EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0088

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/88/EY, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005 , ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 2000/14/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 344, 27.12.2005, p. 44–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 051 P. 171 - 173
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 051 P. 171 - 173
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 130 - 132

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/88/oj

27.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 344/44


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/88/EY,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2005,

ulkona käytettävien laitteiden melupäästöjä ympäristöön koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 2000/14/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Komission asettama ulkona käytettäviä laitteita käsittelevä työryhmä on tarkastellut Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2000/14/EY (3).

(2)

Kyseinen työryhmä esitti 8 päivänä heinäkuuta 2004 päivätyssä kertomuksessaan, että eräitä II vaiheen raja-arvoja, joiden pakollisen soveltamisen oli määrä alkaa 3 päivänä tammikuuta 2006, ei voitu teknisistä syistä noudattaa. Tarkoituksena ei kuitenkaan missään vaiheessa ole ollut rajoittaa laitteiden saattamista markkinoille tai ottamista käyttöön pelkästään teknisen toteuttamiskelpoisuuden perusteella.

(3)

Siksi on tarpeen säätää, että tiettyjä direktiivin 2000/14/EY 12 artiklassa lueteltuja laitetyyppejä, jotka eivät pelkästään teknisistä syistä täytä II vaiheen vaatimuksia 3 päivään tammikuuta 2006 mennessä, voidaan sen jälkeen edelleen saattaa markkinoille ja/tai ottaa käyttöön.

(4)

Direktiivin 2000/14/EY ensimmäisten viiden soveltamisvuoden aikana saadut kokemukset ovat osoittaneet, että sen 16 ja 20 artiklan säännösten panemiseksi täytäntöön tarvitaan lisää aikaa ja että kyseistä direktiiviä on tarpeen tarkastella uudelleen sen mahdollista muuttamista varten varsinkin siinä esitettyjen II vaiheen raja-arvojen osalta. Siksi on tarpeen pidentää kahdella vuodella määräaikaa, joka koskee Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitettavaa kertomusta komission saamista kokemuksista direktiivin 2000/14/EY täytäntöönpanossa ja hallinnoinnissa. Kertomuksesta säädetään kyseisen direktiivin 20 artiklan 1 kohdassa.

(5)

Direktiivin 2000/14/EY 20 artiklan 3 kohdassa säädetään, että komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen siitä, salliiko tekniikan kehitys ja jos sallii, missä määrin, raja-arvojen alentamisen ruohonleikkureiden sekä nurmikon viimeistelyleikkureiden ja nurmikon reunojen viimeistelyleikkureiden osalta. Koska direktiivin 20 artiklan 1 kohdan velvoitteet ovat laajemmat kuin 20 artiklan 3 kohdan ja jotta vältetään päällekkäinen työ, on asianmukaista sisällyttää mainitut laitetyypit direktiivin 20 artiklan 1 kohdan mukaiseen kertomukseen. Siksi direktiivin 20 artiklan 3 kohdan säännös erillisestä kertomuksesta olisi kumottava.

(6)

Koska jäsenvaltiot eivät pysty riittävän tehokkaasti täyttämään tämän direktiivin tavoitetta, joka on varmistaa sisämarkkinoiden toiminnan jatkuminen vaatimalla, että ulkona käytettävät laitteet ovat melua koskevien yhdenmukaistettujen ympäristösäännösten mukaisia, vaan se voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden ja vaikutusten takia paremmin saavuttaa yhteisön tasolla, yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen, sillä se koskee vain sellaisia laitetyyppejä, joiden osalta II vaiheen raja-arvojen noudattaminen ei ole tällä hetkellä teknisesti mahdollista.

(7)

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen (4) 34 kohdassa jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan itseään varten ja yhteisön edun vuoksi omia taulukoitaan, joista ilmenee mahdollisuuksien mukaan tämän direktiivin ja kansallisen lainsäädännön osaksi saattamista koskevien toimenpiteiden välinen vastaavuus, ja julkaisemaan ne.

