EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0574

2002/574/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä heinäkuuta 2002, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tiettyjen neuvoston direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden tuonnin, tehdyn päätöksen 94/278/EY muuttamisesta munatuotteiden, etanoiden, sammakonreisien, hunajan ja emoaineen tuonnin osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2555)

OJ L 181, 11.7.2002, p. 23–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 179 - 184
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 179 - 184
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 179 - 184
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 179 - 184
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 179 - 184
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 179 - 184
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 179 - 184
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 179 - 184
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 179 - 184

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/574/oj

32002D0574

2002/574/EY: Komission päätös, tehty 10 päivänä heinäkuuta 2002, luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tiettyjen neuvoston direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden tuonnin, tehdyn päätöksen 94/278/EY muuttamisesta munatuotteiden, etanoiden, sammakonreisien, hunajan ja emoaineen tuonnin osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2555)

Virallinen lehti nro L 181 , 11/07/2002 s. 0023 - 0028


Komission päätös,

tehty 10 päivänä heinäkuuta 2002,

luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tiettyjen neuvoston direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden tuonnin, tehdyn päätöksen 94/278/EY muuttamisesta munatuotteiden, etanoiden, sammakonreisien, hunajan ja emoaineen tuonnin osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2555)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2002/574/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevista vaatimuksista sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I luvussa mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset 17 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/118/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2001/7/EY(2), ja erityisesti sen 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava elintarvikkeeksi tarkoitettujen munien tuonti, on luettelosta kolmansista maista, joista jäsenmaat sallivat tiettyjen neuvoston direktiivissä 92/118/ETY tarkoitettujen tuotteiden tuonnin, 18 päivänä maaliskuuta 1994 tehdyn komission päätöksen 94/278/EY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2002/337/EY(4), liitteessä olevan VIII osan A kohdassa. Luettelossa on ristiviittaus luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tuoreen siipikarjanlihan tuonnin, 16 päivänä helmikuuta 1994 tehdyn komission päätöksen 94/85/EY(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2001/733/EY(6), liitteeseen.

(2) Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava elintarvikkeeksi tarkoitettujen munien tuonti, on päätöksen 94/278/EY liitteessä olevan VIII osan B kohdassa. Luettelossa on ristiviittaus luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat nautaeläinten, sikojen, hevoseläinten, lampaiden, vuohien, tuoreen lihan ja lihavalmisteiden tuonnin, 21 päivänä joulukuuta 1976 tehdyn neuvoston päätöksen 79/542/ETY(7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2001/731/EY(8), liitteeseen.

(3) Munatuotteita koskeva ristiviittaus vain nisäkkäitä koskevaan päätökseen 79/542/ETY vaikuttaa hämmentävältä. Ristiviittaus luettelosta kolmansista maista, joista jäsenvaltiot sallivat tuoreen siipikarjanlihan tuonnin, tehdyn päätöksen 94/85/EY liitteeseen olisi johdonmukaisempi myös eläinlääkinnälliseltä kannalta. Koska munatuotteet lämpökäsitellään mutta tuore siipikarjanliha jätetään raa'aksi, kolmansista maista tapahtuvan tuonnin hyväksymiskriteerit ovat munatuotteiden osalta väljemmät, ja sen vuoksi voidaan laatia täydentävä luettelo nykyisen tuonnin säilyttämiseksi.

(4) Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava elintarvikkeeksi tarkoitettujen etanoiden tuonti, on päätöksen 94/278/EY liitteessä olevassa XI osassa.

(5) Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava elintarvikkeeksi tarkoitettujen sammakonreisien tuonti, on päätöksen 94/278/EY liitteessä olevassa XII osassa.

(6) Etanoihin ja sammakonreisiin sovellettavista terveyttä koskevista erityisvaatimuksista säädetään direktiivin 92/118/ETY liitteessä II olevan 3 luvun I ja II osassa. Vaatimuksissa on useita ristiviittauksia terveyttä koskevista vaatimuksista kalastustuotteiden tuotannossa ja saattamisessa markkinoille 22 päivänä heinäkuuta 1991 annettuun neuvoston direktiiviin 91/493/ETY(9). Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden tuonti, on luettelosta kolmansista maista, joista peräisin olevien ihmisravinnoksi tarkoitettujen kalastustuotteiden tuonti sallitaan, 22 päivänä huhtikuuta 1997 tehdyn komission päätöksen 97/296/EY(10), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2002/28/EY(11), liitteessä.

(7) Ristiviittaus komission päätöksen 97/296/EY liitteeseen yksinkertaistaisi sellaisia kolmansia maita koskevien luetteloiden päivitystä, joista jäsenvaltioiden on sallittava etanoiden ja sammakonreisien tuonti, ja olisi myös johdonmukaisempi kansanterveyden kannalta.

(8) Olisi laadittava täydentävä luettelo kolmansista maista, jotta etanoiden ja sammakonreisien tuontia voidaan jatkaa sellaisista kolmansista maista, joista tuonti on nykyisin sallittua direktiivissä 91/493/ETY esitettyjen kriteerien perusteella mutta joita ei mainita päätöksen 97/296/EY liitteessä olevassa luettelossa.

(9) Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava hunajan tuonti, on päätöksen 94/278/EY liitteessä olevassa XIV osassa.

