EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0020

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/20/EY, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2003, vähemmän kuin 3,5 tonnia painavien ajoneuvojen turvavöiden pakollista käyttöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 91/671/ETY muuttamisesta

OJ L 115, 9.5.2003, p. 63–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 277 - 281
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 277 - 281
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 277 - 281
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 277 - 281
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 277 - 281
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 277 - 281
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 277 - 281
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 277 - 281
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 277 - 281
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 127 - 131
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 127 - 131
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 008 P. 69 - 73

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/20/oj

32003L0020

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/20/EY, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2003, vähemmän kuin 3,5 tonnia painavien ajoneuvojen turvavöiden pakollista käyttöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 91/671/ETY muuttamisesta

Virallinen lehti nro L 115 , 09/05/2003 s. 0063 - 0067


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/20/EY,

annettu 8 päivänä huhtikuuta 2003,

vähemmän kuin 3,5 tonnia painavien ajoneuvojen turvavöiden pakollista käyttöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 91/671/ETY muuttamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 71 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Perustamissopimuksen 153 artiklassa määrätään erityisesti, että yhteisö myötävaikuttaa kuluttajien terveyden, turvallisuuden ja taloudellisten etujen suojaamiseen kuluttajansuojan korkean tason varmistamiseksi.

(2) Maaliskuun 13 päivänä 1984 antamassaan päätöslauselmassa(4) Euroopan parlamentti asetti ensisijaiseksi toimenpiteeksi turvavöiden pakollisen käytön kaikilla teillä sekä kaupungeissa että maaseudulla. Helmikuun 18 päivänä 1986 antamassaan päätöslauselmassa(5) se painotti, että on tarpeen tehdä turvavyön käyttö pakolliseksi kaikille matkustajille, myös lapsille, muissa kuin julkisissa kulkuneuvoissa.

(3) Direktiivin 91/671/ETY(6) mukaan lasten turvalaitteiden käyttö on pakollista sellaisilla istuimilla, joihin on asennettu turvavyöt. Mainitussa direktiivissä ei täsmennetä, minkä tyyppinen lasten turvalaite olisi asianmukainen, ja sen mukaan lasten kuljettaminen ilman että heidät on kiinnitetty asianmukaisella lasten turvalaitteella on sallittua, jos tällaista laitetta ei ole käytettävissä.

(4) Tällaisten laitteiden käytössä on oltava aiempaa kurinalaisempia ja noudatettava siis ehdottomammin mainitun direktiivin 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua pakollisen käytön periaatetta.

(5) Yhteisö liittyi neuvoston päätöksellä 97/836/EY(7) Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sopimukseen pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja niihin asennettaviin ja/tai niissä käytettäviin varusteisiin ja osiin sovellettavien yhdenmukaisten teknisten vaatimusten hyväksymisestä sekä näiden vaatimusten mukaisesti annettujen hyväksymisien vastavuoroista tunnustamista koskevista ehdoista.

(6) Liittymällä mainittuun sopimukseen yhteisö sitoutui noudattamaan sen mukaisesti vahvistettujen säännösten täsmällistä luetteloa muun muassa moottoriajoneuvojen lapsimatkustajien turvalaitteiden hyväksynnän osalta.

(7) Vaikka auto-onnettomuuksissa surmansa saaneiden lasten määrä on suhteellisen pieni verrattuna niiden lasten määrään, jotka ovat saaneet surmansa kulkiessaan jalan tai polkupyörällä, on syytä tehostaa lasten suojaamista koskevia yhteisiä sääntöjä. Tutkimukset ovat erityisesti osoittaneet, että lasten turvalaitteiden käyttö voi merkittävästi vähentää vakavien vammojen syntymistä liikenneonnettomuudessa ja että lapset, joita ei ole kiinnitetty turvalaitteilla, ovat suuremmassa vaarassa saada vakavampia vammoja onnettomuudessa kuin lapset, jotka on kiinnitetty turvalaitteilla.

(8) Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava komission suostumuksella myöntää tiettyjä poikkeuksia omalla alueellaan rajoitettuja erityistilanteita varten. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi annettava tarpeelliset säännökset väärinkäytösten välttämiseksi.

(9) Koska M2- ja M3-luokan ajoneuvot ovat yhä useammin varustettuja komission direktiivien 96/36/EY(8), 96/37/EY(9) ja 96/38/EY(10) mukaisilla turvavöillä, on ilmeisen johdonmukaista velvoittaa istuvat matkustajat käyttämään niitä. Näiden luokkien ajoneuvojen matkustajia olisi valistettava siitä, että turvavöitä on käytettävä ajoneuvon liikkuessa.

