EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2173

Neuvoston asetus (EY) N:o 2173/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005 , Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta

OJ L 347, 30.12.2005, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 416–421 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 33 - 40
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 33 - 40
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 030 P. 130 - 135

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2173/oj

30.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2173/2005,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2005,

Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGT-lupajärjestelmän perustamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 133 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille antamaan tiedoksiantoon metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT) koskevasta Euroopan unionin toimintasuunnitelmasta pitäen sitä ensimmäisenä toimenpiteenä laittomaan puunkorjuuseen ja puukauppaan puuttumisessa.

(2)

Toimintasuunnitelmassa keskitytään hallinnon uudistamiseen ja valmiuksien kehittämiseen. Näitä toimia tuetaan monenvälisen yhteistyön kehittämiseen tähtäävillä toimilla ja kysyntäpuolella toteutettavilla täydentävillä toimenpiteillä, joilla vähennetään laittomasti korjatun puutavaran kulutusta, sekä toimilla, joilla edistetään laajempana tavoitteena olevaan kestävään metsätalouteen siirtymistä puutavaraa tuottavissa maissa.

(3)

Toimintasuunnitelmassa määritetään sellaisen lupajärjestelmän käyttöönotto, jolla varmistetaan, että yhteisöön tuodaan vain tuottajamaan lainsäädännön mukaisesti laillisesti tuotettua puutuotteita, ja korostetaan, että tämä lupajärjestelmä ei saisi haitata laillista kauppaa.

(4)

Lupajärjestelmän täytäntöönpano edellyttää, että asianomaisten puutuotteiden tuontiin yhteisön alueelle sovelletaan tarkastus- ja valvontajärjestelmää, jolla pyritään varmistamaan tällaisten tuotteiden laillisuus.

(5)

Yhteisön olisi tätä silmällä pitäen tehtävä maiden ja alueellisten järjestöjen kanssa vapaaehtoisuuteen perustuvia kumppanuussopimuksia, joilla kumppanimaalle tai alueelliselle järjestölle asetetaan oikeudellisesti sitova velvollisuus panna lupajärjestelmä täytäntöön kussakin kumppanuussopimuksessa määrätyn aikataulun mukaisesti.

(6)

Lupajärjestelmän mukaisesti olisi tietyillä kumppanimaasta tuotavilla puutuotteilla, jotka saapuvat yhteisön alueelle minkä tahansa tullitoimipaikan kautta luovutettaviksi vapaaseen liikkeeseen, oltava kumppanimaan myöntämä lupa, jossa todetaan, että kyseiset puutuotteet on tuotettu laillisesti korjatusta kumppanimaan puutavarasta tai kumppanimaahan kansallisen lainsäädännön mukaisesti laillisesti tuodusta puutavarasta siten kuin asianomaisessa kumppanuussopimuksessa määrätään. Kolmannen osapuolen olisi vastattava näiden sääntöjen noudattamisen seurannasta.

(7)

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi tarkistettava, että kullakin tavaraerällä on asianmukainen lupa ennen tämän luvan kattaman lähetyksen luovuttamista vapaaseen liikkeeseen yhteisössä.

(8)

Kunkin jäsenvaltion olisi määrättävä tämän asetuksen rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset.

(9)

Lupajärjestelmän olisi aluksi koskettava rajattua määrää puutuotteita. Tuotteiden valikoimaa voidaan sopimuksella laajentaa muihin tuoteryhmiin.

(10)

Tarvittaessa on liitteitä, joissa määritetään lupajärjestelmän piiriin kuuluvat maat ja tuotteet, tarkistettava viipymättä. Tarkistukset olisi tehtävä ottamalla huomioon kumppanuussopimusten täytäntöönpanon edistyminen. Kumppanimaa voidaan lisätä liitteeseen I, jos se on ilmoittanut komissiolle suorittaneensa kaikki lupien myöntämiseksi tarvittavat tarkastukset kaikille liitteessä II luetelluille tuotteille, ja komissio on vahvistanut tämän. Kumppanimaa voidaan poistaa liitteestä I joko siinä tapauksessa, että se on tehnyt vuotta aiemmin ilmoituksen aikeestaan päättää kumppanuussopimus, tai välittömästi, jos sitä koskevan kumppanuussopimuksen soveltaminen keskeytetään.

