EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D1247

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös N:o 1247/2002/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja yleisistä ehdoista

EYVL L 183, 12.7.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2018; Kumoaja 32018R1725

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/1247/oj

32002D1247

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös N:o 1247/2002/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja yleisistä ehdoista

Virallinen lehti nro L 183 , 12/07/2002 s. 0001 - 0002


Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös N:o 1247/2002/EY,

tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002,

Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja yleisistä ehdoista

EUROOPAN PARLAMENTTI, EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO JA EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottavat huomioon yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001(1) ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Euroopan tietosuojavaltuutettu on se riippumaton valvontaelin, jonka tehtävänä on valvoa luonnollisten henkilöiden suojelemista henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaata liikkuvuutta koskevien yhteisön säädösten soveltamista yhteisön toimielimiin ja elimiin.

(2) Tietosuojaa koskevien sääntöjen tarkoituksena on suojella yksilöiden perusvapauksia ja -oikeuksia, erityisesti heidän yksityis- ja perhe-elämäänsä, henkilötietojen käsittelyssä erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklan mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklan. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti nämä perusoikeudet tulkitaan ottaen huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artikla ja jäsenvaltioiden yhteinen valtiosääntöperinne. Tietosuojasta on huolehdittava ottaen huomioon tavoite, jonka mukaan julkisesta toiminnasta kansalaisten saatavilla olevia tietoja ei rajoiteta.

(3) Tämän riippumattoman valvontaelimen toiminnan käynnistäminen edellyttää Euroopan tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskevan ohjesäännön ja yleisten ehtojen vahvistamista.

(4) Useimmista Euroopan tietosuojavaltuutetun toimintaa koskevaan ohjesääntöön ja yleisiin ehtoihin sisällytettävistä asioista säädetään jo asetuksessa (EY) N:o 45/2001. Siinä on tarvittavat säännökset Euroopan tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun nimittämisestä, heitä avustavasta henkilöstöstä ja heidän toimintansa rahoituksesta, heidän riippumattomuudestaan, salassapitovelvollisuudestaan, tehtävistään ja toimivaltuuksistaan. Asetuksen (EY) N:o 45/2001 46 artiklan k alakohdassa säädetyn Euroopan tietosuojavaltuutetun työjärjestyksen olisi sisällettävä erityisesti menettelyä koskevia säännöksiä siitä, miten tietosuojavaltuutettu käyttää toimivaltuuksiaan.

(5) Euroopan tietosuojavaltuutettua sitoo yhteisön oikeus ja hänen olisi noudatettava Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1049/2001(3). Näin ollen perustamissopimuksen määräysten, jotka koskevat perusoikeuksien ja -vapauksien suojelua ja joiden mukaan unionin päätöksenteon on oltava mahdollisimman avointa ja joissa määrätään henkilötietojen, erityisesti yksityiselämää koskevien tietojen, suojelusta, olisi sidottava häntä.

(6) Tämän päätöksen kokonaisrahoituksen olisi oltava yhteensopiva otsakkeen 5 nykyisen enimmäismäärän kanssa.

(7) Asetuksesta (EY) N:o 45/2001 puuttuu ainoastaan kaksi tärkeää asiaa, joista on vielä päätettävä. Ne koskevat tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun palkkaa, korvauksia ja muita palkkaan liittyviä etuja sekä tietosuojavaltuutetun toimipaikkaa. Olisi myös täsmennettävä Euroopan tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun nimitysmenettelyä koskevat asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännökset.

(8) Euroopan tietosuojavaltuutetun palkan olisi oltava samaa tasoa kuin Euroopan oikeusasiamiehen palkan, koska tietosuojavaltuutetulle on varmistettava hänen tehtäviään ja toimivaltuuksiaan vastaava asema ja asetus (EY) N:o 45/2001 perustuu suurelta osin Euroopan oikeusasiamiehestä annettuun asetukseen tietosuojavaltuutetun institutionaalisen aseman määrittelyn osalta. Palkkansa, korvaustensa ja vanhuuseläkkeensä osalta Euroopan oikeusasiamies rinnastetaan yhteisöjen tuomioistuimen tuomariin.

(9) Apulaistietosuojavaltuutettu olisi rinnastettava yhteisöjen tuomioistuimen kirjaajaan palkkansa, korvaustensa ja vanhuuseläkkeensä osalta, jotta luotaisiin hierarkia hänen ja tietosuojavaltuutetun välille, samalla kun molempiin sovelletaan samanlaista palkkajärjestelmää, joka vastaa heidän nimitysmenettelyään, toimikauttaan ja tehtäviään.

(10) Euroopan tietosuojavaltuutetun toimipaikaksi olisi vahvistettava Bryssel, jotta varmistetaan tehtävien luonteen kannalta välttämätön läheisyys Euroopan tietosuojavaltuutetun sekä hänen valvomiensa yhteisön toimielinten ja elinten välillä ja jotta helpotetaan hänen tehtäviensä sujuvaa hoitamista.

(11) Olisi tarkasteltava, missä määrin asetuksen (EY) N:o 45/2001 46 artiklan f alakohdassa säädetyllä yhteistyöllä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osaston nojalla perustettujen tietosuojan valvonnasta huolehtivien elinten kanssa voitaisiin saavuttaa se tavoite, että tietosuojaa koskevien valvontasääntöjen ja -menettelyjen soveltaminen olisi yhdenmukaista.

(12) Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi päättää järjestää kaikille parlamentin jäsenille avoimen tilaisuuden, jossa kuullaan komission asetuksen (EY) N:o 45/2001 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti julkisen hakumenettelyn perusteella laatimaan luetteloon otettuja ehdokkaita,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan tietosuojavaltuutetun palkka

Euroopan tietosuojavaltuutettu rinnastetaan palkkansa, korvaustensa, vanhuuseläkkeensä ja muiden taloudellisten etujensa määrittämisen osalta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomariin.

2 artikla

Apulaistietosuojavaltuutetun palkka

Apulaistietosuojavaltuutettu rinnastetaan palkkansa, korvaustensa, vanhuuseläkkeensä ja muiden taloudellisten etujensa määrittämisen osalta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen kirjaajaan.

3 artikla

Nimitysmenettely

Euroopan tietosuojavaltuutettu ja apulaistietosuojavaltuutettu nimitetään julkisen hakumenettelyn perusteella. Hakumenettely mahdollistaa sen, että kaikki kiinnostuneet koko yhteisössä voivat jättää hakemuksensa. Hakijoiden luettelo julkistetaan. Euroopan parlamentin asiasta vastaava valiokunta voi järjestää kuulemistilaisuuden komission asetuksen (EY) N:o 45/2001 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti laatiman ehdotuksen pohjalta voidakseen tehdä valintansa.

4 artikla

Toimipaikka

Euroopan tietosuojavaltuutetun ja apulaistietosuojavaltuutetun toimipaikka on Bryssel.

5 artikla

Tämä päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 1 päivänä heinäkuuta 2002.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Arias Cañete

Komission puolesta

Puheenjohtaja

R. Prodi

(1) EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(2) EYVL C 304 E, 30.10.2001, s. 178.

(3) EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43.

Top