EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0084

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/84/EY, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien direktiivien muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 324, 29.11.2002, p. 53–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 007 P. 173 - 178
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 011 P. 43 - 48
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 011 P. 43 - 48
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 014 P. 53 - 58

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/84/oj

32002L0084

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/84/EY, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien direktiivien muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 324 , 29/11/2002 s. 0053 - 0058


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/84/EY,

annettu 5 päivänä marraskuuta 2002,

meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä koskevien direktiivien muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon(3),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(4),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Voimassa olevissa meriturvallisuusalan direktiiveissä viitataan vaarallisia tai ympäristöä pilaavia aineita kuljettavia aluksia koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden ollessa matkalla yhteisön merisatamiin tai poistuessa niistä 13 päivänä syyskuuta 1993 annetulla neuvoston direktiivillä 93/75/ETY(5) perustettuun komiteaan tai tietyissä tapauksissa kullakin asianomaisella direktiivillä perustettuun ad hoc -komiteaan. Näin perustettuihin komiteoihin sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 13 päivänä heinäkuuta 1987 tehdyllä neuvoston päätöksellä 87/373/ETY(6) annettuja sääntöjä.

(2) Päätös 87/373/ETY on korvattu menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä neuvoston päätöksellä 1999/468/EY(7). Voimassa olevien meriturvallisuusalan direktiivien täytäntöönpanon edellyttämistä toimenpiteistä olisi päätettävä päätöksen 1999/468/EY mukaisesti.

(3) Meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta 5 päivänä marraskuuta 2002 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2099/2002(8) keskitetään yhteisön meriturvallisuutta, alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä ja alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevan yhteisön lainsäädännön nojalla perustettujen komiteoiden tehtävät.

(4) Tämän vuoksi meriturvallisuusalaa koskevat neuvoston direktiivit 93/75/ETY, 94/57/EY(9), 95/21/EY(10), 96/98/EY(11), 97/70/EY(12), 98/18/EY(13), 98/41/EY(14) ja 1999/35/EY(15) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit 2000/59/EY(16), 2001/25/EY(17) ja 2001/96/EY(18) olisi muutettava siten, että nykyiset komiteat korvataan COSS-komitealla.

(5) Kyseisiä direktiivejä olisi muutettava myös siten, että niihin sovelletaan asetuksessa (EY) N:o 2099/2002 vahvistettuja tarkistusmenettelyjä sekä niitä kyseisen asetuksen säännöksiä, joiden tarkoituksena on helpottaa kyseisten direktiivien mukauttamista yhteisön meriturvallisuusalan lainsäädännössä mainittuihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehtyihin muutoksiin,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Tarkoitus

Tämän direktiivin tarkoituksena on parantaa meriturvallisuutta, meriympäristön suojelua sekä alusten asumis- ja työskentelyolosuhteita koskevan yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanoa:

a) viittaamalla niissä COSS-komiteaan;

b) nopeuttamalla tämän lainsäädännön ajantasaistamista ja helpottamalla sen muuttamista meriturvallisuuden, alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemisen sekä alusten asumis- ja työskentelyolosuhteiden alalla sovellettaviin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehtyjen muutosten pohjalta asetusta (EY) N:o 2099/2002 noudattaen.

2 artikla

Direktiivin 93/75/ETY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 93/75/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklan e, f, g, h ja i alakohta seuraavasti:

"e) 'MARPOL-yleissopimuksella 73/78' alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyä yleissopimusta ja sen vuonna 1978 tehtyä pöytäkirjaa sellaisina kuin ne kulloinkin ovat voimassa;

f) 'IMDG-koodilla' vaarallisten aineiden kansainvälistä merenkulkualan kuljetussäännöstöä sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa;

g) 'IBC-koodilla' vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevaa IMOn kansainvälistä säännöstöä sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa;

h) 'IGC-koodilla' nesteytettyjä kaasuja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskevaa IMO:n kansainvälistä säännöstöä sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa;

i) 'INF-koodilla' säteilytetyn ydinpolttoaineen, plutoniumin ja erittäin radioaktiivisten jätteiden turvallisesta kuljettamisesta kuljetussäiliöissä aluksilla koskevaa IMO:n säännöstöä, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa;"

2) Lisätään 11 artiklaan kohta seuraavasti:"Edellä 2 artiklassa mainittuihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehdyt muutokset voidaan jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta 5 päivänä marraskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002(19) 5 artiklaa noudattaen."