(11)

Liitettä II voidaan muuttaa, kun komissio ja kaikki kumppanimaat ovat sopineet muutoksesta. Liitettä III voidaan muuttaa, kun komissio ja kyseinen kumppanimaa ovat sopineet muutoksesta.

(12)

Liitteiden I, II ja III muutosten on tarkoitus olla teknisluonteisia täytäntöönpanotoimenpiteitä, ja niiden hyväksyminen olisi menettelyn yksinkertaistamiseksi ja jouduttamiseksi annettava komission tehtäväksi. Näiden muutosten olisi sisällettävä harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän liitteessä I, sellaisena kuin se on voimassa, olevat tavarakoodit nelinumeroisella nimikkeiden tasolla tai kuusinumeroisella alanimikkeiden tasolla.

(13)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (1) mukaisesti siten, että tehdään ero sääntelykomitea- ja hallintokomiteamenettelyllä päätettävien toimenpiteiden välillä, koska hallintokomiteamenettely on joissain tapauksissa sopivin tehokkuuden lisäämiseksi,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

KOHDE JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

1.   Tällä asetuksella otetaan käyttöön tiettyjen puutuotteiden tuontia koskevat yhteisön säännöt, joiden tarkoituksena on panna täytäntöön FLEGT-lupajärjestelmä.

2.   Lupajärjestelmä pannaan täytäntöön puutavaraa tuottavien maiden kanssa tehtävillä kumppanuussopimuksilla.

3.   Tätä asetusta sovelletaan liitteessä II ja III lueteltujen puutuotteiden tuontiin liitteessä I luetelluista kumppanimaista.

2 artikla

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa koskevalla lupajärjestelmällä’, jäljempänä ’FLEGT-lupajärjestelmä’, (Forest Law Enforcement, Governance and Trade licensing scheme), lupien myöntämistä puutuotteille niiden tuomiseksi yhteisöön kumppanimaista ja järjestelmän täytäntöönpanoa yhteisössä, erityisesti rajatarkastuksia koskevien yhteisön säännösten osalta;

2)

’kumppanimaalla’ liitteessä I lueteltua valtiota tai alueellista järjestöä, joka tekee kumppanuussopimuksen;

3)

’kumppanuussopimuksella’ yhteisön ja kumppanimaan sopimusta, jolla yhteisö ja asianomainen kumppanimaa sitoutuvat toimimaan yhdessä tukeakseen FLEGT-toimintasuunnitelmaa ja pannakseen täytäntöön FLEGT-lupajärjestelmän;

4)

’alueellisella järjestöllä’ järjestöä, joka muodostuu liitteessä I luetelluista riippumattomista valtioista, jotka ovat siirtäneet kyseiselle järjestölle toimivallan tehdä niiden puolesta kumppanuussopimus FLEGT-lupajärjestelmään liittyvissä kysymyksissä;

5)

’FLEGT-luvalla’ tavaraerä- tai markkinatoimijakohtaista vakiomuotoista, todennettavissa olevaa asiakirjaa, jota ei voida väärentää tai luvatta muuttaa, jossa tarkoitetun lähetyksen todistetaan olevan FLEGT-lupajärjestelmän vaatimusten mukainen ja jonka kumppanimaan lupaviranomainen on myöntänyt ja vahvistanut. Lupien myöntämistä, kirjaamista tai ilmoittamista koskevat järjestelmät voivat tarpeen mukaan perustua paperilla tai sähköisesti toteutettaviin toimiin;

