EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R0245

Komission asetus (EY) N:o 245/2001, annettu 5 päivänä helmikuuta 2001, kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä

OJ L 35, 6.2.2001, p. 18–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 229 - 238
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 229 - 238
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 229 - 238
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 229 - 238
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 229 - 238
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 229 - 238
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 229 - 238
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 229 - 238
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 229 - 238
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 036 P. 32 - 41
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 036 P. 32 - 41

No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2008; Kumoaja 32008R0507 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/245/oj

32001R0245

Komission asetus (EY) N:o 245/2001, annettu 5 päivänä helmikuuta 2001, kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä

Virallinen lehti nro L 035 , 06/02/2001 s. 0018 - 0027


Komission asetus (EY) N:o 245/2001,

annettu 5 päivänä helmikuuta 2001,

kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä heinäkuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000(1) ja erityisesti sen 9 artiklan,

ottaa huomioon maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2799/98(2) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (EY) N:o 1673/2000 säädetään muun muassa kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun sisämarkkinoita koskevista toimenpiteistä, joihin sisältyvät pellavan- ja hampunvarsien hyväksytyille ensimmäisille jalostajille tai omaan lukuunsa varsia jalostaville viljelijöille myönnettävät tuet ja joiden soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt olisi vahvistettava.

(2) Olisi määriteltävä toisaalta ensimmäisten jalostajien hyväksymisedellytykset ja toisaalta velvollisuudet, joita omaan lukuunsa varret jalostavien viljelijöiden olisi noudatettava. Olisi myös täsmennettävä asetuksen (EY) N:o 1673/2000 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa varsien osto- tai myyntisopimuksissa, jalostussitoumuksissa ja jalostustoimeksiannoissa tarvittavat tiedot.

(3) Eräät pellavanvarsien ensimmäiset jalostajat tuottavat ensisijaisesti pitkiä pellavakuituja mutta toissijaisesti myös lyhyitä pellavakuituja, joiden epäpuhtauksien ja päistäreiden pitoisuus on korkea. Jos näille niin sanotuille toissijaisille tuotteille ei ole soveltuvia puhdistuslaitteita, jokin toinen toimija puhdistaa ne lyhyiden kuitujen puhdistustoimeksiannolla. Edellä mainittuin edellytyksin puhdistustoimeksianto olisi katsottava hyväksytyn ensimmäisen jalostajan lyhyille pellavakuiduille suorittamaksi toimeksi. Sen vuoksi on aiheellista vahvistaa edellytykset, joita mainittujen toimijoiden on noudatettava erityisesti tarkastuksia silmällä pitäen.

(4) Kyseisten tuotteiden tukikelpoisuuden varmistamiseksi on voitava yksilöidä kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavaa tai hampun viljelyalat, joista jalostetut varret on saatu, käyttäen tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevasta yhdennetystä hallinto- ja valvontajärjestelmästä 27 päivänä marraskuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3508/92(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1593/2000(4), säädettyä viljelylohkojen tunnistusjärjestelmää. Tätä varten olisi vahvistettava jalostustukeen oikeutettujen varsien ja tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3887/92(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2721/2000(6), artiklassa 4 säädetyn kyseistä markkinointivuotta koskevan pinta-alatukihakemuksen kohteena olevien viljelyalojen välinen yhteys.

(5) Moitteettoman hallinnon mahdollistamiseksi ja pellava- ja hamppumarkkinoiden erityisedellytysten huomioon ottamiseksi on määriteltävä ajanjakso, jona kuiduntuotantoon tarkoitetut pellavan- ja hampunvarret voidaan jalostaa ja tarvittaessa pitää kaupan.

(6) Jos jäsenvaltio päättää myöntää tukea lyhyille pellavakuiduille tai hamppukuiduille, joiden epäpuhtauksien ja päistäreiden pitoisuus on yli 7,5 prosenttia, olisi täsmennettävä yksityiskohtaiset laskusäännöt, joiden avulla tuotettu määrä voidaan ilmaista määränä, joka vastaa epäpuhtauksien ja päistäreiden 7,5 prosentin määrää.

