EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0239

Komission asetus (EY) N:o 239/2005, annettu 11 päivänä helmikuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 796/2004 muuttamisesta ja oikaisemisesta

OJ L 42, 12.2.2005, p. 3–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 61–74 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 062 P. 226 - 232
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 062 P. 226 - 232

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/239/oj

12.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 42/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 239/2005,

annettu 11 päivänä helmikuuta 2005,

yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 796/2004 muuttamisesta ja oikaisemisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan, 34 artiklan 2 kohdan sekä 145 artiklan c, d, k ja n alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

On tarpeen selkeyttää useita komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 (2) 2 artiklassa säädettyjä määritelmiä. Erityisesti on tarpeen selkeyttää kyseisen artiklan 2 kohdassa olevaa pysyvän laitumen määritelmää ja ottaa käyttöön ilmaisun ”heinäkasvit tai muut nurmirehukasvit” määritelmä. Tässä yhteydessä olisi kuitenkin huomioitava, että jäsenvaltioilla olisi oltava tietty joustovara paikallisten maatalousolojensa huomioon ottamiseksi.

(2)

Koska asetuksen (EY) N:o 1782/2003 68 a artiklan toisessa kohdassa ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen, 29 päivänä lokakuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 (3) 171 artiklassa otetaan käyttöön tuottajaryhmittymille maksettava humalatuki, asetuksen (EY) N:o 796/2004 säännöksiä olisi muutettava useilta osin ja lisäksi olisi säädettävä erityisistä säännöksistä, jotka koskevat kyseisen tukijärjestelmän soveltamis- ja valvontamenettelyjä.

(3)

Asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetään Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian, jäljempänä ’uudet jäsenvaltiot’, osalta täydentäviin ehtoihin kuuluvista erityisvelvoitteista, jotka liittyvät pysyvien laidunten säilyttämiseen. Sen vuoksi on tarpeen vahvistaa säännöt, jotka koskevat pysyvän laitumen, joka uusissa jäsenvaltioissa on säilytettävä, osuuden määrittelemistä peltomaasta. On myös tarpeen säätää viljelijöiden velvollisuuksista silloin kun todetaan kyseisen osuuden pienenevän pysyvänä laitumena olevan maan tappioksi.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 796/2004 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, että viljelijät eivät eräissä olosuhteissa saa muuttaa pysyvänä laitumena olevan maa-alan käyttötapaa ilman ennakkolupaa. Kyseiseen lupaan voi kuulua myös lupa muuttaa pysyvänä laitumena olevan maa-alan käyttötapa edellyttäen, että muuttamisen vastineeksi vahvistetaan vastaavansuuruinen ala pysyvänä laitumena olevaksi maaksi. Tällaisia tapauksia varten olisi säädettävä, että asetuksen (EY) N:o 796/2004 2 artiklan 2 kohdassa olevasta pysyvän laitumen määritelmästä poiketen näin vahvistettua maata pidetään pysyvänä laitumena olevana maana siitä hetkestä, jona se on sellaiseksi vahvistettu.

(5)

Asetuksen (EY) N:o 796/2004 4 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaan viljelijä voidaan velvoittaa muuttamaan takaisin pysyvänä laitumena olevaksi maaksi sellainen aikaisemmin pysyvänä laitumena ollut maa-ala, joka on tiettynä ajanjaksona muutettu muulla tavalla käytettäväksi. Kyseistä ajanjaksoa olisi pidennettävä, jotta pysyvien laitumien säilyttämisvelvollisuus jakautuisi tasaisemmin viljelijöiden kesken.

(6)

Asetuksen (EY) N:o 796/2004 11 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on vahvistettava yhtenäishakemusten jättämiselle määräpäivä, joka ei saa olla myöhäisempi kuin kunkin vuoden 15 päivä toukokuuta. Suomi ja Ruotsi voivat kuitenkin erityisten ilmasto-olojensa vuoksi vahvistaa myöhäisemmän päivämäärän, joka ei saa olla myöhäisempi kuin 15 päivä kesäkuuta. Uusien jäsenvaltioiden liittymisen johdosta samasta poikkeuksesta olisi säädettävä myös Viron, Latvian ja Liettuan osalta. Määräpäivänä olisi sovellettava 15 päivää kesäkuuta myös asetuksen (EY) N:o 796/2004 15 artiklan 2 kohdassa säädettyihin yhtenäishakemuksen muutoksia koskeviin ilmoituksiin, jotka viljelijät toimittavat toimivaltaiselle viranomaiselle.

