EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0121

Komission direktiivi 2003/121/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2003, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien virallista tarkastusta varten annetun direktiivin 98/53/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 332, 19.12.2003, p. 38–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 682 - 684
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 682 - 684
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 682 - 684
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 682 - 684
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 682 - 684
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 682 - 684
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 682 - 684
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 682 - 684
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 682 - 684

No longer in force, Date of end of validity: 07/08/1998; Implisiittinen kumoaja 32004L0043

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/121/oj

32003L0121

Komission direktiivi 2003/121/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 2003, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien virallista tarkastusta varten annetun direktiivin 98/53/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 332 , 19/12/2003 s. 0038 - 0040


Komission direktiivi 2003/121/EY,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2003,

näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien virallista tarkastusta varten annetun direktiivin 98/53/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeiden tarkastamisessa tarvittavien yhteisön näytteenottomenetelmien ja analyysimenetelmien käyttöön ottamisesta 20 päivänä joulukuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin 85/591/ETY(1) ja erityisesti sen 1 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien vahvistamisesta 8 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 466/2001(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1425/2003(3), vahvistetaan erityiset enimmäismäärät maissille, joka on lajiteltava tai jolle on tehtävä muu fyysinen käsittely ennen sen käyttöä ihmisravintona tai elintarvikkeiden ainesosana.

(2) Koska aflatoksiineja esiintyy yleensä hyvin epätasaisesti tutkittavan erän sisällä, näytteenotolla on suuri merkitys aflatoksiinipitoisuuden määrityksien toistotarkkuudelle. Komission direktiiviä 98/53/EY(4), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2002/27/EY(5), olisi muutettava, jotta siihen sisällytettäisiin erityiset maissia, joka on lajiteltava tai jolle on tehtävä muu fyysinen käsittely ennen sen käyttöä ihmisravintona tai elintarvikkeiden ainesosana, koskevat säännökset.

(3) On erittäin tärkeää, että analyyttiset tulokset raportoidaan ja tulkitaan yhtenäisesti, jotta varmistetaan yhdenmukaistettu valvonta kaikkialla unionissa. Näitä tulkintasääntöjä olisi sovellettava virallista valvontaa varten otettujen näytteiden analyyttisiin tuloksiin. Oikeustoimiin ja kiistojen ratkaisumenettelyihin tarkoitettujen näytteiden osalta sovelletaan kansallisia sääntöjä.

(4) Direktiiviä 98/53/EY olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(5) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 98/53/EY liite I tämän direktiivin liitteen I mukaisesti.

Muutetaan direktiivin 98/53/EY liite II tämän direktiivin liitteen II mukaisesti.

2 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2004. Niiden on toimitettava viipymättä nämä säännökset kirjallisina komissiolle sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tämän direktiivin kattamalla alalla antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2003.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 372, 31.12.1985, s. 50.

(2) EYVL L 77, 16.3.2001, s. 1.

(3) EUVL L 203, 12.8.2003, s. 1.

(4) EYVL L 201, 17.7.1998, s. 93.

(5) EYVL L 75, 16.3.2002, s. 44.

LIITE I

Muutetaan direktiivin 98/53/EY liite I seuraavasti:

1) Korvataan 5.2.1 kohdan neljäs luetelmakohta seuraavasti:

"- Sekoitetun kokoomanäytteen paino on 30 kilogrammaa, ja se jaetaan ennen jauhamista kolmeen 10 kilogramman painoiseen osaan (lajiteltaviksi tai muuhun fyysiseen käsittelyyn tarkoitettujen maapähkinöiden ja muiden pähkinöiden, kuivattujen hedelmien ja maissin osalta tämä jako ei ole tarpeen, jos on käytettävissä välineet, joilla on mahdollista homogenoida 30 kilogramman näyte). Alle 10 kilogramman painoista näytettä ei tarvitse jakaa osanäytteisiin. Mausteiden osalta kokoomanäytteen paino on enintään 10 kilogrammaa, eikä sitä näin ollen tarvitse jakaa osanäytteisiin.".