(7) Vakauttajamekanismin moitteettoman toiminnan helpottamiseksi olisi säädettävä, että kuitujen määrä, jolle markkinointivuonna voidaan myöntää jalostustukea, on enintään jalostussopimuksessa tai -sitoumuksessa oleva hehtaarimäärä kerrottuna yksikkömäärällä hehtaaria kohti. Jäsenvaltio määrittelee tämän yksikkömäärän vahvistettujen taattujen kansallisten määrien ja viljeltyjen hehtaarien perusteella.

(8) Kun otetaan huomioon taattujen kansallisten määrien vaihtelut, jotka voivat johtua asetuksen (EY) N:o 1673/2000 3 artiklassa käyttöönotetusta joustosta, olisi määriteltävä yksityiskohtaiset säännöt, joilla voidaan vahvistaa mainitut kunkin markkinointivuoden taatut kansalliset määrät, ja otettava huomioon mahdollisesti tarpeen olevat mukautukset, jotta taatut kansalliset määrät voidaan jakaa soveltuvalla tavalla jalostustuen saajien kesken.

(9) Jalostustuen myöntämisen edellytyksenä on asetuksen (EY) N:o 1673/2000 2 artiklassa tarkoitetun sopimuksen tai sitoumuksen tekeminen. Jäsenvaltion olisi myös vahvistettava ajoissa sopimusten tai sitoumusten kohteina olevien viljelyalojen perusteella taattujen kansallisten määrien ja yhtenäisten hehtaarikohtaisten määrien väliset siirrot. Olisi säädettävä, että toimijoiden on toimitettava näitä sopimuksia tai sitoumuksia koskevat tiedot jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille jalostustoimien alkaessa. Jotta kyseinen kauppa olisi joustavaa, hyväksyttyjen ensimmäisten jalostajien väliset sopimusten siirrot olisi sallittava rajoitetusti.

(10) Jotta tukijärjestelmää voitaisiin hallinnoida moitteettomasti, on tarpeen määritellä ne tiedot, jotka toimijoiden on ilmoitettava jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, sekä tiedonannot, jotka jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle.

(11) Kahdenkymmenenkahden kuukauden jakson aikana tuotettujen kuitumäärien perusteella myönnettävään tukeen perustuvan järjestelmän hallinnoimiseksi on aiheellista säätää, että markkinointivuoden jalostustoimien alkaessa on jätettävä tukihakemus, joka koskee saatavia kuituja, joiden määrät ilmoitetaan jälkikäteen jaksoittain.

(12) Taattujen kansallisten määrien ja yhtenäisten hehtaarikohtaisten määrien mahdollisten mukautusten vuoksi tukikelpoisten kuitujen kokonaismäärät tiedetään vasta jalostustoimien päättyessä. Sen vuoksi on tarpeen säätää, että tuen ennakot voidaan maksaa hyväksytyille ensimmäisille jalostajille jaksoittain saatujen kuitumäärien perusteella. Väärinkäytösten toteamisen yhteydessä maksettaviksi kuuluvien maksujen takaamiseksi mainittujen ennakoiden edellytyksenä on oltava vakuuden antaminen. Mainittujen vakuuksien olisi vastattava eräitä maataloustuotteiden vakuusjärjestelmän soveltamista koskevien yhteisten yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 22 päivänä heinäkuuta 1985 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2220/85(7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1932/1999(8) säännöksiä.

(13) Asetuksen (EY) N:o 1673/2000 4 artiklassa säädettyä täydennystukea myönnetään vain viljelyaloille, joiden varsien tuotannolle haetaan pitkien pellavakuitujen jalostustukea. Näin ollen on aiheellista vahvistaa sopimuksen tai sitoumuksen kohteena olevien pitkien kuitujen hehtaarikohtainen vähimmäissato, jotta voidaan vahvistaa edellä mainitun edellytyksen täyttymisedellytykset.

(14) Hallinnollisten ja paikalla tehtävien tarkastusten järjestelmä on tarpeen toimien asianmukaisuuden varmistamiseksi. Olisi täsmennettävä varmistettavat tiedot ja myös vahvistettava markkinointivuotta kohti paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärä.

(15) Olisi määriteltävä mahdollisten väärinkäytösten seuraamukset. Näiden seuraamusten on oltava riittäviä ehkäisemään yhteisön tukien väärinkäytökset kuitenkin noudattaen suhteellisuuden periaatetta.