(7)

Jotta jäsenvaltiot voisivat toteuttaa erityisesti täydentävien ehtojen noudattamista koskevat tarkastukset tehokkaasti, asetuksen (EY) N:o 796/2004 14 artiklan 1 kohdassa velvoitetaan viljelijöitä ilmoittamaan kaikki käytössään olevat alat riippumatta siitä, hakevatko he tukea tällaisille aloille vai eivät. On tarpeen säätää järjestelyistä sen varmistamiseksi, että viljelijät noudattavat tätä velvollisuutta.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 796/2004 20 artiklassa on erityissääntöjä niitä tilanteita varten, joissa tukihakemuksen jättämisen määräpäivä on yleinen vapaapäivä tai lauantai tai sunnuntai. Samaa sääntöä olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 1782/2003 34 artiklan 2 kohdan mukaisen tilatukijärjestelmää koskevan hakemuksen jättämiseen.

(9)

Jos viljelijä haluaa osallistua tilatukijärjestelmään, hänen on jätettävä hakemus järjestelmän ensimmäisenä soveltamisvuonna asetuksen (EY) N:o 1782/2003 34 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tukioikeudet jaetaan kyseisten hakemusten perusteella. On välttämätöntä, että kyseisiin hakemuksiin sisältyvät tiedot toimitetaan täsmällisesti, jotta jäsenvaltiot voisivat vahvistaa tukioikeudet kyseisessä asetuksessa säädetyissä määräajoissa ja varmistaa uuden järjestelmän moitteettoman käynnistymisen. Viljelijöille on tiedotettu määräajoista, joita heidän on noudatettava. Jäsenvaltioiden olisi lisäksi annettava viljelijöille asianmukaiset esipainetut hakemuslomakkeet hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämispäivää. Kyseisten hakemusten jättäminen myöhässä olisi sallittava ainoastaan asetuksen (EY) N:o 796/2004 21 artiklassa tukihakemusten myöhässä jättämiselle säädetyissä määräajan pidentämistä koskevissa aikarajoissa. Lisäksi olisi sovellettava varoittavaa vähennyskerrointa, jollei myöhästyminen johdu ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisista olosuhteista.

(10)

Jotta kuidun tuotantoon tarkoitettua hamppua koskevien velvoitteiden noudattamista voitaisiin tehokkaasti valvoa, on tarpeen säätää kukinnan jälkeisestä ajanjaksosta, jonka aikana tällaista hamppua ei saa korjata.

(11)

On tarpeen selventää, että yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmässä asetuksen (EY) N:o 1782/2003 143 b artiklan mukaisesti ilmoitettuja aloja on pidettävä yhtenä asetuksen (EY) N:o 796/2004 49 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna viljelykasviryhmänä. Sama selvennys olisi tehtävä sellaisten alojen osalta, jotka tuottajaryhmittymät ovat ilmoittaneet asetuksen (EY) N:o 1782/2003 68 a artiklan toisen kohdan mukaisesti humalatukihakemuksessa.

(12)

Olisi selvennettävä asetuksen (EY) N:o 796/2004 50 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua tasoa, jolle peltokasvien tuottajille maksettavia tukia alennetaan.

(13)

Lisäksi olisi täsmennettävä seuraamusjärjestelmää, jota sovelletaan silloin kun tällaisia velvoitteita jätetään noudattamatta.

(14)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1259/1999 4 artiklassa säädetystä vapaaehtoisesta mukauttamisjärjestelmästä neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyyn pakolliseen mukauttamisjärjestelmään siirtymistä koskevista säännöistä 22 päivänä syyskuuta 2004 annettu komission asetus (EY) N:o 1655/2004 (4) vaikuttaa eri vähennyksiin, joita sovelletaan asetuksen (EY) N:o 796/2004 mukaisesti myönnettäviin suoriin tukiin. Kyseiset vähennykset ja tällä asetuksella käyttöön otettavat vähennykset olisi otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 796/2004 71 artiklan yhteydessä.