2) Korvataan 5.2.2 kohta seuraavasti:

"5.2.2 Erän tai osaerän hyväksyminen

- Maapähkinät ja muut pähkinät, kuivatut hedelmät ja maissi, jotka on tarkoitettu lajiteltaviksi tai muuhun fyysiseen käsittelyyn, sekä mausteet

- hyväksytään, jos kokoomanäyte tai osanäytteiden keskiarvo noudattaa enimmäisrajoja, kun otetaan huomioon mittaukseen liittyvät epävarmuustekijät ja korjaus saannon suhteen,

- hylätään, jos kokoomanäyte tai osanäytteiden keskiarvo ylittää enimmäisrajan selvästi, kun otetaan huomioon mittaukseen liittyvät epävarmuustekijät ja korjaus saannon suhteen.

- Sellaisenaan elintarvikkeeksi tarkoitetut maapähkinät ja muut pähkinät, kuivatut hedelmät ja viljat sekä lajiteltaviksi tai muuhun fyysiseen käsittelyyn tarkoitetut viljat, maissia lukuun ottamatta

- hyväksytään, jos yksikään osanäytteistä ei ylitä enimmäisrajoja, kun otetaan huomioon mittaukseen liittyvät epävarmuustekijät ja korjaus saannon suhteen,

- hylätään, jos yksi tai useampi osaeristä ylittää enimmäisrajan selvästi, kun otetaan huomioon mittaukseen liittyvät epävarmuustekijät ja korjaus saannon suhteen.

- alle 10 kilogramman painoinen kokoomanäyte

- hyväksytään, jos näyte noudattaa enimmäisrajoja, kun otetaan huomioon mittaukseen liittyvät epävarmuustekijät ja korjaus saannon suhteen,

- hylätään, jos näyte ylittää enimmäisrajan selvästi, kun otetaan huomioon mittaukseen liittyvät epävarmuustekijät ja korjaus saannon suhteen.".

3) Korvataan 5.4.2 kohta seuraavasti:

"5.4.2 Erän tai osaerän hyväksyminen

- hyväksytään, jos näyte noudattaa enimmäisrajoja, kun otetaan huomioon mittaukseen liittyvät epävarmuustekijät ja korjaus saannon suhteen,

- hylätään, jos näyte ylittää enimmäisrajan selvästi, kun otetaan huomioon mittaukseen liittyvät epävarmuustekijät ja korjaus saannon suhteen.".

4) Korvataan 5.5.1.2 kohta seuraavasti:

"5.5.1.2 Erän tai osaerän hyväksyminen

- hyväksytään, jos näyte noudattaa enimmäisrajoja, kun otetaan huomioon mittaukseen liittyvät epävarmuustekijät ja korjaus saannon suhteen,

- hylätään, jos näyte ylittää enimmäisrajan selvästi, kun otetaan huomioon mittaukseen liittyvät epävarmuustekijät ja korjaus saannon suhteen.".

5) Korvataan 5.5.2.3 kohta seuraavasti:

"5.5.2.3 Erän tai osaerän hyväksyminen

- hyväksytään, jos näyte noudattaa enimmäisrajoja, kun otetaan huomioon mittaukseen liittyvät epävarmuustekijät ja korjaus saannon suhteen,

- hylätään, jos näyte ylittää enimmäisrajan selvästi, kun otetaan huomioon mittaukseen liittyvät epävarmuustekijät ja korjaus saannon suhteen.".

LIITE II

Korvataan direktiivin 98/53/EY liitteessä II oleva 4.4 kohta seuraavasti:

"4.4 Saannon laskeminen ja tulosten raportoiminen

Analyyttinen tulos raportoidaan saannon osalta korjattuna tai korjaamattomana. Raportointitapa ja saantoprosentti on ilmoitettava. Saannon osalta korjattua analyyttistä tulosta käytetään säännöstenmukaisuuden tarkistamiseen (ks. liite I, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.1.2 ja 5.5.2.3 kohta).

Analyyttinen tulos raportoidaan muodossa x +/- U, jossa x on analyyttinen tulos ja U on mittaukseen liittyvä laajennettu epävarmuustekijä, jossa käytetään kattavuuskerrointa 2, jolloin luotettavuustaso on noin 95 %.".

Top