(16) Jotta kuitujen tuotantoajankohta sekä ennakoita koskevan muuntokurssin ja jalostustuen määräytymispäivä olisivat riittävän lähellä toisiaan, määräytymispäivän olisi oltava saatujen kuitumäärien ilmoittamiselle säädetyn jakson viimeinen päivä.

(17) Jotta uuteen järjestelmään voitaisiin siirtyä joustavasti, siirtymäsäännökset ovat tarpeen markkinointivuonna 2001/2002 ensimmäisten jalostajien hyväksymisen myöntämisen osalta. On erityisesti tarpeen, että toimivaltaiset viranomaiset tietävät uuden tukijärjestelmän voimaan tullessa varastoissa olevat täsmälliset määrät väärinkäytösten välttämiseksi, ja sen vuoksi olisi säädettävä, että kyseiset toimijat toimittavat tätä asiaa koskevan erityisen tiedonannon.

(18) Asetuksessa (EY) N:o 1673/2000 perustetaan kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun uusi yhteinen markkinajärjestely markkinointivuodesta 2001/2002 alkaen ja kumotaan 1 päivästä heinäkuuta 2001 alkaen tämän alan yhteistä markkinajärjestelyä markkinointivuoteen 2000/2001 asti koskevat neuvoston asetukset. Sen vuoksi olisi kumottava markkinointivuodesta 2000/2001 alkaen pellavan- ja hampunvarsien myyntisopimusten kehyssäännösten tietyistä yksityiskohtaisista säännöistä 10 päivänä kesäkuuta 1971 annettu komission asetus (ETY) N:o 1215/71(9), jäsenvaltioiden ja komission välisistä tiedonannoista pellava- ja hamppualalla 16 päivänä heinäkuuta 1971 annettu komission asetus (ETY) N:o 1523/71(10), pellava- ja hamppukuitujen yksityisen varastoinnin tukia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 16 päivänä heinäkuuta 1971 annettu komission asetus (ETY) N:o 1524/71(11), kuitupellavan ja hampun tukea koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 28 päivänä huhtikuuta 1989 annettu komission asetus (ETY) N:o 1164/89(12), kuitupellavan tuen mukautuskertoimista 30 päivänä kesäkuuta 1993 annettu komission asetus (ETY) N:o 1784/93(13) sekä kuitupellavan ja hampun tuotantotukea myönnettäessä noudatettavan vähimmäissadon vahvistamisesta 1 päivänä maaliskuuta 1999 annettu komission asetus (EY) N:o 452/1999(14).

(19) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pellavaa ja hampun hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tarkoitus

Tässä asetuksessa säädetään asetuksella (EY) N:o 1673/2000 käyttöön otettua kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteistä markkinajärjestelyä koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa:

- tarkoitetaan ilmaisulla "jalostajaan rinnastettava tuottaja": asetuksen (EY) N:o 1673/2000 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista viljelijää, joka on tehnyt jalostustoimeksiannon hyväksytyn ensimmäisen jalostajan kanssa kuidun tuottamiseksi hallussaan olevista varsista,

- määritellään kolme kuitutyyppiä seuraavasti:

a) "pitkä pellavakuitu": pellavakuidut, jotka on saatu erottamalla kokonaan toisistaan kuitu ja varren puumaiset osat ja jotka loukuttamisen jälkeen ovat keskimäärin vähintään 50 cm:n pituisia ja jotka on järjestetty yhdensuuntaisesti nipuiksi, kerroksittain tai nauhaksi;

b) "lyhyt pellavakuitu": muut kuin a kohdassa tarkoitetut pellavakuidut, jotka on saatu erottamalla toisistaan vähintään osittain kuitu ja varren puumaiset osat;

c) "hamppukuitu": hamppukuidut, jotka on saatu erottamalla toisistaan vähintään osittain kuita ja varren puumaiset osat.