6)

’markkinatoimijalla’ metsätalouden, puutuotteiden jalostuksen tai puutuotteiden kaupan parissa toimivaa yksityistä tai julkista toimijaa;

7)

’lupaviranomaisella’ tai ’lupaviranomaisilla’ kumppanimaan nimeämää yhtä tai useampaa viranomaista, joka voi antaa ja vahvistaa FLEGT-lupia;

8)

’toimivaltaisella viranomaisella tai toimivaltaisilla viranomaisilla’ EU:n jäsenvaltioiden nimeämää yhtä tai useampaa viranomaista, joka voi todentaa FLEGT-lupia;

9)

’puutuotteilla’ liitteessä II ja III tarkoitettuja tuotteita, joihin sovelletaan FLEGT-lupajärjestelmää ja joita, kun niitä tuodaan yhteisön alueelle, ei voida pitää tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (2) 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuina ’luonteeltaan muina kuin kaupallisina tavaroina’;

10)

’laillisesti tuotetulla puutavaralla’ puutuotteita, jotka on tuotettu laillisesti korjatusta kumppanimaan puutavarasta, tai joka on tuotu laillisesti kumppanimaahan asianomaisen kumppanimaan määrittelemän lainsäädännön mukaisesti siten kuin kumppanuussopimuksessa määrätään;

11)

’tuonnilla’ puutuotteiden luovutusta vapaaseen liikkeeseen yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/1992 (3) 79 artiklan mukaisesti;

12)

’tavaraerällä’ puutuote-erää;

13)

’viennillä’ puutuotteiden fyysistä lähtemistä tai poisviemistä kumppanimaan maantieteellisen alueen mistä tahansa osasta niiden tuomiseksi yhteisöön.

14)

’kolmannen osapuolen toteuttamalla seurannalla’ järjestelmää, jonka avulla kumppanimaan hallintoviranomaisista ja sen metsä- ja puualasta riippumaton järjestö seuraa FLEGT-lupajärjestelmän toimintaa ja raportoi siitä.

II   LUKU

FLEGT-LUPAJÄRJESTELMÄ

3 artikla

1.   FLEGT-lupajärjestelmää sovelletaan ainoastaan tuontiin kumppanimaista.

2.   Asianomaisen kumppanuussopimuksen nojalla tehtyjen sitoumusten täytäntöönpanon aikataulusta määrätään erikseen kussakin sopimuksessa.

4 artikla

1.   Kumppanimaista vietyjen puutuotteiden tuonti yhteisöön on kiellettyä, jollei lähetys kuulu FLEGT-luvan piiriin.

2.   Jo olemassa olevia kumppanimaista vietyjen puutuotteiden laillisuuden ja luotettavan seurannan takaavia järjestelmiä voidaan käyttää FLEGT-luvan perustana edellyttäen, että näitä järjestelmiä on arvioitu ja ne on hyväksytty 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, jotta asianomaisten puutuotteiden laillisuudesta voidaan saada tarvittavat takeet.

3.   Tämän artiklan 1 kohdassa asetettuja vaatimuksia ei sovelleta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 (4) liitteessä A, B ja C luetelluista lajeista valmistettuihin puutuotteisiin. Komissio tarkastelee tätä poikkeusta 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen viimeistään 30 päivänä joulukuuta 2010.

5 artikla

1.   Kunkin tavaraerän kattavan FLEGT-luvan on oltava toimivaltaisen viranomaisen saatavilla silloin, kun esitetään kyseistä lähetystä koskeva tulli-ilmoitus yhteisössä tapahtuvaa vapaaseen liikkeeseen luovutusta varten. Toimivaltaisten viranomaisten on kirjattava alkuperäinen FLEGT-lupa yhdessä asianomaisen tulli-ilmoituksen kanssa sähköiseen tai paperimuodossa olevaan rekisteriin.

