EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0071

Komission direktiivi 2002/71/EY, annettu 19 päivänä elokuuta 2002, neuvoston direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasvikunnasta peräisin olevissa tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien (formotioni, dimetoaatti ja oksidemetoni-metyyli) enimmäismäärien vahvistamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 225, 22.8.2002, p. 21–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 560 - 567
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 560 - 567
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 560 - 567
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 560 - 567
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 560 - 567
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 560 - 567
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 560 - 567
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 560 - 567
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 560 - 567
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 044 P. 30 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 044 P. 30 - 37

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; Implisiittinen kumoaja 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/71/oj

32002L0071

Komission direktiivi 2002/71/EY, annettu 19 päivänä elokuuta 2002, neuvoston direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasvikunnasta peräisin olevissa tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien (formotioni, dimetoaatti ja oksidemetoni-metyyli) enimmäismäärien vahvistamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 225 , 22/08/2002 s. 0021 - 0028


Komission direktiivi 2002/71/EY,

annettu 19 päivänä elokuuta 2002,

neuvoston direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa, eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasvikunnasta peräisin olevissa tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien (formotioni, dimetoaatti ja oksidemetoni-metyyli) enimmäismäärien vahvistamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon hedelmien ja vihannesten torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta 23 päivänä marraskuuta 1976 annetun neuvoston direktiivin 76/895/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2002/66/EY(2), ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon viljojen torjunta-ainejäämien enimmäismääristä 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/362/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2002/66/EY, ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon eläinkunnasta peräisin olevissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta 24 päivänä heinäkuuta 1986 annetun neuvoston direktiivin 86/363/ETY(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2002/66/EY, ja erityisesti sen 10 artiklan,

ottaa huomioon torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisesta tietyille kasvikunnasta peräisin oleville tuotteille, mukaan lukien hedelmät ja vihannekset, 27 päivänä marraskuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/642/ETY(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2002/66/EY, ja erityisesti sen 7 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Viljojen ja kasviperäisten tuotteiden osalta, hedelmät ja vihannekset mukaan luettuina, jäämien enimmäismäärät kuvastavat sellaista käyttöä, joka on kasveille tehokkaan suojan antava pienin mahdollinen tarvittava määrä torjunta-ainetta käytettäessä sitä niin, että jäämä on mahdollisimman alhainen sekä toksikologisesti hyväksyttävä etenkin ympäristönsuojelun ja kuluttajien ravinnon välityksellä tapahtuvan arvioidun saannin kannalta. Eläinperäisten elintarvikkeiden osalta jäämien enimmäismäärät kuvastavat sitä, kuinka paljon eläimet kuluttavat torjunta-aineilla käsiteltyjä viljoja ja kasviperäisiä tuotteita, ottaen tarvittaessa huomioon eläinlääkkeiden välittömät vaikutukset. Yhteisön käyttämät jäämien enimmäismäärät edustavat tällaisten jäämien enimmäismääriä, joita hyödykkeissä voi olla silloin kun hyvää viljelykäytäntöä on noudatettu.

(2) Torjunta-aineiden jäämien enimmäismääriä olisi arvioitava jatkuvasti uudelleen, ja niitä voidaan muuttaa uuden tietämyksen ja tutkimustulosten huomioon ottamiseksi. Jäämien enimmäismääriksi vahvistetaan analyysiherkkyyden alaraja, kun kasvinsuojeluaineiden sallitusta käytöstä ei aiheudu elintarvikkeisiin tai niiden pinnalle havaittavissa olevia torjunta-aineiden jäämiä tai kun sallittua käyttöä ei ole tai kun jäsenvaltioiden salliman käytön tukena ei ole ollut tarvittavia tietoja tai kun kolmansissa maissa käytön tukena ei ole ollut tarvittavia tietoja ja käytöstä on aiheutunut torjunta-aineiden jäämiä yhteisön markkinoille mahdollisesti tuleviin elintarvikkeisiin tai niiden pinnalle.

(3) Dimetoaatin ja oksidemetoni-metyylin osalta eräät jäsenvaltiot ilmoittivat komissiolle haluavansa tarkistaa kansallisia jäämien enimmäismääriä direktiivin 90/642/ETY 8 artiklan mukaisesti, sillä kuluttajien jäämille altistuminen aiheuttaa huolta. Komissiolle on esitetty ehdotukset jäämien yhteisön enimmäismäärien tarkistamiseksi. Komissio tuli siihen tulokseen, että joitakin jäämien enimmäismääriä on syytä muuttaa kuluttajille mahdollisesti aiheutuvien riskien vuoksi. On tärkeätä, että jäsenvaltiot toteuttavat riskien hallitsemiseksi lisätoimenpiteitä suojellakseen kuluttajia asianmukaisella tavalla. Dimetoaatin ja oksidemetoni-metyylin osalta jäsenvaltioiden on arvioitava uudelleen voimassa olevia lupia neuvoston direktiivin 91/414/ETY(6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2002/64/EY(7), 4 artiklan mukaisesti, jotta sallittu käyttö ei johtaisi jäämien enimmäismäärien ylittymiseen.