3 artikla

Ensimmäisten jalostajien hyväksyminen

1. Tullakseen hyväksytyksi ensimmäisen jalostajan on toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle hakemus, jossa on oltava vähintään:

a) kuvaus yrityksestä ja kaikista niistä tuotteista, joita saadaan pellavan- ja hampunvarsien jalostuksesta;

b) kuvaus jalostuslaitoksesta ja -laitteistoista sekä niiden sijainti ja tekniset erittelyt, jotka koskevat:

- niiden energiankulutusta sekä tunnissa ja vuodessa jalostettavissa olevien pellavan- ja hampunvarsien enimmäismääriä,

- tunnissa ja vuodessa saatavissa olevien pitkien ja lyhyiden pellavakuitujen sekä hamppukuitujen enimmäismääriä,

- pellavan- ja hampunvarsien ohjeellisia määriä, jotka tarvitaan tuottamaan 100 kilogrammaa kutakin a alakohdassa tarkoitettua tuotetta;

c) kuvaus varastointilaitoksista ja erittely niiden sijainnista ja kapasiteetista tonneina pellavan- ja hampunvarsia sekä pellava- ja hamppukuituja.

Jäsenvaltio voi vapauttaa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 619/71(15) 3 artiklan perusteella markkinointivuodeksi 2000/2001 hyväksytyt ensimmäiset jalostajat jo käytettävissä olevien tietojen toimittamisesta, jos kyseinen ensimmäinen jalostaja ilmoittaa, että tiedot ovat ennallaan.

2. Hyväksymishakemuksessa on sitouduttava hakemuksen jättöpäivästä alkaen:

- pitämään erillään kyseessä olevien varsien satoa koskevaa markkinointivuotta kohti ja sadon korjannutta jäsenvaltiota kohti pellavan- ja hampunvarsien varastot, pitkien ja lyhyiden pellavakuitujen sekä hamppukuitujen varastot, jotka vastaavat:

a) osto- tai myyntisopimuksia sekä jalostussitoumuksia;

b) kutakin jalostajiin rinnastettavien tuottajien kanssa tehtyä jalostustoimeksiantoa;

c) muita toimittajia, ja tarvittaessa a alakohdan mukaisesti luokitelluista varsista saatuja eriä, joille ei haeta tukea,

- pitämään päivittäistä varastokirjanpitoa, joka liittyy säännöllisesti 4 kohdan säännösten mukaiseen rahoituskirjanpitoon, kirjaamaan päivittäin 4 kohdan mukaiset tiedot sekä säilyttämään jäsenvaltion tarkastusta varten edellyttämät asiakirjat,

- ilmoittamaan toimivaltaiselle viranomaiselle 1 kohdassa mainittujen tekijöiden muutoksista,

- suostumaan asetuksessa (EY) N:o 1673/2000 säädetyn tukijärjestelmän soveltamista koskeviin tarkastuksiin.

3. Kun 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen paikkansapitävyys on tarkastettu paikalla, toimivaltainen viranomainen myöntää ensimmäiselle jalostajalle hyväksynnän, joka koskee tukikelpoisuusedellytysten mukaisesti tuotettavissa olevia kuitutyyppejä, sekä hyväksymisnumeron.

Hyväksyntä myönnetään kahden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä.

Jos yksi tai useampi 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu tekijä muuttuu, toimivaltainen viranomainen vahvistaa hyväksynnän tai mukautuksen muutosilmoitusta seuraavan kuukauden kuluessa, tarvittaessa paikalla tehtävän tarkastuksen jälkeen. Kuitutyyppejä, joille hyväksyntä on myönnetty, koskeva mukautus tulee kuitenkin voimaan vasta seuraavasta markkinointivuodesta alkaen.

4. Pitkien ja samanaikaisesti lyhyiden pellavakuitujen osalta annetun ensimmäisen jalostajan hyväksynnän yhteydessä jäsenvaltio voi tässä kohdassa tarkoitetuin edellytyksin ja jos se katsoo, että tarkastusedellytykset täyttyvät, antaa luvan lyhyiden pellavakuitujen puhdistustoimeksiantoon asetuksen (EY) N:o 1673/2000 2 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetun epäpuhtauksien ja päistäreiden enimmäismäärän noudattamiseksi.

Tällöin ensimmäisen jalostajan on ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitetussa hyväksymishakemuksessa aikomuksestaan turvautua tämän kohdan säännöksiin.

