 

 

84775-39-3

283-869-0

Acorus Calamus Root Powder on kalmojuuren, Acorus calamus, Araceae, juurista saatava jauhe

 

Ihoa hoitava aine

ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLATE COPOLYMER

 

 

25085-02-3

 

2-propeenihappo, natriumsuola, polymeeri 2-propenamidin kanssa

 

Antistaattinen aine/kalvonmuodostaja

ACRYLAMIDES COPOLYMER

 

 

 

 

2-propenamidi, polymeeri 2-butenamidin ja/tai alkyylipropenamidin kanssa

 

Antistaattinen aine/kalvonmuodostaja

ACRYLAMIDES/ACRYLATES/DMAPA/METHOXY PEG METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Kalvonmuodostaja

ACRYLAMIDOPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

propenamidopropyylitrimetyyliammoniumkloridi, polymeeri propeenihapon, buteenihapon ja/tai alkyylipropenoaattien kanssa

 

Kalvonmuodostaja

ACRYLATES COPOLYMER

 

 

25133-97-5

 

2-propeenihappo, 2-metyyli-, polymeeri etyyli-2-propenoaatin ja metyyli-2-metyyli-2-propenoaatin kanssa

 

Antistaattinen aine/sideaine/kalvonmuodostaja

ACRYLATES/ACETOACETOXYETHYL METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Kalvonmuodostaja

ACRYLATES/ACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

propenamidi, polymeeri propeenihapon, buteenihapon ja/tai alkyylipropenoaattien kanssa

 

Kalvonmuodostaja

ACRYLATES/AMMONIUM METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

ammoniumbutenoaatti, polymeeri propeenihapon, buteenihapon ja/tai alkyylipropenoaattien kanssa

 

Antistaattinen aine/kalvonmuodostaja

ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER

 

 

 

 

C10-C30-alkyylipropenoaatti, polymeeri propeenihapon, buteenihapon ja/tai alkyylipropenoaattien kanssa, tuote propenyylisakkaroosieetterin tai propenyyli-2,2-dihydroksimetyyli-1,3-propaanidiolin kanssa

 

Kalvonmuodostaja

ACRYLATES/CARBAMATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Hiuksia hoitava aine/ihoa hoitava aine

ACRYLATES/CETETH-20 ITACONATE COPOLYMER

 

 

 

 

kopolymeeri, jonka osat ovat: metyleenibutaanidihapon ja α-heksadekyyli-ω-hydroksi-poly(oksi-1,2-etaanidiyylin) puoliesteri sekä yksi tai useampi akryylihapon, metakryylihapon tai niiden yksinkertaisten esterien monomeeri

 

Viskositeetinsäätäjä

ACRYLATES/CETETH-20 METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

kopolymeeri, jonka osat ovat: metakryylihapon ja α-heksadekyyli-ω-hydroksi-poly(oksi-1,2-etaanidiyylin) puoliesteri sekä yksi tai useampi akryylihapon, metakryylihapon tai niiden yksinkertaisten esterien monomeeri

 

Viskositeetinsäätäjä

ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Kalvonmuodostaja/viskositeetinsäätäjä

ACRYLATES/DIMETHICONE COPOLYMER

 

 

 

 

polydimetyylisiloksaani, kopolymeeri yhden tai useamman akryylihapon, metakryylihapon tai niiden yksinkertaisten esterien monomeerin kanssa

 

Paakkuuntumisenestoaine/sideaine/kalvonmuodostaja

ACRYLATES/DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

kopolymeeri, jonka osat ovat: metakryylihapon ja dimetyyliaminoetanolin esteri sekä yksi tai useampi akryylihapon, metakryylihapon tai niiden yksinkertaisten esterien monomeeri

 

Sideaine/kalvonmuodostaja

ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

kopolymeeri, jonka osat ovat: etyyliheksyyliakrylaatti ja yksi tai useampi akryylihapon, metakryylihapon tai niiden yksinkertaisten esterien monomeeri

 

Kalvonmuodostaja

ACRYLATES/ETHYLHEXYLACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

2-propeenihappo, 2-metyyli-, polymeeri 2-propeenihapon ja N-(2-etyyliheksyyli)-2-propenamidin kanssa

 

Kalvonmuodostaja

ACRYLATES/PVP COPOLYMER

 

 

26589-26-4

 

2-propeenihappo, 2-metyyli-, polymeeri 1-etenyyli-2-pyrrolidinonin ja etyyli-2-metyyli-2-propenoaatin kanssa

 

Antistaattinen aine/sideaine/kalvonmuodostaja

ACRYLATES/STEARETH-50 ACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Kalvonmuodostaja/viskositeetinsäätäjä

ACRYLATES/STEARETH-20 METHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

stearyylialkoholi, tuote oksiraanin kanssa, butenoaattiesteri, polymeeri propeenihapon, buteenihapon ja/tai alkyylipropenoaattien kanssa

 

Viskositeetinsäätäjä

ACRYLATES/STEARETH-20 ITACONATE COPOLYMER

 

 

 

 

kopolymeeri, jonka osat ovat: metyleenibutaanidihapon ja α-oktadekyyli-ω-hydroksipoly(oksi-1,2-etaanidiyylin) puoliesteri sekä yksi tai useampi akryylihapon, metakryylihapon tai niiden yksinkertaisten esterien monomeeri

 

Viskositeetinsäätäjä

ACRYLATES/VA COPOLYMER

 

 

25067-02-1

 

 

 

Kalvonmuodostaja/viskositeetinsäätäjä

ACRYLATES/VA CROSSPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Kalvonmuodostaja

ACRYLATES/VINYL ISODECANOATE CROSSPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Kalvonmuodostaja/emulsiota stabiloiva aine/viskositeetinsäätäjä

ACRYLIC ACID/ACRYLONITROGENS COPOLYMER

 

 

61788-40-7

 

2-propeeninitriili, homopolymeeri, hydrolysoitu

 

Kalvonmuodostaja

ACTINIDIA CHINENSIS FRUIT EXTRACT

 

 

92456-63-8

296-241-6

Actinidia Chinensis Extract on kiivin, Actinidia chinensis, Actinidiaceae, hedelmästä saatava uute

 

Pehmentävä aine/ihoa hoitava aine

ACTINIDIA CHINENSIS SEED

 

 

92456-63-8

296-241-6

Actinidia Chinensis Seed on kiivin, Actinidia chinensis, Actinidiaceae, jauhettuja siemeniä

 

Pehmentävä aine/ihoa hoitava aine

ACTINIDIA CHINENSIS SEED OIL

 

 

 

 

Actinidia Chinensis Seed Oil on kiivin, Actinidia chinensis, Actinidiaceae, siemenistä puristettava rasvaöljy

 

Pehmentävä aine/ihoa hoitava aine

ACTINIDIA CHINENSIS WATER

 

 

92456-63-8

296-241-6

Actinidia Chinensis Water on kiivin, Actinidia chinensis, Actinidiaceaeis, hedelmän tuoksuvista osista saatava vesiliuos

 

Pehmentävä aine/ihoa hoitava aine

ADANSONIA DIGITATA OIL

 

 

225233-93-2

 

Adansonia Digitata Oil on apinanleipäpuun, Adansonia digitata, Bombacaceae, lehdistä ja hedelmälihasta saatava rasvaöljy

 

Pehmentävä aine/ihoa hoitava aine

ADENOSINE

 

 

58-61-7

200-389-9

adenosiini

 

Ihoa hoitava aine

ADENOSINE CYCLIC PHOSPHATE

 

 

60-92-4

200-492-9

adenosiini, syklinen 3',5'- (vetyfosfaatti)

 

Ihoa hoitava aine

ADENOSINE PHOSPHATE

Adenosiinifosfaatti

 

61-19-8

200-500-0

adenosiinifosfaatti

 

Ihoa hoitava aine

ADENOSINE TRIPHOSPHATE

 

 

56-65-5

200-283-2

adenosiini-5'-trifosfaatti

 

Ihoa hoitava aine

ADEPS BOVIS

 

 

61789-97-7

263-099-1

tali, eläinrasva, sisältää pääasiassa C16-C18-rasvahappojen glyseridejä

II/419 (käytettävä liitteen II osan 419 mukaisia menetelmiä)

Pehmentävä aine

ADEPS SUILLUS

 

 

61789-99-9

263-100-5

sianihra, puhdistettu sian sisärasva, koostuu pääasiassa steariinista, palmitiinista ja oleiinista

 

Pehmentävä aine

ADIANTUM CAPILLUS VENERIS EXTRACT

 

 

84649-72-9

283-457-0

Adiantum Capillus-veneris Extract on venuksenhiussaniaisen, Adiantum capillus-veneris, Polypodiaceae, lehdistä saatava uute

 

Hilsettä vähentävä aine/supistava aine

ADIANTUM PEDATUM EXTRACT

 

 

165800-54-4

 

Adiantum Pedatum Extract on tarha-adiantumin, Adiantum pedatum, Polypodiaceae, lehdistä saatava uute

 

Hilsettä vähentävä aine/supistava aine

ADIPIC ACID

 

 

124-04-9

204-673-3

adipiinihappo

 

Puskuroiva aine

ADIPIC ACID/DIETHYLENE GLYCOL/GLYCERIN CROSSPOLYMER

 

 

26760-54-3

 

heksaanidihappo, polyesteri 2,2'-oksibisetanolin ja 1,2,3-propaanitriolin kanssa

 

Kalvonmuodostaja

ADIPIC ACID/DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 

 

25085-20-5

 

heksaanidihappo, polyamidi N-(2-aminoetyyli)-1,2-etaanidiamiinin kanssa

 

Kalvonmuodostaja

ADIPIC ACID/DIMETHYLAMINOHYDROXYPROPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 

 

133184-01-7

 

heksaanidihappo, polymeeri 1-(bis(2-aminoetyyli)amino)-3-(dimetyyliamino)-2-propanolin kanssa

 

Antistaattinen aine/kalvonmuodostaja

ADIPIC ACID/EPOXYPROPYL DIETHYLENETRIAMINE COPOLYMER

 

 

25212-19-5

 

heksaanidihappo, polymeeri kloorimetyylioksiraanin ja N-(2-aminoetyyli)-1,2-etaanidiamiinin kanssa

 

Antistaattinen aine/kalvonmuodostaja

ADIPIC ACID/ISOPHTHALIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMETHYLOLPROPANE COPOLYMER

 

 

25950-34-9

 

 

 

Kalvonmuodostaja

ADIPIC ACID/ISOPHTHALIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMETHYLOLPROPANE COPOLYMER

 

 

25950-34-9

 

1,3-bentseenidikarboksyylihappo, polymeeri 2,2-dimetyyli-1,3-propaanidiolin, 2-etyyli-2-(hydroksimetyyli)-1,3-propaanidiolin ja heksaanidihapon kanssa

 

Kalvonmuodostaja

ADIPIC ACID/NEOPENTYL GLYCOL/TRIMELLITIC ANHYDRIDE COPOLYMER

 

 

28407-73-0

 

heksaanidihappo, polymeeri 1,3-dihydro-1,3-diokso-5-isobentsofuraanikarboksyylihapon ja 2,2-dimetyyli-1,3-propaanidiolin kanssa

 

Kalvonmuodostaja

AEGOPODIUM PODAGRARIA EXTRACT

 

 

90320-19-7

291-043-6

Aegopodium Podagraria Extract on kukkivasta vuohenputkesta, Aegopodium podagraria, Apiaceae, saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