(15)

Olisi vahvistettava säännöt sellaisia tapauksia varten, joissa havaitaan viljelijän saaneen tukioikeuksia perusteettomasti tai joissa kunkin tukioikeuden arvo on tilatukijärjestelmän eri malleja soveltaen vahvistettu virheelliselle tasolle. Olisi vahvistettava säännökset myös niitä tapauksia varten, joissa tällaisia tukioikeuksia on siirretty tai joissa tukioikeuksia on siirretty asetuksen (EY) N:o 1782/2003 46 artiklan 2 kohdan vastaisesti.

(16)

Useissa asetuksen (EY) N:o 796/2004 kielitoisinnoissa kyseisen asetuksen 13 artiklan 8 kohdan d alakohdassa tarkoitettu määräpäivä, johon mennessä on toimitettava jäljennös siementukihakemukseen liittyvistä todistusasiakirjoista, on satoa seuraava 31 päivä toukokuuta, kun sen pitäisi olla satoa seuraava 15 päivä kesäkuuta.

(17)

Useissa asetuksen (EY) N:o 796/2004 kielitoisinnossa olisi korjattava kyseisen asetuksen 21 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa virheellisesti mainittu 14 artiklan 2 kohta, jonka pitäisi olla 15 artiklan 2 kohta.

(18)

Asetuksen (EY) N:o 796/2004 65 artiklan 2 kohdassa säädettyjen täydentäviin ehtoihin liittyvien velvollisuuksien noudattamatta jättämistapauksien osalta eri kielitoisinnoissa on ristiriitaisuuksia siltä osin kuin kysymys on mahdollisuudesta pitää asianomaista viljelijää sovellettavien kansallisten sääntöjen mukaisesti vastuussa erityisesti silloin kun viljelijä itse ei varsinaisesti ole ollut toimijana. Sen vuoksi kyseinen artikla olisi yhdenmukaistettava kaikissa kielitoisinnoissa.

(19)

Sen vuoksi on tarpeen muuttaa ja oikaista asetus (EY) N:o 796/2004.

(20)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 796/2004 seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 ja 2 kohta seuraavasti:

”1.

’Pelto’ tarkoittaa kasvien tuotantoa varten viljeltyä maata ja kesannoitua maata tai maata, joka säilytetään maatalouden ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 5 artiklan mukaisesti, riippumatta siitä, onko kyseisellä maalla kasvihuoneita tai kiinteä tai irtonainen suoja.

2.

’Pysyvä laidun’ tarkoittaa maata, jota käytetään heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien kasvattamiseen joko luonnollisesti (itseuudistuva) tai viljelemällä (kylvämällä) ja joka ei ole vähintään viiteen vuoteen kuulunut tilan viljelykiertojärjestelmään, lukuun ottamatta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999 (5) 6 artiklan mukaisiin kesannointijärjestelmiin kuuluvaa maata, asetuksen (EY) N:o 1782/2003 54 artiklan 2 kohdan ja 107 artiklan mukaisiin kesannointijärjestelmiin kuuluvaa maata, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2078/92 (6) mukaisesti kesannoituja aloja ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 (7) 22, 23 ja 24 artiklan mukaisesti kesannoituja aloja;”

b)

Lisätään 2 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”2 a.

’Heinäkasvit tai muut nurmirehukasvit’ tarkoittaa kaikkia nurmikasveja, joita jäsenvaltiossa esiintyy luonnonlaitumilla tai jotka tavallisesti sisältyvät keto- tai niittysiemenseoksiin (riippumatta siitä käytetäänkö näitä alueita laiduntamiseen). Jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteessä IX lueteltuja kasveja;”

c)

Korvataan 11 ja 12 kohta seuraavasti:

”11.

’Yhtenäishakemus’ tarkoittaa tilatukijärjestelmään ja muihin pinta-alatukijärjestelmiin liittyvää suoria tukia koskevaa hakemusta, lukuun ottamatta hyväksytyn tuottajaryhmittymän asetuksen (EY) N:o 1782/2003 68 a artiklan toisen kohdan mukaisesti tekemää humalatukihakemusta;

12.