(8)

Tämän vuoksi direktiivi 2000/14/EY olisi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2000/14/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 12 artiklassa oleva taulukko seuraavasti:

”Laitetyyppi

Asennettu nettoteho P (kW)

Sähkövoima Pel  (5) kW

Laitteen massa m (kg)

Leikkuuleveys L (cm)

Sallittu äänitehotaso dB/1 pW

 

 

I vaihe alkaen 3. tammikuuta 2002

II vaihe alkaen 3. tammikuuta 2006

Tiivistyslaitteet (täryjyrät, tärylevyt, täryjuntat)

P ≤ 8

108

105 (6)

8 < P ≤ 70

109

106 (6)

P > 70

89 + 11 lg P

86 + 11 lg P (6)

Telaketjupuskutraktorit, -kuormaajat, -kaivurikuormaajat

P ≤ 55

106

103 (6)

P > 55

87 + 11 lg P

84 + 11 lg P (6)

Pyörillä varustetut puskutraktorit, pyörillä varustetut kuormaajat, pyörillä varustetut kaivurikuormaajat, dumpperit, tiehöylät, kuormaajatyyppiset piikkipyöräjyrät, polttomoottorikäyttöiset vastapainotrukit, ajoneuvonosturit, tiivistyslaitteet (muut kuin täryttävät jyrät), asfalttilevittimet, hydrauliaggregaatit

P ≤ 55

104

101 (6)  (7)

P > 55

85 + 11 lg P

82 + 11 lg P (6)  (7)

Kaivukoneet, tavaroiden siirtoon rakennustyömailla tarkoitetut nostimet, vintturit, puutarhajyrsimet

P ≤ 15

96

93

P > 15

83 + 11 lg P

80 + 11 lg P

Käsinkannateltavat betonimurskaimet ja kivihakut

m ≤ 15

107

105

15 < m < 30

94 + 11 lg m

92 + 11 lg m (6)

m ≥ 30

96 + 11 lg m

94 + 11 lg m

Torninosturit

 

98 + lg P

96 + lg P

Hitsausgeneraattorit ja generaattorit

Pel ≤ 2

97 + lg Pel

95 + lg Pel

2 < Pel ≤ 10

98 + lg Pel

96 + lg Pel

10 > Pel

97 + lg Pel

95 + lg Pel

Kompressorit

P ≤ 15

99

97

P > 15

97 + 2 lg P

95 + 2 lg P

Ruohonleikkurit, nurmikon viimeistelyleikkurit, nurmikon reunojen viimeistelyleikkurit

L ≤ 50

96

94 (6)

50 < L ≤ 70

100

98

70 < L ≤ 120

100

98 (6)

L > 120

105

103 (6)

Sallittu äänitasoteho pyöristetään lähimpään kokonaislukuun (alle 0,5, pyöristetään pienempään lukuun; suurempi tai yhtä suuri kuin 0,5, pyöristetään suurempaan lukuun).”

2)

Muutetaan 20 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä teksti ”viimeistään 3. tammikuuta 2005” tekstillä ”viimeistään 3. tammikuuta 2007”.

b)

Kumotaan 3 kohta.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005. Niiden on viipymättä ilmoitettava komissiolle siitä.

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 3 päivästä tammikuuta 2006.

Jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 14 päivänä joulukuuta 2005.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. CLARKE


(1)  Lausunto annettu 27. lokakuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 26. lokakuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 8. joulukuuta 2005.

(3)  EYVL L 162, 3.7.2000, s. 1.

(4)  EUVL C 321, 31.12.2003, s. 1.

(5)  Pel hitsausgeneraattoreiden osalta: tavanomainen hitsausvirta kerrottuna tavanomaisella työjännitteellä valmistajan ilmoittaman toimintakertoimen alimman arvon osalta.

Pel generaattoreiden osalta: ISO 8528-1:1993 -standardin 13.3.2 lausekkeen mukainen pääteho.

(6)  II vaiheen luvut ovat vain ohjeellisia seuraavien laitetyyppien osalta:

aisaohjatut täryjyrät,

tärylevyt (> 3 kW),

täryjuntat,

puskutraktorit (terästelaketjuilla varustetut),

kuormaajat (terästelaketjuilla varustetut, > 55 kW),

polttomoottorikäyttöiset vastapainotrukit,

asfalttilevittimet (tiivistävällä perälevyllä varustetut),

käsinkannateltavat betonimurskaimet ja kivihakut (15 < m < 30),

ruohonleikkurit, nurmikon viimeistelyleikkurit, nurmikon reunojen viimeistelyleikkurit.

Lopulliset luvut riippuvat direktiivin tarkistamisesta 20 artiklan 1 kohdassa vaaditun kertomuksen perusteella. Jos tarkistusta ei tehdä, I vaiheen lukuja sovelletaan edelleen II vaiheessa.

(7)  Yksimoottorisiin ajoneuvonostureihin sovelletaan I vaiheen lukuja 3 päivään tammikuuta 2008 saakka. Tämän päivämäärän jälkeen sovelletaan II vaiheen lukuja.

Sallittu äänitasoteho pyöristetään lähimpään kokonaislukuun (alle 0,5, pyöristetään pienempään lukuun; suurempi tai yhtä suuri kuin 0,5, pyöristetään suurempaan lukuun).”


Top