AESCULUS HIPPOCASTANUM BARK EXTRACT

 

 

8053-39-2

232-497-7

Aesculus Hippocastanum Bark Extract on hevoskastanjan, Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae, kuoresta saatava uute

 

Ihoa piristävä aine/supistava aine

AESCULUS HIPPOCASTANUM EXTRACT

 

 

8053-39-2

232-497-7

Aesculus Hippocastanum Extract on hevoskastanjasta, Aesculus hippocastanum, Hippocastanaceae, saatava uute

 

Ihoa piristävä aine/supistava aine

AGAR

 

agar

9002-18-0

232-658-1

agar-agar

 

Sideaine/viskositeetinsäätäjä

AGARICUS BISPORUS EXTRACT

 

 

95009-14-6

305-742-1

Agaricus Bisporus Extract on Agaricus bisporus, Agaricaceae -herkkusienen lakista ja jalasta saatava uute

 

Pehmentävä aine

AGAROSE

 

 

9012-36-6

232-731-8

agaroosi

 

Ihoa hoitava aine/viskositeetinsäätäjä

AGAVE AMERICANA EXTRACT

 

 

85186-53-4

286-037-5

Agave Americana Extract on jättiagaaven, Agave americana, Amaryllidaceae, lehdistä saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

AGAVE RIGIDA

 

 

 

 

Agave Rigida on Agave rigida, Amaryllidaceae -kasvin lehdistä saatava kasviaines

 

Ominaistiheyttä säätelevä aine

AGAVE RIGIDA EXTRACT

 

 

165800-55-5

306-786-4

Agave Rigida Extract on Agave rigida, Amaryllidaceae -kasvin lehdistä saatava uute

 

Ominaistiheyttä säätelevä aine

AGRIMONIA EUPATORIA EXTRACT

 

 

84775-40-6

283-870-6

Agrimonia Eupatoria Extract on maarianverijuuren, Agrimonia eupatoria, Rosaceae, lehdistä saatava uute

 

Ihoa hoitava aine/supistava aine/antimikrobinen aine aine

AGROPYRON REPENS EXTRACT

 

 

84649-79-6

283-459-1

Agropyron Repens Extract on juolavehnän, Agropyron repens, Gramineae, juurista saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

AHNFELTIA CONCINNA EXTRACT

 

 

223749-75-5

 

Ahnfeltia Concinna Extract on Ahnfeltia concinna, Phyllophoraceae -levästä saatava uute

 

Ihoa suojaava aine/geelinmuodostaja

AILANTHUS ALTISSIMA EXTRACT

 

 

90131-67-2

290-380-6

Ailanthus Altissima Extract on jumaltenpuun, Ailanthus altissima, Simarubaceae, kuoresta saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ALANINE

Alaniini

alaninum

56-41-7/302-72-7

200-273-8/206-126-4

alaniini

 

Antistaattinen aine

ALANINE GLUTAMATE

 

 

13187-90-1

 

glutamiinihappo, yhdiste alaniinin kanssa

 

Ihoa hoitava aine

ALANINE/HISTIDINE/LYSINE POLYPEPTIDE COPPER HCL

 

 

 

 

alaniinista, histidiinistä ja lysiinistä saatava polymeeri, kuparijohdannainen, hydrokloridi

 

Ihoa hoitava aine

ALBUMEN

 

 

9006-50-2

310-127-6

luonnossa esiintyvät aineet, munanvalkuainen

 

Kalvonmuodostaja

ALCHEMILLA VULGARIS EXTRACT

 

 

84695-94-3

283-614-3

Alchemilla Vulgaris Extract on poimulehden, Alchemilla vulgaris, Rosaceae, lehdistä ja maanpäällisistä osista saatava uute

 

Ihoa hoitava aine/puhdistava aine/supistava aine

ALCLOXA

Alkloksa

 

1317-25-5

215-262-3

alumiini, kloori[(2,5-diokso-4-imidatsolidinyyli)ureaatti]tetrahydroksidi-

 

Antimikrobinen aine aine/supistava aine

ALCOHOL

Alkoholi

alcoholum/ethanolum

64-17-5

200-578-6

etanoli

 

Liuotin

ALCOHOL DENAT.

 

 

 

 

etanoli, tulli- ja valmisteverosääntöjen mukaisesti denaturoitu

 

Liuotin

ALDIOXA

Aldioksa

 

5579-81-7

226-964-4

alumiini, [(2,5-diokso-4-imidatsolidinyyli)ureaatti]dihydroksi-

 

Antimikrobinen aine aine/supistava aine

ALEURITES MOLUCCANA EXTRACT

 

 

223747-70-4

 

Aleurites Moluccana Extract on Aleurites moluccana, Euphorbiaceae -kasvin pähkinöistä saatava uute

 

Pehmentävä aine

ALEURITES MOLUCCANA NUT OIL

 

 

8015-80-3

 

Aleurites Moluccana Nut Oil on Aleurites moluccana, Euphorbiaceae -kasvin pähkinöistä puristettava öljy

 

Ihoa hoitava aine

ALEURITIC ACID

 

 

6949-98-0

 

heksadekaanihappo, 9,10,16-trihydroksi-

 

Ihoa hoitava aine

ALGAE

 

 

 

 

 

 

Ihoa piristävä aine/ihoa virkistävä aine/rauhoittava aine/humektantti

ALGIN

Natriumalginaatti

natrii alginas

9005-38-3

 

algiinihappo, natriumsuola

 

Sideaine/viskositeetinsäätäjä

ALGINIC ACID

algiinihappo

acidum alginicum

9005-32-7

232-680-1

algiinihappo

 

Sideaine/viskositeetinsäätäjä

ALKANNA TINCTORIA EXTRACT

 

 

85251-58-7

286-469-4

Alkanna Tinctoria Extract on alkannan, Alkanna tinctoria, Boraginaceae, juurista saatava uute

 

Ihoa piristävä aine

ALLANTOIN

Allantoiini

 

97-59-6

202-592-8

urea, (2,5-diokso-4-imidatsolidinyyli)-

 

Rauhoittava aine

ALLANTOIN ACETYL METHIONINE

 

 

4207-40-3

224-126-2

N-asetyyli-DL-metioniini, yhdiste (2,5-diokso-4-imidatsolidiini)urean kanssa (1:1)

 

Antistaattinen aine/ihoa suojaava aine/rauhoittava aine

ALLANTOIN ASCORBATE

 

 

57448-83-6

260-739-1

(2,5-dioksoimidatsolidin-4-yyli)urea-L-askorbaatti

 

Antioksidantti/rauhoittava aine/ihoa suojaava aine

ALLANTOIN BIOTIN

 

 

4492-73-3

 

urea, (2,5-diokso-4-imidatsolydinyyli)-, yhdiste 2H-tieno[3,4-d]imidatsoli-4-pentaanihapon kanssa, heksahydro-2-okso-, [3as-(3a-α,4b-,6a-α)]-

 

Rauhoittava aine/rasvoittumista estävä aine/ihoa suojaava aine

ALLANTOIN CALCIUM PANTOTHENATE

 

 

4207-41-4

 

β-alaniini, N-(2,4-dihydroksi-3,3-dimetyyli-1-oksobutyyli)-, kalsiumsuola (2:1), (R)-, yhdiste 2,5-diokso-4-imidatsolydinyyliurean kanssa

 

Rauhoittava aine/ihoa suojaava aine

ALLANTOIN GALACTURONIC ACID

 

 

5119-24-4

 

urea, (2,5-diokso-4-imidatsolydinyyli)-, yhdiste galakturonihapon kanssa

 

Rauhoittava aine/ihoa suojaava aine

ALLANTOIN GLYCYRRHETINIC ACID

 

 

4572-09-2

 

olean-12-eeni-29-happo, 3-hydroksi-11-okso-, (3-β, 20-β)-, yhdiste (2,5-diokso-4-imidatsolydinyyli)urean kanssa (1:1)

 

Ihoa suojaava aine/rauhoittava aine

ALLANTOIN PABA

 

 

4207-42-5

 

urea, (2,5-diokso-4-imidatsolydinyyli)-, yhdiste 4-aminobentsoehapon kanssa (1:1)

 

Uv-säteilyä absorboiva aine

ALLANTOIN POLYGALACTURONIC ACID

 

 

29659-38-9

 

D-polygalakturonihappo, yhdiste (2,5-diokso-4-imidatsolydinyyli)-urean kanssa

 

Ihoa suojaava aine/rauhoittava aine

ALLIUM CEPA EXTRACT

 

 

8054-39-5

232-498-2

Allium Cepa Extract on sipulista, Allium cepa, Liliaceae, saatava uute

 

Hilsettä vähentävä aine

ALLIUM SATIVUM EXTRACT

 

 

8008-99-9

232-371-1

Allium Sativum Extract on valkosipulista, Allium sativum, Liliaceae, saatava uute

 

Antimikrobinen aine aine

ALLYL CAPROATE

 

 

123-68-2

204-642-4

allyyliheksanoaatti

 

Pehmentävä aine

ALLYL METHACRYLATES CROSSPOLYMER

 

 

182212-41-5

 

2-propeenihappo, 2-metyyli-, 1,2-eteenidiyyliesteri, polymeeri 2-propenyyli-2-metyyli-2-propenoaatin kanssa

 

Emulsiota stabiloiva aine/opalisoiva aine/viskositeetinsäätäjä

ALLYL STEARATE/VA COPOLYMER

 

 

56266-37-6

 

propenyylistearaatti, polymeeri etenyyliasetaatin kanssa

 

Kalvonmuodostaja

ALMOND OIL PEG-6 ESTERS

 

 

124046-50-0

 

öljyt, manteli, etoksyloidut, 6 mol EO

 

Pehmentävä aine

ALMONDAMIDE DEA

 

 

124046-18-0

 

manteliamidit, N,N-bis(2-hydroksietyyli)-

 

Pinta-aktiivinen aine

ALMONDAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE

 

 

124046-03-3

 

mantelialkyyliamidopropyylidimetyylibentsyyliammoniumkloridi

 

Antistaattinen aine

ALMONDAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

165586-98-1

 

manteliamidopropyylidimetyyliglysiini

 

Pinta-aktiivinen aine/vaahtoava aine/puhdistava aine

ALMONDAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 

 

165586-99-2

 

amidit, manteli, N-[3-(dimetyyliamino)-propyyli]-

 

Antistaattinen aine

ALMONDAMIDOPROPYLAMINE OXIDE

 

 

124046-20-4

 

amidit, manteli, N-[3-(dimetyyliamino)-propyyli]-, N-oksidi

 

Pinta-aktiivinen aine/vaahtoava aine/puhdistava aine

ALNUS FIRMIFOLIA EXTRACT

 

 

223747-71-5

 

Alnus Firmifolia Extract on Alnus firmifolia, Betulaceae -kasvin norkosta saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ALOE ARBORESCENS EXTRACT

 

 

223747-76-0

 

Aloe Arborescens Extract on rohtoaaloen, Aloe arborescens, Liliaceae, lehdistä saatava uute

 

Kosteuttava aine/rauhoittava aine

ALOE BARBADENSIS

 

 

 

 

Aloe Barbadensis on aaloen, Aloe barbadensis, Liliaceae, lehdistä saatava kasviaines

 