(10) Kolmansien maiden jäämiä koskevien suunnitelmien väliaikaisesta hyväksymisestä neuvoston direktiivin 96/23/EY mukaisesti 8 päivänä helmikuuta 2000 tehdyn päätöksen 2000/159/EY(12), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2002/336/EY(13), liitteessä ilmoitetaan ne kolmannet maat, jotka ovat toimittaneet suunnitelman, jolla vahvistetaan elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien tiettyjen aineiden ja niiden jäämien osalta suoritettavista tarkastustoimenpiteistä ja direktiivien 85/358/ETY ja 86/469/ETY sekä päätösten 89/187/ETY ja 91/664/ETY kumoamisesta 29 päivänä huhtikuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/23/EY(14), liitteessä I tarkoitettujen jäämä- ja aineryhmien valvonnan takeet mainittujen eläinten tai eläinperäisten alkutuotteiden osalta.

(11) On aiheellista sallia hunajan tuonti niistä kolmansista maista, jotka täyttävät direktiivin 96/23/EY edellytykset. Tämän vuoksi päätöksen 94/278/EY liitteessä olevan XIV osan sisältö olisi korvattava ristiviittauksella päätökseen 2000/159/EY.

(12) Koska ihmisravinnoksi tarkoitettua emoainetta saadaan samoissa olosuhteissa kuin hunajaa, tuotteeseen olisi sovellettava samoja tuontisäännöksiä. Päätöksen 94/278/EY liitteessä olevan XIV osan otsikkoa olisi muutettava vastaavasti.

(13) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 94/278/EY seuraavasti:

a) korvataan liitteessä oleva VIII osa tämän päätöksen liitteen I tekstillä;

b) korvataan liitteessä oleva XI osa tämän päätöksen liitteen II tekstillä;

c) korvataan liitteessä oleva XII osa tämän päätöksen liitteen III tekstillä;

d) korvataan liitteessä oleva XIV osa tämän päätöksen liitteen IV tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 10 päivänä heinäkuuta 2002.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 62, 15.3.1993, s. 49.

(2) EYVL L 2, 5.1.2001, s. 27.

(3) EYVL L 120, 11.5.1994, s. 44.

(4) EYVL L 116, 3.5.2002, s. 58.

(5) EYVL L 44, 17.2.1994, s. 31.

(6) EYVL L 275, 18.10.2001, s. 17.

(7) EYVL L 146, 14.6.1979, s. 15.

(8) EYVL L 274, 17.10.2001, s. 22.

(9) EYVL L 268, 24.9.1991, s. 15.

(10) EYVL L 122, 14.5.1997, s. 21.

(11) EYVL L 11, 15.1.2002, s. 44.

(12) EYVL L 51, 24.2.2000, s. 30.

(13) EYVL L 116, 3.5.2002, s. 51.

(14) EYVL L 125, 23.5.1996, s. 10.

LIITE I

Korvataan päätöksen 94/278/EY liitteessä oleva VIII osa seuraavasti: "VIII osa

A. Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava elintarvikkeeksi tarkoitettujen munien tuonti.

Kaikki päätöksen 94/85/EY liitteessä luetellut kolmannet maat, joista jäsenvaltiot sallivat tuoreen siipikarjanlihan tuonnin.

B. Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava elintarvikkeeksi tarkoitettujen munatuotteiden tuonti

Kaikki päätöksen 94/85/EY liitteessä luetellut kolmannet maat ja seuraavat maat:

(AL) Albania

(EE) Viro

(GL) Grönlanti

(HK) Hongkong

(IN) Intia

(MK(1)) Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

(MX) Meksiko

(NC) Uusi-Kaledonia

(RU) Venäjä

(SG) Singapore

(YU) Jugoslavian liittotasavalta".

(1) Tämä väliaikainen lyhenne ei estä ottamasta käyttöön maan lopullista nimeä, joka hyväksytään, kun Yhdistyneissä Kansakunnissa asiasta käytävät neuvottelut saadaan päätökseen.

LIITE II

Korvataan päätöksen 94/278/EY liitteessä oleva XI osa seuraavasti: "XI osa

Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava elintarvikkeeksi tarkoitettujen etanoiden tuonti

Kaikki päätöksen 97/296/EY liitteessä luetellut kolmannet maat ja seuraavat maat:

(BA) Bosnia ja Hertsegovina

(HU) Unkari

(MD) Moldova

(MK(1)) Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

(SK) Slovakia

(SY) Syyria

(UA) Ukraina".

(1) Tämä väliaikainen lyhenne ei estä ottamasta käyttöön maan lopullista nimeä, joka hyväksytään, kun Yhdistyneissä Kansakunnissa asiasta käytävät neuvottelut saadaan päätökseen.

LIITE III

Korvataan päätöksen 94/278/EY liitteessä oleva XII osa seuraavasti: "XII osa

Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava elintarvikkeeksi tarkoitettujen sammakonreisien tuonti

Kaikki päätöksen 97/296/EY liitteessä luetellut kolmannet maat ja seuraavat maat:

(BA) Bosnia ja Hertsegovina

(HU) Unkari

(MK(1)) Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia".

(1) Tämä väliaikainen lyhenne ei estä ottamasta käyttöön maan lopullista nimeä, joka hyväksytään, kun Yhdistyneissä Kansakunnissa asiasta käytävät neuvottelut saadaan päätökseen.

LIITE IV

Korvataan päätöksen 94/278/EY liitteessä oleva XIV osa seuraavasti: "XIV osa

Luettelo kolmansista maista, joista jäsenvaltioiden on sallittava elintarvikkeeksi tarkoitettujen hunajan ja emoaineen tuonti

Päätöksen 2000/159/EY liitteessä luetellut kolmannet maat, joiden kohdalla on merkintä "X" hunajaa koskevassa sarakkeessa.".

Top