EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0011

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/11/EY, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevan neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenneljännen kerran (pentabromidifenyylieetteri, oktabromidifenyylieetteri)

OJ L 42, 15.2.2003, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 031 P. 140 - 142
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 039 P. 124 - 126
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 039 P. 124 - 126

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 15/02/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/11/oj

32003L0011

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/11/EY, annettu 6 päivänä helmikuuta 2003, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevan neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenneljännen kerran (pentabromidifenyylieetteri, oktabromidifenyylieetteri)

Virallinen lehti nro L 042 , 15/02/2003 s. 0045 - 0046


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/11/EY,

annettu 6 päivänä helmikuuta 2003,

tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevan neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenneljännen kerran (pentabromidifenyylieetteri, oktabromidifenyylieetteri)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotukset(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3), ja ottavat huomioon sovittelukomitean 8 päivänä marraskuuta 2002 hyväksymän yhteisen tekstin,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Perustamissopimuksen 14 artiklan mukaisesti on luotava alue, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla taataan tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus.

(2) Pentabromidifenyylieetterin (5-BDE) ja oktabromidifenyylieetterin (8-BDE) aiheuttamaa ympäristöriskiä on arvioitu olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 23 päivänä maaliskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93(4) mukaisesti. Riskinarvioinnissa, joka koski 5-BDE- ja 8-BDE-yhdisteitä, todettiin, että on tarpeen vähentää näiden yhdisteiden ympäristölle aiheuttamaa vaaraa. Myrkyllisyyttä, ekomyrkyllisyyttä ja ympäristöä käsittelevä tiedekomitea (CSTEE) vahvisti 4 päivänä helmikuuta 2000 ja 31 päivänä lokakuuta 2002 antamissaan lausunnoissa näistä 5-BDE- ja 8-BDE-yhdisteen arvioinneista saadut tulokset, joiden mukaan riskejä on tarpeen vähentää ympäristön suojelemiseksi. Lisäksi komitea vahvisti 19 päivänä kesäkuuta 2000 antamassaan lausunnossa huolen rintaruokinnassa olevien lasten altistumisesta 5-BDE-yhdisteelle imetyksen yhteydessä ja siitä, että äidinmaidossa havaittu 5-BDE-pitoisuuksien nousu voi johtua yhdisteen toistaiseksi tunnistamattomasta käytöstä.

(3) Komissio on asetuksen (ETY) N:o 793/93 mukaisesti antanut suositukset 5-BDE-(5) ja 8-BDE-yhdistettä(6) koskevasta riskien rajoittamisstrategiasta, jossa säädetään näiden yhdisteiden markkinointia ja käyttöä koskevista rajoituksista ympäristölle aiheutuvien vaarojen torjumiseksi. Niissä suositeltiin myös, että kaikissa toimenpiteissä olisi otettava huomioon imeväisten altistuminen äidinmaidon kautta.

(4) Terveyden ja ympäristön suojelemiseksi olisi kiellettävä 5-BDE- ja 8-BDE-yhdisteen markkinoille saattaminen ja käyttö sekä niistä jompaa kumpaa tai molempia sisältävien tuotteiden markkinoille saattaminen.

(5) Käytettävissä on tavanomaisia analyysimenetelmiä, esimerkiksi kaasukromatografia-massaspektrometria, joilla voidaan havaita 5-BDE- tai 8-BDE-yhdiste yli 0,1 prosentin pitoisuuksina.

(6) Riskinarviointi, joka koski 10-BDE-yhdistettä, saatiin päätökseen elokuussa 2002 ja siinä on tullut esille joukko epävarmuustekijöitä, jotka koskevat tämän yhdisteen mahdollisia ympäristövaikutuksia. Yhteisön olisi toteutettava viipymättä toimenpiteitä riskien rajoittamiseksi, ja sen vuoksi on välittömästi vahvistettava riskien rajoittamisstrategia. Komissio odottaa saavansa riskien rajoittamisstrategian tulokset viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2003. Sen olisi välittömästi sen jälkeen arvioitava näitä tuloksia ja ehdotettava asianmukaisia ja tiukkoja toimenpiteitä todettujen riskien osalta. Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi tarkasteltava tätä ehdotusta viipymättä. Yhteisön hyväksymien rajoitusten, jotka koskevat 10-BDE-yhdisteen markkinoille saattamista ja käyttöä, on tultava voimaan ilman lisäviivytystä, jolleivat yllä mainitussa riskien arvioinnissa toteutettavat myöhemmät testit tuo ratkaisua tämänhetkisiin epävarmuustekijöihin siten, että todetaan, ettei 10-BDE-yhdiste anna aihetta huoleen.

(7) Tätä direktiiviä sovelletaan rajoittamatta niiden yhteisön säännösten soveltamista, joilla vahvistetaan työntekijöiden suojelun vähimmäisvaatimukset, ja jotka sisältyvät toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä 12 päivänä kesäkuuta 1989 annettuun neuvoston direktiiviin 89/391/ETY(7) ja siihen perustuviin erityisdirektiiveihin, erityisesti työntekijöiden suojelemisesta syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville tekijöille altistumiseen työssä liittyviltä vaaroilta 28 päivänä kesäkuuta 1990 annettuun neuvoston direktiiviin 90/394/ETY (kuudes direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)(8) sekä työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työpaikalla esiintyviin kemiallisiin tekijöihin liittyviltä riskeiltä 7 päivänä huhtikuuta 1998 annettuun neuvoston direktiiviin 98/24/EY (neljästoista direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi)(9),

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 76/769/ETY liite I tämä direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 15 päivänä helmikuuta 2004. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 15 päivästä elokuuta 2004.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 6 päivänä helmikuuta 2003.

Euroopan parlamentin puolesta

Puheenjohtaja

P. Cox

Puhemies

Puheenjohtaja

P. Efthymiou

(1) EYVL C 154 E, 29.5.2001, s. 112 ja EYVL C 25, 29.1.2002, s. 472.

(2) EYVL C 193, 10.7.2001, s. 27.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 6. syyskuuta 2001 (EYVL C 72 E, 21.3.2002, s. 235), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 6. joulukuuta 2001 (EYVL C 110 E, 7.5.2002, s. 23) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 10. huhtikuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(4) EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1.

(5) EYVL L 69, 10.3.2001, s. 30.

(6) EYVL L 249, 17.9.2002, s. 27.

(7) EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1.

(8) EYVL L 196, 26.7.1990, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 1999/38/EY (EYVL L 138, 1.6.1999, s. 66).

(9) EYVL L 131, 5.5.1998, s. 11.

LIITE

Lisätään direktiivin 76/769/ETY liitteeseen I kohta [XX] seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

Lisätään direktiivin 76/769/ETY liitteeseen I kohta [XXa] seuraavasti:

">TAULUKON PAIKKA>"

Top