EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0038

Neuvoston direktiivi 2002/38/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen osalta

OJ L 128, 15.5.2002, p. 41–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 358 - 362
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 358 - 362
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 358 - 362
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 358 - 362
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 358 - 362
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 358 - 362
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 358 - 362
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 358 - 362
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 358 - 362

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Kumoaja 32006L0112 . Latest consolidated version: 28/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/38/oj

32002L0038

Neuvoston direktiivi 2002/38/EY, annettu 7 päivänä toukokuuta 2002, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen osalta

Virallinen lehti nro L 128 , 15/05/2002 s. 0041 - 0044


Neuvoston direktiivi 2002/38/EY,

annettu 7 päivänä toukokuuta 2002,

direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta radio- ja televisiolähetyspalveluihin ja tiettyihin sähköisesti suoritettaviin palveluihin sovellettavien arvonlisäverojärjestelyjen osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 93 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen(1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon(2),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(3),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY(4) 9 artiklassa säädetyt sähköisesti suoritettaviin palveluihin ja radio- ja televisiolähetyspalveluihin nykyisellään sovellettavat arvonlisäveroa koskevat säännökset eivät ole riittäviä veron kohdistamiseksi kaikkiin yhteisössä käytettyihin palveluihin ja kilpailun vääristymisen estämiseksi kyseisellä alalla.

(2) Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan vuoksi tällaiset kilpailun vääristymät olisi poistettava ja otettava käyttöön uudet yhdenmukaiset säännöt tällaista toimintaa varten. Erityisesti on varmistettava, että tällaisista palveluista kannetaan vero yhteisössä silloin, kun ne suoritetaan vastikkeellisesti asiakkaille yhteisön sisällä, ja että yhteisön ulkopuolelle toimitettavia palveluja ei veroteta.

(3) Tämän tavoitteen saavuttamiseksi olisi yhteisöön sijoittautuneille henkilöille kolmansista maista sähköisesti suoritettavia palveluja sekä radio- ja televisiolähetyspalveluja tai kolmansiin maihin sijoittautuneille vastaanottajille yhteisöstä sähköisesti suoritettavia palveluja sekä radio- ja televisiolähetyspalveluja verotettava palvelujen vastaanottajan kotipaikassa.

(4) Sähköisesti suoritettujen palvelujen määrittelemiseksi tämän direktiivin liitteessä olisi oltava esimerkkejä kyseisistä palveluista.

(5) Jotta sähköisesti suoritettavia palveluja tarjoavien toimijoiden, jotka eivät ole sijoittautuneet yhteisöön tai joita ei ole vaadittu rekisteröitymään verovelvollisiksi yhteisössä, olisi helpompaa noudattaa verovelvoitteita, olisi luotava erityisjärjestelmä. Tätä järjestelmää sovellettaessa toimija, joka suorittaa tällaisia palveluja sähköisessä muodossa muille kuin verovelvolliselle henkilölle, saa, jollei tämä muuten ole yhteisössä verovelvollinen, valita vain yhden jäsenvaltion, jossa tunnistautuu.

(6) Sijoittautumattoman toimijan, joka haluaisi kuulua erityisjärjestelmään, olisi täytettävä järjestelmässä asetetut vaatimukset sekä noudatettava sen jäsenvaltion voimassa olevia asiaa koskevia määräyksiä, jossa palveluja kulutetaan.

(7) Tunnistamisjäsenvaltiolla on oltava mahdollisuus tietyin edellytyksin poistaa sijoittautumaton toimija erityisjärjestelmästä.

(8) Jos sijoittautumaton toimija valitsee erityisjärjestelmän, olisi kyseisen toimijan erityisjärjestelmän piiriin kuuluvaa verotettavaa toimintaansa varten käyttämiensä tavaroiden ja palvelujen ostosta maksama arvonlisävero palautettava siinä jäsenvaltiossa, jossa kyseinen tuotantopanoksista kertynyt arvonlisävero on maksettu jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - Yhteisön alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille suoritettavaan arvolisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset säännöt 17 päivänä marraskuuta 1986 annetussa kolmannessatoista neuvoston direktiivissä 86/560/ETY(5) säädettyjen järjestelyjen mukaisesti. Saman direktiivin 2 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja palautusta koskevia harkinnanvaraisia rajoituksia ei pitäisi soveltaa.

