EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0608

Komission asetus (EY) N:o 608/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, sellaisten elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien, joihin on lisätty fytosteroleita, fytosteroliestereitä, fytostanoleita ja/tai fytostanoliestereitä, pakkausmerkinnöistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 97, 1.4.2004, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 287 - 288
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 287 - 288
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 287 - 288
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 287 - 288
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 287 - 288
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 287 - 288
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 287 - 288
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 287 - 288
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 287 - 288
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 011 P. 125 - 126
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 011 P. 125 - 126
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 18 - 19

No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2014; Kumoaja 32011R1169 . Latest consolidated version: 15/08/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/608/oj

32004R0608

Komission asetus (EY) N:o 608/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, sellaisten elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien, joihin on lisätty fytosteroleita, fytosteroliestereitä, fytostanoleita ja/tai fytostanoliestereitä, pakkausmerkinnöistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 097 , 01/04/2004 s. 0044 - 0045


Komission asetus (EY) N:o 608/2004,

annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

sellaisten elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien, joihin on lisätty fytosteroleita, fytosteroliestereitä, fytostanoleita ja/tai fytostanoliestereitä, pakkausmerkinnöistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon myytäväksi tarkoitettujen elintarvikkeiden merkintöjä, esillepanoa ja mainontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY(1), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2003/89/EY(2), ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan ja 6 artiklan 7 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Fytosterolit, fytosteroliesterit, fytostanolit ja fytostanoliesterit alentavat seerumin kolesterolitasoja mutta mahdollisesti myös veren seerumin beetakaroteenitasoja. Tämän vuoksi jäsenvaltiot ja komissio pyysivät elintarvikealan tiedekomitealta lausuntoa useista lähteistä peräisin olevien fytosterolien, fytosteroliesterien, fytostanolien tai fytostanoliesterien nauttimisen vaikutuksista.

(2) Syyskuun 26 päivänä 2002 antamassaan lausunnossa, jossa luodaan yleiskatsaus useista ravintolähteistä peräisin olevien suurten fytosterolimäärien saannin pitkäaikaisvaikutuksiin ja kiinnitetään erityistä huomiota beetakaroteeniin kohdistuviin vaikutuksiin, elintarvikealan tiedekomitea vahvisti tarpeen ilmoittaa tuotteen merkinnöissä sen sisältämät fytosterolit, fytosteroliesterit, fytostanolit ja fytostanoliesterit rasvalevitteiden, joihin on lisätty fytosteroliestereitä, markkinoille saattamisen sallimisesta uuselintarvikkeina tai elintarvikkeiden uusina ainesosina Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti 24 päivänä heinäkuuta 2000 tehdyssä komission päätöksessä 2000/500/EY(3) kuvatulla tavalla. Tiedekomitea totesi myös, ettei 3 grammaa ylittävän päiväsaannin lisähyödyistä ollut näyttöä ja että suuremmat saantimäärät saattavat aiheuttaa ei-toivottuja vaikutuksia. Siksi on syytä varovaisuuden nimissä pyrkiä siihen, ettei kasvisterolien saanti ylittäisi 3:a grammaa päivässä.

(3) Fytosteroleja tai -stanoleja sisältävät tuotteet olisi sen vuoksi esitettävä yksittäisinä annoksina, jotka sisältävät joko enintään 3 grammaa tai enintään 1 gramman fytosteroleja tai -stanoleja vapaina fytosteroleina tai -stanoleina laskettuna. Muussa tapauksessa olisi selvästi määriteltävä elintarvikkeen vakioannos grammoina tai millilitroina ja ilmoitettava tällaisen annoksen sisältämä fytosteroli- tai -stanolimäärä vapaina fytosteroleina tai -stanoleina laskettuna. Tuotteitten koostumuksen ja pakkausmerkintöjen olisi joka tapauksessa oltava sellaisia, että käyttäjät voivat rajoittaa fytosterolien ja -stanolien saantiaan enintään 3 grammaan päivässä nauttimalla joko yhden enintään 3 grammaa sisältävän annoksen tai kolme enintään 1 gramman sisältävää annosta.