Lupa voidaan myöntää ainoastaan yhdelle lyhyiden pellavakuitujen puhdistajalle yhtä hyväksyttyä ensimmäistä jalostajaa ja markkinointivuotta kohti.

Hyväksytyn ensimmäisen jalostajan on viimeistään ennen kunkin markkinointivuoden 1 päivää helmikuuta esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle puhdistustoimeksianto, jossa on oltava vähintään:

a) sopimuksen tekopäivä ja maininta niiden varsien, joista kuidut on saatu, satoa koskevasta markkinointivuodesta;

b) ensimmäisen jalostajan hyväksymisnumero sekä lyhyiden pellavakuitujen puhdistajan nimi, toiminimi, osoite ja tilojen sijainti;

c) maininta siitä, että lyhyiden pellavakuitujen puhdistaja sitoutuu:

i) pitämään erillään kunkin puhdistustoimeksiannon osalta puhdistettujen ja puhdistamattomien lyhyiden pellavakuitujen varastot;

ii) pitämään päivittäistä varastokirjanpitoa, jossa on erikseen kutakin puhdistustoimeksiantoa kohti yritykseen tuotujen puhdistamattomien sekä saatujen puhdistettujen lyhyiden pellavakuitujen määrät sekä varastossa olevat vastaavat määrät;

iii) säilyttämään jäsenvaltion tarkastuksia varten edellyttämät todistusasiakirjat ja suostumaan kaikkiin tämän asetuksen mukaisiin tarkastuksiin.

Edellä olevan kohdan c alakohdassa tarkoitettu puhdistussitoumus katsotaan ensimmäisen jalostajan hyväksynnän mukaiseksi sitoumukseksi.

5. Hyväksyttyjen ensimmäisten jalostajien varastokirjanpidossa on oltava kultakin varsien ja kuitujen ryhmältä ja kuitutyypiltä, joilla on erilliset varastot, päivittäiset tiedot:

a) jäljempänä 5 artiklassa tarkoitettujen sopimusten tai sitoumusten mukaisesti ja tarvittaessa muilta toimittajilta yritykseen tuoduista määristä;

b) jalostettujen varsien ja saatujen kuitujen määristä;

c) arvio ja perustelut hävikistä ja tuhotuista määristä;

d) yrityksestä viedyistä määristä eriteltyinä vastaanottajakohtaisesti;

e) varastojen määristä varastointilaitoksittain.

Hyväksytyn ensimmäisen jalostajan on toimitettava sellaisten varsien tai kuitujen erältä, jotka on tuotu tai jotka on viety yrityksestä ja jotka eivät vastaa jotakin 5 artiklassa tarkoitetuista sopimuksista tai sitoumuksista, kyseessä olevan toimittajan tai vastaanottajan vastaan- tai haltuunottoilmoitus tai muu vastaava jäsenvaltion hyväksymä asiakirja. Hyväksytyn ensimmäisen jalostajan on pidettävä rekisteriä, josta ilmenee kunkin toimittajan ja vastaanottajan nimi, toiminimi ja osoite.

4 artikla

Jalostajaan rinnastettavan tuottajan velvollisuudet

Jalostajaan rinnastettavan tuottajan on:

a) tehtävä toimeksiantosopimus hyväksytyn ensimmäisen jalostajan kanssa pitkille ja lyhyille pellavakuiduille ja/tai hamppukuiduille;

b) pidettävä rekisteriä, jossa on kyseessä olevan markkinointivuoden alusta alkaen kultakin päivältä seuraavat tiedot:

- kunkin jalostustoimeksiannon osalta saatujen ja toimitettujen kuiduntuotantoon tarkoitettujen pellavan- ja hampunvarsien määrät,

- pitkien ja lyhyiden pellavakuitujen ja/tai hamppukuitujen saadut määrät,

- myytyjen tai luovutettujen pitkien ja lyhyiden pellavakuitujen ja/tai hamppukuitujen määrät sekä vastaanottajan nimi ja osoite;

c) säilytettävä jäsenvaltion tarkastuksia varten edellyttämät asiakirjat; ja

d) sitouduttava suostumaan kaikkiin tämän tukiohjelman soveltamisen edellyttämiin tarkastuksiin.