(9) Jäsenvaltioiden olisi sallittava, että niiden säätämin edellytyksin tietyt ilmoitukset ja veroilmoitukset tehdään sähköisesti, ja ne voivat myös vaatia että ilmoitukset on tehtävä sähköisesti.

(10) Sähköisesti tehtävien veroilmoitusten ja ilmoitusten käyttöönottoa koskevat säännökset olisi annettava pysyvältä pohjalta. Olisi toivottavaa, että kaikki muut säännökset annettaisiin väliaikaisesti kolmeksi vuodeksi, jota voidaan käytännön syistä jatkaa, mutta säännökset olisi joka tapauksessa tarkistettava saatujen kokemusten perusteella kolmen vuoden kuluttua 1 päivästä heinäkuuta 2003.

(11) Direktiivi 77/388/ETY olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan väliaikaisesti direktiivi 77/388/ETY seuraavasti:

1) Muutetaan 9 artikla seuraavasti:

a) Korvataan 2 kohdan e alakohdan viimeinen piste pilkulla ja lisätään luetelmakohdat seuraavasti: "- radio- ja televisiolähetyspalvelut,

- sähköiset palvelut, muun muassa liitteessä L kuvatut."

b) Lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti: "f) palvelujen suorituspaikka sellaisten e alakohdan viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitettujen palvelujen osalta, joita verovelvollinen, jonka liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka, josta palveluja suoritetaan, on yhteisön ulkopuolella taikka jos tällaista kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa ei ole, verovelvollisen kotipaikka tai pysyvä asuinpaikka on yhteisön ulkopuolella, suorittaa muille kuin verovelvollisille henkilöille, jotka ovat sijoittautuneet jäsenvaltioon taikka joiden kotipaikka tai pysyvä asuinpaikka on jäsenvaltiossa, on paikka, johon muu kuin verovelvollinen henkilö on sijoittautunut taikka jossa hänellä on kotipaikka tai pysyvä asuinpaikka."

c) Korvataan 3 kohdan johdantokappale seuraavasti: "3. Kaksinkertaisen verotuksen, verottamatta jättämisen tai kilpailun vääristymisen välttämiseksi jäsenvaltiot voivat 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen palvelujen suorittamisen, lukuun ottamatta viimeisessä luetelmakohdassa mainittuja palveluja, kun ne suoritetaan muille kuin verovelvollisille henkilöille, ja myös kulkuneuvojen vuokrauksen osalta pitää:"

d) Muutetaan 4 kohta seuraavasti: "4. Edellä 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettujen telepalveluiden ja radio- ja televisiolähetyspalvelujen osalta, joita verovelvollinen, jonka liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka, josta palvelu suoritetaan, on yhteisön ulkopuolella tai jos tällaista kotipaikkaa tai kiinteää toimipaikkaa ei ole, verovelvollisen kotipaikka tai pysyvä asuinpaikka on yhteisön ulkopuolella, suorittaa muille kuin verovelvollisille henkilöille, jotka ovat sijoittautuneet jäsenvaltioon taikka joiden kotipaikka tai pysyvä asuinpaikka on jäsenvaltiossa, jäsenvaltioiden on sovellettava 3 kohdan b alakohtaa."

2) Lisätään 12 artiklan 3 kohdan a alakohtaan neljäs alakohta seuraavasti: "Kolmatta alakohtaa ei sovelleta 9 artiklan 2 kohdan e alakohdan viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitettuihin palveluihin."

