EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0136

Komission asetus (EY) N:o 136/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 21, 28.1.2004, p. 11–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 230 - 242
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 5 - 19
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 5 - 19
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 018 P. 230 - 242

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Kumoaja 32019R2130 . Latest consolidated version: 14/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/136/oj

32004R0136

Komission asetus (EY) N:o 136/2004, annettu 22 päivänä tammikuuta 2004, kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 021 , 28/01/2004 s. 0011 - 0023


Komission asetus (EY) N:o 136/2004,

annettu 22 päivänä tammikuuta 2004,

kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisten tarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista 18 päivänä joulukuuta 1997 annetun neuvoston direktiivin 97/78/EY(1) ja erityisesti sen 3 artiklan 5 kohdan, 4 artiklan 5 kohdan, 5 artiklan 4 kohdan, 8 artiklan 7 kohdan, 16 artiklan 3 kohdan ja 19 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kolmansista maista yhteisöön tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisiä tarkastuksia koskevista vaatimuksista säädettiin alun perin neuvoston direktiivissä 90/675/ETY(2), joka kumottiin ja korvattiin sittemmin direktiivillä 97/78/EY.

(2) Direktiivin 97/78/EY myötä käyttöönotettuja menettelyitä muutettiin jonkin verran direktiivin 90/675/ETY hyväksymisen jälkeen saadun kokemuksen perusteella. Kolmansista maista tuotavien tuotteiden eläinlääkinnällisistä tarkastusmenettelyistä yhteisön rajatarkastusasemilla 22 päivänä joulukuuta 1992 tehty komission päätös 93/13/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2003/279/EY(4), hyväksyttiin alun perin annetun direktiivin pohjalta, mistä syystä sitä on ajantasaistettava.

(3) Eläinlääkinnällisten tarkastusten jälkeen annettavaa todistusta, josta säädetään nykyään päätöksen 93/13/ETY liitteessä B, on mukautettava sekä yhteisön sääntöjen mukaisia että niiden vastaisia eriä koskevien menettelyiden muuttumisen huomioon ottamiseksi riippumatta siitä, onko erät määrä tuoda yhteisöön vai kuljettaa yhteisön kautta.

(4) Yksityiskohtaiset säännöt kyseisen todistuksen käytöstä annetaan eläinperäisten tuotteiden passitusta kolmannesta maasta ainoastaan maanteitse Euroopan yhteisön kautta toiseen kolmanteen maahan koskevan neuvoston direktiivin 97/78/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 24 päivänä helmikuuta 2000 tehdyssä komission päätöksessä 2000/208/EY(5) ja vapaa-alueille, vapaavarastoihin tai tullivarastoihin taikka rajat ylittäviin merikuljetusvälineisiin hankintoja toimittaville toimijoille tarkoitettujen kolmansien maiden tuotteiden eläinlääkärintarkastusta koskevista menetelmistä 8 päivänä syyskuuta 2000 tehdyssä komission päätöksessä 2000/571/EY(6).

(5) On kuitenkin säädettävä todistuksen käytännön hallinnointiin liittyvistä yksityiskohtaisista säännöistä, jotta voidaan ottaa huomioon tilanteet, joissa erät saavat rajatarkastusasemalla eläinlääkinnällisen hyväksynnän mutta jäävät verotuksellisista syistä joksikin ajaksi tullivalvontaan. Tällaisissa tapauksissa on otettava käyttöön jäljitettävyysjärjestelmä ja selkiytettävä erää seuraavia asiakirjoja.

(6) Jotta eläinlääkinnälliset tarkastukset toimisivat asianmukaisesti yhtenäismarkkinoilla, kaikki tarvittava tieto yhteisöön tuodusta tuotteesta olisi koottava yhteen yksinkertaistettuun asiakirjaan, joka on ulkomuodoltaan yhtenäistetty jäsenvaltioissa käytettäviin eri kieliversioihin mahdollisesti liittyvien ongelmien vähentämiseksi.