Pehmentävä aine

ALOE BARBADENSIS EXTRACT

 

aloes extractum

85507-69-3

287-390-8

Aloe Barbadensis Extract on aaloen, Aloe barbadensis, Liliaceae, lehdistä saatava uute

 

Pehmentävä aine

ALOE BARBADENSIS FLOWER EXTRACT

 

 

85507-69-3

287-390-8

Aloe Barbadensis Flower Extract on aaloen, Aloe barbadensis, Liliaceae, kukista saatava uute

 

Pehmentävä aine

ALOE BARBADENSIS GEL

 

 

 

 

Aloe Barbadensis Gel on aaloen, Aloe barbadensis, Liliaceae, lehdistä puristettava mehu

 

Pehmentävä aine

ALOE FEROX EXTRACT

 

 

84649-82-1

283-462-8

Aloe Ferox Extract on piikkiaaloen, Aloe ferox, Liliaceae, lehdistä saatava uute

 

Kosteuttava aine/rauhoittava aine

ALPHA DAMASCONE

 

 

23726-94-5

245-845-8

(Z)-1-(2,6,6-trimetyyli-2-sykloheksen-1-yyli)-2-buten-1-oni

 

Hajua tai makua peittävä aine

ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE

 

 

27707-45-5

 

α-D-glukoosihomopolymeeri

 

Ihoa hoitava aine

ALTHAEA OFFICINALIS

 

 

 

 

Althaea Officinalis on rohtosalkoruusun, Althaea officinalis, Malvaceaea, kuivatuista juurista saatava kasviaines

 

Pehmentävä aine

ALTHAEA OFFICINALIS EXTRACT

 

 

73049-65-7

277-254-6

Althaea Officinalis Extract on rohtosalkoruusun, Althaea officinalis, Malvaceaea, juurista saatava uute

 

Pehmentävä aine

ALTHAEA ROSEA POWDER

 

 

90045-76-4

289-940-2

Althaea Rosea Powder on salkoruusun, Althaea rosea, Malvaceae, kuivattuja, murskattuja kukkia

 

Ihoa hoitava aine/kosteuttava aine

ALUMINA

 

aluminii oxidum

1344-28-1

215-691-6

aluminiumoksidi

 

Hankaava aine/opalisoiva aine/viskositeetinsäätäjä

ALUMINUM ACETATE

Alumiiniasetaatti

 

139-12-8

205-354-1

etikkahappo, alumiinisuola (3:1)

 

Antimikrobinen aine aine

ALUMINUM BEHENATE

 

 

18990-72-2

242-726-2

aluminiumtridokosanoaatti

 

Opalisoiva aine/viskositeetinsäätäjä

ALUMINUM BENZOATE

 

 

555-32-8

209-091-3

aluminiumtribentsoaatti

 

Antimikrobinen aine aine

ALUMINUM BROMOHYDRATE

 

 

39431-98-6

254-448-9

dialuminiumbromidipentahydroksidi

 

Antiperspiroiva aine/deodoroiva aine/supistava aine

ALUMINUM BUTOXIDE

 

 

2269-22-9

218-871-2

2-butanoli, alumiinisuola

 

Stabiloiva aine

ALUMINUM CAPRYLATE

 

 

6028-57-5

227-902-9

aluminiumtrioktanoaatti

 

Emulsiota stabiloiva aine/opalisoiva aine/viskositeetinsäätäjä

ALUMINUM CAPRYLOYL HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

165800-56-6

 

hydrolysoitu kollageeni, tuote kapryylihapon kanssa, alumiinisuola

 

Antistaattinen aine/ihoa hoitava aine/hiuksia hoitava aine

ALUMINUM CHLORIDE

alumiinikloridi

 

7446-70-0

231-208-1

aluminiumkloridi

 

Antiperspiroiva aine/deodoroiva aine/supistava aine

ALUMINUM CHLOROHYDRATE

 

 

12042-91-0

234-933-1

dialuminiumkloridipentahydroksidi

 

Antiperspiroiva aine/deodoroiva aine/supistava aine

ALUMINUM CHLOROHYDREX PEG

 

 

242812-76-6

 

poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), α-hydro-ω-hydroksi-, reaktiotuotteet aluminiumkloridihydroksidin (Al2Cl(OH)5) kanssa

 

Antiperspiroiva aine/supistava aine

ALUMINUM CHLOROHYDREX PG

 

 

245090-52-2

258-309-3

1,2-propaanidioli, reaktiotuotteet aluminiumkloridihydroksidin (Al2Cl(OH)5) kanssa

 

Antiperspiroiva aine/supistava aine

ALUMINUM CITRATE

 

 

813-92-3

 

1,2,3-propaanitrikarboksyylihappo, 2-hydroksi-, alumiinisuola (1:1)

 

Antiperspiroiva aine/deodoroiva aine/supistava aine

ALUMINUM DIACETATE

alumiinisubasetaatti

 

142-03-0

205-518-2

bis(asetaatto-O)hydroksialuminium

 

Antimikrobinen aine aine

ALUMINUM DICETYL PHOSPHATE

 

 

26527-54-8

 

fosforihappo, bis(heksadekyyli)esteri, alumiinisuola

 

Emulsiota stabiloiva aine

ALUMINUM DICHLOROHYDRATE

 

 

 

233-632-2

aluminiumhydroksidikloridi (Al2(OH)4Cl2)

 

Antiperspiroiva aine/deodoroiva aine/supistava aine

ALUMINUM DICHLOROHYDRATE

 

 

10284-64-7

 

aluminiumhydroksidikloridi (Al:Cl 1:1)

 

Antiperspiroiva aine/deodoroiva aine/supistava aine

ALUMINUM DICHLOROHYDREX PEG

 

 

242812-79-9

 

poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), α-hydro-ω-hydroksi-, reaktiotuotteet aluminiumkloridihydroksidin (AlCl(OH)2) kanssa

 

Antiperspiroiva aine/supistava aine

ALUMINUM DICHLOROHYDREX PG

 

 

245090-53-3

 

1,2-propaanidioli, reaktiotuotteet aluminiumkloridihydroksidin (AlCl(OH)2) kanssa

 

Antiperspiroiva aine/supistava aine

ALUMINUM DILINOLEATE

 

 

53202-37-2

 

(Z,Z)-9,12-oktadekadieenihappo, dimeeri, alumiinisuola

 

Emulsiota stabiloiva aine/opalisoiva aine/viskositeetinsäätäjä

ALUMINUM DIMYRISTATE

 

 

56639-51-1

260-305-1

hydroksibis(myristaatto-O)aluminium

 

Emulsiota stabiloiva aine/opalisoiva aine/viskositeetinsäätäjä

ALUMINUM DISTEARATE

 

 

300-92-5

206-101-8

hydroksialuminiumdistearaatti

 

Emulsiota stabiloiva aine/opalisoiva aine/viskositeetinsäätäjä

ALUMINUM FLUORIDE

 

 

7784-18-1

232-051-1

aluminiumfluoridi

III/1,34

Suunhoitoaine/plakin muodostumista estävä aine

ALUMINUM FORMATE

 

 

7360-53-4

230-898-1

aluminiumtriformiaatti

 

Antimikrobinen aine aine

ALUMINUM GLYCINATE

dihydroksialumiiniaminoasetaatti

 

13682-92-3

237-193-8

dihydroksialuminiumglysinaatti

 

Puskuroiva aine

ALUMINUM HYDROGENATED TALLOW GLUTAMATE

 

 

 

 

L-glutamiinihappo, N-(hydrattu tali-asyyli)johdannaiset, alumiinisuolat

 

Pinta-aktiivinen aine

ALUMINUM HYDROXIDE

Alumiinihydroksidi

 

21645-51-2

244-492-7

aluminiumhydroksidi

 

Pehmentävä aine/humektantti/viskositeetinsäätäjä

ALUMINUM ISOSTEARATE

 

 

72277-75-9

 

isosteariinihappo, alumiinisuola

 

Emulsiota stabiloiva aine/opalisoiva aine/viskositeetinsäätäjä

ALUMINUM ISOSTEARATES/LAURATES/PALMITATES

 

 

 

 

isosteariinihappo, lauriinihappo, palmitiinihappo, seos, alumiinisuola

 

Emulsiota stabiloiva aine/opalisoiva aine/viskositeetinsäätäjä

ALUMINUM ISOSTEARATES/LAURATES/STEARATES

 

 

 

 

isosteariini-, lauriini-, steariinihappojen seos, alumiinisuola

 

Emulsiota stabiloiva aine/opalisoiva aine/viskositeetinsäätäjä

ALUMINUM ISOSTEARATES/MYRISTATES

 

 

 

 

isosteariinihappo, myristiinihappo, seos, alumiinisuola

 

Emulsiota stabiloiva aine/opalisoiva aine/viskositeetinsäätäjä

ALUMINUM ISOSTEARATES/PALMITATES

 

 

 

 

isosteariinihappo, palmitiinihappo, seos, alumiinisuola

 

Emulsiota stabiloiva aine/opalisoiva aine/viskositeetinsäätäjä

ALUMINUM ISOSTEARATES/STEARATES

 

 

 

 

isosteariinihappo, steariinihappo, seos, alumiinisuola

 

Emulsiota stabiloiva aine/opalisoiva aine/viskositeetinsäätäjä

ALUMINUM LACTATE

 

 

18917-91-4

242-670-9

aluminiumtrilaktaatti

 

Puskuroiva aine/supistava aine

ALUMINUM LANOLATE

 

 

85005-39-6

284-972-3

rasvahapot, lanoliini, alumiinisuolat

 

Emulgaattori/pinta-aktiivinen aine

ALUMINUM METHIONATE

 

 

52667-15-9

258-085-7

tris[[metaanidisulfonaatto(2-)]]dialuminium

 

Viskositeetinsäätäjä

ALUMINUM MYRISTATE

 

 

4040-50-0

223-728-2

tetradekaanihappo, alumiinisuola

 

Paakkuuntumisenestoaine/emulsiota stabiloiva aine

ALUMINUM MYRISTATES/PALMITATES

 

 

 

 

myristiini-, palmitiinihapot, seos, alumiinisuola

 

Emulsiota stabiloiva aine/opalisoiva aine/viskositeetinsäätäjä

ALUMINUM PCA

 

 

59792-81-3

261-931-8

tris(5-okso-L-prolinaatto-N1,O2)aluminium

 

Supistava aine

ALUMINUM PHENOLSULFONATE

 

 

1300-35-2

215-083-0

aluminiumtris(hydroksibentseenisulfonaatti)

 

Antimikrobinen aine aine/deodoroiva aine

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDRATE

Alumiiniseskvikloorihydraatti

 

11089-92-2

234-310-4

aluminiumkloridihydroksidi (Al4Cl3(OH)9)

 

Antiperspiroiva aine/deodoroiva aine/supistava aine

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDREX PEG

 

 

242812-86-8

 

poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), α-hydro-ω-hydroksi-, reaktiotuotteet aluminiumkloridihydroksidin (Al2Cl1.5(OH)4.5) kanssa

 

Antiperspiroiva aine/supistava aine

ALUMINUM SESQUICHLOROHYDREX PG

 

 

245090-60-2

 

1,2-propaanidioli, reaktiotuotteet aluminiumkloridihydroksidin (Al2Cl1.5(OH)4.5) kanssa

 

Antiperspiroiva aine/supistava aine

ALUMINUM SILICATE

 

 

1327-36-2

215-475-1

aluminiumsilikaatti (CI 77004)