’Pinta-alatukijärjestelmät’ tarkoittaa tilatukijärjestelmää, asetuksen (EY) N:o 1782/2003 68 a artiklan toisessa kohdassa tarkoitettua hyväksytylle tuottajaryhmittymälle maksettavaa humalatukea sekä kaikkia asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä, lukuun ottamatta kyseisen osaston 7, 11 ja 12 luvussa säädettyjä tukijärjestelmiä.”

d)

Korvataan 36 kohta seuraavasti:

”36.

’Erikoistuneet valvontalaitokset’ tarkoittaa tämän asetuksen 42 artiklassa tarkoitettuja toimivaltaisia kansallisia valvontaviranomaisia, jotka vastaavat asetuksen (EY) N:o 1782/2003 25 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti lakisääteisten hoitovaatimusten sekä hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen noudattamisen varmistamisesta.”

e)

Lisätään kohta seuraavasti:

”Tämän asetuksen soveltamiseksi ilmaisulla ’uudet jäsenvaltiot’ tarkoitetaan Tšekkiä, Viroa, Kyprosta, Latviaa, Liettuaa, Unkaria, Maltaa, Puolaa, Sloveniaa ja Slovakiaa.”

2)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu osuus pienenee pysyvänä laitumena olevan maa-alan tappioksi enintään kymmenellä prosentilla kyseisen asetuksen 5 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun asianomaisen viitevuoden osuudesta, jäljempänä ’viiteosuus’.”

b)

Korvataan 4 kohdan johdantolause seuraavasti:

”Viiteosuus vahvistetaan muiden kuin uusien jäsenvaltioiden osalta seuraavasti:”

c)

Lisätään kohdat seuraavasti:

”5.   Niiden uusien jäsenvaltioiden, jotka eivät vuoden 2004 osalta soveltaneet asetuksen (EY) N:o 1782/2003 143 b artiklassa tarkoitettua yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää, viiteosuudet vahvistetaan seuraavasti:

a)

pysyvänä laitumena oleva maa-ala on viljelijöiden vuonna 2004 ilmoittaman pysyvänä laitumena olevan maa-alan ja vuonna 2005 tämän asetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoitetun pysyvänä laitumena olevan maa-alan, jota ei ole vuonna 2004 ilmoitettu missään käytössä olevaksi, summa, paitsi jos viljelijä voi todistaa, että tällainen maa ei ollut pysyvänä laitumena vuonna 2004.

Vuonna 2005 pysyvänä laitumena olevaksi maaksi ilmoitettuja aloja, jotka olivat tukikelpoisia peltokasvien pinta-alatukeen vuonna 2004 asetuksen (EY) N:o 1251/1999 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ei oteta huomioon.

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 5 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaista metsitettäväksi tarkoitettua maata ei oteta huomioon;

b)

koko maatalousmaa on viljelijöiden vuonna 2005 ilmoittama koko maatalousmaa.

6.   Niiden uusien jäsenvaltioiden, jotka eivät vuoden 2004 osalta soveltaneet asetuksen (EY) N:o 1782/2003 143 b artiklassa tarkoitettua yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmää, viiteosuudet vahvistetaan seuraavasti:

a)

pysyvänä laitumena oleva maa-ala on viljelijöiden vuonna 2005 tämän asetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaisesti ilmoittama pysyvänä laitumena oleva maa-ala;

b)

koko maatalousmaa on viljelijöiden vuonna 2005 ilmoittama koko maatalousmaa.”