3) Korvataan 12 artikla seuraavasti:

" 12 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 2099/2002 3 artiklalla perustettu meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea).

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(20) 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon kyseisen päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä."

3 artikla

Direktiivin 94/57/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 94/57/EY seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklan d alakohdassa ilmaisu "19 päivänä joulukuuta 2001 voimassa olevia" ilmaisulla "kulloinkin voimassa olevia";

2) Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Komissiota avustaa meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta 5 päivänä marraskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002(21) 3 artiklalla perustettu meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea)."

3) Lisätään 8 artiklan 2 kohtaan seuraava alakohta:"Edellä 2 artiklan d kohdassa ja 6 artiklassa mainittuihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehdyt muutokset voidaan jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle asetuksen (EY) N:o 2099/2002 5 artiklaa noudattaen."

4 artikla

Direktiivin 95/21/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 95/21/EY seuraavasti:

1) Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 1 kohdassa ilmaus "19 päivänä joulukuuta 2001" ilmaisulla "kulloinkin".

b) Korvataan 2 kohdassa ilmaus "sellaisena kuin se on 19 päivänä joulukuuta 2001" ilmauksella "sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa";

2) Korvataan 18 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Komissiota avustaa meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002(22) 3 artiklalla perustettu meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea)."

3) Muutetaan 19 artikla seuraavasti:

a) Korvataan c alakohta seuraavasti:

"c) 2 artiklan 1 kohdassa olevan, tämän direktiivin soveltamisen kannalta merkityksellisiä kansainvälisiä yleissopimuksia koskevan luettelon ajantasaistamiseksi."

b) Lisätään alakohta seuraavasti:"Edellä 2 artiklassa mainittuihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehdyt muutokset voidaan jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle asetuksen (EY) N:o 2099/2002 5 artiklaa noudattaen."

5 artikla

Direktiivin 96/98/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 96/98/EY seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklan c, d ja n alakohdassa ilmaus "1 päivänä tammikuuta 2001" ilmauksella "kulloinkin".

2) Korvataan 17 artikla seuraavasti:

" 17 artikla

Direktiiviä voidaan muuttaa 18 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti

- kansainvälisten oikeudellisten asiakirjojen muutosten soveltamiseksi tämän direktiivin soveltamisalaan,

- liitteen A saattamiseksi ajan tasalle lisäämällä siihen uusia varusteita sekä siirtämällä varusteita liitteestä A.2 liitteeseen A.1 ja päinvastoin,

- mahdollisuuden lisäämiseksi käyttää B + C-moduuleja ja H-moduulia liitteessä A.1 lueteltuihin varusteisiin, sekä vaatimustenmukaisuuden arviointimoduuleja koskevien sarakkeiden muuttamiseen,

- muiden standardointijärjestöjen lisäämiseksi 2 artiklan 'testausstandardien' määritelmään.

Edellä 2 artiklan c, d ja n kohdassa mainitut yleissopimukset ja testausstandardit otetaan huomioon, tämän kuitenkaan rajoittamatta toimenpiteitä, jotka toteutetaan tarvittaessa meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta 5 päivänä marraskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002(23) 5 artiklaa noudattaen."

3) Korvataan 18 artikla seuraavasti:

" 18 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 2099/2002 3 artiklalla perustettu meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea).

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(24) 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon kyseisen päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä."

6 artikla

Direktiivin 97/70/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 97/70/EY seuraavasti:

1) Lisätään 8 artiklaan kohta seuraavasti:"Edellä 2 artiklan 4 kohdassa mainittuihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehdyt muutokset voidaan jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta 5 päivänä marraskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002(25) 5 artiklaa noudattaen."

2) Korvataan 9 artikla seuraavasti:

" 9 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 2099/2002 3 artiklalla perustettu meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea).

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(26) 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon kyseisen päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä."

