EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2235

Komission asetus (EY) N:o 2235/2003, annettu 23 päivänä joulukuuta 2003, neuvoston asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 1868/94 soveltamista koskevista yhteisistä säännöistä perunatärkkelyksen osalta

OJ L 339, 24.12.2003, p. 36–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 506 - 514
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 506 - 514
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 506 - 514
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 506 - 514
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 506 - 514
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 506 - 514
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 506 - 514
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 506 - 514
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 506 - 514
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 41 - 49
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 41 - 49
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 154 - 162

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2235/oj

32003R2235

Komission asetus (EY) N:o 2235/2003, annettu 23 päivänä joulukuuta 2003, neuvoston asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 1868/94 soveltamista koskevista yhteisistä säännöistä perunatärkkelyksen osalta

Virallinen lehti nro L 339 , 24/12/2003 s. 0036 - 0044


Komission asetus (EY) N:o 2235/2003,

annettu 23 päivänä joulukuuta 2003,

neuvoston asetusten (EY) N:o 1782/2003 ja (EY) N:o 1868/94 soveltamista koskevista yhteisistä säännöistä perunatärkkelyksen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003(1) ja erityisesti sen 145 artiklan c alakohdan,

ottaa huomioon perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä 27 päivänä heinäkuuta 1994 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1868/94(2) ja erityisesti sen 8 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 6 luvussa säädetään tuesta perunatärkkelyksen valmistukseen tarkoitettujen perunoiden tuottajille. Mainitun asetuksen 93 artiklan mukaan tukea sovelletaan siihen perunamäärään, joka tarvitaan yhden tärkkelystonnin valmistukseen.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1868/94 4 a artiklassa säädetään perunatärkkelyksen valmistukseen tarkoitettujen perunoiden vähimmäishinta. Sitä mukautetaan perunoiden tärkkelyspitoisuuden mukaan. Mainitun asetuksen 5 artiklassa säädetään perunatärkkelystä tuottaville yrityksille tuotetusta perunatärkkelysmäärästä maksettavasta palkkiosta.

(3) On tarpeen vahvistaa perunoiden painon määrittämistä ja perunatärkkelykselle maksettavaa tukea koskevat yhteiset säännöt, vähimmäishinta ja palkkio suhteessa perunoiden tärkkelyspitoisuuteen.

(4) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean ja viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 93 ja 94 artiklaa ja asetuksen (EY) N:o 1868/94 4 a ja 5 artiklaa sovellettaessa perunoiden paino on määritettävä tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 93 artiklassa säädetty tärkkelysperunan tuki sekä asetuksen (EY) N:o 1868/94 4 a ja 5 artiklassa säädetty vähimmäishinta ja palkkio suhteessa perunoiden tärkkelyspitoisuuteen vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä II.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan markkinointivuodesta 2004/2005.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä joulukuuta 2003.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1.

(2) EYVL L 197, 30.7.1994, s. 4, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1782/2003.

LIITE I

Perunoiden paino on määritettävä jotakin seuraavista menetelmistä käyttäen:

Menetelmä A

Perunoiden nettopaino määritetään ottamalla näytteitä. Näytteet otetaan eri puolilta kuljetusvälinettä ja kolmelta eri tasolta: ylhäältä, keskeltä ja alhaalta.

Multa poistetaan ennen tyhjän kuljetusvälineen punnitsemista.

Tarkastettavien näytteiden on oltava vähintään 20 kilogramman painoisia. Mukulat pestään, niistä poistetaan epäpuhtaudet ja ne punnitaan uudelleen.

Todetusta painosta vähennetään 2 prosenttia pesun aikana imeytyneen veden huomioon ottamiseksi. Tulos muodostaa 1000 kilogrammaan perunoita tehtävän kokonaisvähennyksen.

Menetelmä B

Yhdeltä tuottajalta peräisin olevan erän muodostavat perunat kootaan siiloihin.

Perunat pestään, niistä poistetaan epäpuhtaudet ja siiloihin koottujen perunoiden todellinen kokonaispaino määritetään ottaen huomioon imeytyneen veden muodostama 2 prosenttia.

Menetelmä C

1. Tätä perunoiden todellisen painon määrittämiseen tarkoitettua menetelmää sovelletaan silloin, kun eri tuottajilta peräisin olevia useita eriä on koottu samaan siiloon, sillä edellytyksellä, että tuottajat ovat ennakolta antaneet suostumuksensa tämän menetelmän käyttöön.

Ennen kaikkien erien todellisen painon määrittämistä kunkin erän nettopaino määritetään käyttämällä menetelmää A.

2. Siiloon kootut perunat pestään, niistä poistetaan epäpuhtaudet ja niiden todellinen kokonaispaino määritetään ottaen huomioon imeytyneen veden muodostama 2 prosenttia.

3. Jos kaikkien pestyjen perunaerien punnitus antaa eri tuloksen kuin menetelmällä A saatujen tulosten yhteenlaskettu summa, tehdään seuraava korjaus: edellä 2 kohdassa tarkoitettu kokonaispaino kerrotaan kunkin erän menetelmällä A saadulla nettopainolla.

Kukin tulos jaetaan menetelmällä A määritettyjen erien kokonaisnettopainolla.

LIITE II

>TAULUKON PAIKKA>

Top