 

Hankaava aine/arsorbentti/opalisoiva aine

ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE

 

 

9087-61-0

 

tärkkelys, vetyoktenyylibutaanidionaatti, alumiinisuola

 

Absorbenttiti/viskositeetinsäätäjät

ALUMINUM STEARATE

Alumiinimonostearaatti

 

7047-84-9

230-325-5

dihydroksialuminiumstearaatti

IV/1

Kosmetiikan väriaine/paakkuuntumisenestoaine

ALUMINUM STEARATES

 

 

 

 

aluminiumdistearaatti ja aluminiumtristearaatti

 

Pehmentävä aine/emulsiota stabiloiva aine/opalisoiva aine/viskositeetinsäätäjä

ALUMINUM SULFATE

Alumiinisulfaatti

aluminii sulfas

10043-01-3

233-135-0

aluminiumsulfaatti

 

Antiperspiroiva aine/deodoroiva aine

ALUMINUM TRISTEARATE

 

 

637-12-7

211-279-5

aluminiumtristearaatti

 

Pehmentävä aine/emulsiota stabiloiva aine/opalisoiva aine/viskositeetinsäätäjä

ALUMINUM UNDECYLENOYL COLLAGEN AMINO ACIDS

 

 

162260-09-5

 

kollageenit, hydrolysaatit, reaktiotuotteet undekenoyylikloridin kanssa, alumiinisuolat

 

Antistaattinen aine/ihoa hoitava aine/hiuksia hoitava aine

ALUMINUM ZIRCONIUM OCTACHLOROHYDRATE

 

 

98106-55-9

308-576-8

okta-aluminiumzirkoniumoktakloridi-ikosahydroksidi

III/1,50

Antiperspiroiva aine/deodoroiva aine/supistava aine

ALUMINUM ZIRCONIUM OCTACHLOROHYDREX GLY

 

 

174514-58-0

 

aluminiumzirkoniumoktakloorihydraatin (Al8Zr(OH)20Cl8.xH2O) ja glysiinin reaktiosta syntyvä kompleksinen reaktiotuote

III/1,50

Antiperspiroiva aine/deodoroiva aine/supistava aine

ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDRATE

 

 

98106-54-8

308-575-2

okta-aluminiumzirkoniumpentakloriditrikosahydroksidi

III/1,50

Antiperspiroiva aine/deodoroiva aine/supistava aine

ALUMINUM ZIRCONIUM PENTACHLOROHYDREX GLY

 

 

125913-22-6

 

aluminiumzirkoniumpentakloorihydraatin (Al8Zr(OH)23Cl5.xH2O) ja glysiinin reaktiosta syntyvä kompleksinen reaktiotuote

III/1,50

Antiperspiroiva aine/deodoroiva aine/supistava aine

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDRATE

 

 

98106-52-6

308-573-1

tetra-aluminiumzirkoniumtetraklorididodekahydroksidi

III/1,50

Antiperspiroiva aine/deodoroiva aine/supistava aine

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX GLY

 

 

134910-86-4

 

aluminiumzirkoniumtetrakloorihydraatin (Al8Zr(OH)12Cl4.xH2O) ja glysiinin reaktiosta syntyvät kompleksiset reaktiotuotteet

III/1,50

Antiperspiroiva aine/deodoroiva aine/supistava aine

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX PEG

 

 

246867-10-7

 

zirkonium, kloorihydroksipolyetyleeniglykoli, aluminium-kompleksit; aluminiumzirkoniumkloridihydroksidin (Al4ZrCl4(OH)12) ja polyetyleeniglykolin reaktiosta syntyvä koordinaatiokompleksi

III/1,50

Deodoroiva aine

ALUMINUM ZIRCONIUM TETRACHLOROHYDREX PG

 

 

235433-35-9

 

aluminiumzirkoniumkloridihydroksidi, Al4ZrCl4(OH)12, reaktiotuotteet propyleeniglykolin kanssa

III/1,50

Deodoroiva aine

ALUMINUM ZIRCONIUM TRICHLOROHYDRATE

 

 

98106-53-7

308-574-7

tetra-aluminiumzirkoniumtrikloriditridekahydroksidi

III/1,50

Antiperspiroiva aine/deodoroiva aine/supistava aine

ALUMINUM ZIRCONIUM TRICHLOROHYDREX GLY

 

 

134375-99-8

 

aluminiumzirkoniumtrikloorihydraatin (Al8Zr(OH)13Cl3.xH2O) ja glysiinin reaktiosta syntyvä kompleksinen reaktiotuote

III/1,50

Antiperspiroiva aine/deodoroiva aine/supistava aine

ALUMINUM/MAGNESIUM HYDROXIDE STEARATE

 

 

 

 

aluminiummagnesiumhydroksidi ja steariinihappo

 

Emulsiota stabiloiva aine

AMARANTHUS CAUDATUS EXTRACT

 

 

223747-79-3

 

Amaranthus Caudatus Extract on Amaranthus caudatus, Amaranthaceae -kasvin siemenistä saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

AMINO BISPROPYL DIMETHICONE

 

 

243842-22-0

 

 

 

Emulgaattori/hiuksia hoitava aine

AMINO BISPROPYL DIMETHICONE

 

 

 

 

 

 

Emulgaattori/hiuksia hoitava aine

4-AMINO-3-NITROPHENOL

 

 

610-81-1

210-236-8

4-amino-3-nitrofenoli

 

Hiuksia värjäävä aine

5-AMINO-4-FLUORO-2-METHYLPHENOL SULFATE

 

 

163183-01-5

 

fenoli, 5-amino-4-fluori-2-metyyli-, sulfaatti (2:1) (suola)

 

Hiuksia värjäävä aine

2-AMINOBUTANOL

 

 

96-20-8

202-488-2

2-aminobutan-1-oli

 

Puskuroiva aine

AMINOBUTYRIC ACID

 

 

56-12-2

200-258-6

4-aminovoihappo

 

Hiuksia hoitava aine

2-AMINO-6-CHLORO-4-NITROPHENOL

 

 

6358-09-4

228-762-1

2-amino-6-kloori-4-nitrofenoli

 

Hiuksia värjäävä aine

5-AMINO-6-CHLORO-O-CRESOL

 

 

84540-50-1

283-144-9

3-amino-2-kloori-6-metyylifenoli

 

Antimikrobinen aine aine/hiuksia värjäävä aine

5-AMINO-2,6-DIMETHOXY-3-HYDROXYPYRIDINE

 

 

104333-03-1

 

3-pyridinoli, 2,6-dimetoksi-5-amino-

 

Hiuksia värjäävä aine

AMINOETHANESULFINIC ACID

 

 

300-84-5

 

etaanisulfiinihappo, 2-amino-

 

Pelkistävä aine

AMINOETHYL PROPANEDIOL

 

 

115-70-8

204-101-2

2-amino-2-etyylipropaanidioli

 

Puskuroiva aine

AMINOETHYL SULFATE

 

 

926-39-6

213-135-7

2-aminoetyylivetysulfaatti

 

Pinta-aktiivinen aine

AMINOETHYLACRYLATE PHOSPHATE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

57450-97-2

 

2-propeenihappo, 2-aminoetyyliesteri, polymeeri 1,2-propaanidioli-mono-2-propenoaatin kanssa, fosfaatti (suola)

 

Antistaattinen aine/kalvonmuodostaja

2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE

 

 

83763-47-7

280-733-2

2-[(3-amino-4-metoksifenyyli)amino]etanoli

 

Hiuksia värjäävä aine

2-AMINO-4-HYDROXYETHYLAMINOANISOLE SULFATE

 

 

83763-48-8

280-734-8

(3-ammonio-4-metoksifenyyli)(2-hydroksietyyli)ammoniumsulfaatti

 

Hiuksia värjäävä aine

2-AMINO-3-HYDROXYPYRIDINE

 

 

16867-03-1

240-886-8

2-aminopyridin-3-oli

 

Hiuksia värjäävä aine

4-AMINO-2-HYDROXYTOLUENE

 

 

2835-95-2

220-618-6

5-amino-o-kresoli

 

Hiuksia värjäävä aine

4-AMINO-M-CRESOL

 

 

2835-99-6

220-621-2

4-amino-m-kresoli

 

Hiuksia värjäävä aine

6-AMINO-M-CRESOL

 

 

2835-98-5

220-620-7

6-amino-m-kresoli

 

Hiuksia värjäävä aine

AMINOMETHYL PROPANEDIOL

 

 

115-69-5

204-100-7

2-amino-2-metyylipropaani-1,3-dioli

 

Puskuroiva aine

AMINOMETHYL PROPANOL

 

 

124-68-5

204-709-8

2-amino-2-metyylipropanoli

 

Puskuroiva aine

2-AMINOMETHYL-P-AMINOPHENOL HCL

 

 

135043-64-0

 

fenoli, 2-aminometyyli-4-amino-, dihydrokloridi

 

Hiuksia värjäävä aine

4-AMINO-2-NITRODIPHENYLAMINE-2'-CARBOXYLIC ACID

 

 

117907-43-4

 

1,4-bentseenidiamiini, 2-nitro-n(1)-(2-karboksifenyyli)-

 

Hiuksia värjäävä aine

2-AMINO-3-NITROPHENOL

 

 

603-85-0

210-060-1

2-amino-3-nitrofenoli

 

Hiuksia värjäävä aine

6-AMINO-O-CRESOL

 

 

17672-22-9

 

fenoli, 6-amino-2-metyyli-

 

Hiuksia värjäävä aine

O-AMINOPHENOL SULFATE

 

 

67845-79-8

 

fenoli, 2-amino-, sulfaatti (2:1) (suola)

 

Hiuksia värjäävä aine

3-AMINOPROPANE SULFONIC ACID

 

 

3687-18-1

222-977-4

3-aminopropaani-1-sulfonihappo

 

Pinta-aktiivinen aine/hydrotyyppi

AMINOPROPYL LAURYLGLUTAMINE

 

 

221389-16-8

 

L-glutamiini, N2-(3-aminopropyyli)-N2-dodekyyli-

 

Antistaattinen aine/pinta-aktiivinen aine/hiuksia hoitava aine

AMINOTRIAZINE PENTANE CARBOXAMIDE MIPA

 

 

 

 

5-(2-amino-1,3,5-triatsin-4-yyli)pentanamidi, reaktiotuotteet 2-hydroksipropyyliamiinin kanssa

 

Ihoa hoitava aine

AMINOTRIMETHYLENE PHOSPHONIC ACID

 

 

6419-19-8

229-146-5

nitrilotrimetyleenitris(fosfonihappo)

 

Kelatoiva aine

AMMI VISNAGA EXTRACT

 

 

84695-96-5

283-61-64

Ammi Visnaga Extract on Ammi visnaga, Umbelliferae -kasvin hedelmistä ja varsista saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

AMMONIA

Ammoniakkiliuos

 

7664-41-7

231-635-3

ammoniakki, vedetön

III/1,4

Puskuroiva aine

AMMONIUM ACETATE

 

 

631-61-8

211-162-9

ammoniumasetaatti

 

Puskuroiva aine

AMMONIUM ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Antistaattinen aine/sideaine/kalvonmuodostaja/viskositeetinsäätäjä

AMMONIUM ACRYLATES/ACRYLONITROGENS COPOLYMER

 

 

 

 

2-propeeninitriili, hydrolysoitu, ammoniumsuolat

 