7 artikla

Direktiivin 98/18/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 98/18/EY seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklan a, b, c, d ja f alakohta seuraavasti:

"a) 'kansainvälisillä yleissopimuksilla' vuoden 1974 Kansainvälistä yleissopimusta ihmishengen turvallisuudesta merellä (vuoden 1974 SOLAS-yleissopimus) ja vuoden 1966 Kansainvälistä lastiviivayleissopimusta sekä näiden yleissopimusten pöytäkirjoja ja muutoksia, sellaisina kuin ne kulloinkin ovat voimassa;

b) 'vahingoittumattoman aluksen vakavuussäännöstöllä' 'säännöstöä vahingoittumattoman aluksen vakavuudesta kaikissa IMO:n asiakirjojen kattamissa aluslajeissa', joka sisältyi 4 päivänä marraskuuta 1993 annettuun IMO.n yleiskokouksen päätöslauselmaan A.749(18), sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa;

c) 'suurnopeusalussäännöstöllä' 'suurnopeusalusten kansainvälistä turvallisuussäännöstöä', joka sisältyi IMO.n meriturvallisuuskomitean 20 päivänä toukokuuta 1994 antamaan päätöslauselmaan MSC 36 (63), sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa;

d) 'GMDSS:llä' maailmanlaajuista merenkulun hätä- ja turvallisuusjärjestelmää, sellaisena kuin se esitetään vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen IV luvussa, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa;

(...)

f) 'suurnopeusmatkustaja-aluksella' vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa, X/1 säännössä määriteltyä suurnopeusalusta, joka kuljettaa enemmän kuin kaksitoista matkustajaa; suurnopeusmatkustaja-aluksena ei pidetä kotimaanmatkoja merialueilla liikennöiviä B-, C- tai D-luokan matkustaja-aluksia, kun:

- niiden suunnitteluvesiviivaa vastaava uppoama on alle 500 m3, ja

- niiden maksiminopeus, sellaisena kuin se on määriteltynä suurnopeusalussäännöstön 1.4.30 kohdassa, on pienempi kuin 20 solmua."

2) Korvataan 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa, 2 kohdan a alakohdan i alakohdassa sekä 3 kohdan a alakohdassa ilmaisu "sellaisena kuin se on muutettuna tämän direktiivin antamispäivänä" ilmaisulla "sellaisena kuin se on kulloinkin voimassa";

3) Korvataan 8 artikla seuraavasti:

" 8 artikla

Mukautukset

Jäljempänä 9 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti:

a) i) 2 artiklan a, b, c, d ja t alakohdan määritelmiä; ja

ii) 10 artiklassa tarkoitettuihin katsastusmenettelyihin ja -ohjeisiin liittyviä säännöksiä;

iii) SOLAS-yleissopimusta koskevia säännöksiä ja suurnopeusalusten kansainvälistä turvallisuussäännöstöä koskevia säännöksiä, myös turvallisuussäännöstöön 4 artiklan 3 kohdan, 6 artiklan 4 kohdan, 10 artiklan 3 kohdan ja 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti myöhemmin tehtyjä muutoksia; ja

iv) erityisiä viittauksia 2 artiklan f, k ja o alakohdassa, 3 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa, 6 artiklan 2 kohdan b alakohdassa ja 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin 'kansainvälisiin yleissopimuksiin' ja IMO:n päätöslauselmiin;

voidaan mukauttaa kansainvälisellä tasolla ja erityisesti IMO:ssa tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi.

b) Liitteitä voidaan tarkistaa siten, että

i) tässä direktiivissä tarkoitetuissa kysymyksissä voidaan soveltaa kansainvälisiin yleissopimuksiin tehtyjä muutoksia,

ii) sen teknisiä määräyksiä parannetaan kokemusten pohjalta.

Edellä 2 artiklassa mainittuihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehdyt muutokset voidaan jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta 5 päivänä marraskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 2099/2002(27) 5 artiklaa noudattaen."

4) Korvataan 9 artikla seuraavasti:

" 9 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 2099/2002 3 artiklalla perustettu meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea).

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(28) 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon kyseisen päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä."

8 artikla

Direktiivin 98/41/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 98/41/EY seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklan kolmannessa luetelmakohdassa ilmaus "sellaisena kuin se on voimassa tämän direktiivin antamispäivänä" ilmauksella "sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa".

2) Lisätään 12 artiklaan alakohta seuraavasti:"Edellä 2 artiklassa mainittuihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehdyt muutokset voidaan jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta 5 päivänä marraskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 2099/2002(29) 5 artiklaa noudattaen."

3) Korvataan 13 artikla seuraavasti:

" 13 artikla

1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 2099/2002 3 artiklalla perustettu meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea).