(4) Kuluttajien elinikäistä altistumista tässä direktiivissä mainituille torjunta-aineille elintarvikkeiden välityksellä on arvioitu yhteisössä käytössä olevien menettelyjen ja käytänteiden mukaan ottaen samalla huomioon Maailman terveysjärjestön julkaisemat ohjeet(8). On arvioitu, että tässä direktiivissä vahvistetut jäämien enimmäismäärät eivät aiheuta hyväksyttävän päiväsaannin ylittymistä. Oksidemetoni-metyylin hyväksyttävä päiväsaanti on 0,0003 mg/kg painokiloa kohti päivässä (JMPR 1989) ja akuutin altistumisen viiteannos on 0,005 mg/kg painokiloa kohti päivässä; dimetoaatin hyväksyttävä päiväsaanti on 0,002 mg/kg painokiloa kohti päivässä (JMPR 1996) ja akuutin altistumisen viiteannos on 0,03 mg/kg painokiloa kohti päivässä.

(5) Kuluttajien akuuttia altistumista näille torjunta-aineille kaikkien sellaisten elintarvikkeiden välityksellä, jotka saattavat sisältää näiden torjunta-aineiden jäämiä, on tarvittaessa arvioitu yhteisössä käytettyjen menettelyjen ja käytänteiden mukaan ottaen samalla huomioon Maailman terveysjärjestön julkaisemat ohjeet. Päätelmänä on, että tässä direktiivissä ehdotettavia jäämien enimmäismääriä vastaavilla tai niitä alhaisemmilla torjunta-ainejäämillä ei ole akuutteja myrkytysvaikutuksia.

(6) Formotionin käytöstä ei koko maailmasta ole saatu ilmoituksia. Koska jäämistä tai toksikologiasta ei ole saatavissa riittävästi tietoja, on aiheellista asettaa kaikkien tuotteiden formotionijäämien enimmäismääräksi analyysiherkkyyden alaraja.

(7) Yhteisön kauppakumppaneita on kuultu tässä direktiivissä ehdotettavista formotionin, dimetoaatin ja oksidemetoni-metyylin tasoista Maailman kauppajärjestön välityksellä ja näitä tasoja koskevat huomautukset on otettu huomioon.

(8) Kasveja käsittelevän tiedekomitean lausunnot on otettu huomioon. Erityisesti on otettu huomioon neuvot ja suositukset, jotka koskevat noudatettavaa menettelyä kuluttajien suojelemiseksi torjunta-aineilla käsitellyiltä maataloustuotteilta.

(9) Direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteet olisi sen vuoksi muutettava.

(10) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Poistetaan direktiivin 76/895/ETY liitteestä II "dimetoaattia", "ometoaattia", "formotionia", "oksidemetoni-metyyliä", "demetoni-S-metyyliä" ja "demetoni-S-metyylisulfonia" koskevat merkinnät.

2 artikla

Lisätään direktiivin 86/362/ETY liitteessä II olevaan A osaan seuraavat rivit: ""

3 artikla

Lisätään direktiivin 86/363/ETY liitteessä II olevaan B osaan seuraavat rivit: ""

4 artikla

Tämän direktiivin liitteessä luetellut jäämien enimmäismäärät lisätään direktiivin 90/642/ETY liitteeseen II tai niillä korvataan kyseisessä liitteessä luetellut asianomaiset torjunta-aineiden jäämien enimmäismäärät.

5 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2002. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle.

Niiden on sovellettava näitä säädöksiä 1 päivästä tammikuuta 2003.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

6 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

7 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä elokuuta 2002.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 340, 9.12.1976, s. 26.

(2) EYVL L 192, 20.7.2002, s. 47.

(3) EYVL L 221, 7.8.1986, s. 37.

(4) EYVL L 221, 7.8.1986, s. 43.

(5) EYVL L 350, 14.12.1990, s. 71.

(6) EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(7) EYVL L 189, 18.7.2002, s. 27.

(8) Ohjeet ravinnon mukana saatavien torjunta-ainejäämien arvioimiseksi. GEMS/Food Programme -ohjelma yhdessä elintarvikkeiden torjunta-ainejäämiä käsittelevän Codex-komitean kanssa, Maailman terveysjärjestön julkaisu, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(9) Analyysiherkkyyden alaraja.

(10) Analyysiherkkyyden alaraja.

LIITE

>TAULUKON PAIKKA>

Top