EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0098

Komission direktiivi 2004/98/EY, annettu 30 päivänä syyskuuta 2004, neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta sen liitteen I mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ilma-alusten hätäevakuointijärjestelmissä käytettävän pentabromidifenyylieetterin markkinoille saattamisen ja käytön rajoitusten osalta(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 305, 1.10.2004, p. 63–64 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 224–225 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 045 P. 196 - 198
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 045 P. 196 - 198

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/98/oj

1.10.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 305/63


KOMISSION DIREKTIIVI 2004/98/EY,

annettu 30 päivänä syyskuuta 2004,

neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta sen liitteen I mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ilma-alusten hätäevakuointijärjestelmissä käytettävän pentabromidifenyylieetterin markkinoille saattamisen ja käytön rajoitusten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY (1) ja erityisesti sen 2 a artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Pentabromidifenyylieetteri (pentaBDE) on bromattu palonestoaine, jota käytetään muovien, kankaiden ja muiden tavaroiden palontorjuntakäsittelyssä.

(2)

Olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 23 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 (2) mukaan suoritetun riskinarvioinnin perusteella katsottiin, että pentabromidifenyylieetterin (pentaBDE) markkinoille saattamista ja käyttöä on tarpeen rajoittaa. Aine lisättiin tämän vuoksi direktiivin 76/769/ETY liitteeseen I.

(3)

Äskettäin on käynyt ilmi, että pentaBDE:tä käytetään ilma-alusten evakuointiliukumäkien ja lauttana käytettävien liukumäkien erikoiskankaisiin ja että sitä ei laajojen turvallisuustestien perusteella ja lainsäädännöllisten vaatimusten vuoksi ole mahdollista korvata sopivilla vaihtoehdoilla.

(4)

Muutaman sekunnin kestäviä hätätilanteita lukuun ottamatta ei voida olettaa, että näistä liukumäistä aiheutuu ympäristöön joutuvia päästöjä ja ihmisten altistumista. Päästöjä ilmenee lisäksi vain sellaisissa harvinaisissa tapauksissa, joissa materiaali syttyy palamaan.

(5)

Ottaen huomioon pentabromidifenyylieetterin rajoitettu käyttö ilma-alusten hätäevakuointijärjestelmissä sekä se vähäinen kokonaisriski, joka aineesta aiheutuu terveydelle ja ympäristölle, on perusteltua sallia pentabromidifenyylieetterin markkinoille saattaminen ja käyttö edellä mainittuun tarkoitukseen.

(6)

Koska sekä aineen korvaamismenettely että ilma-alusten hätäevakuointijärjestelmien hyväksynnästä annetut asetukset ovat monimutkaisia ja sosioekonomiset seuraukset vakavia, on perusteltua myöntää määräaikainen poikkeuslupa tavaroille, jotka ovat olennaisia evakuointitilanteissa. Sallimalla pentabromidifenyylieetterin käyttö ilma-alusten hätäevakuointijärjestelmissä voidaan pitää yllä ilma-alusten turvallisuutta, sillä näin voidaan estää vanhempien evakuointijärjestelmien käyttö.

(7)

Direktiivi 76/769/ETY olisi siksi muutettava vastaavasti.

(8)

Tätä direktiiviä olisi sovellettava rajoittamatta työntekijöiden suojelun vähimmäisvaatimuksia koskevan yhteisön lainsäädännön, erityisesti toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/391/ETY (3) ja työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille tai perimän muutoksia aiheuttaville aineille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/37/EY (4) (kuudes neuvoston direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan l kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi), soveltamista.

(9)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat vaarallisten aineiden ja valmisteiden kaupan teknisten esteiden poistamisesta annettujen direktiivien mukauttamista tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon mukaisia,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 76/769/ETY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ja julkaistava ne viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2005. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on sovellettava kyseisiä säädöksiä viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2005.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 30 päivänä syyskuuta 2004.

Komission puolesta

Olli REHN

Komission jäsen


(1)  EYVL L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/96/EY (EUVL L 301, 28.9.2004, s. 51).

(2)  EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(3)  EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

(4)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 50.


LIITE

Muutetaan direktiivin 76/769/ETY liite I seuraavasti:

Lisätään uusi 3 alakohta 44 kohdan (44. Difenyylieetteri, pentabromidijohdannainen C12H5Br5O) toiseen sarakkeeseen seuraavasti:

”3.   Poiketen siitä, mitä edellä säädetään, 1 ja 2 alakohtaa ei sovelleta ilma-alusten hätäevakuointijärjestelmiin ennen 31. maaliskuuta 2006.”.


Top