3)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Poiketen 2 artiklan 2 kohdassa olevasta määritelmästä, jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun luvan edellytyksenä on, että jokin maa-ala vahvistetaan pysyväksi laitumeksi, tällaista maata on pidettävä pysyvänä laitumena käyttötavan muuttamisen ensimmäisestä päivästä lähtien. Kyseisiä aloja on käytettävä heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien kasvattamiseen viiden perättäisen vuoden ajan käyttötavan muuttamispäivästä.”

b)

Muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

Korvataan toinen alakohta seuraavasti:

”Kyseistä velvollisuutta sovelletaan vuonna 2005 maahan, joka on muutettu muulla tavalla käytettäväksi maaksi asetuksen (EY) N:o 1782/2003 5 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisen päivämäärän jälkeen. Tammikuun 1 päivästä 2006 kyseistä velvollisuutta sovelletaan maahan, joka on muutettu tällä tavoin yhtenäishakemusten tämän asetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaiselle jättämiselle vahvistettua viimeistä määräpäivää edeltävien 24 kuukauden kuluessa.”

ii)

Lisätään viidenteen alakohtaan virke seuraavasti:

”Kyseisiä alueita on käytettävä heinäkasvien tai muiden nurmirehukasvien kasvattamiseen viiden perättäisen vuoden ajan niiden käyttötavan muuttamispäivästä.”

4)

Korvataan 11 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Yhtenäishakemus on jätettävä jäsenvaltion vahvistamaan päivämäärään mennessä, joka ei saa olla myöhäisempi kuin 15 päivä toukokuuta. Viro, Latvia, Liettua, Suomi ja Ruotsi voivat kuitenkin vahvistaa myöhäisemmän päivämäärän, joka ei saa olla myöhäisempi kuin 15 päivä kesäkuuta.”

5)

Lisätään 13 artiklaan kohta seuraavasti:

”9.   Kun kyseessä on asetuksen (EY) N:o 1782/2003 68 a artiklassa säädettyä humalan lisätukea koskeva hakemus, yhtenäishakemuksen on sisällettävä maininta kyseessä olevista aloista.”

6)

Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään 1 kohtaan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti:

”Jos jäsenvaltio soveltaa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 68 a artiklan mukaista mahdollisuutta myöntää tukea kyseisen artiklan toisessa kohdassa tarkoitetuille hyväksytyille tuottajaryhmittymille, viljelijän on ilmoitettava myös humalan viljelyyn käyttämänsä viljelylohkot yhtenäishakemuksen eri otsikon alla. Tällöin viljelijän on ilmoitettava yhtenäishakemuksessaan kuuluvansa asianomaiseen tuottajaryhmittymään.”

b)

Lisätään 1 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”1 a.   Jos viljelijä ei jonakin vuonna ilmoita kaikkia 1 kohdassa tarkoitettuja aloja ja erotus toisaalta yhtenäishakemuksessa ilmoitetun kokonaisalan ja toisaalta ilmoitetun alan ja ilmoittamattomien lohkojen kokonaisalan summan välillä on suurempi kuin kolme prosenttia ilmoitetusta alasta, kyseiselle viljelijälle kyseisenä vuonna maksettavien suorien tukien kokonaismäärästä vähennetään enintään kolme prosenttia riippuen ilmoittamatta jättämisen vakavuudesta.”

7)

Korvataan 15 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tämän artiklan 1 kohdan mukaiset muutokset on annettava toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi kirjallisina viimeistään asianomaisen kalenterivuoden 31 päivänä toukokuuta lukuun ottamatta Viroa, Latviaa, Liettuaa, Suomea ja Ruotsia, joissa ne on annettava tiedoksi viimeistään asianomaisen kalenterivuoden 15 päivänä kesäkuuta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Viron, Latvian, Liettuan, Suomen tai Ruotsin yhtenäishakemuksille 11 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti vahvistamien määräaikojen soveltamista.”

8)

Lisätään 15 artiklan jälkeen luku seuraavasti:

”I A LUKU

HYVÄKSYTTYJEN TUOTTAJARYHMITTYMIEN TEKEMÄT HUMALATUKIHAKEMUKSET

15 a artikla

Tukihakemus

Komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 (8) 171 artiklan mukaisesti tukea hakevan tuottajaryhmittymän tukihakemuksessa on oltava kaikki tukikelpoisuuden varmistamiseksi tarvittavat tiedot ja erityisesti seuraavat tiedot:

a)

tuottajaryhmittymän tunnistetiedot;

b)

tiedot asianomaisten viljelylohkojen tunnistamiseksi;

c)

tuottajaryhmittymän ilmoitus siitä, että se tuntee kyseisten tukien myöntämisedellytykset.

