EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0235

2004/235/EY: Komission päätös, tehty 1 päivänä maaliskuuta 2004, salmonellaa koskevien lisätakeiden vahvistamisesta Suomeen ja Ruotsiin lähetettävien munivien kanojen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 582)

OJ L 72, 11.3.2004, p. 86–90 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 043 P. 89 - 93
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 043 P. 89 - 93
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 043 P. 89 - 93
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 043 P. 89 - 93
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 043 P. 89 - 93
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 043 P. 89 - 93
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 043 P. 89 - 93
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 043 P. 89 - 93
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 043 P. 89 - 93
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 054 P. 62 - 67
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 054 P. 62 - 67
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 121 - 125

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/235/oj

32004D0235

2004/235/EY: Komission päätös, tehty 1 päivänä maaliskuuta 2004, salmonellaa koskevien lisätakeiden vahvistamisesta Suomeen ja Ruotsiin lähetettävien munivien kanojen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 582)

Virallinen lehti nro L 072 , 11/03/2004 s. 0086 - 0090


Komission päätös,

tehty 1 päivänä maaliskuuta 2004,

salmonellaa koskevien lisätakeiden vahvistamisesta Suomeen ja Ruotsiin lähetettävien munivien kanojen osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 582)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2004/235/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 15 päivänä lokakuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/539/ETY(1) ja erityisesti sen 9 b artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Salmonellaa koskevien lisätakeiden vahvistamisesta Suomeen ja Ruotsiin lähetettävien munivien kanojen osalta 21 päivänä huhtikuuta 1995 tehtyä komission päätöstä 95/161/EY(2) on muutettu huomattavilta osilta(3). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu päätös.

(2) Komissio on hyväksynyt Suomen ja Ruotsin esittämät salmonellan valvontaa koskevat toimenpideohjelmat. Näissä ohjelmissa on munivia kanoja (kulutukseen tarkoitettujen munien tuottamiseksi kasvatettua siipikarjaa) koskevia erityistoimenpiteitä.

(3) Olisi vahvistettava takeet, jotka vastaavat Suomen ja Ruotsin toimenpideohjelmillaan täytäntöönpanemia takeita.

(4) Näiden lisätakeiden on erityisesti perustuttuva Suomeen ja Ruotsiin lähetettäväksi tarkoitetun siipikarjan mikrobiologiseen tutkimukseen.

(5) Olisi laadittava tätä näytteenoton avulla tehtävää mikrobiologista tutkimusta koskevat säännöt hyväksymällä näytteenottomenetelmä, otettavien näytteiden lukumäärä sekä näytteiden tutkimuksen mahdollistavat mikrobiologiset menetelmät.

(6) Näitä takeita ei pitäisi soveltaa sellaiseen parveen, joka kuuluu Suomessa ja Ruotsissa täytäntöönpantua ohjelmaa vastaavaksi tunnustettuun ohjelmaan.

(7) Suomen ja Ruotsin olisi sovellettava kolmansista maista peräisin oleviin eriin tuontiehtoja, jotka ovat vähintään yhtä ankarat kuin tässä päätöksessä vahvistetut ehdot.

(8) Tässä päätöksessä esitetyissä menetelmissä otetaan huomioon Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunto.

(9) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Suomeen ja Ruotsiin tarkoitetuille muniville kanoille (kulutukseen tarkoitettujen munien tuottamiseksi kasvatettavalle siipikarjalle) on näytteenotolla tehtävä mikrobiologinen testi siitä parvesta, josta kana on peräisin.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa tarkoitettu mikrobiologinen testi tehdään liitteen I mukaisesti.

3 artikla

1. Suomeen ja Ruotsiin tarkoitettujen munivien kanojen mukana on oltava liitteessä II määritelty todistus.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu todistus voi olla:

- direktiivin 90/539/ETY liitteessä IV olevan 3 mallitodistuksen mukana, tai

- se voidaan yhdistää ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettuun todistukseen.

4 artikla

Tässä päätöksessä määrättyjä lisätakeita ei sovelleta sellaisiin parviin, jotka kuuluvat ohjelmaan, joka direktiivin 90/539/ETY 32 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti on tunnustettu Suomessa ja Ruotsissa täytäntöönpantua ohjelmaa vastaavaksi.

5 artikla

Kumotaan päätös 95/161/EY.

Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän päätökseen liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 1 päivänä maaliskuuta 2004.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 303, 31.10.1990, s. 6. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2) EYVL L 105, 9.5.1995, s. 44. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 97/278/EY (EYVL L 110, 26.4.1997, s. 77).

(3) Katso liite III.

LIITE I

1. Yleiset säännöt

Parvi, josta kana on peräisin, on eristettävä 15 päivän kuluessa.

Mikrobiologinen testi on tehtävä toimitusta edeltävien 10 päivän kuluessa.

Mikrobiologiseen testiin on kuuluttava seuraavat invasiiviset serotyypit:

- Salmonella gallinarum,

- Salmonella pullorum,

- Salmonella enteritidis,

- Salmonella berta,

- Salmonella typhimurium,

- Salmonella thompson,

- Salmonella infantis.

2. Näytteenottomenetelmä

Ulostuksista koostuvia näytteitä, joista jokaisessa on tuoreesta ulosteesta koostuvia erillisiä vähintään gramman painoisia näytteitä, otetaan tietty määrä umpimähkään rakennuksessa, jossa lintuja pidetään, tai, jos ne pääsevät vapaasti useampaan kuin yhteen tilan rakennukseen, näytteitä otetaan jokaisessa tilan rakennusryhmässä, jossa lintuja pidetään.

3. Otettavien näytteiden lukumäärä

Näytteitä on otettava niin paljon, että 95 prosentin luotettavuustasolla voidaan havaita salmonellan 5 prosentin esiintymä.

4. Näytteiden mikrobiologiset tutkimusmenetelmät

- Mikrobiologiset kokeet näytteiden tutkimiseksi salmonellan eristämiseksi on tehtävä Kansainvälisen standardisoimisjärjestön standardisoidun menetelmän ISO 6579 viimeisimmän laitoksen mukaisesti taikka Elintarvikkeiden pohjoismaisen metodiikkakomitean hyväksymän menetelmän (NMKL-menetelmä n:o 71) viimeisimmän laitoksen mukaisesti.

- Jos tutkimustuloksista ei ole yksimielisyyttä jäsenvaltioiden välillä, viitemenetelmänä käytetään tällöin Kansainvälisen standardisoimisjärjestön standardisoidun menetelmän ISO 6579 viimeisintä laitosta.

LIITE II

>PIC FILE= "L_2004072FI.008902.TIF">

LIITE III

Kumottu päätös ja sen muutos

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE IV

Vastaavuustaulukko

>TAULUKON PAIKKA>

Top