(4) Jotta kuluttajien olisi helpompi ymmärtää merkintöjä, näyttää asianmukaiselta korvata pakkausmerkinnöissä ilmaisu "fyto-" sanalla "kasvi-".

(5) Komission päätöksellä 2000/500/EY sallitaan tiettyjen fytosteroliesterien lisääminen rasvalevitteisiin. Päätöksessä säädetyillä pakkausmerkintävaatimuksilla halutaan varmistaa, että tuote päätyy kohderyhmänsä eli sellaisten ihmisten käyttöön, jotka haluavat alentaa verensä kolesterolitasoa.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tätä asetusta sovelletaan elintarvikkeisiin ja elintarvikkeiden ainesosiin, joihin on lisätty fytosteroleita, fytosteroliestereitä, fytostanoleita tai fytostanoliestereitä.

2 artikla

Pakkausmerkinnöissä fytosteroli, fytosteroliesteri, fytostanoli ja fytostanoliesteri on ilmoitettava termeillä "kasvisteroli", "kasvisteroliesteri", "kasvistanoli" ja "kasvistanoliesteri" tai tarvittaessa niiden monikkomuodoilla.

Rajoittamatta elintarvikkeiden merkintöjä koskevan yhteisön tai kansallisen lainsäädännön muiden vaatimusten soveltamista, elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien, joihin on lisätty fytosteroleita, fytosteroliestereitä, fytostanoleita tai fytostanoliestereitä, merkintöihin on sisällyttävä seuraavat:

1) Samassa kentässä tuotteen kauppanimen kanssa on oltava selvästi havaittavana ja luettavana ilmoitus "lisätty kasvisteroleita/kasvistanoleita".

2) Lisättyjen fytosterolien, fytosteroliesterien, fytostanolien tai fytostanoliesterien määrä (vapaiden kasvisterolien/kasvistanolien määrä prosentteina tai grammoina 100 grammassa tai 100 millilitrassa elintarviketta) on ilmoitettava ainesosaluettelossa.

3) Merkinnöissä on ilmoitettava, että tuote on tarkoitettu yksinomaan ihmisille, jotka haluavat alentaa verensä kolesterolitasoa.

4) Merkinnöissä on ilmoitettava, että kolesterolitasoa alentavaa lääkitystä käyttävien potilaiden olisi käytettävä tuotetta vain lääkärin valvonnassa.

5) Merkinnöissä on oltava näkyvä ja helppolukuinen ilmoitus siitä, ettei tuote välttämättä ravitsemuksellisesti sovellu raskaana oleville ja imettäville naisille tai alle viisivuotiaille lapsille.

6) Merkinnöissä on suositeltava, että tuotetta käytetään osana tasapainoista ja monipuolista ruokavaliota, jonka yhteydessä nautitaan säännöllisesti hedelmiä ja vihanneksia karotenoiditason ylläpitämiseksi.

7) Samassa kentässä kuin 3 kohdan mukainen ilmoitus on ilmoitettava, ettei lisättyjä kasvisteroleita tai kasvistanoleita pitäisi nauttia enemmän kuin 3 grammaa päivässä.

8) Merkinnöissä on ilmoitettava elintarvike- tai elintarvikeainesosa-annoksen määritelmä (mieluiten grammoina tai millilitroina) sekä kunkin annoksen sisältämä kasvisteroli- tai kasvistanolimäärä.

3 artikla

Kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen valmistettujen yhteisössä jo markkinoilla olevien elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden ainesosien, joihin on lisätty fytostanoliestereitä, taikka komission päätöksellä 2000/500/EY sallittujen "rasvalevitteiden, joihin on lisätty fytosteroliestereitä," on vastattava tämän asetuksen 2 artiklan pakkausmerkintöjä koskevia säännöksiä.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 31 päivänä maaliskuuta 2004.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 109, 6.5.2000, s. 29.

(2) EUVL L 308, 25.11.2003, s. 15.

(3) EYVL L 200, 8.8.2000, s. 59.

Top