(7) Erityyppisten tuotteiden yhdenmukaistetun näytteenoton ja laboratoriotestauksen yksityiskohtia käsitellään myöhemmissä täytäntöönpanoa koskevissa päätöksissä. Siihen saakka olisi sovellettava edelleen kansallisia sääntöjä, lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovelletaan erityisiä suojatoimenpiteitä.

(8) Kokemus on osoittanut, että tarkastusten kiertämisen ja petosten vähentämisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että kaikista yhteisöön saapuvista eristä on käytettävissä hyvät tietolähteet. Tavaraluetteloiden tarkastaminen on oleellinen osa tiedonkeruuta. Tarkastaminen on kuitenkin hyvin työläs ja aikaa vievä tehtävä, joten se pitäisi automatisoida sähköisten välineiden avulla mahdollisimman pitkälle.

(9) Sen lisäksi, että keskeisiä tietoja kerätään tehokkaasti kaikilta asianomaisilta toimijoilta, toimivaltaisen viranomaisen olisi voitava tutustua tulliviranomaisten vastaaviin tietokantoihin. Kaikkien toimijoiden tiedot olisi syötettävä tähän tietokantajärjestelmään, jotta voidaan varmistaa ajantasaisen tiedon saatavuus kaikkia osapuolia varten.

(10) Tietyille kasviperäisille tuotteille, jotka voivat tartuttaa eläimiin tarttuvia tauteja, olisi tehtävä eläinlääkinnällisiä tarkastuksia. Näistä tuotteista sekä kolmansista maista tai niiden osista, joista näiden tuotteiden vienti yhteisöön on sallittu, olisi laadittava luettelo.

(11) Kolmannesta maasta saapuvien matkustajien tuomat pienet määrät eläinperäisiä tuotteita, jotka on tarkoitettu henkilökohtaiseen kulutukseen, voidaan vapauttaa eläinlääkinnällisiä tarkastuksia koskevista vaatimuksista. Muutamiin näistä tuotteista sovelletaan suojatoimenpiteitä henkilökohtaiseen kulutukseen tuotavia eläinperäisiä tuotteita koskevista väliaikaisista suojatoimenpiteistä 9 päivänä joulukuuta 2002 tehdyn komission päätöksen 2002/995/EY(7) mukaisesti. Näitä suojatoimenpiteitä koskevat viittaukset olisi säilytettävä, kunnes tällä alalla hyväksytään asiaa koskevat lopulliset säännöt.

(12) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet korvaavat päätöksessä 93/13/ETY säädetyt toimenpiteet, mistä syystä kyseinen päätös olisi kumottava.

(13) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Eläinlääkinnälliset tarkastukset

1. Direktiivin 97/78/EY 4 artiklan 3 kohdassa säädetyt asiakirjojen tarkastukset on suoritettava tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2. Direktiivin 97/78/EY 4 artiklan 4 kohdan b alakohdassa säädetyt laboratoriotutkimukset ja virallisten näytteiden analyysit on suoritettava tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Tuotteiden saapumisesta ilmoittaminen yhteisellä eläinlääkinnällisellä tuloasiakirjalla (CVED-todistuksella)

1. Jo ennen erän fyysistä saapumista yhteisön alueelle lastauksesta vastaavan henkilön on ilmoitettava liitteessä III olevalla yhteisellä eläinlääkinnällisellä tuloasiakirjalla (CVED-todistuksella) tuotteiden saapumisesta sen rajatarkastusaseman eläinlääkintähenkilöstölle, johon tuotteet on määrä toimittaa.

2. CVED-todistus on annettava yhdenmukaisesti niiden todistuksia koskevien yleisten sääntöjen kanssa, joista säädetään asiaa koskevissa säännöksissä muussa yhteisön lainsäädännössä.

