EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0599

Komission asetus (EY) N:o 599/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, eläinten ja eläinperäisten tuotteiden yhteisön sisäiseen kauppaan liittyvän yhdenmukaisen todistusmallin ja tarkastuspöytäkirjan hyväksymisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUVL L 94, 31.3.2004, p. 44–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Kumoaja 32020R2235

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/599/oj

32004R0599

Komission asetus (EY) N:o 599/2004, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004, eläinten ja eläinperäisten tuotteiden yhteisön sisäiseen kauppaan liittyvän yhdenmukaisen todistusmallin ja tarkastuspöytäkirjan hyväksymisestä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 094 , 31/03/2004 s. 0044 - 0056


Komission asetus (EY) N:o 599/2004,

annettu 30 päivänä maaliskuuta 2004,

eläinten ja eläinperäisten tuotteiden yhteisön sisäiseen kauppaan liittyvän yhdenmukaisen todistusmallin ja tarkastuspöytäkirjan hyväksymisestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY(1) ja erityisesti sen 20 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY(2) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon eläinten suojelemisesta kuljetuksen aikana ja direktiivien 91/425/ETY ja 91/496/ETY muuttamisesta 19 päivänä marraskuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/628/ETY(3) ja erityisesti sen 15 artiklan,

ottaa huomioon eläinlääkinnällisten tuontimenettelyjen tietokoneistamisesta (Shift-projekti), direktiivien 90/675/ETY, 91/496/ETY, 91/628/ETY ja päätöksen 90/424/ETY muuttamisesta sekä päätöksen 88/192/ETY kumoamisesta 13 päivänä heinäkuuta 1992 tehdyn neuvoston päätöksen 92/438/ETY(4) ja erityisesti sen 12 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisön sisäisessä kaupassa vaadittavien terveystodistusten ulkoasu on yhdenmukaistettava, jotta Traces-järjestelmä voidaan ottaa käyttöön yhdennetyn eläinlääkinnällisen Traces-tietojärjestelmän kehittämisestä tehdyn komission päätöksen 2003/623/EY(5) mukaisesti ja jotta järjestelmään syötettyjä tietoja voidaan hallita ja analysoida ja yhteisön terveystilanteen suojelua parantaa.

(2) Automaattista tietojenkäsittelyä varten on direktiivien 89/662/ETY, 91/628/ETY ja 90/425/ETY nojalla tehtyjen tarkastusten tulosten esittämiseksi tarpeen ottaa käyttöön yhdenmukainen malli, joka toimii tulosten esittämisen standardoituna pohjana edellä mainittujen direktiivien vaatimusten mukaisesti.

(3) Yhteisön lainsäädännön edellyttämien malliasiakirjojen ulkoasu on yhdenmukaistettava seuraavien säädösten osalta:

- eläinten terveyteen liittyvistä ongelmista yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/432/ETY(6) liite F

- eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa 14 päivänä kesäkuuta 1998 annetun neuvoston direktiivin 88/407/ETY liitteet(7) D1 ja D2

- eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 25 päivänä syyskuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/556/ETY(8) liite C

- eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/426/ETY liite C(9)

- eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten siemennesteen kaupassa ja tuonnissa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/429/ETY liite D(10)

- eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 15 päivänä lokakuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/539/ETY liite IV(11)

- eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä saatettaessa vesiviljeltyjä eläimiä ja tuotteita markkinoille 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/67/ETY(12) liite E

- eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/68/ETY(13) liite E

- eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY(14) liite E

- eläinlääkärintodistuksista muualta peräisin olevien koirien ja kissojen markkinoille saattamisessa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa 18 päivänä huhtikuuta 1994 tehdyn komission päätöksen 94/273/EY(15) liite

- hevoseläinten munasolujen ja alkioiden kaupassa käytettävän terveystodistuksen mallista 24 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyn komission päätöksen 95/294/EY(16) liite

- hevosen sukuisten eläinten siemennesteen kaupassa käytettävän terveystodistuksen mallista 24 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyn komission päätöksen 95/307/EY(17) liite

- todistusmallin vahvistamisesta lampaiden ja vuohien siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäistä kauppaa varten 19 päivänä syyskuuta 1995 tehdyn komission päätöksen 95/388/EY liitteet I ja II(18)

- siansukuisten eläinten munasolujen ja alkioiden kaupassa käytettävän terveystodistuksen mallista 9 päivänä marraskuuta 1995 tehdyn komission päätöksen 95/483/EY(19) liite