Tuottajaryhmittymä voi ilmoittaa vain sellaiset humalan viljelyyn käytetyt viljelylohkot, jotka sen jäsenet ovat ilmoittaneet tämän asetuksen 14 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti samana kalenterivuonna.

Jäsenvaltiot voivat yksinkertaistaa hakumenettelyä lähettämällä tuottajaryhmittymälle esitäytetyn hakulomakkeen, jossa luetellaan kaikki sen jäsenten tämän asetuksen 14 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti asianomaisessa tarkoituksessa ilmoittamat lohkot.”

9)

Lisätään 20 artiklaan kohta seuraavasti:

”Ensimmäistä kohtaa sovelletaan myös asetuksen (EY) N:o 1782/2003 34 artiklan 2 kohdan mukaisiin tilatukijärjestelmää koskeviin viljelijöiden hakemuksiin.”

10)

Lisätään 21 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

”21 a artikla

Tilatukijärjestelmää koskevan hakemuksen jättäminen myöhässä

1.   Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 34 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja ylivoimaista estettä ja poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta ja poiketen siitä, mitä tämän asetuksen 21 artiklassa säädetään, jos viljelijän on asetuksen (EY) N:o 1782/2003 III osaston mukaisen tilatukijärjestelmän ensimmäisenä soveltamisvuonna jätettävä asianomaisessa jäsenvaltiossa yhdessä kyseisen asetuksen 34 artiklan 3 kohdan mukainen tilatukijärjestelmään liittyvä hakemus ja kyseisen vuoden yhtenäishakemus ja viljelijä jättää kyseiset hakemukset asianomaisen määräajan päätyttyä, kyseisenä vuonna viljelijälle myönnettävien tukioikeuksien osalta maksettavista määristä vähennetään neljä prosenttia työpäivää kohden.

Jos hakemus myöhästyy yli 25 päivää, sitä ei oteta käsiteltäväksi eikä viljelijälle myönnetä lainkaan tukioikeuksia.

2.   Jos tilatukijärjestelmään liittyvä hakemus ja yhtenäishakemus on jätettävä asianomaisessa jäsenvaltiossa erikseen, 21 artiklaa sovelletaan yhtenäishakemuksen jättämiseen.

Jos tuolloin kyseisen artiklan mukainen tilatukijärjestelmään liittyvä hakemus jätetään asianomaisen määräajan päätyttyä, tilatukijärjestelmän ensimmäisenä soveltamisvuonna viljelijälle myönnettävien tukioikeuksien osalta maksettavista määristä vähennetään kolme prosenttia työpäivää kohden, asetuksen (EY) N:o 1782/2003 34 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja ylivoimaista estettä ja poikkeuksellisia olosuhteita lukuun ottamatta.

Jos hakemus myöhästyy yli 25 päivää, sitä ei oteta käsiteltäväksi eikä viljelijälle myönnetä lainkaan tukioikeuksia.”

11)

Lisätään 24 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

”h)

tukikelpoisuuden varmistamiseksi tuottajaryhmittymien 15 a artiklan mukaisesti ilmoittamien viljelylohkojen, tuottajaryhmittymän jäsenten 14 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti ilmoittamien vastaavien lohkojen ja viljelylohkojen tunnistusjärjestelmään sisältyvien viitelohkojen välillä.”

12)

Lisätään 26 artiklan 2 kohtaan alakohta seuraavasti:

”e)

viittä prosenttia kaikista viljelijöistä, joiden viljelylohkot ilmoittaa humalatukea 15 a artiklan mukaisesti hakeva tuottajaryhmittymä.”

13)

Lisätään 33 artiklaan kohta seuraavasti:

”5.   Jotta 1, 2 ja 3 kohdassa säädetyt tarkastukset voidaan tehdä, kuiduntuotantoon tarkoitetun hampun viljelyä on jatkettava tavanomaisissa kasvuolosuhteissa paikallisten vaatimusten mukaisesti vähintään kymmenen päivän ajan päivästä, jona kukinta loppuu.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin sallia, että kuiduntuotantoon tarkoitettu hamppu korjataan kukinnan alkamisen jälkeen mutta ennen kuin kukinnan loppumisesta on kulunut kymmenen päivää, jos tarkastajat ilmoittavat kullekin lohkolle edustavat osat, joiden viljelyä on jatkettava vähintään kymmenen päivän ajan kukinnan loppumisesta tarkastusta varten liitteessä I tarkoitetun menetelmän mukaisesti.”