3. CVED-todistus on laadittava yhtenä alkuperäiskappaleena ja jäljennöksinä, siten kuin toimivaltainen viranomainen on päättänyt tämän asetuksen vaatimusten täyttämiseksi. Lastauksesta vastaavan henkilön on täytettävä CVED-todistuksen osa 1 ja toimitettava se rajatarkastusaseman eläinlääkintähenkilöstölle.

4. CVED-todistuksessa olevat tiedot voidaan toimivaltaisen viranomaisen kanssa sovitulla tavalla ilmoittaa etukäteen teleliikenteen tai muun sähköisen tietojensiirtojärjestelmän välityksellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 ja 3 kohtaa. Sähköisesti toimitettujen tietojen on vastattava CVED-todistuksen mallin osassa 1 vaadittuja tietoja.

3 artikla

Eläinlääkinnällisten tarkastusten jälkeen noudatettava menettely

1. Kun direktiivin 97/78/EY 4 artiklassa säädetyt eläinlääkinnälliset tarkastukset on tehty, CVED-todistuksen osa 2 on täytettävä rajatarkastusasemasta vastaavan virkaeläinlääkärin vastuulla. Kyseinen virkaeläinlääkäri tai hänen valvonnassaan toimiva virkaeläinlääkäri antaa erälle eläinlääkinnällisen hyväksynnän allekirjoittamalla CVED-todistuksen.

Rajatarkastusasemalla komission päätöksen 93/352/ETY(8) mukaisesti tarkastettavien tuontikalaerien osalta nimetty virkamies voi vastata virkaeläinlääkärin tehtävistä, myös todistuksen täyttämisestä ja allekirjoittamisesta.

2. Eläinlääkinnällisen hyväksynnän saaneita eriä koskevan CVED-todistuksen alkuperäiskappale koostuu osista 1 ja 2, jotka on täytetty ja allekirjoitettu asianmukaisesti.

3. Virkaeläinlääkärin tai lastauksesta vastaavan henkilön on ilmoitettava rajatarkastusaseman tulliviranomaisille erän saamasta eläinlääkinnällisestä hyväksynnästä, kuten 1 kohdassa säädetään, toimittamalla CVED-todistuksen alkuperäiskappale paperiversiona tai sähköisesti.

- Kun tulliselvitys(9) on erän osalta tehty, CVED-todistuksen alkuperäiskappale seuraa erää ensimmäiseen määräpaikkalaitokseen.

- Rajatarkastusaseman virkaeläinlääkärille jää CVED-todistuksesta jäljennös.

- Virkaeläinlääkäri toimittaa lastauksesta vastaavalle henkilölle CVED-todistuksesta jäljennöksen.

4. Virkaeläinlääkärin on säilytettävä lähetyksen mukana seuraava kolmannen maan antama alkuperäinen eläinlääkärintodistus tai eläinlääkinnälliset asiakirjat ja CVED-todistuksesta jäljennös vähintään kolmen vuoden ajan. Kuitenkin eläinlääkinnällisten asiakirjojen alkuperäiskappaleet seuraavat yhteisön kautta kuljetettavia tai direktiivin 97/78/EY 12 artiklan 4 kohdan taikka 13 artiklan nojalla hyväksyttyihin varastoihin sijoitettavia eriä, joiden lopullinen määräpaikka on yhteisön ulkopuolella. Rajatarkastusasemille jäävät asiakirjoista ainoastaan jäljennökset.

4 artikla

Noudatettava menettely, kun eläinlääkinnällisen hyväksynnän saanut erä jää tullivalvontaan

1. Rajatarkastusasemalla 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti eläinlääkinnällisen hyväksynnän saaneisiin tuote-eriin, jotka jäävät tullivalvontaan ja jotka lasketaan vapaaseen liikkeeseen myöhemmin, sovelletaan 2, 3 ja 4 kohdassa säädettyä menettelyä.

2. CVED-todistuksen alkuperäiskappale seuraa erää niin kauan kuin erää kuljetetaan yhden tai useamman laitoksen kautta tullivalvonnassa ja kunnes lastauksesta vastaava henkilö pyytää tulliselvitystä.