Puutuotteiden tuonti markkinatoimijalle myönnetyn FLEGT-luvan nojalla on sallittua markkinatoimijan luvan voimassaoloaikana.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten on sallittava komission tai tämän nimeämien henkilöiden tai elinten tutustua asiaa koskeviin asiakirjoihin ja tietoihin, jos ilmenee ongelmia, jotka haittaavat FLEGT-lupajärjestelmän tehokasta toimintaa.

3.   Toimivaltaisten viranomaisten on sallittava henkilöiden ja elinten, jotka kumppanimaat ovat nimenneet kolmannen osapuolen toteuttamasta FLEGT-lupajärjestelmän seurannasta vastaaviksi, tutustua asiaa koskeviin asiakirjoihin ja tietoihin, mutta toimivaltaisten viranomaisten ei edellytetä antavan tietoja, joita ne eivät kansallisen lainsäädäntönsä mukaan saa antaa.

4.   Toimivaltaisten viranomaisten on päätettävä tavaraerien lisätarkastuksen tarpeesta käyttämällä riskeihin perustuvaa lähestymistapaa.

5.   Jos luvan pätevyydestä on epäilyjä, toimivaltaiset viranomaiset voivat pyytää lupaviranomaisilta lisätarkastusta ja hankkia lisäselvityksiä asianomaisen vientimaan kanssa tehdyn kumppanuussopimuksen määräysten mukaisesti.

6.   Jäsenvaltiot voivat periä maksuja toimivaltaisten viranomaisten tämän artiklan mukaista valvontaa varten suorittamista virkatoimista aiheutuneiden välttämättömien kustannusten kattamiseksi.

7.   Tulliviranomaiset voivat lykätä puutuotteiden luovuttamista tai pidättää ne, jos niillä on aihetta uskoa, ettei lupa mahdollisesti ole voimassa. Tuoja vastaa tarkastuksen loppuun saattamisen aikana aiheutuneista kustannuksista, jollei asianomainen jäsenvaltio toisin määrää.

8.   Kunkin jäsenvaltion on määrättävä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta aiheutuvat rangaistukset. Niiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

9.   Komissio hyväksyy tätä artiklaa koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

6 artikla

1.   Jos toimivaltaiset viranomaiset toteavat, ettei 4 artiklan 1 kohdassa säädetty edellytys täyty, niiden on toimittava voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikki tiedot, joiden mukaan tämän asetuksen säännöksiä kierretään tai on kierretty.

7 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on nimettävä toimivaltaiset viranomaiset, jotka vastaavat tämän asetuksen täytäntöönpanosta ja yhteydenpidosta komission kanssa.

2.   Komissio toimittaa kaikille jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille kumppanimaiden nimeämien lupaviranomaisten nimet ja muut asiaankuuluvat tiedot, oikeaksi todistetut näytteet lupien lainmukaista antamista osoittavista leimoista ja allekirjoituksista sekä saamansa muut lupia koskevat asiaankuuluvat tiedot.

8 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on vuosittain viimeistään 30 päivänä huhtikuuta toimitettava edellistä kalenterivuotta koskeva kertomus, joka sisältää seuraavat seikat:

a)

jäsenvaltioon FLEGT-lupajärjestelmän mukaisesti tuotujen puutuotteiden määrät liitteissä II ja III yksilöityjen HS-nimikkeiden ja kumppanimaiden mukaan ryhmiteltyinä;

b)

vastaanotettujen FLEGT-lupien lukumäärä liitteessä II ja III tarkoitettujen HS-nimikkeiden ja kumppanimaiden mukaan ryhmiteltynä;

c)

niiden tapausten lukumäärä ja puutuotteiden määrä, joiden osalta on sovellettu 6 artiklan 1 kohtaa.