(10) Tällä hetkellä ei ole olemassa yhteisön tasolla tunnustettuja tutkimuksia alle 3-vuotiaiden lasten turvajärjestelmien käytöstä M2- ja M3-luokan ajoneuvoissa. Koska on tärkeää suojella lapsia kaikenlaisilta onnettomuuksilta, komission olisi siis suoritettava tällaisia tutkimuksia sellaisen yhteisön järjestelmän määrittämiseksi, joka olisi parhaiten sovellettavissa näissä ajoneuvoissa matkustaviin lapsiin. Tutkimusten valmistumiseen saakka jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava valita järjestelmä, jota ne soveltavat.

(11) Turvalaitteiden tekniikka kehittyy jatkuvasti. Sen vuoksi olisi säädettävä teknisiä mukautuksia koskevasta menettelystä.

(12) Tämän säädöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(11) mukaisesti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 91/671/ETY seuraavasti:

1) Korvataan direktiivin nimi seuraavasti: "Neuvoston direktiivi, annettu 16 päivänä joulukuuta 1991, turvavöiden ja lasten turvalaitteiden pakollisesta käytöstä ajoneuvoissa".

2) Korvataan 1 artikla seuraavasti:

" 1 artikla

1. Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin direktiivin 70/156/ETY(12) liitteessä II määriteltyjen luokkien M1, M2 ja M3 sekä N1, N2 ja N3 moottoriajoneuvoihin, jotka on tarkoitettu tieliikenteeseen, joissa on vähintään neljä pyörää ja joiden suurin rakenteellinen nopeus on yli 25 kilometriä tunnissa.

2. Tässä direktiivissä:

- turvalaitteiden, mukaan luettuina turvavyöt ja lasten turvalaitteet M1- ja N1-luokan ajoneuvojen osalta, sekä niiden osien määritelmät ovat samat kuin direktiivin 77/541/ETY(13) liitteessä I olevat,

- ilmaisulla 'selkä menosuuntaan' tarkoitetaan ajoneuvon tavanomaiseen kulkusuuntaan nähden vastakkaiseen suuntaan suunnattua.

3. Lasten turvalaitteet jaetaan viiteen painoluokkaan:

a) ryhmä 0 lapsia varten, jotka painavat alle 10 kilogrammaa;

b) ryhmä 0+ lapsia varten, jotka painavat alle 13 kilogrammaa;

c) ryhmä I lapsia varten, jotka painavat 9-18 kilogrammaa;

d) ryhmä II lapsia varten, jotka painavat 15-25 kilogrammaa;

e) ryhmä III lapsia varten, jotka painavat 22-36 kilogrammaa.

4. Lasten turvalaitteet jaetaan lisäksi kahteen luokkaan:

a) itsenäisten turvalaitteiden luokka koostuu yhdistelmästä hihnoja tai taipuisia osia sekä lukitsevasta soljesta, säätölaitteesta, kiinnittimistä ja joissain tapauksissa täydentävästä istuimesta ja/tai törmäyssuojasta, ja se voidaan kiinnittää yhden tai useamman sen oman integroidun hihnan avulla;

b) epäitsenäisten turvalaitteiden luokka voi koostua osittaisesta turvalaitteesta, joka muodostaa täydellisen lasten turvajärjestelmän, kun sitä käytetään yhdessä aikuisten turvavyön kanssa, joka kiertää lapsen kehon tai pitää paikallaan turvalaitetta, johon lapsi on asetettu."

3) Korvataan 2 artikla seuraavasti:

" 2 artikla

1. M1-, N1-, N2- ja N3-luokan ajoneuvot

a) i) Jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikki käytössä olevien M1-, N1-, N2- ja N3-luokan ajoneuvojen matkustajat käyttävät ajoneuvoon asennettuja turvalaitteita.

Alle 150 senttimetrin pituiset lapset on turvalaitteilla varustetuissa M1-, N1-, N2- ja N3-luokan ajoneuvoissa kiinnitettävä 1 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetulla itsenäisen tai epäitsenäisen luokan lasten turvalaitteella, joka on lapsen painon kannalta sopiva 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Sellaisilla M1-, N1-, N2- ja N3-luokan ajoneuvoilla, joissa ei ole turvalaitteita:

- ei saa kuljettaa alle 3-vuotiaita lapsia,

- vähintään 3-vuotiaiden, mutta alle 150 senttimetrin pituisten lasten on matkustettava muulla kuin etuistuimella, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ii alakohdan soveltamista.

