EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0338

2002/338/EY: Komission päätös, tehty 2 päivänä toukokuuta 2002, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa tietyistä Etelä-Amerikan maista tehdyn päätöksen 93/402/ETY muuttamisesta erityisesti Argentiinan osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1582)

OJ L 116, 3.5.2002, p. 60–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/10/2002; Implisiittinen kumoaja 32002D0793

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/338/oj

32002D0338

2002/338/EY: Komission päätös, tehty 2 päivänä toukokuuta 2002, eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa tietyistä Etelä-Amerikan maista tehdyn päätöksen 93/402/ETY muuttamisesta erityisesti Argentiinan osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1582)

Virallinen lehti nro L 116 , 03/05/2002 s. 0060 - 0062


Komission päätös,

tehty 2 päivänä toukokuuta 2002,

eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa tietyistä Etelä-Amerikan maista tehdyn päätöksen 93/402/ETY muuttamisesta erityisesti Argentiinan osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1582)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2002/338/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon terveyttä ja eläinten terveyttä koskevista ongelmista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien sekä tuoreen lihan tai lihavalmisteiden tuonnissa kolmansista maista 12 päivänä joulukuuta 1972 annetun neuvoston direktiivin 72/462/ETY(1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1452/2001(2), ja erityisesti sen 14 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa tietyistä Etelä-Amerikan maista 10 päivänä kesäkuuta 1993 tehdyssä komission päätöksessä 93/402/ETY(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2002/198/EY(4), säädetään eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa yhteisöön Argentiinasta, Brasiliasta, Chilestä, Kolumbiasta, Paraguaysta ja Uruguaysta.

(2) Päätöksen 2002/198/EY tekemisen jälkeen suu- ja sorkkataudin epidemiologinen tilanne on selvitetty Chubutin, Santa Cruzin ja Tulimaan provinsseissa Argentiinassa.

(3) Argentiinan viranomaiset ovat toimittaneet asiakirja-aineistoa serologisia testejä koskevista suunnitelmista ja tähän mennessä saaduista tuloksista. Maailman eläintautijärjestö on ehdottanut, että kyseiset provinssit luokiteltaisiin vapaiksi suu- ja sorkkataudista ilman rokotusta.

(4) Tämän vuoksi olisi sallittava näistä provinsseista peräisin olevista, 1 päivän maaliskuuta 2002 jälkeen teurastetuista eläimistä saadun luullisen lampaan-, vuohen- ja naudanlihan tuonti yhteisöön.

(5) Myös liitteen II eräät alaviitteet olisi saatettava ajan tasalle edellytyksiä muuttamatta.

(6) Päätös 93/402/ETY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(7) Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 93/402/ETY seuraavasti:

1) Korvataan liite I tämän päätöksen liitteellä I.

2) Korvataan liite II tämän päätöksen liitteellä II.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 2 päivänä toukokuuta 2002.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 302, 31.12.1972, s. 28.

(2) EYVL L 198, 21.7.2001, s. 11.

(3) EYVL L 179, 22.7.1993, s. 11.

(4) EYVL L 66, 8.3.2002, s. 21.

LIITE

"LIITE I

Eräiden Etelä-Amerikan maiden alueiden kuvaus eläinten terveystodistuksia varten

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE II

Todistuksen myöntämistä varten vaadittavat eläinten terveystakeet ((Taulukon kirjaimet (A, B, C, D, E, F, G ja H) viittaavat liitteessä III olevassa 2 osassa kuvattuihin eläinten terveystakeiden malleihin, joita sovelletaan kaikkiin tuotteisiin ja alkuperiin 2 artiklan mukaisesti. Viiva (-) tarkoittaa, että tuonti ei ole sallittu.HC: Ihmisravinnoksi.

MP: Lämpökäsiteltyjen lihavalmisteiden teolliseen valmistukseen:

1= sydämet

2= maksat

3= puremalihakset

4= kielet.

PF: Lemmikkieläinten ruoan teolliseen valmistukseen.))

>TAULUKON PAIKKA>"

Top