Kalvonmuodostaja/viskositeetinsäätäjä

AMMONIUM ALGINATE

 

 

9005-34-9

 

algiinihappo, ammoniumsuola

 

Sideaine/kalvonmuodostaja/viskositeetinsäätäjä

AMMONIUM ALUM

Ammoniumaluna

 

7784-25-0

232-055-3

aluminiumammoniumbis(sulfaatti)

 

Antiperspiroiva aine

AMMONIUM BENZOATE

 

 

1863-63-4

217-468-9

ammoniumbentsoaatti

VI/1,1

Säilöntäaine

AMMONIUM BICARBONATE

 

 

1066-33-7

213-911-5

ammoniumvetykarbonaatti

 

Puskuroiva aine

AMMONIUM BISULFITE

 

 

10192-30-0

233-469-7

ammoniumvetysulfiitti

VI/1,9

Säilöntäaine

AMMONIUM C9-10 PERFLUOROALKYLSULFONATE

 

 

 

 

C9-C10-alkaanit, perfluori-, sulfonihappo, ammoniumsuolat

 

Pinta-aktiivinen aine

AMMONIUM C12-15 ALKYL SULFATE

 

 

68815-61-2

272-385-5

rikkihappo, mono-C12-C15-alkyyliesterit, ammoniumsuolat

 

Pinta-aktiivinen aine/puhdistava aine/vaahtoava aine

AMMONIUM C12-15 PARETH SULFATE

 

 

125301-89-5

 

poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), α-sulfo-ω-hydroksi-, C12-C15-alkyylieetterit (keskimääräinen moolisuhde 1-4 mol EO)

 

Pinta-aktiivinen aine/vaahtoava aine/puhdistava aine

AMMONIUM C12-16 ALKYL SULFATE

 

 

90583-12-3

292-210-6

rikkihappo, mono-C12-C16-alkyyliesterit, ammoniumsuolat

 

Pinta-aktiivinen aine/puhdistava aine/vaahtoava aine

AMMONIUM CAPRYLETH SULFATE

 

 

52286-18-7

 

poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), α-sulfo-ω-(oktyylioksi)-, ammoniumsuola (keskimääräinen moolisuhde 1-4 mol EO)

 

Pinta-aktiivinen aine/vaahtoava aine/puhdistava aine

AMMONIUM CAPRYLETH-3 SULFATE

 

 

52286-18-7

 

poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), α-sulfo-ω-(oktyylioksi)-, ammoniumsuola (keskimääräinen moolisuhde 3 mol EO)

 

Pinta-aktiivinen aine/puhdistava aine/vaahtoava aine

AMMONIUM CARBAMATE

 

 

1111-78-0

214-185-2

karbamiinihappo, ammoniumsuola

 

Puskuroiva aine

AMMONIUM CARBONATE

 

ammonii carbonas

10361-29-2

233-786-0

ammoniumkarbonaatti

 

Puskuroiva aine

AMMONIUM CASEINATE

 

 

9005-42-9

 

kaseiini, ammoniumsuola

 

Antistaattinen aine

AMMONIUM CHLORIDE

ammoniumkloridi

ammonii chloridum

12125-02-9

235-186-4

ammoniumkloridi

 

Puskuroiva aine/viskositeetinsäätäjä

AMMONIUM COCOMONOGLYCERIDE SULFATE

 

 

61789-03-5

 

glyseridit, kookos, mono-, sulfatoidut, ammoniumsuolat

 

Pinta-aktiivinen aine/puhdistava aine/vaahtoava aine

AMMONIUM COCO-SULFATE

 

 

90989-98-3

292-758-6

rikkihappo, kookosalkyylimonoesteri, ammoniumsuola

 

Pinta-aktiivinen aine/vaahtoava aine/puhdistava aine

AMMONIUM COCOYL ISETHIONATE

 

 

223705-57-5

 

rasvahapot, kookos, 2-sulfoetyyliesterit, ammoniumsuolat

 

Pinta-aktiivinen aine/puhdistava aine

AMMONIUM COCOYL SARCOSINATE

 

 

223705-35-9

 

glysiini, N-metyyli-, N-kookosasyyli-, ammoniumsuolat

 

Pinta-aktiivinen aine/vaahtoava aine/puhdistava aine

AMMONIUM CUMENESULFONATE

 

 

37475-88-0

253-519-1

ammoniumkumeenisulfonaatti

 

Pinta-aktiivinen aine/hydrotyyppi

AMMONIUM DIMETHICONE COPOLYOL SULFATE

 

 

130381-11-2

 

dimetyylisiloksaani, polymeeri, mono((15-hydroksi-1,3-dimetyyli-1-(3-(2-(2-(2-(sulfoksi)etoksi)etoksi)etoksi)propyyli)-3-((trimetyylisilyyli)oksi)-2,7,10,13-tetraoksa-1,3-disilaanipentadek-1-yyli)oksi)-päätteiset, ammoniumsuolat

 

Pinta-aktiivinen aine/hiuksia hoitava aine/ihoa hoitava aine

AMMONIUM DODECYLBENZENESULFONATE

 

 

1331-61-9

215-559-8

ammoniumdodekyylibentseenisulfonaatti

 

Pinta-aktiivinen aine/vaahtoava aine/puhdistava aine

AMMONIUM FLUORIDE

 

 

12125-01-8

235-185-9

ammoniumfluoridi

III/1,33

Suunhoitoaine/plakin muodostumista estävä aine

AMMONIUM FLUOROSILICATE

 

 

16919-19-0

240-968-3

ammoniumheksafluorisilikaatti

III/1,42

Suunhoitoaine/plakin muodostumista estävä aine

AMMONIUM GLYCOLATE

 

 

35249-89-9

 

etikkahappo, hydroksi-, monoammoniumsuola

 

Puskuroiva aine

AMMONIUM GLYCYRRHIZATE

 

 

53956-04-0

258-887-7

ammoniumglysyyriritsaatti

 

Ihoa hoitava aine

AMMONIUM HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

222400-34-2

 

kollageeni, hydrolysaatit, ammoniumsuolat

 

Antistaattinen aine/ihoa hoitava aine/hiuksia hoitava aine

AMMONIUM HYDROXIDE

 

 

1336-21-6

215-647-6

ammoniumhydroksidi

 

Puskuroiva aine/denaturointiaine

AMMONIUM IODIDE

 

 

12027-06-4

234-717-7

ammoniumjodidi

 

Antimikrobinen aine aine

AMMONIUM ISOSTEARATE

 

 

191880-49-6

 

iso-oktadekaanihappo, ammoniumsuola

 

Emulgaattori/pinta-aktiivinen aine

AMMONIUM LACTATE

 

 

515-98-0

208-214-8

propaanihappo, 2-hydroksi-, ammoniumsuola

 

Puskuroiva aine

AMMONIUM LAURETH SULFATE

 

 

32612-48-9

 

dodekan-1-oli, etoksyloitu, sulfaatit, ammoniumsuolat, 1-4 mol EO (keskimääräinen moolisuhde)

 

Pinta-aktiivinen aine/vaahtoava aine/puhdistava aine

AMMONIUM LAURETH-5 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

dodekan-1-oli, etoksyloitu, sulfaatit, ammoniumsuolat, 5 mol EO (keskimääräinen moolisuhde)

 

Pinta-aktiivinen aine/vaahtoava aine/puhdistava aine

AMMONIUM LAURETH-6 CARBOXYLATE

 

 

41051-94-9

 

poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), α-(karboksimetyyli)-ω-(dodekyylioksi)-, ammoniumsuola (keskimääräinen moolisuhde 5 mol EO)

 

Pinta-aktiivinen aine/puhdistava aine

AMMONIUM LAURETH-7 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

dodekan-1-oli, etoksyloitu, sulfaatit, ammoniumsuolat, 7 mol EO (keskimääräinen moolisuhde)

 

Pinta-aktiivinen aine/vaahtoava aine/puhdistava aine

AMMONIUM LAURETH-8 CARBOXYLATE

 

 

41051-94-9

 

poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), α-(karboksimetyyli)-ω-(dodekyylioksi)-, ammoniumsuola (keskimääräinen moolisuhde 7 mol EO)

 

Pinta-aktiivinen aine/puhdistava aine

AMMONIUM LAURETH-9 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

dodekan-1-oli, etoksyloitu, sulfaatit, ammoniumsuolat, 9 mol EO (keskimääräinen moolisuhde)

 

Pinta-aktiivinen aine/vaahtoava aine/puhdistava aine

AMMONIUM LAURETH-12 SULFATE

 

 

32612-48-9

 

dodekan-1-oli, etoksyloitu, sulfaatit, ammoniumsuolat, 12 mol EO (keskimääräinen moolisuhde)

 

Pinta-aktiivinen aine/puhdistava aine/vaahtoava aine

AMMONIUM LAUROYL SARCOSINATE

 

 

68003-46-3

268-130-2

ammonium-N-metyyli-N-(1-oksododekyyli)glysinaatti

 

Antistaattinen aine/pinta-aktiivinen aine/vaahtoava aine/puhdistava aine

AMMONIUM LAURYL SULFATE

 

 

2235-54-3

218-793-9

ammoniumdodekyylisulfaatti

 

Pinta-aktiivinen aine/puhdistava aine/vaahtoava aine

AMMONIUM LAURYL SULFOSUCCINATE

 

 

221391-03-3

 

butaanidihappo, sulfo-, 1-dodekyyliesteri, monoammoniumsuola

 

Pinta-aktiivinen aine/puhdistava aine/vaahtoava aine

AMMONIUM MONOFLUOROPHOSPHATE

 

 

20859-38-5

 

fosforifluorihappo, monoammoniumsuola

III/1,26

Suunhoitoaine/plakin muodostumista estävä aine

AMMONIUM MYRETH SULFATE

 

 

27731-61-9

 

poly(oksi-1,2-etaanidiyyli), α-sulfo-ω-(tetradekyylioksi)-, ammoniumsuola

 

Pinta-aktiivinen aine/vaahtoava aine/puhdistava aine

AMMONIUM MYRISTYL SULFATE

 

 

52304-21-9

257-834-5

ammoniumtetradekyylisulfaatti

 

Pinta-aktiivinen aine/vaahtoava aine/puhdistava aine

AMMONIUM NONOXYNOL-4 SULFATE

 

 

31691-97-1

 

4-nonyylifenoli, etoksyloitu, sulfaatit, ammoniumsuolat, 4 mol EO (keskimääräinen moolisuhde)

 

Emulgaattori/pinta-aktiivinen aine/puhdistava aine/vaahtoava aine

AMMONIUM NONOXYNOL-30 SULFATE

 

 

31691-97-1

 

4-nonyylifenoli, etoksyloitu, sulfaatit, ammoniumsuolat, 30 mol EO (keskimääräinen moolisuhde)

 

Pinta-aktiivinen aine/vaahtoava aine/puhdistava aine

AMMONIUM OLEATE

 

 

544-60-5

208-873-1

ammoniumoleaatti

 

Emulgaattori/pinta-aktiivinen aine/puhdistava aine

AMMONIUM PALM KERNEL SULFATE

 

 

223705-48-4

 

alkoholit, palmunydinöljy, monoesteri rikkihapon kanssa, ammoniumsuola

 

Pinta-aktiivinen aine/puhdistava aine/vaahtoava aine

AMMONIUM PERSULFATE

 

 