ii) Jäsenvaltiot voivat alueellaan sallia alle 150 senttimetrin, mutta vähintään 135 senttimetrin pituisten lasten kuljettamisen aikuisten turvavyöllä kiinnitettyinä. Näitä pituusrajoja tarkistetaan 7 b artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

iii) Jäsenvaltiot voivat kuitenkin alueellaan sallia i) ja ii) alakohdassa tarkoitettujen lasten taksilla kuljettamisen ilman, että he ovat kiinnitettyinä lasten turvalaitteella. Jos edellä tarkoitettuja lapsia matkustaa taksissa, jossa ei ole turvalaitteita, heidän on kuitenkin matkustettava muulla kuin etuistuimella.

b) Lapsia ei saa kuljettaa ajoneuvossa etuturvatyynyllä suojatulla matkustajan istuimella käyttämällä selkä menosuuntaan suunnattua turvaistuinta, ellei turvatyynyä ole tehty toimintakyvyttömäksi tai ellei turvatyyny tule riittävän tehokkaalla tavalla automaattisesti toimintakyvyttömäksi.

c) Kaikkien käytössä olevien lasten turvalaitteiden on oltava Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (ECE) säännössä 44/03 tai direktiivissä 77/541/ETY tai kyseistä sääntöä tai direktiiviä myöhemmin muutettaessa asetettujen standardien mukaisesti hyväksyttyjä.

d) Jäsenvaltiot voivat 9 päivään huhtikuuta 2008 sallia jäsenvaltiossa turvalaitteen käyttöönoton hetkellä voimassa olleiden kansallisten standardien tai Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (ECE) sääntöä 44/03 taikka direktiiviä 77/541/ETY vastaavien kansallisten standardien mukaisesti hyväksyttyjen lasten turvalaitteiden käytön.

2. M2- ja M3-luokan ajoneuvot

a) Jäsenvaltioiden on vaadittava, että kaikki käytössä olevien M2- ja M3-luokan ajoneuvojen vähintään kolmivuotiaat matkustajat käyttävät istuessaan ajoneuvoon asennettuja turvalaitteita.

Lasten turvalaitteet on hyväksyttävä 1 kohdan c ja d alakohdan mukaisesti.

b) M2- ja M3-luokan ajoneuvojen matkustajille on tiedotettava siitä, että heidän on istuessaan aina käytettävä turvavyötä ajoneuvon ollessa liikkeessä. Heidän on saatava tieto tästä vähintään yhdellä seuraavista tavoista:

- kuljettajalta,

- rahastajalta, matkaoppaalta tai ryhmänjohtajaksi nimetyltä henkilöltä,

- audiovisuaalisin keinoin (esimerkiksi videolta),

- jokaiselta istumapaikalta selvästi näkyvillä opasteilla ja/tai kuvamerkillä, jonka jäsenvaltiot ovat laatineet liitteessä olevan yhteisön mallin mukaisesti."

4) Kumotaan 4 artikla.

5) Korvataan 6 artikla seuraavasti:

" 6 artikla

Jäsenvaltiot voivat komission suostumuksella myöntää alueillaan tapahtuvia kuljetuksia varten myös muita kuin 5 artiklassa säädettyjä poikkeuksia, jotta voidaan

- ottaa huomioon erityiset fyysiset olosuhteet tai kestoltaan rajalliset erityisolosuhteet,

- harjoittaa tehokkaasti tietynlaisia ammatillisia toimintoja,

- varmistaa yleisen järjestyksen pitämiseen, turvallisuuteen tai hätätilanteisiin liittyvien toimintojen asianmukainen sujuminen,

- sallia vähintään 3-vuotiaan ja alle 150 senttimetrin pituisen lapsen matkustaminen aikuisten turvavyöllä kiinnitettynä silloin, kun kaksi M1- ja N1-luokan ajoneuvojen takapenkille asennettua lasten turvalaitetta estää tilanpuutteen vuoksi kolmannen laitteen asentamisen,

- sallia, että vähintään 3-vuotiaat lapset voivat M1- ja N1-luokan ajoneuvojen muilla kuin etuistuimilla käyttää aikuisten turvavyötä, kun kyse on satunnaisista lyhyistä kuljetuksista eikä kyseisessä ajoneuvossa ole käytettävissä joko lainkaan tai riittävää määrää lasten turvalaitteita,

- ottaa huomioon sellaisten M2- ja M3-luokan ajoneuvojen erityiset liikenneolosuhteet, jotka liikennöivät kaupunkien tai taajamien paikallisliikenteessä tai joissa seisomapaikat on sallittu."