3. Ensimmäistä tulliselvitystä varten lastauksesta vastaavan henkilön on toimitettava CVED-todistuksen alkuperäiskappale tullitoimipaikkaan, joka vastaa laitoksesta, johon erä on sijoitettu. Alkuperäiskappale voidaan toimittaa myös sähköisesti, jos toimivaltainen viranomainen antaa siihen luvan.

4. Kun tulliselvitystä on pyydetty 3 kohdan mukaisesti, laitoksen toiminnanharjoittajan on

a) säilytettävä erää seuraavasta CVED-todistuksesta jäljennös;

b) kirjattava erän saapumispäivä;

c) kirjattava erän tulliselvityspäivä tai - mikäli erä jaetaan osiin 5 artiklan mukaisesti - tulliselvityspäivät.

5 artikla

Noudatettava menettely, kun tullivalvonnassa oleva erä on jaettu osiin

1. Jos 4 artiklan 1 kohdassa mainittu erä jaetaan osiin, CVED-todistuksen alkuperäiskappale esitetään toimivaltaisille tulliviranomaisille, jotka vastaavat laitoksesta, jossa erä jaetaan osiin. CVED-todistuksesta jää jäljennös laitokseen, jossa erä on jaettu osiin.

2. Edellä 1 kohdassa mainitusta laitoksesta vastaava toimivaltainen viranomainen voi myöntää erän kullekin osalle CVED-todistuksen alkuperäiskappaleesta oikeaksi todistetun valokopion, johon on merkitty tarkistettu määrä tai paino ja joka seuraa erää.

Toimivaltainen viranomainen voi vaatia sen laitoksen toiminnanharjoittajaa, jossa erä jaetaan osiin, säilyttämään tiedot erän osista niiden jäljitettävyyden varmistamiseksi.

Nämä tiedot ja CVED-todistuksen jäljennökset on säilytettävä kolmen vuoden ajan.

6 artikla

Koordinointi muiden täytäntöönpanosta vastaavien elinten kanssa

Sen varmistamiseksi, että yhteisöön ei pääse eläimistä saatavia tuotteita, joille ei ole tehty eläinlääkinnällisiä tarkastuksia, kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ja virkaeläinlääkärien on koordinoitava toimintansa muiden täytäntöönpanosta vastaavien elinten kanssa kattavien tietojen keräämiseksi eläinperäisten tuotteiden käyttöönotosta. Tämä koskee erityisesti

a) tulliviranomaisten saatavilla olevia tietoja;

b) alusten, laivojen, junien ja lentokoneiden rahtiluettelotietoja;

c) muita maantie-, rautatie-, satama- tai lentoliikenteen toimijoiden saatavilla olevia tietolähteitä.

7 artikla

Pääsy tietokantoihin ja tietojärjestelmien yhdenmukaistaminen

Edellä mainitun 6 artiklan soveltamiseksi toimivaltaisella viranomaisella on oltava pääsy tulliviranomaisten saatavilla oleviin tietokantoihin tai olennaisiin osiin niitä.

Toimivaltaisen viranomaisen käyttämät tietojärjestelmät on yhdenmukaistettava tietosuojavaatimusten edellyttämällä tavalla mahdollisimman pitkälle tulliviranomaisten ja yritysten käyttämien tietojärjestelmien kanssa tiedonsiirron nopeuttamiseksi.

8 artikla

Matkustajan matkatavaroissa tuotavia tai pikkupaketteina yksityishenkilöille lähetettäviä tuotteita koskevat erityissäännöt

1. Direktiivin 97/78/EY 16 artiklan 1 kohdan a, b ja d alakohdassa mainitut tuotteet vapautetaan kyseisen direktiivin I luvussa säädetyistä järjestelmällisistä eläinlääkinnällisistä tarkastuksista, jos ne ovat painoltaan vain alle yhden kilon ja tarkoitettu ihmisravinnoksi henkilökohtaiseen kulutukseen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tiettyihin tuotteisiin liittyvää erityistä yhteisön sääntelyä.

