EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0027

Komission direktiivi 2002/27/EY, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2002, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien virallista tarkastusta varten annetun komission direktiivin 98/53/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 75, 16.3.2002, p. 44–45 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 304 - 305
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 304 - 305
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 304 - 305
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 304 - 305
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 304 - 305
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 304 - 305
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 304 - 305
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 304 - 305
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 304 - 305

No longer in force, Date of end of validity: 07/01/2004; Implisiittinen kumoaja 32003L0121

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/27/oj

32002L0027

Komission direktiivi 2002/27/EY, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2002, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien virallista tarkastusta varten annetun komission direktiivin 98/53/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Virallinen lehti nro L 075 , 16/03/2002 s. 0044 - 0045


Komission direktiivi 2002/27/EY,

annettu 13 päivänä maaliskuuta 2002,

näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien virallista tarkastusta varten annetun komission direktiivin 98/53/EY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeiden tarkastamisessa tarvittavien yhteisön näytteenottomenetelmien ja analyysimenetelmien käyttöön ottamisesta 20 päivänä joulukuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin 85/591/ETY(1) ja erityisesti sen 1 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien vahvistamisesta annetussa asetuksessa (EY) N:o 466/2001(2) sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 472/2002(3), vahvistetaan aflatoksiinien enimmäispitoisuudet mausteissa.

(2) Koska aflatoksiineja esiintyy yleensä hyvin epätasaisesti tutkittavan erän sisällä, näytteenotolla on suuri merkitys aflatoksiinipitoisuuden määritystarkkuudelle. Näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien virallista tarkastusta varten 16 päivänä heinäkuuta 1998 annettu komission direktiivi 98/53/EY(4) olisi muutettava niin, että siihen sisällytetään mausteet.

(3) Direktiivi 98/53/EY olisi tarvittaessa oikaistava.

(4) Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 98/53/EY liite I tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2003. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä maaliskuuta 2002.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 372, 31.12.1985, s. 50.

(2) EYVL L 77, 16.3.2001, s. 1.

(3) Ks. tämän virallisen lehden sivu 18.

(4) EYVL L 201, 17.7.1998, s. 93.

LIITE

A. Muutetaan liite I seuraavasti:

1. Korvataan 4.2 kohta seuraavasti: "4.2 Perusnäytteen paino

Jollei tämän liitteen 5 kohdassa toisin säädetä, perusnäytteen painon olisi oltava noin 300 grammaa, paitsi mausteiden osalta, jolloin perusnäytteen paino on noin 100 grammaa. Vähittäismyyntipakkausten osalta perusnäytteen paino riippuu vähittäismyyntipakkauksen koosta."

2. Muutetaan 5.1 kohta seuraavasti: Lisätään ilmaisu "mausteiden" ilmaisun "kuivattujen hedelmien" jälkeen.

3. Muutetaan 5.1 kohdassa oleva taulukko 2 seuraavasti: Lisätään tuote "mausteet" taulukkoon 2 seuraavasti: >TAULUKON PAIKKA>

4. Muutetaan 5.2 kohta seuraavasti: Lisätään ilmaisu "Mausteet" uudelle viivalle ilmaisun "Viljat (>= 50 tonnin erät)" jälkeen.

5. Lisätään 5.2.1 kohdan neljänteen luetelmakohtaan virke seuraavasti: "Mausteiden kokoomanäytteen paino on enintään 10 kilogrammaa, joten sitä ei tarvitse jakaa osanäytteisiin."

6. Muutetaan 5.2.2 kohta seuraavasti: Lisätään ilmaisu "sekä mausteet" ilmaisun "muuhun fyysiseen käsittelyyn tarkoitetut kuivatut hedelmät" jälkeen virkkeeseen "Maapähkinät, muut pähkinät ja lajiteltaviksi tai muuhun fyysiseen käsittelyyn tarkoitetut kuivatut hedelmät".

7. Muutetaan 5.5.2.2 kohta seuraavasti: Korvataan ilmaisu "kohdassa 5.2" ilmaisulla "5.1 kohdassa olevassa taulukossa 2".

8. Lisätään 6 kohta seuraavasti: "6. Näytteenotto vähittäismyyntivaiheessa

Näytteenotto elintarvikkeista vähittäismyyntivaiheessa olisi mahdollisuuksien mukaan tehtävä edellä annettujen näytteenottoa koskevien säännösten mukaisesti. Jos tämä ei ole mahdollista, voidaan käyttää muita tehokkaita vähittäismyyntivaiheen näytteenottomenetelmiä, jos ne ovat riittävän edustavia tutkittavan erän osalta."

B. Muutetaan liite II seuraavasti:

1. Oikaistaan 4.3 kohta seuraavasti: Korvataan taulukossa sarakkeessa Pitoisuusväli kaikki ilmaisut "μg/L" ilmaisuilla "μg/kg" ja korvataan kohdassa Saanto - Aflatoksiini M1 pitoisuusväli "0,01-0,5 μg/L" pitoisuusvälillä "0,01-0,05 μg/kg".

Top