6) Lisätään artiklat seuraavasti:

" 6 a artikla

Jäsenvaltio voi komission suostumuksella myöntää muita kuin 5 ja 6 artiklassa tarkoitettuja tilapäisiä poikkeuksia, jotta M2- ja M3-luokan ajoneuvoissa voidaan kyseisen jäsenvaltion lainsäädäntöä noudattaen paikalliskuljetuksena ja erityisesti koulukuljetuksena kuljettaa suurempi määrä istuvia lapsia kuin ajoneuvossa on turvavöin varustettuja istumapaikkoja.

Näiden poikkeusten voimassaoloaika, jonka jäsenvaltio vahvistaa, ei saa ylittää viittä vuotta 9 päivästä huhtikuuta 2003.

6 b artikla

Jäsenvaltio voi alueellaan tapahtuvien kuljetusten osalta myöntää muita kuin 5 ja 6 artiklassa tarkoitettuja tilapäisiä poikkeuksia, jotta M1- ja N1-luokan ajoneuvoissa voidaan kyseisen jäsenvaltion lainsäädäntöä noudattaen muilla kuin etuistuimilla kuljettaa enemmän matkustajia kuin ajoneuvossa on turvavöin tai turvalaittein varustettuja istumapaikkoja.

Näiden poikkeusten voimassaoloaika, jonka jäsenvaltio vahvistaa, ei saa ylittää kuutta vuotta 9 päivästä huhtikuuta 2003."

7) Lisätään artiklat seuraavasti:

" 7 a artikla

1. Teknisen kehityksen seuraamiseksi voidaan 2 ja 6 artiklaa mukauttaa 7 b artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

2. Komissio toteuttaa edelleen tutkimuksia sopivimmista turvalaitteista suojaamaan kaikkia matkustajia paremmin kaikenlaisilta onnettomuuksilta. Se toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen näiden tutkimusten tuloksista sekä tämän direktiivin soveltamisesta, erityisesti jäsenvaltioiden 6 artiklan mukaisesti myöntämistä poikkeuksista, jotta voidaan arvioida, onko turvallisuustoimenpiteitä tarpeen tiukentaa ja onko yhdenmukaistamisessa edettävä pidemmälle. Tämän kertomuksen pohjalta komissio tekee tarvittaessa asianmukaisia ehdotuksia.

7 b artikla

1. Komissiota avustaa komitea.

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY(14) 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä."

8) Lisätään tämän direktiivin liitteessä oleva liite.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 9 päivää huhtikuuta 2006. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 8 päivänä huhtikuuta 2003.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. Drys

(1) EYVL C 96 E, 27.3.2001, s. 330.

(2) EYVL C 260, 17.9.2001, s. 30.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 31. toukokuuta 2001 (EYVL C 47 E, 21.2.2002, s. 156), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 14. marraskuuta 2002 (EYVL C 299 E, 3.12.2002, s. 38), ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 11. maaliskuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL C 104, 16.4.1984, s. 38.

(5) EYVL C 68, 24.3.1986, s. 35.

(6) EYVL L 373, 31.12.1991, s. 26.

(7) EYVL L 346, 17.12.1997, s. 78.

(8) Komission direktiivi 96/36/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1996, moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 77/541/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (EYVL L 178, 17.7.1996, s. 15).

(9) Komission direktiivi 96/37/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1996, moottoriajoneuvojen sisustusta (istuimien ja niiden kiinnityspisteiden lujuutta) koskevan neuvoston direktiivin 74/408/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (EYVL L 186, 25.7.1996, s. 28).

(10) Komission direktiivi 96/38/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 1996, moottoriajoneuvojen turvavöiden kiinnityspisteitä koskevan neuvoston direktiivin 76/115/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (EYVL L 187, 26.7.1996, s. 95).

(11) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(12) Neuvoston direktiivi 70/156/ETY, annettu 6 päivänä helmikuuta 1970, moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1), direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2002/116/EY (EYVL L 18, 21.1.2002, s. 1).

(13) Neuvoston direktiivi 77/541/ETY, annettu 28 päivänä kesäkuuta 1977, moottoriajoneuvojen turvavöitä ja turvajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (EYVL L 220, 29.8.1977, s. 95), direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2000/3/EY (EYVL L 53, 25.2.2000, s. 1).

(14) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

LIITE

"LIITE

YHTEISÖN MALLI KUVAMERKIKSI, JOKA ASENNETAAN SITEN, ETTÄ SE NÄKYY SELVÄSTI DIREKTIIVIN 91/671/EY SOVELTAMISALAAN KUULUVIEN M2- JA M3-LUOKAN AJONEUVOJEN JOKAISELTA TURVAVÖIN VARUSTETULTA ISTUMAPAIKALTA

(Väri: valkoinen kuva sinisellä pohjalla)

>PIC FILE= "L_2003115FI.006703.TIF">"

Top