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(30) 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon kyseisen päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä."

9 artikla

Direktiivin 1999/35/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 1999/35/EY seuraavasti:

1) Muutetaan 2 artiklan b, d, e ja o alakohta seuraavasti:

"b) 'suurnopeusmatkustaja-aluksella' vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa, X/1 säännössä määriteltyä suurnopeusalusta, joka kuljettaa enemmän kuin kaksitoista matkustajaa;

(...)

d) 'vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksella' kansainvälistä yleissopimusta ihmishengen turvallisuudesta merellä sekä sen pöytäkirjoja ja muutoksia, sellaisina kuin ne kulloinkin ovat voimassa;

e) 'suurnopeusalussäännöstöllä' 'suurnopeusalusten kansainvälistä turvallisuussäännöstöä', joka sisältyy IMO:n meriturvallisuuskomitean 20 päivänä toukokuuta 1994 antamaan päätöslauselmaan MSC 36 (63), sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa;

(...)

o) 'yhtiöllä' yhtiötä, joka harjoittaa liikennettä yhdellä tai useammalla ro-ro-aluksella, joille on myönnetty vaatimustenmukaisuusasiakirja ro-ro-matkustaja-alusten turvallisuusjohtamisesta 8 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 3051/95 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti, tai yhtiötä, joka harjoittaa liikennettä suurnopeusmatkustaja-aluksella, jolle on myönnetty vaatimustenmukaisuusasiakirja vuoden 1974 SOLAS-yleissopimuksen, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa, IX/4 säännön mukaisesti;";

2) Korvataan 16 artikla seuraavasti:

" 16 artikla

Komitea

1. Komissiota avustaa meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta 5 päivänä marraskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002(31) 3 artiklalla perustettu meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea).

2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY(32) 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon kyseisen päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kahdeksi kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä."

3) Lisätään 17 artiklaan alakohta seuraavasti:"Edellä 2 artiklassa mainittuihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehdyt muutokset voidaan jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle asetuksen (EY) N:o 2099/2002 5 artiklaa noudattaen."

4) Muutetaan liite I seuraavasti:

Korvataan 7 kohdassa oleva ilmaus "IMO:n meriturvallisuuskomitean päätöslauselma ... (70)" ilmauksella "IMO:n yleiskokouksen päätöslauselma A.893(21)".

10 artikla

Direktiivin 2000/59/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2000/59/EY seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklan b alakohdassa ilmaisu ", sellaisena kuin se on voimassa tämän direktiivin antamispäivänä" ilmaisulla "sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa".

2) Korvataan 14 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Komissiota avustaa meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta 5 päivänä marraskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002(33) 3 artiklalla perustettu meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea)."

3) Lisätään 15 artiklaan seuraava uusi kohta:"Edellä 2 artiklassa mainittuihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehdyt muutokset voidaan jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle asetuksen (EY) N:o 2099/2002 5 artiklaa noudattaen."

11 artikla

Direktiivin 2001/25/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2001/25/EY seuraavasti:

1) Muutetaan 1 artiklan 16, 17, 18, 21, 22, 23 ja 24 alakohta seuraavasti:

"16) 'kemikaalisäiliöaluksella' alusta, joka on rakennettu tai muunnettu ja jota käytetään sellaisten nestemäisten aineiden kuljettamiseen irtolastina, jotka on lueteltu kansainvälisen kemikaalien kuljettamista irtolastina koskevan säännöstön 17 luvussa, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa,

17) 'kaasusäiliöaluksella' alusta, joka on rakennettu tai muunnettu ja jota käytetään sellaisten nestemäisten kaasujen tai muiden aineiden kuljettamiseen irtolastina, jotka on lueteltu kansainvälisen kaasuja kuljettavia aluksia koskevan säännöstön 19 luvussa, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa,

18) 'radio-ohjesäännöllä' tarkistettuja Maailman siirtyvän liikenteen radiokonferenssin hyväksymiä radio-ohjesääntöjä, sellaisena kuin ne kulloinkin ovat voimassa,

(...)