Tällaisia tuotteita saa tuoda yhteisöön ainoastaan hyväksytyistä kolmansista maista tai hyväksyttyjen kolmansien maiden osista.

2. Edellä oleva 1 kohta ei vaikuta yhteisön lainsäädännössä määriteltyihin eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskeviin sääntöihin.

3. Grönlannista ja Färsaarilta Tanskaan tuodut eläinperäisiä tuotteita sisältävät pikkupaketit, jotka on tarkoitettu yksityishenkilöiden suoraan kulutukseen, saavat 1 kohdan mukaisesti painaa enintään 5 kiloa.

4. Virkistystarkoituksessa pyydetty ja Venäjältä Suomeen ja Ruotsiin matkustajien henkilökohtaisissa matkatavaroissa tuotava kala, joka on tarkoitettu yksityishenkilöiden suoraan kulutukseen, saa 1 kohdan mukaisesti painaa enintään 15 kiloa. Vaihtoehtoisesti on sallittua tuoda yksittäinen minkä tahansa painoinen kala.

9 artikla

Tietyille kasviperäisille tuotteille tehtävät eläinlääkinnälliset tarkastukset

1. Jäsenvaltioiden on tehtävä liitteessä IV luetelluille kasviperäisille tuotteille, jotka ovat peräisin liitteessä V luetelluista hyväksytyistä maista, tämän asetuksen 1 artiklan 1 kohdassa mainitut asiakirjatarkastukset ja tarvittaessa tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa mainitut laboratoriotestit sekä muut fyysiset tarkastukset, joista säädetään direktiivin 97/78/EY liitteessä III.

2. Direktiivin 97/78/EY ja tämän asetuksen vaatimuksia sovelletaan kaikkiin tämän asetuksen liitteessä IV lueteltuihin kasviperäisiin tuotteisiin erityisesti sen vuoksi, että niiden alkuperä ja myöhempi määräpaikka saattaa kasvattaa tarttuvien eläintautien leviämisen riskiä.

10 artikla

Sähköisen sertifioinnin käyttö

CVED-todistuksen laatiminen, käyttö, siirtäminen ja säilyttäminen tässä asetuksessa kuvatuissa eri tilanteissa voi tapahtua sähköisesti toimivaltaisen viranomaisen harkinnan mukaan.

11 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 93/13/ETY.

Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän asetukseen.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä tammikuuta 2004.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2) EYVL L 373, 31.12.1990, s. 1.

(3) EYVL L 9, 15.1.1993, s. 33.

(4) EUVL L 101, 23.4.2003, s. 14.

(5) EYVL L 64, 11.3.2000, s. 20.

(6) EYVL L 240, 23.9.2000, s. 14.

(7) EYVL L 353, 30.12.2002, s. 1.

(8) EYVL L 144, 16.6.1993, s. 25.

(9) Tässä asetuksessa termillä "tulliselvitys" tarkoitetaan luovutusta vapaaseen liikkeeseen, sellaisena kuin se määritellään yhteisön tullikoodeksista annetun asetuksen (ETY) N:o 2913/92 79 artiklassa (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).

LIITE I

TÄMÄN ASETUKSEN 1 ARTIKLAN 1 KOHDASSA MAINITUT ASIAKIRJOJEN TARKASTUKSET

Kolmansista maista tuotavia tuotteita koskevien asiakirjojen tarkastuksiin sovelletaan seuraavia sääntöjä:

1. Toimivaltaisen viranomaisen on osoitettava kullekin erälle tulliselvitysmuoto.

2. Jokainen kolmannesta maasta peräisin olevia tuotteita sisältävän ja rajatarkastusasemalle esitetyn erän mukana seuraava kansanterveyttä tai eläinten terveyttä koskeva todistus tai asiakirja on tarkastettava, jotta voidaan vahvistaa asianmukaisesti, että

a) kyseessä on alkuperäinen todistus tai asiakirja;

b) siinä viitataan sellaiseen kolmanteen maahan tai kolmannen maan osaan, jolla on lupa viedä yhteisöön, taikka yhdenmukaistamattomien tuotteiden osalta asianomaiseen jäsenvaltioon;

c) sen muoto ja sisältö vastaavat kyseiselle tuotteelle ja kolmannelle maalle laadittua mallia, taikka yhdenmukaistamattomien tuotteiden osalta asianomaiselle jäsenvaltiolle laadittua mallia;

d) se täyttää todistusten myöntämistä koskevat yleiset periaatteet, joista säädetään direktiivin 2002/99/EY(1) olevassa liitteessä IV;

e) se on täytetty kokonaisuudessaan;

f) se koskee hyväksyttyä tai rekisteröityä laitosta tai alusta, jolla on lupa viedä yhteisöön tai - niiden tuotteiden osalta, joita ei ole yhdenmukaistettu - kyseiseen jäsenvaltioon;

g) sen on allekirjoittanut virkaeläinlääkäri tai tarvittaessa viranomaisen edustaja, jonka nimi ja virka-asema käyvät siitä selvästi ilmi suuraakkosin, ja että kolmannen maan virallinen leima ja virallinen allekirjoitus on tehty eri värillä kuin todistuksen tai asiakirjan teksti, tai että sähköisten sertifikaattien allekirjoitus ja leima on tehty tietoturvallista järjestelmää käyttäen.

h) CVED-todistuksen 1 osa on täytetty asianmukaisesti ja että sen sisältämät tiedot ovat yhdenmukaisia muiden erää seuraavien keskeisten virallisten asiakirjojen kanssa.

(1) EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

LIITE II

TÄMÄN ASETUKSEN 1 ARTIKLAN 2 KOHDASSA MAINITUT LABORATORIOTUTKIMUKSET

Tuotteille tehtäviin laboratoriotutkimuksiin sovelletaan seuraavia sääntöjä:

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tuontia varten esitettyjen tuotteiden erät valvontasuunnitelman alaiseksi yhteisön lainsäädännön tai sen puutteessa kansallisen lainsäädännön noudattamisen varmistamiseksi ja erityisesti jäämien, tautia aiheuttavien tekijöiden tai muiden ihmisille, eläimille tai ympäristölle vaarallisten aineiden havaitsemiseksi. Valvontasuunnitelmien on perustuttava tietoon tuotteiden ominaispiirteistä ja niihin liittyvistä vaaroista, ja niissä on otettava huomioon kaikki keskeiset valvontaparametrit, kuten tuotujen erien saapumistiheys ja lukumäärä sekä aikaisemman valvonnan tulokset.

2. Jos 1 kohdassa mainittujen valvontasuunnitelmien yhteydessä tehdään satunnaistestejä erälle, jonka ei epäillä aiheuttavan välitöntä vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle, erä voidaan laskea vapaaseen liikkeeseen ennen laboratoriokoetulosten saamista. Erää seuraava CVED-todistus on kaikissa tapauksissa varustettava asianomaisin merkinnöin, ja asiasta on ilmoitettava määräpaikan toimivaltaiselle viranomaiselle direktiivin 97/78/EY 8 artiklan mukaisesti.

3. Jos laboratoriokokeet tehdään sääntöjenvastaisuutta koskevan epäilyn, käytettävissä olevien tietojen, elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän aiemman ilmoituksen tai suojatoimenpiteen vuoksi ja jos näytteenotto koskee tautia aiheuttavaa tekijää tai ainetta, joka aiheuttaa suoran tai välittömän vaaran ihmisten tai eläinten terveydelle, rajatarkastusaseman vastuullinen näytteenoton tehnyt virkaeläinlääkäri tai toimivaltainen viranomainen ei saa antaa erälle eläinlääkinnällistä hyväksyntää eikä laskea sitä liikkeeseen, ennen kuin laboratoriotutkimuksista saadaan tyydyttävät tulokset. Sillä välin erän on pysyttävä rajatarkastusaseman viranomaisten valvonnassa ja eläinlääkinnälliset tarkastukset tehneen virkaeläinlääkärin tai nimetyn virkamiehen vastuun alaisena.

4. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kuukausittain niiden rajatarkastusasemilla tehtyjen laboratoriokokeiden positiivisista ja negatiivisista tuloksista.

LIITE III

YHTEINEN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN TULOASIAKIRJA (CVED)

>PIC FILE= "L_2004021FI.001701.TIF">

>PIC FILE= "L_2004021FI.001801.TIF">

Ohjeet CVED-todistuksen täyttämistä varten(1)

Yleistä:

Todistus täytetään suuraakkosin. Jos jokin laatikko voidaan poistaa tai se ei ole tarpeen, pyyhi se yli selkeästi tai vedä ruksi koko numeroidun laatikon yli. Myönteinen vastaus merkitään joko oikein-merkillä tai rastimalla

>PIC FILE= "L_2004021FI.001901.TIF">

-merkki.

Todistus täytetään kaikista rajatarkastusasemilla esitettävistä eristä, onpa kyseessä sitten EU:n vaatimukset täyttävänä vapaaseen liikkeeseen esitettävä erä taikka kanavoitava erä tai erät, jotka eivät täytä EU:n vaatimuksia ja jotka on tarkoitettu edelleenlähetettäviksi, kauttakuljetettaviksi, varastoitaviksi vapaa-alueilla, vapaavarastoissa tai tullivarastoissa taikka elintarvikemuonitusvarastoihin. Kanavoinnilla viitataan eriin, jotka ovat hyväksyttäviä direktiivin 97/78/EY 8 artiklan edellytysten mukaisesti mutta jotka pidetään eläinlääkärin valvonnassa määrättyyn lopulliseen määräpaikkaan asti, yleensä jatkokäsittelyä varten.

ISO-koodeilla tarkoitetaan kansainvälisiä kaksikirjaimisia maakoodeja.

Osa 1.

>TAULUKON PAIKKA>

Osa 2. Tämän osan täyttää vain virkaeläinlääkäri tai nimetty virkamies (päätöksen 93/352/ETY mukaan)

Laatikot 38-41 on täytettävä muulla värillä kuin mustalla.

>TAULUKON PAIKKA>

(1) Täyttöohjeet voidaan tulostaa ja niitä voidaan jakaa erikseen ilman itse todistusta.

LIITE IV

TÄMÄN ASETUKSEN 9 ARTIKLASSA MAINITTU KASVIPERÄISTEN TUOTTEIDEN LUETTELO

Kasviperäiset tuotteet, joille tehdään eläinlääkinnälliset tarkastukset:

1. Olki

2. Heinä

LIITE V

TÄMÄN ASETUKSEN 9 ARTIKLASSA MAINITTU MAALUETTELO

Osa 1: Maat, joista jäsenvaltiot saavat tuoda heiniä ja olkia:

Australia

Bulgaria

Chile

Etelä-Afrikka (lukuun ottamatta suu- ja sorkkataudin torjunta-aluetta, joka ulottuu Transvaalin pohjoiseen ja itäiseen eläinlääkintäalueeseen, Natalin eläinlääkintäalueen Ingwavuman piiriin ja Botswanan vastaiseen raja-alueeseen 28° pituuspiirin itäpuolella)

Grönlanti

Islanti

Kanada

Kroatia

Romania

Sveitsi

Uusi-Seelanti

Valko-Venäjä

Yhdysvallat

Osa 2: Maat, joista jäsenvaltiot saavat tuoda heiniä ja olkia 30 päivään huhtikuuta 2004 asti:

Kypros

Latvia

Liettua

Malta

Puola

Slovakia

Slovenia

Tsekki

Unkari

Viro

Top