- neuvoston direktiivin 91/67/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun todistuksen mallista 27 päivänä heinäkuuta 1999 tehdyn komission päätöksen 1999/567/EY(20) liitteet I ja II

- vesiviljeltyjen eläinlajien, jotka eivät ole alttiita tietyille taudeille, sekä niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamisen erityisedellytyksistä 23 päivänä toukokuuta 2003 tehdyn komission päätöksen 2003/390/EY(21) liite I

- terveyttä koskevista ongelmista yhteisön sisäisessä tuoreen lihan kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1964 annetun neuvoston direktiivin 64/433/ETY(22) liite IV

- terveyttä koskevista ongelmista tuoreen siipikarjanlihan kaupassa 15 päivänä helmikuuta 1971 annetun neuvoston direktiivin 71/118/ETY(23) liite VI

- terveyttä koskevista kysymyksistä lihavalmisteiden ja tiettyjen muiden eläinperäisten tuotteiden tuotannossa ja markkinoille saattamisessa 21 päivänä joulukuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 77/99/ETY(24) liite D

- terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista kaninlihan ja tarhatun riistan lihan tuotannossa ja markkinoille saattamisessa 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 91/495/ETY(25) liite IV

- kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista luonnonvaraisen riistan tappamisessa ja luonnonvaraisen riistan lihan markkinoille saattamisessa 16 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/45/ETY(26) liite II

- jauhetun lihan ja raakalihavalmisteiden tuotantoon ja markkinoille saattamiseen sovellettavista vaatimuksista 14 päivänä joulukuuta 1994 annetun neuvoston direktiivin 94/65/EY(27) liite V.

(4) On myös tarpeen yhdenmukaistaa muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1774/2002(28) säädetyn toimivaltaisten viranomaisten välisen tietojenvaihdon muoto sivutuotteiden ja jalostettujen tuotteiden lähetyksen osalta.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Yhteisön sisäisessä kaupassa vaadittavien terveystodistusten ulkoasussa, lukuun ottamatta rekisteröityjä hevosia koskevia terveystodistuksia, noudatetaan liitteenä olevaa yhdenmukaista mallia.

Todistusmalleihin sisältyy

1) standardoitu osa I: "Erää koskevat tiedot"

2) osa II "Todistus", jossa ilmoitetaan lainsäädännön mukaiset erityisvaatimukset kunkin lajin, tuotantotyypin ja tuotetyypin osalta, ja

3) standardoitu osa III "Tarkastus", johon kirjataan voimassa olevien säännösten mukaan suoritettujen tarkastusten tulokset.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2004.

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin halutessaan käyttää edellä tarkoitettua todistusmallia Traces-järjestelmässä 1 päivästä huhtikuuta 2004 alkaen.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä maaliskuuta 2004.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY.

(2) EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(3) EYVL L 340, 11.12.1991, s. 17. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(4) EYVL L 243, 25.8.1992, s. 27. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 95/1/EY.

(5) EUVL L 216, 28.8.2003, s. 58.

(6) EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 21/2004.

(7) EYVL L 194, 22.7.1988, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2004/101/EY.

(8) EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(9) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 42. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(10) EYVL L 224, 18.8.1990, s. 33. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(11) EYVL L 303, 31.10.1990, s. 6. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(12) EYVL L 46, 19.2.1991, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(13) EYVL L 46, 19.2.1991, s. 19. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2003/708/EY.

(14) EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1398/2003.

(15) EYVL L 102, 12.4.2001, s. 63. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2001/298/EY.

(16) EYVL L 182, 2.8.1995, s. 27.

(17) EYVL L 185, 4.8.1995, s. 58.

(18) EYVL L 234, 3.10.1995, s. 30.

(19) EYVL L 275, 18.11.1995, s. 30.

(20) EYVL L 216, 14.8.1999, s. 13.

(21) EUVL L 135, 3.6.2003, s. 19.

(22) EYVL 121, 29.7.1964, s. 2012. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(23) EYVL L 55, 8.3.1971, s. 23. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 807/2003.

(24) EYVL L 26, 31.1.1977, s. 85. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 807/2003.

(25) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 41. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(26) EYVL L 268, 14.9.1992, s. 35. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(27) EYVL L 368, 31.12.1994, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 806/2003.

(28) EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1.

LIITE

>PIC FILE= "L_2004094FI.004901.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094FI.005001.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094FI.005101.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094FI.005201.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094FI.005301.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094FI.005401.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094FI.005501.TIF">

>PIC FILE= "L_2004094FI.005601.TIF">

Top