14)

Lisätään 33 artiklan jälkeen alajakso seuraavasti:

”II A ALAJAKSO

HYVÄKSYTTYJEN TUOTTAJARYHMITTYMIEN TEKEMIÄ HUMALATUKIHAKEMUKSIA KOSKEVAT PAIKALLA TEHTÄVÄT TARKASTUKSET

33 a artikla

Paikalla tehtävien tarkastusten osa-alueet

Edellä 26 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitetut paikalla tehtävät tarkastukset on tehtävä soveltamalla 29 artiklan, 30 artiklan 1 kohdan, 30 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan, 30 artiklan 4 kohdan ja 32 artiklan säännöksiä soveltuvin osin.

Kyseisissä paikalla tehtävissä tarkastuksissa on tarkistettava, täyttyvätkö asetuksen (EY) N:o 1973/2004 171 artiklassa säädetyt edellytykset.”

15)

Lisätään 49 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

”g)

alat yhtenäisen pinta-alatuen järjestelmän soveltamiseksi asetuksen (EY) N:o 1782/2003 143 b artiklan mukaisesti;

h)

tuottajaryhmittymien tämän asetuksen 15 a artiklan mukaisesti ilmoittamat alat.”

16)

Korvataan 50 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Peltokasvien pinta-alatukea asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 10 luvun mukaisesti hakeville viljelijöille myönnettävän tuen osalta tukikelpoinen enimmäispinta-ala on laskettava määritetyn kesannoidun alan perusteella ja eri viljelykasvien mukaisessa suhteessa. Tukia, jotka myönnetään peltokasvien tuottajille suhteessa määritettyyn kesannoituun alaan, on kuitenkin alennettava ainoastaan tasolle, joka vastaa 92 viljatonnin tuottamiseen tarvittavaa pinta-alaa asetuksen (EY) N:o 1782/2003 107 artiklan 7 kohdan mukaisesti.”

17)

Muutetaan 66 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos täydentävien ehtojen eri alojen osalta on havaittu useampi kuin yksi säännösten noudattamatta jättäminen, 1 kohdassa säädettyä vähennyksen vahvistamismenettelyä on sovellettava erikseen kuhunkin noudattamatta jättämiseen.

Myös vaatimuksen muodostavan standardin noudattamatta jättämistä pidetään noudattamatta jättämisenä.

Kyseiset vähennysprosenttiosuudet on laskettava yhteen. Vähennys voi kuitenkin olla enintään viisi prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta kokonaismäärästä.”

b)

Korvataan 4 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:

”Kun 15 prosentin suuruinen vähennys on saavutettu, maksajaviraston on ilmoitettava asianomaiselle viljelijälle, että jos sama säännösten noudattamatta jättäminen vielä havaitaan, hänen katsotaan toimineen 67 artiklassa tarkoitetulla tavalla tahallisesti. Jos sen jälkeen havaitaan uusi noudattamatta jättäminen, sovellettava vähennysprosenttiosuus vahvistetaan soveltamalla korotuskerrointa kolme korotettuun määrään, joka edeltää tapauksen mukaan toisen alakohdan viimeisessä virkkeessä säädetyn 15 prosentin rajoituksen soveltamista.”

c)

Lisätään kohta seuraavasti:

”5.   Jos toistuva noudattamatta jättäminen havaitaan yhdessä jonkin toisen noudattamatta jättämisen tai toisen toistuvan noudattamatta jättämisen kanssa, prosenttimääräiset vähennykset lasketaan yhteen. Vähennys voi kuitenkin olla enintään viisitoista prosenttia 1 kohdassa tarkoitetusta kokonaismäärästä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 kohdan kolmannen alakohdan soveltamista.”