2.   Komissio vahvistaa vuosittaisen kertomuksen mallin helpottaakseen FLEGT-lupajärjestelmän toiminnan seurantaa.

3.   Komissio laatii vuosittain viimeistään 30 päivänä kesäkuuta yhteenvetokertomuksen, joka perustuu jäsenvaltioiden antamiin, edellistä kalenterivuotta koskevaan vuotuiseen kertomukseen sisältyviin tietoihin, ja se saattaa laatimansa kertomuksen yleisön saataville Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttaviksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 (5) mukaisesti.

III   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

9 artikla

Kahden vuoden kuluttua ensimmäisen kumppanuussopimuksen voimaantulosta komissio toimittaa neuvostolle tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevan kertomuksen, joka perustuu erityisesti 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin yhteenvetokertomuksiin ja kumppanuussopimusten tarkasteluihin. Tähän kertomukseen liitetään tarvittaessa FLEGT-lupajärjestelmää koskevia parannusehdotuksia.

10 artikla

1.   Komissio voi 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen muuttaa liitteessä I olevaa kumppanimaiden ja niiden nimettyjen lupaviranomaisten luetteloa.

2.   Komissio voi 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen muuttaa liitteessä II olevaa niiden puutuotteiden luetteloa, joihin FLEGT-lupajärjestelmää sovelletaan. Komissio tekee nämä muutokset ottaen huomioon FLEGT-kumppanuussopimusten täytäntöönpanon. Muutosten on sisällettävä harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän liitteessä I, sellaisena kuin se on voimassa, olevat tavarakoodit nelinumeroisella nimikkeiden tasolla tai kuusinumeroisella alanimikkeiden tasolla.

3.   Komissio voi 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen muuttaa liitteessä III olevaa niiden puutuotteiden luetteloa, joihin FLEGT-lupajärjestelmää sovelletaan. Komissio tekee nämä tarkistukset ottaen huomioon FLEGT-kumppanuussopimusten täytäntöönpanon. Näiden muutosten on sisällettävä harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjärjestelmän liitteessä 1, sellaisena kuin se on voimassa, olevat tavarakoodit nelinumeroisella nimikkeiden tasolla tai kuusinumeroisella alanimikkeiden tasolla, ja niitä sovelletaan ainoastaan asianomaiseen liitteessä III mainittuun kumppanimaahan.

11 artikla

1.   Komissiota avustaa metsälainsäädännön noudattamista, metsähallintoa ja puukauppaa käsittelevä komitea (FLEGT-komitea), jäljempänä ’komitea’.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

4.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

12 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. BECKETT


(1)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(2)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 883/2005 (EUVL L 148, 11.6.2005, s. 5).

(3)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 648/2005 (EUVL L 117, 4.5.2005, s. 13).

(4)  EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1332/2005 (EUVL L 215, 19.8.2005, s. 1).

(5)  EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.


LIITE I

KUMPPANIMAAT JA NIIDEN NIMETYT LUPAVIRANOMAISET


LIITE II

Puutuotteet, joihin FLEGT-lupajärjestelmää sovelletaan siitä riippumatta, mistä kumppanimaasta on kyse

HS-nimike

Kuvaus

4403

Raakapuu, myös jos siitä on poistettu kuori tai pintapuu, tai karkeasti syrjätty puu

4406

Puiset rata- ja raitiotiepölkyt

4407

Puu, sahattu tai veistetty (chipped) pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu, paksuus suurempi kuin 6 mm

4408

Viilut vanerointia (myös kerrostettua puuta tasoleikkaamalla saadut), ristiinliimattua vaneria tai muuta niiden kaltaista kerrostettua puuta varten ja muu puu, sahattu pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, myös höylätty, hiottu, saumattu tai päistään jatkettu, paksuus enintään 6 mm

4412

Ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu


LIITE III

Puutuotteet, joihin FLEGT-lupajärjestelmää sovelletaan ainoastaan asianomaisten kumppanimaiden osalta

Kumppanimaa

HS-nimike

Kuvaus

 

 

 


Top