7727-54-0

231-786-5

diammoniumperoksodisulfaatti

 

Valkaiseva aine

AMMONIUM PHENOLSULFONATE

 

 

61886-53-1

263-293-6

ammoniumhydroksibentseenisulfonaatti

 

Antimikrobinen aine aine/deodoroiva aine

AMMONIUM PHOSPHATE

 

 

7722-76-1

231-764-5

ammoniumdivetyortofosfaatti

 

Suunhoitoaine/puskuroiva aine

AMMONIUM POLYACRYLATE

 

 

9003-03-6

 

2-propeenihappo, homopolymeeri, ammoniumsuola

 

Pinta-aktiivinen aine/stabiloiva aine

AMMONIUM POLYACRYLDIMETHYLTAURAMIDE

 

 

62152-14-1

 

1-propaanisulfonihappo, 2-metyyli-2-[(1-okso-2-propenyyli)amino]-, monoammoniumsuola, homopolymeeri

 

Emulsiota stabiloiva aine/viskositeetinsäätäjä

AMMONIUM PROPIONATE

 

 

17496-08-1

241-503-7

ammoniumpropionaatti

VI/1,2

Säilöntäaine

AMMONIUM STEARATE

 

 

1002-89-7

213-695-2

ammoniumstearaatti

 

Emulgaattori/pinta-aktiivinen aine/puhdistava aine

AMMONIUM STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Opalisoiva aine

AMMONIUM SULFATE

 

 

7783-20-2

231-984-1

ammoniumsulfaatti

 

Pelkistävä aine/viskositeetinsäätäjä

AMMONIUM SULFITE

 

 

10196-04-0

233-484-9

ammoniumsulfiitti

VI/1,9

Säilöntäaine

AMMONIUM TALLATE

 

 

68132-50-3

268-643-1

rasvahapot, mäntyöljy, ammoniumsuolat

 

Emulgaattori/pinta-aktiivinen aine

AMMONIUM THIOGLYCOLATE

 

 

5421-46-5

226-540-9

ammoniummerkaptoasetaatti

III/1,2a

Ihokarvoja poistava aine/pelkistävä aine

AMMONIUM THIOLACTATE

 

 

13419-67-5

236-526-4

ammonium-2-merkaptopropionaatti

 

Ihokarvoja poistava aine/pelkistävä aine

AMMONIUM VA/ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Antistaattinen aine/sideaine/kalvonmuodostaja

AMMONIUM XYLENESULFONATE

 

 

26447-10-9

247-710-9

ammoniumksyleenisulfonaatti

 

Pinta-aktiivinen aine/viskositeetinsäätäjä/hydrotyyppi

AMNIOTIC FLUID

 

 

 

 

luonnossa esiintyvät aineet, nautaeläinten lapsivesi

 

Kosteuttava aine/ihoa hoitava aine

AMODIMETHICONE

 

 

71750-80-6

 

dimetyylisiloksaani, polymeeri, (((3-((2-aminoetyyli)amino)propyyli)-dimetoksisilyyli)oksi)-päätteiset

 

Antistaattinen aine/hiuksia hoitava aine

AMODIMETHICONE HYDROXYSTEARATE

 

 

 

 

3-(2-aminoetyyliamino)propyylisiloksaani, polymeeri dimetyylisiloksaanin kanssa, 12-hydroksioktadekanoaatit

 

Hiuksia hoitava aine

AMODIMETHICONE/DIMETHICONE COPOLYOL

 

 

 

 

3-(2-aminoetyyliamino)propyylisiloksaani, polymeeri dimetyylisiloksaanin kanssa, etoksyloitu, propoksyloitu

 

Antistaattinen aine/pehmentävä aine

AMOMUM AROMATICUM EXTRACT

 

 

91745-62-9

294-734-0

Amomum Aromaticum Extract on Amomum aromaticum, Zingiberaceae -kasvin kuivatusta hedelmästä saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

AMP-ACRYLATES COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Kalvonmuodostaja

AMP-ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Kalvonmuodostaja

AMP-ACRYLATES/DIMETHYLAMINOETHYLMETHACRYLATE COPOLYMER

 

 

 

 

dimetyyliaminoetyylimetakrylaatin ja akryylihapon, metakryylihapon tai niiden yksinkertaisten esterien monomeerin 2-metyyli-2-amino-1-propanolisuolan kopolymeeri

 

Kalvonmuodostaja/hiuksia kiinnittävä aine

AMPD-ACRYLATES/DIACETONEACRYLAMIDE COPOLYMER

 

 

 

 

 

 

Kalvonmuodostaja

AMPD-ISOSTEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

169590-82-3

 

kollageeni, hydrolysaatit, isostearoyyli, yhdisteet 2-amino-2-metyyli-1,3-propaanidiolin kanssa

 

Emulgaattori

AMPD-ROSIN HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

169590-84-5

 

kollageenit, hydrolysaatit, hartsiasyyli, yhdisteet 2-amino-2-metyyli-1,3-propaanidiolin kanssa

 

Emulgaattori

AMP-ISOSTEAROYL GELATIN/KERATIN AMINO ACIDS/LYSINE HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE

 

 

156715-41-2

 

gelatiinit, polymeerit keratiinihydrolysaattien ja L-lysiinin kanssa, hydroksi-N,N,N-trimetyyli-1-propanamiiniumkloridi-kvaternoidut, reaktiotuotteet isostearoyylikloridin kanssa, yhdisteet 2-amino-2-metyyli-1-propanolin kanssa

 

Pinta-aktiivinen aine/ihoa hoitava aine/hiuksia hoitava aine

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED COLLAGEN

 

 

222400-36-4

 

kollageeni, hydrolysaatit, isostearoyyli, yhdisteet 2-amino-2-metyyli-1-propanolin kanssa

 

Antistaattinen aine/pehmentävä aine/pinta-aktiivinen aine/hiuksia hoitava aine/ihoa hoitava aine

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED SOY PROTEIN

 

 

156715-45-6

 

proteiinihydrolysaatit, soija, reaktiotuotteet isostearoyylikloridin kanssa, yhdisteet 2-amino-2-metyyli-1-propanolin kanssa

 

Emulgaattori/ihoa hoitava aine/hiuksia hoitava aine

AMP-ISOSTEAROYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN

 

 

222400-35-3

 

proteiinihydrolysaatit, vehnä, isostearoyyli-, yhdisteet 2-amino-2-metyyli-1-propanolin kanssa

 

Emulgaattori/hiuksia hoitava aine/ihoa hoitava aine

AMYL ACETATE

 

 

628-63-7

211-047-3

pentyyliasetaatti

 

Liuotin

AMYL BENZOATE

 

 

2049-96-9

218-077-6

pentyylibentsoaatti

 

Liuotin/hajua tai makua peittävä aine

AMYL CINNAMAL

 

 

122-40-7

204-541-5

2-bentsylideeniheptanaali

 

Hajua tai makua peittävä aine

AMYL SALICYLATE

 

 

2050-08-0

218-080-2

pentyylisalisylaatti

 

Ihoa hoitava aine

AMYLASE

 

 

9000-92-4

232-567-7

amylaasi

 

Ihoa hoitava aine

AMYLODEXTRIN

 

 

9005-84-9

232-686-4

amylodekstriini

 

Absorbenttiti

AMYLOGLUCOSIDASE

 

 

9032-08-0

232-877-2

amylaasi, gluko-

 

Ihoa hoitava aine

AMYLOPECTIN

 

 

9037-22-3

232-911-6

amylopektiini

 

Viskositeetinsäätäjä

AMYRIS BALSAMIFERA OIL

 

 

8015-65-4

 

Amyris Balsamifera Oil on Amyris balsamifera, Rutaceae -kasvin kuoresta tislattava haihtuva öljy

 

Ihoa piristävä aine

ANACARDIUM OCCIDENTALE EXTRACT

 

 

89958-30-5

289-654-8

Anacardium Occidentale Extract on munuaispuun, Anacardium occidentale, Anacardiaceae, siemenistä tai hedelmästä saatava uute

 

Pehmentävä aine

ANACARDIUM OCCIDENTALE NUT OIL

 

 

8007-24-7

 

Anacardium Occidentale Nut Oil on munuaispuun, Anacardium occidentale, Anacardiaceae, siemenistä saatava rasvaöljy

 

Pehmentävä aine

ANACYCLUS PYRETHRUM EXTRACT

 

 

84787-64-4

284-105-9

Anacyclus Pyrethrum Extract on bertramjuuren, Anacyclus pyrethrum, Compositae, juurista saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ANANAS SATIVUS EXTRACT

 

 

68917-26-0

272-839-2

Ananas Sativus Extract on ananaksen, Ananas comosus, Bromeliaceae, hedelmästä saatava uute

 

Ihoa virkistävä aine/virksitysaine/kosteuttava aine

ANCHUSA OFFICINALIS EXTRACT

 

 

90320-53-9

291-080-8

Anchusa Officinalis Extract on rohtorastin, Anchusa officinalis, Boraginaceae, hedelmistä, lehdistä, juurista ja varsista saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ANETHOLE

 

 

104-46-1

203-205-5

bentseeni, 1-metoksi-4-(1-propenyyli)-

 

Denaturointiaine

ANGELICA ACUTILOBA EXTRACT

 

 

164288-49-7

 

Angelica Acutiloba Extract on Angelica acutiloba, Umbelliferae -kasvin juurista saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ANGELICA ACUTILOBA WATER

 

 

164288-49-7

 

Angelica Acutiloba Water on Angelica acutiloba, Umbelliferae -kasvin kukkien tai juurien tuoksuvista osista saatava vesiliuos

 

Ihoa hoitava aine

ANGELICA ARCHANGELICA EXTRACT

 

 

84775-41-7

283-871-1

Angelica Archangelica Extract on väinönputken, Angelica archangelica, Umbelliferae, juurista saatava uute

 

Ihoa piristävä aine

ANGELICA DAHURICA EXTRACT

 

 

223747-83-9

 

Angelica Dahurica Extract on Angelica dahurica, Umbelliferae -kasvin juurista saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ANGELICA KEISKEI EXTRACT

 

 

 

 

Angelica Keiskei Extract on Angelica keiskei, Apiaceae -kasvin lehdistä ja varsista saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ANGELICA POLYMORPHA SINENSIS EXTRACT

 

 

 

 

Angelica Polymorpha Sinensis Extract on kiinanväinönputken, Angelica polymorpha sinensis, Umbelliferae, kuivatuista juurista saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ANIBA ROSAEODORA EXTRACT

 

 

83863-32-5

281-093-7

Aniba Rosaedora Extract on ruusupuun, Aniba rosaeodora, Lauraceae, puusta saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ANIBA ROSAEODORA OIL

 

 

8015-77-8

 

Aniba Rosaeodora Oil on ruusupuun, Aniba rosaeodora, Lauraceae, puusta saatava haihtuva öljy

 

Ihoa piristävä aine

ANIGOZANTHOS FLAVIDUS FLOWER EXTRACT

 

 

223749-17-5

 

Anigozanthos Flavidus Flower Extract on kengurunkäpälien, Anigozanthos flavidus, Haemodoraceae, kukista ja lehdistä saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ANONA CHERIMOLIA EXTRACT

 

 

98653-82-8

308-813-5

Anona Cherimolia Extract on kirimoijan, Annona cherimolia, Annonaceae, hedelmästä saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ANONA MURICATA EXTRACT

 

 