18)

Muutetaan 71 artiklan 2 kohta seuraavasti:

a)

Korvataan a alakohta seuraavasti:

”a)

ensimmäiseksi on sovellettava asetuksen (EY) N:o 1782/2003 10 artiklan mukaisia ja tapauksen mukaan komission asetuksen (EY) N:o 1655/2004 (9) mukaisesta tuen mukauttamisesta johtuvia vähennyksiä;”

b)

Korvataan c ja d alakohta seuraavasti:

”c)

kolmanneksi, saatua määrää on käytettävä perustana laskettaessa tarvittaessa tämän asetuksen 21 ja 21 a artiklan mukaisesti sovellettavat vähennykset, jotka johtuvat hakemusten jättämisestä myöhässä;

d)

neljänneksi, saatua määrää on käytettävä perustana laskettaessa tämän asetuksen 14 artiklan 1 a kohdan mukaisesti sovellettavia vähennyksiä;

e)

viidenneksi, saatuun määrään on tehtävä tarvittaessa tämän asetuksen IV osaston II luvussa säädetyt vähennykset.”

19)

Lisätään 73 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

”73 a artikla

Perusteettomien tukioikeuksien takaisinperintä

1.   Jos sen jälkeen, kun viljelijöille on jaettu tukioikeudet asetuksen (EY) N:o 795/2004 mukaisesti, havaitaan, että tiettyjä tukioikeuksia on myönnetty perusteettomasti, asianomaisen viljelijän on luovutettava perusteettomasti jaetut tukioikeudet asetuksen (EY) N:o 1782/2003 42 artiklassa tarkoitettuun kansalliseen varantoon.

Jos asianomainen viljelijä on jo siirtänyt tukioikeuksia toisille viljelijöille, myös siirron saajia koskee ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu velvollisuus suhteessa niiden tukioikeuksien määrään, jotka heille on siirretty, jollei viljelijällä, jolle tukioikeudet alun perin myönnettiin, ole käytössään riittävästi tukioikeuksia.

Perusteettomasti jaettuja tukioikeuksia ei katsota alun perin jaetuiksi.

2.   Jos sen jälkeen, kun viljelijöille on myönnetty tukioikeudet asetuksen (EY) N:o 795/2004 mukaisesti, tukioikeuksien arvon havaitaan olevan liian korkea, arvoa mukautetaan vastaavasti. Kyseinen mukautus on tehtävä myös jo muille viljelijöille siirrettyjen tukioikeuksien osalta. Vähennetty arvo on siirrettävä asetuksen (EY) N:o 1782/2003 42 artiklassa tarkoitettuun kansalliseen varantoon.

Tukioikeudet katsotaan alun perin jaetuiksi mukautuksesta johtuvaan arvoon.

3.   Jos viljelijä on siirtänyt tukioikeuksia asetuksen (EY) N:o 1782/2003 46 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan vastaisesti, tilanne määritellään kuin siirtoa ei olisi tapahtunut.

4.   Perusteettomasti maksetut määrät on perittävä takaisin 73 artiklan mukaisesti.”

2 artikla

Oikaistaan asetus (EY) N:o 796/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 13 artiklan 8 kohdan d alakohdassa ilmaisu ”31 päivänä toukokuuta” ilmaisulla ”15 päivänä kesäkuuta”.

2)

Korvataan 21 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan toisessa virkkeessä ilmaisu ”14 artiklan 2 kohdassa” ilmaisulla ”15 artiklan 2 kohdassa”.

3)

(Koskee ainoastaan englannin-, hollannin-, italian-, ranskan-, ruotsin-, saksan- ja tanskankielisiä toisintoja.)

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä helmikuuta 2005.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2217/2004 (EUVL L 375, 23.12.2004, s. 1).

(2)  EUVL L 141, 30.4.2004, s. 18.

(3)  EUVL L 345, 20.11.2004, s. 1.

(4)  EUVL L 298, 23.9.2004, s. 3.

(5)  EUVL L 160, 26.6.1999, s. 1.

(6)  EYVL L 215, 30.7.1992, s. 85.

(7)  EUVL L 160, 26.6.1999, s. 80.

(8)  EUVL L 345, 20.11.2004, s. 1.

(9)  EUVL L 298, 23.9.2004, s. 3.


Top