EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0086

Komission direktiivi 2004/86/EY, annettu 5 päivänä heinäkuuta 2004, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen massoista ja mitoista annetun neuvoston direktiivin 93/93/ETY muuttamisesta tekniikan kehitykseen mukauttamiseksi

OJ L 236, 7.7.2004, p. 12–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 183M , 5.7.2006, p. 36–38 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 167 - 169
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 167 - 169
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 020 P. 102 - 104

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; Kumoaja 32013R0168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/86/oj

7.7.2004   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 236/12


KOMISSION DIREKTIIVI 2004/86/EY,

annettu 5 päivänä heinäkuuta 2004,

kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen massoista ja mitoista annetun neuvoston direktiivin 93/93/ETY muuttamisesta tekniikan kehitykseen mukauttamiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen massoista ja mitoista 29 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/93/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan,

ottaa huomioon kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta 18 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/24/EY (2) ja erityisesti sen 17 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivi 93/93/ETY on yksi direktiivillä 2002/24/EY perustettua yhteisön tyyppihyväksyntämenettelyä koskevista erityisdirektiiveistä. Ajoneuvojen järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevat direktiivin 2002/24/EY säännökset koskevat sen vuoksi direktiiviä 93/93/ETY.

(2)

Jotta koko tyyppihyväksyntäjärjestelmä toimisi asianmukaisesti, on tarpeen täsmentää ja täydentää tiettyjä direktiivin 93/93/ETY vaatimuksia.

(3)

Tätä varten on tarpeen tarkentaa, että tavarankuljetukseen tarkoitettujen luokkien L6e ja L7e nelipyörien vaihdettavien korirakenteiden massan ei katsota olevan osa kuormittamatonta massaa vaan hyötykuormaa.

(4)

Sen vuoksi olisi muutettava direktiiviä 93/93/ETY.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston direktiivin 70/156/ETY (3) 13 artiklalla perustetun tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 93/93/ETY liite tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jos kaksi- tai kolmipyöräinen moottoriajoneuvo täyttää direktiivin 93/93/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimukset massojen ja mittojen osalta, jäsenvaltiot eivät 1 päivästä tammikuuta 2005 saa massoihin ja mittoihin liittyvistä syistä

a)

kieltäytyä antamasta tällaiselle ajoneuvolle EY-tyyppihyväksyntää tai kansallista tyyppihyväksyntää; tai

b)

kieltää tällaisen ajoneuvon rekisteröintiä, myyntiä tai käyttöönottoa.

2.   Jäsenvaltioiden on 1 päivästä heinäkuuta 2005 kieltäydyttävä antamasta EY tyyppihyväksyntä uusille kaksi- tai kolmipyöräisille moottoriajoneuvoille niiden massoihin tai mittoihin liittyvistä syistä, jos kyseiset ajoneuvot eivät täytä direktiivin 93/93/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, vaatimuksia.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2004. Niiden on toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle viipymättä sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä heinäkuuta 2004.

Komission puolesta

Erkki LIIKANEN

Komission jäsen


(1)  EYVL L 311, 14.12.1993, s. 76, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2001/78/EY (EYVL L 285, 29.10.2001, s. 1).

(2)  EYVL L 124, 9.5.2002, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/77/EY (EUVL L 211, 21.8.2003, s. 24).

(3)  EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/3/EY (EUVL L 49, 19.2.2004, s. 36).


LIITE

Korvataan direktiivin 93/93/ETY liitteessä oleva 1.5. kohta seuraavasti:

1.5   ’Kuormittamattomalla massalla’ tarkoitetaan

tavanomaiseen käyttöön valmiin ajoneuvon massaa seuraavin varustein:

yksinomaan kyseisen tavanomaisen käytön edellyttämät lisävarusteet,

täydelliset sähkövarusteet, mukaan lukien valmistajan toimittamat valaisimet ja merkkivalolaitteet,

lakisääteiset mittarit ja laitteet, joiden vuoksi ajoneuvon omamassa mitataan,

riittävät määrät nesteitä, jotta varmistetaan ajoneuvon kaikkien osien asianmukainen toiminta.

1.5.1   Tavarankuljetukseen ja vaihdettavilla korirakenteilla varusteltaviksi tarkoitettujen luokkien L6e ja L7e ajoneuvojen vaihdettavien korirakenteiden kokonaismassaa ei oteta huomioon määriteltäessä kuormittamatonta massaa, vaan sen katsotaan olevan osa hyötykuormaa.

Tässä tapauksessa seuraavien lisäehtojen on täytyttävä:

a)

ajoneuvon perusmallin (alusta-ohjaamorakenteinen ajoneuvo), johon edellä mainitut korirakenteet on suunniteltu asennettaviksi, on täytettävä kaikki tavarankuljetukseen tarkoitetuille luokkien L6e ja L7e nelipyörille asetetut ehdot (myös luokan L6e ajoneuvojen kuormittamattoman massan enimmäispaino 350 kg ja luokan L7e ajoneuvojen kuormittamattoman massan enimmäispaino 550 kg);

b)

korirakenteen katsotaan olevan vaihdettava, jos se voidaan poistaa alusta-ohjaamorakenteesta vaivatta ja työkaluja käyttämättä;

c)

korirakenteen osalta ajoneuvon valmistajan on ilmoitettava ilmoituslomakkeella, jonka malli esitetään direktiivin 2002/24/EY liitteessä II, suurimmat sallitut mitat, massa, painopisteen sijainnin raja-arvot ja piirustus kiinnityskohtien sijainnista.

Huom: Polttoaine ja polttoaineen/öljyn seos eivät sisälly mittaukseen, mutta akkuhapon, hydraulinesteen, jäähdytysnesteen ja moottoriöljyn on sisällyttävä siihen.”.


Top