3) Lisätään artikla seuraavasti: " 26 c artikla

Erityisjärjestelmä, joka koskee sijoittautumattomien verovelvollisten suorittamia sähköisiä palveluja muille kuin verovelvollisille henkilöille

A Määritelmät

Tässä artiklassa tarkoitetaan, tämän kuitenkaan rajoittamatta muiden yhteisön säännösten soveltamista:

a) 'Sijoittautumattomalla verovelvollisella' verovelvollista, jonka liiketoiminnan kotipaikka tai kiinteä toimipaikka ei ole yhteisön alueella ja jota ei muuten 22 artiklan nojalla vaadita rekisteröitymään verovelvolliseksi.

b) 'Sähköisillä palveluilla' ja 'sähköisesti suoritettavilla palveluilla' tarkoitetaan 9 artiklan 2 kohdan e alakohdan viimeisessä luetelmakohdassa tarkoitettuja palveluja.

c) 'Tunnistamisjäsenvaltiolla' tarkoitetaan jäsenvaltiota, johon sijoittautumaton verovelvollinen päättää ottaa yhteyttä ilmoittaakseen verovelvollisena harjoittamansa toiminnan alkamisesta yhteisön alueella tämän artiklan säännösten mukaisesti.

d) 'Kulutusjäsenvaltiolla' tarkoitetaan jäsenvaltiota, jossa sähköisten palvelujen suorittamisen on määrä tapahtua 9 artiklan 2 kohdan f alakohdan mukaisesti.

e) 'Arvonlisäveroilmoituksella' tarkoitetaan ilmoitusta, johon sisältyvät kussakin jäsenvaltiossa verotettavan määrän määrittämiseksi tarvittavat tiedot.

B Sähköisesti suoritettavia palveluja koskeva erityisjärjestelmä

1. Jäsenvaltioiden on annettava sijoittautumattoman verovelvollisen, joka suorittaa sähköisiä palveluja muulle kuin verovelvolliselle henkilölle, joka on sijoittautunut yhteisöön tai jonka kotipaikka tai pysyvä asuinpaikka on jäsenvaltiossa, käyttää erityisjärjestelmää seuraavien säännösten mukaisesti. Erityisjärjestelmää sovelletaan kaikkiin näihin suorituksiin yhteisössä.

2. Sijoittautumattoman verovelvollisen on ilmoitettava tunnistamisjäsenvaltiolle verovelvollisena harjoittamansa toiminnan alkamisesta, päättymisestä tai muuttumisesta siinä määrin, ettei hän enää ole oikeutettu erityisjärjestelmään. Tällainen ilmoitus on tehtävä sähköisesti.

Sijoittautumattoman verovelvollisen verollista toimintaansa aloittaessa tunnistamisjäsenvaltiolle toimittamassa ilmoituksessa on oltava seuraavat tunnistetiedot: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, mukaan lukien verkkosivustot, mahdollinen kansallinen veronumero, ja ilmoitus, ettei henkilöä ole merkitty arvonlisäverovelvolliseksi yhteisössä. Sijoittautumattoman verovelvollisen on ilmoitettava tunnistamisjäsenvaltiolle kaikista toimitettuja tietoja koskevista muutoksista.

3. Tunnistamisjäsenvaltion on tunnistettava sijoittautumaton verovelvollinen yksilökohtaisen numeron avulla. Kulutusjäsenvaltiot voivat tämän tunnistamiseen käytetyn tiedon pohjalta pitää yllä omia tunnistamisjärjestelmiään.

Tunnistamisjäsenvaltion on ilmoitettava sähköisesti sijoittautumattomalle verovelvolliselle tälle annettu tunnistamisnumero.

4. Tunnistamisjäsenvaltio poistaa sijoittautumattoman verovelvollisen tunnistamisrekisteristä, jos:

a) hän ilmoittaa, ettei hän enää suorita sähköisiä palveluja; tai

b) voidaan muuten olettaa hänen verollisen toimintansa päättyneen; tai

c) hän ei enää täytä erityisjärjestelmän käyttöön oikeuttavia vaatimuksia; tai

d) hän jatkuvasti jättää noudattamatta erityisjärjestelmää koskevat säännöt.

5. Sijoittautumattoman verovelvollisen on toimitettava tunnistamisjäsenvaltiolle sähköisesti arvonlisäveroilmoitus jokaiselta vuosineljännekseltä riippumatta siitä, onko sähköisiä palveluja suoritettu vai ei. Ilmoitus on toimitettava 20 päivän kuluessa sen kertomuskauden päättymisestä, jota ilmoitus koskee.

