EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R1852

Komission asetus (EY) N:o 1852/2001, annettu 20 päivänä syyskuuta 2001, yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti annettujen tietojen julkistamisesta ja suojaamisesta

OJ L 253, 21.9.2001, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 026 P. 452 - 453
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 031 P. 171 - 172
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 031 P. 171 - 172
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 131 - 132

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017; Kumoaja 32015R2283

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1852/oj

32001R1852

Komission asetus (EY) N:o 1852/2001, annettu 20 päivänä syyskuuta 2001, yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti annettujen tietojen julkistamisesta ja suojaamisesta

Virallinen lehti nro L 253 , 21/09/2001 s. 0017 - 0018


Komission asetus (EY) N:o 1852/2001,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2001,

yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti annettujen tietojen julkistamisesta ja suojaamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon uuselintarvikkeista ja elintarvikkeiden uusista ainesosista 27 päivänä tammikuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97(1) ja erityisesti sen 4 artiklan 5 kohdan ja 10 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kokemus on osoittanut tarpeen vahvistaa yksityiskohtaiset säännöt hakijoiden antamien tietojen suojaamisesta asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisen hakemusten arvioinnin sujuvuuden takaamiseksi.

(2) Kyseisissä säännöissä olisi taattava valmistusprosessia koskevien tietojen luottamuksellisuus silloin, kun niiden paljastaminen voisi vahingoittaa suhteettomasti hakijan kilpailuasemaa.

(3) Avoimuuden lisäämiseksi asetuksen (EY) N:o 258/97 4 artiklassa vahvistetuissa menettelyissä tietyt tiedot kyseisen artiklan nojalla arvoiduista tuotteista ja arvioinnin tuloksista olisi julkistettava. Komission olisi julkistettava tiedot Internetin välityksellä.

(4) Kyseisten sääntöjen olisi oltava geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta 12 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/18/EY(2) asetetun uuden lainsäädäntökehyksen mukaisia.

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän elintarvikekomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1. Komissio, jäsenvaltioiden kansalliset viranomaiset ja asetuksen (EY) N:o 258/97 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut elintarvikearviointeja tekevät elimet eivät saa levittää 3 kohdan mukaisesti luottamuksellisiksi luokiteltuja tietoja lukuun ottamatta tietoja, jotka on julkistettava olosuhteiden niin vaatiessa ihmisten terveyden suojelemiseksi.

2. Hakija voi ilmoittaa, mitä sen asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti antamia valmistusprosessiin liittyviä tietoja olisi pidettävä luottamuksellisina, koska niiden paljastaminen voisi vahingoittaa hakijan kilpailuasemaa. Näissä tapauksissa on esitettävä todennettavissa olevat perusteet.

3. Hakemuksen vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on hakijaa kuultuaan päätettävä, mitä valmistusprosessiin liittyviä tietoja on pidettävä luottamuksellisina, ja ilmoitettava päätöksestään hakijalle, toimivaltaiselle elintarvikearviointeja tekevälle elimelle ja komissiolle.

4. Komissio huolehtii siitä, että jäsenvaltioille ilmoitetaan kaikista sille 3 kohdan mukaisesti tiedoksi toimitetuista päätöksistä.

2 artikla

1. Tehtäessä asetuksen (EY) N:o 258/97 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti hakemukseen liittyvää ensiarviointia komission on julkistettava seuraavat tiedot:

a) hakijan nimi ja osoite;

b) kuvaus, jonka perusteella elintarvike tai elintarvikkeen ainesosa voidaan tunnistaa;

c) elintarvikkeen tai elintarvikkeen ainesosan käyttötarkoitus;

d) tiivistelmä hakemusasiakirjoista lukuun ottamatta niitä osia, joiden luottamuksellisuudesta on päätetty 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

e) asianmukaisesti täytetyn hakemuksen vastaanottopäivä.

2. Komission on julkistettava ensiarviointikertomus, lukuun ottamatta 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti luottamuksellisiksi luokiteltuja tietoja, seuraavalla tavalla:

a) Jos asetuksen (EY) N:o 258/97 6 artiklan 4 kohdan mukaisia muistutuksia ei esitetä, ensiarviointikertomus on julkistettava kyseisessä artiklassa tarkoitetun 60 päivän jakson ja hakijalle ilmoittamiseen tarvittavan ajan päätyttyä.

b) Jos asetuksen (EY) N:o 258/97 7 artiklan nojalla edellytetään lupapäätöstä, ensiarviointikertomus on mahdollisuuksien mukaan julkistettava samaan aikaan elintarvikealan tiedekomitean lausunnon antamisen kanssa, tai jos sellaista lausuntoa ei vaadita, samaan aikaan kun kyseinen päätös julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2001.

Komission puolesta

David Byrne

Komission jäsen

(1) EYVL L 43, 14.2.1997, s. 1.

(2) EYVL L 106, 17.4.2001, s. 1.

Top