93165-81-2

296-969-4

Anona Muricata Extract on Anona muricata, Anonaceae -kasvin hedelmästä saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ANTHEMIS NOBILIS EXTRACT

 

chamomillae romanae flos

84649-86-5

283-467-5

Anthemis Nobilis Extract on jalosauramon, Anthemis nobilis, Compositae, kukista saatava uute

 

Ihoa piristävä aine/ihoa hoitava aine

ANTHEMIS NOBILIS OIL

 

 

8015-92-7

 

Anthemis Nobilis Oil on jalosauramon, Anthemis nobilis, Compositae, kuivatuista kukinnoista tislattava haihtuva öljy

 

Ihoa piristävä aine/ihoa hoitava aine

ANTHOCYANINS

 

 

 

 

 

IV/1

Kosmetiikan väriaine

ANTHRISCUS CEREFOLIUM EXTRACT

 

 

85085-20-7

285-352-5

Anthriscus Cerefolium Extract on kirvelistä, Anthriscus cerefolium, Umbelliferae, saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ANTHRISCUS SYLVESTRIS EXTRACT

 

 

23749-19-7

 

Anthriscus Sylvestris Extract on koiranputkesta, Anthriscus sylvestris, Umbelliferae, saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ANTHYLLIS VULNERARIA EXTRACT

 

 

89957-45-9

289-563-3

Anthyllis Vulneraria Extract on masmalon, Anthyllis vulneraria, Leguminosae, kukista saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

AORTA EXTRACT

 

 

225234-42-4

 

Aorta Extract on eläinten aortasta saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

APIUM GRAVEOLENS EXTRACT

 

 

89997-35-3

289-668-4

Apium Graveolens Extract on lehtisellerin, Apium graveolens, Umbelliferae, yrtistä, juurista ja siemenistä saatava uute

 

Ihoa piristävä aine

APRICOT KERNEL OIL PEG-6 ESTERS

 

 

69071-70-1

 

rasvat ja glyseridiöljyt, aprikoosinsiemen, etoksyloidut, 6 mol EO (keskimääräinen moolisuhde)

 

Pehmentävä aine/emulgaattori/pinta-aktiivinen aine

APRICOTAMIDE DEA

 

 

185123-36-8

 

amidit, aprikoosinsiemenöljy, N,N-bis(2-hydroksietyyli)-

III/1,60

Pinta-aktiivinen aine/viskositeetinsäätäjä/vaahdonvahvistaja

APRICOTAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

133934-08-4

 

1-propanamiinium, N-(karboksimetyyli)-N,N-dimetyyli-3-[(1-oksoaprikoosi)amino]-, hydroksidi, sisäinen suola

 

Pinta-aktiivinen aine/puhdistava aine/vaahdonvahvistaja

APRICOTAMIDOPROPYL ETHYLDIMONIUM ETHOSULFATE

 

 

115340-78-8

 

1-propanamiinium, 3-amino-N-etyyli-N,N-dimetyyli-, N-aprikoosiöljyasyylijohdannaiset, etyylisulfaatit

 

Antistaattinen aine/hiuksia hoitava aine

AQUA

Vesi

aqua

7732-18-5

231-791-2

vesi

 

Liuotin

ARACHIDETH-20

 

 

26636-39-5

 

eikosanoli, etoksyloitu, 20 mol EO (keskimääräinen moolisuhde)

 

Pinta-aktiivinen aine

ARACHIDIC ACID

 

 

506-30-9

208-031-3

ikosaanihappo

 

Emulgaattori

ARACHIDONIC ACID

 

 

506-32-1

208-033-4

ikosa-5,8,11,14-tetraeenihappo

 

Pehmentävä aine

ARACHIDYL ALCOHOL

 

 

629-96-9

211-119-4

ikosan-1-oli

 

Pehmentävä aine

ARACHIDYL BEHENATE

 

 

42233-14-7

255-728-3

ikosyylidokosanoaatti

 

Pehmentävä aine

ARACHIDYL GLYCOL

 

 

39825-93-9

254-647-0

ikosaani-1,2-dioli

 

Humektantti

ARACHIDYL GLYCOL ISOSTEARATE

 

 

172399-14-3

 

1,2-eikosaanidioli, 1-isostearoyyli-

 

Pehmentävä aine

ARACHIDYL PROPIONATE

 

 

65591-14-2

265-839-9

ikosanyylipropionaatti

 

Pehmentävä aine

ARACHIS HYPOGAEA FLOUR

 

 

 

 

Arachis Hypogaea Flour on maapähkinöistä, Arachis hypogaea, Leguminosae, jauhamalla saatava jauhe

 

Hankaava aine/viskositeetinsäätäjä

ARACHIS HYPOGAEA OIL

Maapähkinäöljy

arachidis oleum

8002-03-7

232-296-4

Arachis Hypogaea Oil on yhden tai useamman viljellyn maapähkinälajin, Arachis hypogaea, Leguminosae siemenytimestä saatava jalostettu rasvaöljy

 

Pehmentävä aine/liuotin

ARALIA NUDICAULIS EXTRACT

 

 

223749-20-0

 

Aralia Nudicaulis Extract on sarsaparillan, Aralia nudicaulis, Araliaceae, juurista saatava uute

 

Ihoa piristävä aine

ARBUTIN

 

 

497-76-7

207-850-3

4-hydroksifenyyli-β-D-glukopyranosidi

 

Antioksidantti/ihoa hoitava aine

ARBUTUS UNEDO EXTRACT

 

 

84012-12-4

281-657-2

Arbutus Unedo Extract on lännenmansikkapuun, Arbutus unedo, Ericaceae, lehdistä saatava uute

 

Ihoa piristävä aine

ARCTIUM LAPPA EXTRACT

 

 

84012-13-5

281-658-8

Arctium Lappa Extract on takiaisen, Arctium lappa, Compositae, juurista saatava uute

 

Rauhoittava aine/rasvoittumista estävä aine/ihoa hoitava aine/supistava aine/ihoa piristävä aine

ARCTIUM LAPPA SEED OIL

 

 

 

 

Arctium Lappa Seed Oil on takiaisen, Arctium lappa, Compositae, siemenistä puristettava rasvaöljy

 

Pehmentävä aine

ARCTIUM MAJUS EXTRACT

 

 

84649-87-6

283-468-0

Arctium Majus Extract on takiaisen, Arctium majus, Compositae, juurista saatava uute

 

Puhdistava aine/hiuksia hoitava aine/hilsettä vähentävä aine/ihoa hoitava aine/supistava aine

ARCTIUM MINUS EXTRACT

 

 

84649-88-7

283-469-6

Arctium Minus Extract on pikkutakiaisen, Arctium minus, Compositae, juurista saatava uute

 

Puhdistava aine/hiuksia hoitava aine/hilsettä vähentävä aine/ihoa hoitava aine/supistava aine

ARCTOSTAPHYLOS UVA URSI EXTRACT

 

 

84776-10-3

283-934-3

Arctostaphylos Uva-ursi Extract on sianpuolukan, Arctostaphylos uva-ursi, Ericaceae, lehdistä saatava uute

 

Supistava aine/valkaiseva aine

ARGANIA SPINOSA OIL

 

 

223747-87-3

 

Argania Spinosa Oil on Argania spinosa, Sapotaceae -kasvin siemenistä puristettava rasvaöljy

 

Ihoa hoitava aine

ARGEMONE MEXICANA OIL

 

 

225233-94-3

 

Argemone Mexicana Oil on piikkiunikon, Argemone mexicana, Papaveraceae, siemenistä puristettava rasvaöljy

 

Hiuksia hoitava aine/ihoa hoitava aine/pehmentävä aine

ARGILLA

 

 

12199-37-0

235-374-6

luonnossa esiintyvät aineet, smektiittiryhmän mineraalit

 

Hankaava aine/ominaistiheyttä säätelevä aine/humektantti

ARGININE

Arginiini

 

74-79-3

200-811-1

L-arginiini

 

Antistaattinen aine

ARGININE ASPARTATE

 

 

7675-83-4

231-656-8

L-asparagiinihappo, yhdiste L-arginiinin kanssa (1:1)

 

Ihoa hoitava aine/hiuksia hoitava aine

ARGININE COCOATE

 

 

90170-81-3

290-518-5

L-arginiini, N2-kookosasyylijohdannaiset

 

Ihoa hoitava aine

ARGININE GLUTAMATE

Arginiiniglutamaatti

 

4320-30-3

224-350-0

L-arginiini-L-glutamaatti (1:1)

 

Ihoa hoitava aine/hiuksia hoitava aine

ARGININE HCL

 

 

1119-34-2

214-275-1

L-arginiinihydrokloridi

 

Ihoa hoitava aine

ARGININE HEXYLDECYL PHOSPHATE

 

 

111129-35-2

 

L-arginiini, yhdiste 2-heksyylidekyylidivetyfosfaatin kanssa (1:1)

 

Pehmentävä aine

ARGININE PCA

 

 

56265-06-6

260-081-5

5-okso-L-proliini, yhdiste L-arginiinin kanssa (1:1)

 

Humektantti

ARGININE/LYSINE POLYPEPTIDE

 

 

31014-78-5

 

L-arginiini, polymeeri L-lysiinin kanssa

 

Ihoa hoitava aine

ARMERIA MARITIMA EXTRACT

 

 

223747-89-5

 

Armeria Maritima Extract on rantalaukkaneilikan, Armeria maritima, Plumbaginaceae, maanpäällisistä osista saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ARNICA MONTANA

 

 

 

 

Arnica Montana on etelänarnikin, Arnica montana, Compositae, kuivatuista kukista, juurista tai juurakoista saatava kasviaines

 

Ihoa piristävä aine/pehmentävä aine/hilsettä vähentävä aine/antimikrobinen aine aine

ARNICA MONTANA EXTRACT

 

 

68990-11-4

273-579-2

Arnica Montana Extract on etelänarnikin, Arnica montana, Compositae, kuivatuista kukinnoista saatava uute

 

Ihoa piristävä aine/pehmentävä aine/hilsettä vähentävä aine/antimikrobinen aine aine

AROMA

 

 

 

 

aromit tai aromaattisten aineiden yhdistelmät ja niiden ainesosat

 

 

ARTEMIA EXTRACT

 

 

225234-40-2

 

Artemia Extract on suolavesiäyriäisistä (Artemia salina) saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ARTEMISIA ABROTANUM EXTRACT

 

 

89957-58-4

289-576-4

Artemisia Abrotanum Extract on aaprottimarunan, Artemisia abrotanum, Compositae, lehdistä ja maanpäällisistä osista saatava uute

 

Kosteuttava aine

ARTEMISIA ABSINTHIUM EXTRACT

 

 

84929-19-1

284-503-2

Artemisia Absinthium Extract on kukkivasta koiruohosta, Artemisia absinthium, Compositae, saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ARTEMISIA CAPILLARIS EXTRACT

 

 

223747-93-1

 

Artemisia Capillaris Extract on Artemisia capillaris, Compositae -kasvin kukista saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ARTEMISIA DRACUNCULUS EXTRACT

 

 

90131-45-6

290-356-5

Artemisia Dracunculus Extract on rakuunan, Artemisia dracunculus, Asteraceae, juurista saatava uute

 

Ihoa piristävä aine

ARTEMISIA PRINCEPS EXTRACT

 

 

223747-95-3

 