Arvonlisäveroilmoituksessa on oltava tunnistamisnumero ja jokaista verottavaa kulutusjäsenvaltiota varten kertomuskauden sähköisten palvelujen suoritusten kokonaisarvo arvonlisäverolla vähennettynä sekä vastaavan veron kokonaismäärä. Sovellettavat verokannat ja suoritettavan veron kokonaismäärä on myös ilmoitettava.

6. Arvonlisäveroilmoitus on tehtävä euroina. Jäsenvaltiot, jotka eivät ole ottaneet käyttöön euroa, voivat vaatia, että veroilmoitus tehdään niiden kansallisissa valuutoissa. Jos myynti on tapahtunut muina valuuttoina, arvonlisäveroilmoitusta täytettäessä on käytettävä kertomuskauden viimeisen päivän vaihtokurssia. Vaihdossa on käytettävä Euroopan keskuspankin kyseiselle päivälle julkaisemia vaihtokursseja tai jos kursseja ei ole julkaistu kyseisenä päivänä, seuraavana julkaisupäivänä.

7. Sijoittautumattoman verovelvollisen on maksettava arvonlisävero siinä yhteydessä kun hän toimittaa ilmoituksen. Maksu on suoritettava tunnistamisjäsenvaltion määräämälle euromääräiselle pankkitilille. Jäsenvaltiot, jotka eivät ole ottaneet käyttöön euroa, voivat vaatia, että maksu suoritetaan pankkitilille niiden omassa valuutassa.

8. Sen estämättä, mitä direktiivin 86/560/ETY 1 artiklan 1 kohdassa säädetään, tätä erityisjärjestelmää käyttävälle sijoittautumattomalle verovelvolliselle on tämän direktiivin 17 artiklan 2 kohdan mukaisten vähennysten sijasta myönnettävä palautus direktiivin 86/560/ETY mukaisesti. Direktiivin 86/560/ETY 2 artiklan 2 kohtaa, 2 artiklan 3 kohtaa ja 4 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta palautukseen, joka liittyy tähän erityisjärjestelmään kuuluviin sähköisesti suoritettuihin palveluihin.

9. Sijoittautumattoman verovelvollisen on pidettävä kirjaa tämän erityisjärjestelmän piiriin kuuluvista liiketoimista riittävän yksityiskohtaisesti, jotta kulutusjäsenvaltion verohallinto voi määrittää, että 5 kohdassa tarkoitettu arvonlisäveroilmoitus on oikea. Kyseiset tiedot olisi pyydettäessä saatettava tunnistamisjäsenvaltion ja kulutusjäsenvaltion saataville sähköisesti. Tiedot on säilytettävä kymmenen vuotta sen vuoden lopusta, jolloin liiketoimi suoritettiin.

10. Sijoittautumattomaan verovelvolliseen, joka on valinnut tämän erityisjärjestelmän, ei sovelleta 21 artiklan 2 kohdan b alakohtaa."

2 artikla

Muutetaan direktiivin 77/388/ETY 22 artikla, joka sisältyy 28 h artiklaan, seuraavasti:

1) Korvataan 1 kohdan a alakohta seuraavasti: "a) Verovelvollisen on ilmoitettava verovelvollisena harjoittamansa toiminnan alkamisesta, muuttumisesta ja loppumisesta. Jäsenvaltioiden on, määräämiensä edellytysten mukaisesti, annettava verovelvolliselle mahdollisuus tehdä ilmoitukset sähköisesti, ja ne voivat myös vaatia ilmoitukset tehtäväksi sähköisesti."

2) Korvataan 4 kohdan a alakohta seuraavasti: "a) Verovelvollisen on tehtävä ilmoitus määräajassa, jonka kukin jäsenvaltio vahvistaa. Määräaika ei saa olla pitempi kuin kaksi kuukautta kunkin verokauden päättymisestä. Jäsenvaltioiden on vahvistettava verokausi yhdeksi, kahdeksi tai kolmeksi kuukaudeksi. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vahvistaa eripituisia kausia, jotka eivät saa olla yhtä vuotta pitempiä. Jäsenvaltioiden on, määräämiensä edellytysten mukaisesti, annettava verovelvolliselle mahdollisuus tehdä tällaiset ilmoitukset sähköisesti, ja ne voivat myös vaatia ilmoitukset tehtäväksi sähköisesti."

