EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0812

2003/812/EY: Komission päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 2003, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen elintarvikkeeksi tarkoitettujen tuotteiden tuonti neuvoston direktiivin 92/118/ETY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4181)

OJ L 305, 22.11.2003, p. 17–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 540 - 544
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 540 - 544
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 540 - 544
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 540 - 544
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 540 - 544
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 540 - 544
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 540 - 544
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 540 - 544
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 540 - 544
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 072 P. 24 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 072 P. 24 - 28
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 168 - 172

No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2016; Kumoaja 32016R0759 . Latest consolidated version: 26/04/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/812/oj

32003D0812

2003/812/EY: Komission päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 2003, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen elintarvikkeeksi tarkoitettujen tuotteiden tuonti neuvoston direktiivin 92/118/ETY mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4181)

Virallinen lehti nro L 305 , 22/11/2003 s. 0017 - 0021


Komission päätös,

tehty 17 päivänä marraskuuta 2003,

luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen elintarvikkeeksi tarkoitettujen tuotteiden tuonti neuvoston direktiivin 92/118/ETY mukaisesti

(tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4181)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2003/812/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset, 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/118/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2003/721/EY(2), ja erityisesti sen 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivissä 92/118/ETY annetaan yhteisön säännöt, jotka koskevat eläinperäisten tuotteiden kauppaan yhteisössä ja niiden tuontiin yhteisöön sovellettavia eläinten terveyteen ja kansanterveyteen liittyviä vaatimuksia.

(2) Luettelosta kolmansista maista, joista jäsenmaat sallivat tiettyjen neuvoston direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden tuonnin, 18 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyssä komission päätöksessä 94/278/EY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2003/235/EY(4), vahvistetaan luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava tiettyjen tuotteiden, myös muiden kuin elintarvikkeeksi tarkoitettujen tuotteiden, tuonti direktiivin 92/118/ETY mukaisesti.

(3) Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1774/2002(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 808/2003(6), annetaan yhteisön säännöt eläintuotteista, joita ei ole tarkoitettu elintarvikkeeksi. Asetuksessa (EY) No 1774/2002 säädettyjä terveystodistuksia on sovellettava 1 päivästä tammikuuta 2004.

(4) Neuvoston direktiivin 90/425/ETY ja neuvoston direktiivin 92/118/ETY muuttamisesta eläimistä saatavien sivutuotteiden terveysvaatimusten osalta 21 päivänä lokakuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY(7) on merkittävästi muutettu direktiiviä 92/118/ETY niin, että rajoitetaan sen soveltamisala tuotteisiin, jotka on tarkoitettu elintarvikkeeksi.

(5) On otettava huomioon, että liittymässä olevien maiden on tarkoitus liittyä Euroopan unioniin 1 päivänä toukokuuta 2004.

(6) Yhteisön lainsäädännön selvyyden ja johdonmukaisuuden vuoksi päätös 94/278/EY olisi kumottava ja korvattava tämän päätöksen säännöksillä.

(7) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Jäsenvaltioiden on sallittava direktiivin 92/118/ETY mukaisesti tiettyjen elintarvikkeeksi tarkoitettujen eläintuotteiden tuonti sellaisista kolmansista maista tai kolmansien maiden osista tai alueilta, jotka sisältyvät tämän päätöksen liitteessä olevaan luetteloon.

2 artikla

Kumotaan päätös 94/278/EY.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2004.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 17 päivänä marraskuuta 2003.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 62, 15.3.1993, s. 49.

(2) EUVL L 260, 11.10.2003, s. 21.

(3) EYVL L 120, 11.5.1994, s. 44.

(4) EUVL L 87, 4.4.2003, s. 10.

(5) EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1.

(6) EUVL L 117, 13.5.2003, s. 1.

(7) EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14.

LIITE

Seuraavat luettelot ovat voimassa periaatteessa, ja tuonnissa on noudatettava asianmukaisia eläinten ja ihmisten terveyteen liittyviä vaatimuksia.

LUETTELOT KOLMANSISTA MAISTA TAI NIIDEN OSISTA, JOISTA JÄSENVALTIOIDEN ON SALLITTAVA TIETTYJEN ELINTARVIKKEEKSI TARKOITETTUJEN ELÄINTUOTTEIDEN TUONTI

I OSA Luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava jäniseläinten (jänisten ja kanien) lihan ja lihatuotteiden tuonti:

Komission päätöksen 97/222/EY(1) liitteessä olevan II osan taulukossa sarakkeessa "Kotieläiminä pidetyt jänikset ja tarhatut jäniseläimet" ja komission päätöksen 2000/585/EY(2) liitteessä II olevassa taulukossa sarakkeessa "Jäniseläimet (jänikset ja kanit)" luetellut kolmannet maat tai niiden osat.

II OSA Luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava tarhatuista riistaeläimistä saatujen lihatuotteiden tuonti:

Päätöksen 97/222/EY liitteessä olevan II osan taulukossa sarakkeessa "2. Tarhatut sorkkajalkaiset riistaeläimet (sikoja lukuun ottamatta)" tai "luonnonvaraiset sorkkajalkaiset riistaeläimet (sikoja lukuun ottamatta)" luetellut kolmannet maat tai niiden osat.

III OSA Luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava tarhatuista riistalinnuista saatujen lihatuotteiden tuonti:

Päätöksen 97/222/EY liitteessä olevan II osan taulukossa sarakkeessa "2. Tarhatut riistalinnut" tai "luonnonvaraiset riistalinnut" luetellut kolmannet maat tai niiden osat.

IV OSA Luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava elintarvikkeeksi tarkoitettujen munien tuonti:

Komission päätöksen 94/85/EY(3) liitteessä luetellut kolmannet maat tai niiden osat.

V OSA Luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava elintarvikkeeksi tarkoitettujen munatuotteiden tuonti:

Päätöksen 94/85/EY liitteessä luetellut kolmannet maat tai niiden osat ja seuraavat maat:

>TAULUKON PAIKKA>

VI OSA Luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava elintarvikkeeksi tarkoitettujen etanoiden tuonti:

Komission päätöksen 97/296/EY(4) liitteessä olevassa I ja II osassa luetellut kolmannet maat tai niiden osat ja seuraavat maat:

>TAULUKON PAIKKA>

VII OSA Luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava elintarvikkeeksi tarkoitettujen sammakonreisien tuonti:

Komission päätöksen 97/296/EY liitteessä olevassa I ja II osassa luetellut kolmannet maat tai niiden osat ja seuraavat maat:

>TAULUKON PAIKKA>

VIII OSA Luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava elintarvikkeeksi tarkoitetun gelatiinin tuonti:

Neuvoston päätöksen 79/542/ETY(5) liitteessä II olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat tai niiden osat ja seuraavat maat:

>TAULUKON PAIKKA>

IX OSA Luettelo kolmansista maista tai niiden osista, joista jäsenvaltioiden on sallittava elintarvikkeeksi tarkoitetun hunajan ja emoaineen tuonti:

Komission päätöksen 2000/159/EY(6) liitteessä sarakkeessa "Hunaja" luetellut, rastilla (X) merkityt kolmannet maat tai niiden osat.

(1) EYVL L 89, 4.4.1997, s. 39.

(2) EYVL L 251, 6.10.2000, s. 1.

(3) EYVL L 44, 17.2.1994, s. 31.

(4) EYVL L 122, 14.5.1997, s. 21.

(5) EYVL L 146, 14.6.1979, s. 15.

(6) EYVL L 51, 24.2.2000, s. 30.

Top