21) 'STCW-yleissopimuksella' kansainvälistä merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaa yleissopimusta niiltä osin kuin se on sovellettavissa tässä direktiivissä käsiteltäviin kysymyksiin ottaen huomioon yleissopimuksen VII artiklassa ja I/15 säännössä olevat siirtymämääräykset ja mukaan lukien tarvittaessa STCW-koodin soveltuvat määräykset, sellaisena kuin ne kulloinkin ovat voimassa,

22) 'radiotehtäviin' kuuluvat soveltuvin osin vahdinpito, tekninen huolto ja korjaukset radio-ohjesäännön, ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS-yleissopimus) ja, kunkin jäsenvaltion harkinnan mukaan, soveltuvien kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) asianomaisten suositusten mukaisesti, sellaisina kuin ne kulloinkin ovat voimassa,

23) 'ro-ro-matkustaja-aluksella' matkustaja-alusta, jossa on ro-ro-lastitiloja ja erityistiloja, siten kuin se on määritelty SOLAS-yleissopimuksessa, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa,

24) 'STCW-koodilla' merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaa, STCW-yleissopimuksen sopimuspuolten vuonna 1995 pidetyn konferenssin päätöslauselmalla 2 hyväksyttyä säännöstöä, sellaisena kuin se kulloinkin on voimassa,";

2) Lisätään 22 artiklaan kohta seuraavasti:

"4. Edellä 1 artiklassa mainittuihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehdyt muutokset voidaan jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta 5 päivänä marraskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002(34) 5 artiklaa noudattaen."

3) Korvataan 23 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Komissiota avustaa asetuksen (EY) N:o 2099/2002 3 artiklalla perustettu meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea)."

12 artikla

Direktiivin 2001/96/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2001/96/EY seuraavasti:

1) Korvataan 3 artiklan 2 kohdassa ilmaisu "4 päivänä joulukuuta 2001" ilmaisulla "kulloinkin".

2) Korvataan 14 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Komissiota avustaa meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevän komitean (COSS-komitea) perustamisesta 5 päivänä marraskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2099/2002 3 artiklalla perustettu meriturvallisuutta ja alusten aiheuttaman pilaantumisen ehkäisemistä käsittelevä komitea (COSS-komitea)(35)."

3) Lisätään 15 artiklaan kohta seuraavasti:

"3. Edellä 3 artiklassa mainittuihin kansainvälisiin oikeudellisiin asiakirjoihin tehdyt muutokset voidaan jättää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle asetuksen (EY) N:o 2099/2002 5 artiklaa noudattaen."

13 artikla

Täytäntöönpano

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 23 päivänä marraskuuta 2003 (*). Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

15 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä marraskuuta 2002.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

T. Pedersen

(1) EYVL C 365 E, 19.12.2000, s. 280.

(2) EYVL C 139, 11.5.2001, s. 21.

(3) EYVL C 253, 12.9.2001, s. 1.

(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 13. helmikuuta 2001 (EYVL C 276, 1.10.2001, s. 44), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 27. toukokuuta 2002 (EYVL C 170 E, 16.7.2002, s. 98) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 24. syyskuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(5) EYVL L 247, 5.10.1993, s. 19, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 98/74/EY (EYVL L 276, 13.10.1998, s. 7).

(6) EYVL L 197, 18.7.1987, s. 33.

(7) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8) Ks. tämän virallisen lehden sivu 1.

(9) EYVL L 319, 12.12.1994, s. 20, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/105/EY (EYVL L 19, 22.1.2002, s. 9).

(10) EYVL L 157, 7.7.1995, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/106/EY (EYVL L 19, 22.1.2002, s. 17).

(11) EYVL L 46, 17.2.1997, s. 25, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2002/75/EY (EYVL L 254, 23.9.2002, s. 1).

(12) EYVL L 34, 9.2.1998, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2002/35/EY (EYVL L 112, 27.4.2002, s. 21).

(13) EYVL L 144, 15.5.1998, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiivillä 2002/25/EY (EYVL L 98, 15.4.2002, s. 1).

(14) EYVL L 188, 2.7.1998, s. 35.

(15) EYVL L 138, 1.6.1999, s. 1.

(16) EYVL L 332, 28.12.2000, s. 81.

(17) EYVL L 136, 18.5.2001, s. 17.

(18) EYVL L 13, 16.1.2002, s. 9.

(19) EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.

(20) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(21) EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.

(22) EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.

(23) EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.

(24) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(25) EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.

(26) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(27) EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.

(28) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(29) EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.

(30) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(31) EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.

(32) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(33) EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.

(34) EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.

(35) EYVL L 324, 29.11.2002, s. 1.

Top