3) Korvataan 6 kohdan a alakohta seuraavasti: "a) Jäsenvaltiot voivat velvoittaa verovelvollisen tekemään ilmoituksen, joka sisältää kaikki 4 kohdassa tarkoitetut tiedot kaikista edellisen vuoden aikana suoritetuista liiketoimista. Tässä ilmoituksessa on oltava kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen mahdollisia tarkistuksia varten. Jäsenvaltioiden on, määräämiensä edellytysten mukaisesti, annettava verovelvolliselle mahdollisuus tehdä tällaiset ilmoitukset sähköisesti, ja ne voivat myös vaatia ilmoitukset tehtäväksi sähköisesti."

4) Korvataan 6 kohdan b alakohdan toinen alakohta seuraavasti: "Yhteenvetoilmoitus on tehtävä jokaiselta kalenterivuoden neljännekseltä jäsenvaltioiden vahvistamia määräaikoja ja määrittämiä menettelyjä noudattaen, ja jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että hallinnollista yhteistyötä välillisen verotuksen alalla koskevia säännöksiä kaikissa tapauksissa noudatetaan. Jäsenvaltioiden on, määräämiensä edellytysten mukaisesti, annettava verovelvolliselle mahdollisuus tehdä tällaiset ilmoitukset sähköisesti, ja ne voivat myös vaatia ilmoitukset tehtäväksi sähköisesti."

3 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2003. Niiden on ilmoitettava tästä viipymättä komissiolle.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säännöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tämän direktiivin soveltamisalalla antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Mitä 1 artiklassa säädetään, sovelletaan kolmen vuoden ajan 1 päivästä heinäkuuta 2003 alkaen.

5 artikla

Neuvosto tarkastelee uudelleen komission kertomuksen perusteella tämän direktiivin 1 artiklan säännöksiä ennen 30 päivää kesäkuuta 2006 sekä joko hyväksyy perustamissopimuksen 93 artiklan mukaisesti, asian mukaista sähköistä järjestelmää koskevat toimenpiteet ketään syrjimättä verotettavista sähköisesti suoritettavista palveluista saatavan verotulon määräämisen, ilmoittamisen, kantamisen ja jakamisen osalta siten, että verotus toteutetaan kulutuspaikassa, tai jos käytännön syistä pidetään tarpeellisena, toimien yksimielisesti komission ehdotuksen pohjalta, jatkaa 4 artiklassa tarkoitettua määräaikaa.

6 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

7 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä toukokuuta 2002.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. De Rato Y Figaredo

(1) EYVL C 337 E, 28.11.2000, s. 65.

(2) EYVL C 232, 17.8.2001, s. 202.

(3) EYVL C 116, 20.4.2001, s. 59.

(4) EYVL L 145, 13.6.1977, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2001/115/EY (EYVL L 15, 17.1.2002, s. 24).

(5) EYVL L 326, 21.11.1986, s. 40.

LIITE

""

LIITE L

9 ARTIKLAN 2 KOHDAN E ALAKOHDASSA TARKOITETTUJA SÄHKÖISESTI SUORITETTAVIA PALVELUJA KUVAAVA LUETTELO

1) Verkkosivustojen toimittaminen ja isännöinti (hosting), ohjelmien ja laitteistojen etäylläpito.

2) Ohjelmistojen toimittaminen ja niiden päivitys.

3) Kuvien, kirjoitusten ja tietojen toimittaminen ja tietokantojen antaminen käyttöön.

4) Musiikin, elokuvien ja pelien, myös uhka- tai rahapelien sekä poliittisten, kulttuuri-, taide-, urheilu-, tiede- tai viihdelähetysten ja -tapahtumien tarjoaminen.

5) Etäopetuspalvelujen suorittaminen.

Jos palvelujen suorittaja ja hänen asiakkaansa ovat yhteydessä toisiinsa sähköpostitse, tämä ei sinänsä merkitse, että suoritettava palvelu on 9 artiklan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettu sähköinen palvelu.

Top