EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0027

Komission direktiivi 2005/27/EY, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2005, epäsuoran näkemän tarjoavien laitteiden sekä tällaisilla laitteilla varustettujen ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/97/EY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseenETA:n kannalta merkityksellinen teksti

OJ L 81, 30.3.2005, p. 44–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 300–303 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 119 - 122

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; Implisiittinen kumoaja 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/27/oj

30.3.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 81/44


KOMISSION DIREKTIIVI 2005/27/EY,

annettu 29 päivänä maaliskuuta 2005,

epäsuoran näkemän tarjoavien laitteiden sekä tällaisilla laitteilla varustettujen ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/97/EY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon epäsuoran näkemän tarjoavien laitteiden sekä tällaisilla laitteilla varustettujen ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta ja direktiivin 71/127/ETY kumoamisesta 10 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/97/EY (2) ja erityisesti sen 2 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivi 2003/97/EY on yksi direktiivillä 70/156/ETY perustettua yhteisön tyyppihyväksyntämenettelyä koskevista erillisdirektiiveistä. Direktiivin 70/156/ETY säännökset, jotka liittyvät ajoneuvojen järjestelmiin, osiin ja erillisiin teknisiin yksiköihin, koskevat tästä syystä direktiiviä 2003/97/EY.

(2)

On tarpeen muuttaa tiettyjä direktiivissä 2003/97/EY säädettyjä vaatimuksia niiden N2-luokan ajoneuvojen katvealueen vähentämiseksi, joiden massa on enintään 7,5 tonnia.

(3)

Taustapeilien tekniikan kehitys on ollut huomattavaa vuodesta 2003 alkaen. Joihinkin N2-luokan ajoneuvoihin, joiden massa on enintään 7,5 tonnia, voidaan nykyisin asentaa laajakulmataustapeilejä. Sen vuoksi direktiiviä 2003/97/EY olisi tarkoituksenmukaista muuttaa siten, että velvollisuus asentaa luokan IV laajakulmapeili ulotetaan N2-luokan ajoneuvoihin, joissa on samanlainen ohjaamo kuin N3-luokan ajoneuvoissa. Asianmukainen peruste kyseisen kahden N2-luokan ajoneuvotyypin erottamiseksi olisi se, voidaanko luokan V lähietäisyyspeili asentaa.

(4)

Sellaiset ajoneuvot, joiden istuinten selkänojan kaltevuus ei ole säädettävissä, eivät voisi täyttää vakiovaatimuksia. Sen vuoksi kyseisten ajoneuvojen osalta olisi otettava käyttöön korjauskerroin.

(5)

On myös asianmukaista muuttaa tyyppihyväksyntää koskevia hallinnollisia määräyksiä ottamalla käyttöön yhteisöön 1 päivänä toukokuuta 2004 liittyneiden jäsenvaltioiden tunnusnumerot.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 70/156/ETY 13 artiklan 1 kohdalla perustetun tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2003/97/EY liitteet I ja III tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 19 päivänä lokakuuta 2005. Niiden on toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle viipymättä sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 29 päivänä maaliskuuta 2005.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/104/EY (EUVL L 337, 13.11.2004, s. 13).

(2)  EUVL L 25, 29.1.2004, s. 1.


LIITE

Muutetaan direktiivin 2003/97/EY liitteet I ja III seuraavasti:

1)

Lisätään liitteessä I olevan 1.1.1.12 kohdan ensimmäisen virkkeen jälkeen uusi virke seuraavasti:

”Jos istuimen selkänojan kaltevuus ei ole säädettävissä, näköpisteiden sijainti on asetettava tämän liitteen lisäyksen 7 säännösten mukaisesti”

2)

Lisätään liitteen I lisäyksessä 5 olevassa 1.1 kohdassa tunnusnumerot seuraavasti:

”’8 Tšekki’, ’29 Viro’, ’49 Kypros’, ’32 Latvia’, ’36 Liettua’, ’7 Unkari’, ’50 Malta’, ’20 Puola’, ’26 Slovenia’, ’27 Slovakia’”.

3)

Lisätään liitteeseen I lisäys 7 seuraavasti:

”Lisäys 7

Näköpisteiden määrittäminen sellaisen istuimen osalta, jonka selkänojan kaltevuus ei ole säädettävissä

1)

Näköpisteiden sijainti suhteessa R-pisteeseen on säädettävä siten kuin jäljempänä olevassa taulukossa ilmoitetaan kolmiulotteisessa vertailujärjestelmässä käytettävien X-koordinaattien avulla. Taulukossa ilmoitetaan peruskoordinaatit 25 asteen kulmassa olevan kiinteän selkänojan osalta. Koordinaattien kolmiulotteinen vertailujärjestelmä on direktiivin 77/649/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä I olevassa 2.3 kohdassa määritetyn mukainen.

Selkänojan kulma

Vaakasuorat koordinaatit

(asteina)

ΔX

25

68 mm

2)

Lisäkorjaus muussa kuin 25 asteen kulmassa olevan kiinteän selkänojan osalta

Jäljempänä olevassa taulukossa ilmoitetaan näköpisteiden X- ja Z-koordinaatteihin tehtävät lisäkorjaukset 25 asteen kulmassa olevan kiinteän selkänojan näköpisteiden sijaintiin nähden silloin, kun suunniteltu istuimen selkänojan kaltevuuskulma ei ole 25 astetta.

Selkänojan kulma

Vaakasuorat koordinaatit

Pystysuorat koordinaatit

(asteina)

ΔX

ΔZ

5

– 186 mm

28 mm

6

– 177 mm

27 mm

7

– 167 mm

27 mm

8

– 157 mm

27 mm

9

– 147 mm

26 mm

10

– 137 mm

25 mm

11

– 128 mm

24 mm

12

– 118 mm

23 mm

13

– 109 mm

22 mm

14

– 99 mm

21 mm

15

– 90 mm

20 mm

16

– 81 mm

18 mm

17

– 72 mm

17 mm

18

– 62 mm

15 mm

19

– 53 mm

13 mm

20

– 44 mm

11 mm

21

– 35 mm

9 mm

22

– 26 mm

7 mm

23

– 18 mm

5 mm

24

– 9 mm

3 mm

25

0 mm

0 mm

26

9 mm

– 3 mm

27

17 mm

– 5 mm

28

26 mm

– 8 mm

29

34 mm

– 11 mm

30

43 mm

– 14 mm

31

51 mm

– 18 mm

32

59 mm

– 21 mm

33

67 mm

– 24 mm

34

76 mm

– 28 mm

35

84 mm

– 32 mm

36

92 mm

– 35 mm

37

100 mm

– 39 mm

38

108 mm

– 43 mm

39

115 mm

– 48 mm

40

123 mm

– 52 mm”

4)

Korvataan liitteen III taulukossa luokan IV laajakulmapeilejä ajoneuvoluokassa N2 ≤ 7,5 t koskevan kentän teksti seuraavasti:

”Pakollinen

molemmilla puolilla, jos luokan V peili voidaan asentaa

Valinnainen

molemmille puolille asennettuna, jos luokan V peiliä ei voida asentaa”.

5)

Korvataan liitteen III taulukossa luokan V lähietäisyyspeilejä ajoneuvoluokassa N2 ≤ 7,5 t koskevan kentän teksti seuraavasti:

”Pakollinen, ks. liitteessä III oleva 3.7 ja 5.5.5 kohta

1 matkustajan puolella

Valinnainen

1 kuljettajan puolella

(kumpikin on asennettava vähintään 2 m maanpinnan yläpuolelle)

+ 10 cm:n poikkeamaa voidaan soveltaa”.


Top