Artemisia Princeps Extract on Artemisia princeps, Compositae -kasvin kuivatuista lehdistä saatava uute

 

Ihoa hoitava aine/ihoa piristävä aine

ARTEMISIA PRINCEPS WATER

 

 

223747-95-3

 

Artemisia Princeps Water on Artemisia princeps, Compositae -kasvin lehtien tuoksuvista osista saatava vesiliuos

 

Ihoa hoitava aine

ARTEMISIA VULGARIS EXTRACT

 

 

84775-45-1

283-874-8

Artemisia Vulgaris Extract on koko pujosta, Artemisia vulgaris, Compositae, saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ASARUM SIEBOLDI EXTRACT

 

 

223748-00-3

 

Asarum Sieboldi Extract on Asarum sieboldi, Aristolochiaceae -kasvin juurista saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ASCOPHYLLUM NODOSUM EXTRACT

 

 

84775-78-0

283-907-6

Ascophyllum Nodosum Extract on Ascophyllum nodosum, Fucaceae -levästä saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ASCORBIC ACID

askorbiinihappo

acidum ascorbicum

50-81-7

200-066-2

askorbiinihappo

 

Antioksidantti/puskuroiva aine

ASCORBIC ACID POLYPEPTIDE

 

 

 

 

L-askorbiinihappo, reaktiotuotteet proteiinihydrolysaattien kanssa

 

Ihoa hoitava aine

ASCORBYL DIPALMITATE

 

 

28474-90-0

 

L-askorbiinihappo, diheksadekanoaatti

 

Antioksidantti

ASCORBYL METHYLSILANOL PECTINATE

 

 

 

 

askorbiinihappo, polymeeri pektiinin ja metyylisilanolin kanssa

 

Antioksidantti/viskositeetinsäätäjä

ASCORBYL PALMITATE

Askorbyylipalmitaatti

 

137-66-6

205-305-4

6-O-palmitoyyliaskorbiinihappo

 

Antioksidantti

ASCORBYL STEARATE

 

 

25395-66-8

246-944-9

(stearoyylioksi)-L-askorbiinihappo

 

Antioksidantti

ASIATIC ACID

 

 

464-92-6

 

(2-α,3-β,4-α)-2,3,23-trihydroksiurs-12-eeni-28-happo

 

Stabiloiva aine/ihoa hoitava aine

ASIMINA TRILOBA EXTRACT

 

 

89957-75-5

289-594-2

Asimina Triloba Extract on papavin, Asimina triloba, Annonaceae, hedelmästä saatava uute

 

Pehmentävä aine

ASPARAGINE

 

 

70-47-3

200-735-9

L-asparagiini

 

Antistaattinen aine

ASPARAGOPSIS ARMATA EXTRACT

 

 

174393-71-6

 

Asparagopsis Armata Extract on Asparagopsis armata, Bonnemaisoniaceae -punalevästä saatava uute

 

Ihoa suojaava aine

ASPARAGUS OFFICINALIS EXTRACT

 

 

84649-90-1

283-471-7

Asparagus Officinalis Extract on parsan, Asparagus officinalis, Liliaceae, latvoista ja varsista saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ASPARAGUS OFFICINALIS ROOT EXTRACT

 

 

84649-90-1

283-471-7

Asparagus Officinalis Root Extract on parsan, Asparagus officinalis, Liliaceae, juurista saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ASPARTAME

 

 

22839-47-0

245-261-3

3-amino-N-(1-karboksi-2-fenyylietyyli) sukkinaamihappo, N-metyyliesteri

 

Hajua tai makua peittävä aine

ASPARTIC ACID

asparagiinihappo

 

56-84-8

200-291-6

asparagiinihappo

 

Antistaattinen aine

ASPERGILLUS FERMENT

 

 

 

 

Aspergillus Ferment on tuote, joka saadaan Aspergillus-sienen fermentaatiosta

 

Ihoa hoitava aine

ASPERGILLUS/ASPIDOSPERMA QUEBRACHO FERMENT

 

 

 

 

Aspergillus/Aspidosperma Quebracho Ferment on tuote, joka saadaan Aspidosperma quebracho -kasvin fermentaatiosta Aspergillus-sienen kanssa

 

Ihoa hoitava aine

ASPERULA ODORATA EXTRACT

 

 

90028-83-4

289-877-0

Asperula Odorata Extract on maratin, Asperula odorata, Rubiaceae, kukista ja lehdistä saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ASTRAGALUS GUMMIFER EXTRACT

 

 

85085-21-8

285-353-0

Astragalus Gummifer Extract on traganttipuun, Astragalus gummifer, Leguminosae, juurista saatava uute

 

Emulsiota stabiloiva aine/kalvonmuodostaja/viskositeetinsäätäjä

ASTRAGALUS GUMMIFER GUM

 

Tragacantha

9000-65-1

232-552-5

Astragalus Gummifer Gum on traganttipuusta, Astragalus gummifer, Leguminosae, saatava kuivattu, hartsimainen neste

 

Viskositeetinsäätäjä

ASTRAGALUS MEMBRANACEUS EXTRACT

 

 

94166-93-5

303-391-9

Astragalus Membranaceus Extract on kurjenherneen, Astragalus membranaceus, Leguminosae, juurista saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ASTRAGALUS SINICUS EXTRACT

 

 

223749-21-1

 

Astragalus Sinicus Extract on Astragalus sinicus, Leguminosae — yrtistä saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ATELOCOLLAGEN

 

 

9007-34-5

232-697-4

kollageenit; kuitumainen proteiini, joka käsittää kolmanneksen nisäkkäiden kokonaisproteiinimäärästä; polypeptidi, joka sisältää kolme peptidiketjua ja on hyvin proliini- ja hydroksiproliinipitoinen

 

Ihoa hoitava aine

ATRIPLEX NUMMULARIA EXTRACT

 

 

223748-04-7

 

Atriplex Nummularia Extract on Atriplex nummularia, Chenopodiaceae -kasvista saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

ATTALEA EXCELSA CERA

 

 

68917-70-4

272-847-6

Attalea Excelsa Cera on Attalea excelsa, Palmae -kasvista saatava vaha

 

Antistaattinen aine/kalvonmuodostaja

ATTAPULGITE

 

 

12174-11-7

 

palygorskiitti

 

Viskositeetinsäätäjä

AVENA SATIVA BRAN

 

 

 

 

Avena Sativa Bran on kauran, Avena sativa, Poaceae, murskattuja leseitä

 

Hankaava aine/arsorbentti/ominaistiheyttä säätelevä aine

AVENA SATIVA BRAN EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Bran Extract on kauran, Avena sativa, Poaceae, leseistä saatava uute

 

Hankaava aine

AVENA SATIVA EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Extract on kauran, Avena sativa, Poaceae, siemenistä saatava uute

 

Pehmentävä aine

AVENA SATIVA FLOUR

 

 

 

 

Avena Sativa Flour on kauran, Avena sativa, Poaceae, jyvistä hienoksi jauhamalla saatava jauho

 

Hankaava aine/absorbenttiti/viskositeetinsäätäjä

AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Kernel Extract on kauran, Avena sativa, Poaceae, jyvistä saatava uute

 

Hankaava aine

AVENA SATIVA KERNEL OIL

 

 

 

 

Avena Sativa Kernel Oil on kauran, Avena sativa, Poaceae, jyvistä puristettava rasvaöljy

 

Liuotin

AVENA SATIVA MEAL

 

 

 

 

Avena Sativa Meal on kauran, Avena sativa, Poaceae, jyvistä jauhamalla saatava karkea jauho

 

Hankaava aine

AVENA SATIVA MEAL EXTRACT

 

 

84012-26-0

281-672-4

Avena Sativa Meal Extract on kauran, Avena sativa, Poaceae, jauhosta saatava uute

 

Rauhoittava aine

AVENA SATIVA PROTEIN

 

 

134134-87-5

 

Avena Sativa Protein on kauran, Avena sativa, Poaceae, jyvistä saatava proteiini

 

Rauhoittava aine/kosteuttava aine/hankaava aine/absorbenttiti/hiuksia hoitava aine/ihoa hoitava aine/viskositeetinsäätäjä

AVENA SATIVA PROTEIN EXTRACT

 

 

134134-87-5

 

Avena Sativa Protein Extract on kauran, Avena sativa, Poaceae, proteiinistä saatava uute

 

Ihoa hoitava aine

AVENA SATIVA STARCH

 

 

9005-25-8

232-679-6

tärkkelys; hyvin polymeeripitoinen hiilihydraattiaines, jota saadaan tavallisesti kauran, Avena sativa, Poaceae, jyvistä

 

Viskositeetinsäätäjä

AVERRHOA CARAMBOLA EXTRACT

 

 

97675-54-2

307-626-6

Averrhoa Carambola Extract on karambolan, Averrhoa carambola, Oxalidaceae, hedelmästä saatava uute

 

Ihoa suojaava aine

AVOCADAMIDE DEA

 

 

124046-21-5

 

avokadoamidit, N,N-bis(2-hydroksietyyli)-

 

Emulgaattori/emulsiota stabiloiva aine/pinta-aktiivinen aine/viskositeetinsäätäjä/vaahdonvahvistaja

AVOCADAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE

 

 

124046-04-4

 

1-propanamiinium, N,N-dimetyyli-N-fenyylimetyyli-3-[(1-oksoavokado)amino]-, kloridi

 

Antistaattinen aine

AVOCADAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

246865-42-9

 

1-propanamiinium, 3-amino-N-(karboksimetyyli)-N,N-dimetyyli-, N-avokadoöljyasyylijohdannaiset, sisäiset suolat

 

Pinta-aktiivinen aine/puhdistava aine/vaahdonvahvistaja

AVOCADAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 

 

226994-25-8

 

amidit, avokadoöljy, N-[3-(dimetyyliamino)propyyli]

 

Antistaattinen aine

AVOCADO OIL PEG-11 ESTERS

 

 

103819-44-9

 

öljyt, avokado, etoksyloidut, 11 mol EO (keskimääräinen moolisuhde)

 

Pehmentävä aine

AZELAIC ACID

 

 

123-99-9

204-669-1

 

 

Puskuroiva aine

AZELAMIDE MEA

 

 

242132-61-2

 

nonaanihappo, 9-[(2-hydroksietyyli)amino]-9-okso-,

 

Pinta-aktiivinen aine/vaahdonvahvistaja/viskositeetinsäätäjä

AZULENE

 

 

275-51-4

205-993-6

bisyklo[5.3.0]dekapentaeeni

 

Rauhoittava aine

BABASSUAMIDE DEA

 

 

124046-24-8

 

babassuamidit, N,N-bis(2-hydroksietyyli)-

 

Pinta-aktiivinen aine/vaahdonvahvistaja

BABASSUAMIDOPROPALKONIUM CHLORIDE

 

 

124046-05-5

 

1-propanamiinium, N,N-dimetyyli-N-fenyylimetyyli-3-[(1-oksobabassu)amino]-, kloridi

 

Antistaattinen aine/hiuksia hoitava aine

BABASSUAMIDOPROPYL BETAINE

 

 

223704-95-8

 

1-propanamiinium, 3-amino-N-(karboksimetyyli)-N,N-dimetyyli-, N-babassuöljyasyylijohdannaiset, sisäinen suola

 

Pinta-aktiivinen aine/vaahdonvahvistaja/puhdistava aine

BABASSUAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE

 

 

223707-87-8