5 artikla

Sopimukset

1. Asetuksen (EY) N:o 1673/2000 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen varsien osto- tai myyntisopimuksissa, jalostussitoumuksissa ja jalostustoimeksiannoissa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

a) sopimuksen tekopäivä ja maininta satoa koskevasta markkinointivuodesta;

b) ensimmäisen jalostajan hyväksymisnumero, viljelijän tunnistusnumero asetuksessa (ETY) N:o 3508/92 säädetyssä yhdennetyssä hallinto- ja valvontajärjestelmässä sekä niiden nimet ja osoitteet;

c) yhdennetyssä hallinto- ja valvontajärjestelmässä säädetyn viljelylohkojen tunnistusjärjestelmän mukainen kyseessä olevan viljelylohkon tunnus;

d) kuitujen tuotantoon tarkoitetun pellavan viljelyalat ja hampun viljelyalat erikseen.

2. Varsien osto- tai myyntisopimus tai jalostustoimeksianto voidaan siirtää ennen kyseisen markkinointivuoden 1 päivää tammikuuta muulle kuin alun perin sopimuksen tehneelle hyväksytylle ensimmäiselle jalostajalle viljelijän sekä luopujan ja siirronsaajan allekirjoittamalla sopimuksella.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut sopimukset voidaan siirtää kyseisen markkinointivuoden 1 päivän tammikuuta jälkeen vain asianmukaisesti perustelluissa erityisoloissa ja jäsenvaltion luvalla.

6 artikla

Tiedot, jotka toimijoiden on esitettävä

1. Hyväksyttyjen ensimmäisten jalostajien sekä jalostajiin rinnastettavien tuottajien on esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle ennen jäsenvaltion vahvistamaa päivämäärää ja viimeistään kyseessä olevan markkinointivuoden alkua seuraavana 20 päivänä syyskuuta:

- mainitulta markkinointivuodelta erikseen pellavalta ja hampulta 5 artiklassa tarkoitettujen osto- tai myyntisopimusten, jalostussitoumusten ja jalostustoimeksiantojen luettelo, jossa mainitaan kunkin niiden osalta viljelijän tunnistusnumero yhdennetyssä hallinto- ja valvontajärjestelmässä sekä kyseessä olevat lohkot, ja

- ilmoitus osto- tai myyntisopimusten, jalostussitoumusten ja jalostustoimeksiantojen kohteena olevan pellavan ja hampun kokonaisviljelyaloista erikseen.

Jäsenvaltio voi kuitenkin edellyttää, että ensimmäisen alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun luettelon sijaan on toimitettava kopio kustakin kyseessä olevasta asiakirjasta.

Jos jotkut jalostussopimukset tai -sitoumukset koskevat viljelyaloja, jotka sijaitsevat muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ensimmäinen jalostaja on hyväksytty, asianomaisen on toimitettava kyseisiä aloja koskevat ensimmäisessä alakohdassa säädetyt tiedot myös sille jäsenvaltiolle, jossa sato korjataan.

2. Hyväksyttyjen ensimmäisten jalostajien ja jalostajiin rinnastettavien tuottajien on ilmoitettava toimivaltaiselle viranomaiselle markkinointivuoden kultakin ensimmäiseltä kuuden kuukauden jaksolta ja myöhemmin kultakin neljän kuukauden jaksolta sekä kultakin ryhmältä, jotka on varastoitu erikseen, ennen seuraavan kuukauden loppua:

a) tuotettujen kuitujen määrät, joille haetaan tukea;

b) muiden tuotettujen kuitujen määrät;

c) yritykseen tuotujen varsien kokonaismäärä;

d) varaston tilanne;

e) tarvittaessa 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisesti laadittu luettelo 5 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti siirretyistä varsien osto- tai myyntisopimuksista, josta käy ilmi siirronsaajan ja luopujan nimi.

Jalostajaan rinnastettavan tuottajan on esitettävä kultakin kyseessä olevalta ajanjaksolta edellisessä alakohdassa tarkoitetun ilmoituksen kanssa asiakirjat niiden kuitujen osalta, jotka on saatettu markkinoille ja joille haetaan tukea. Jäsenvaltio määrittää mainitut asiakirjat, ja niihin sisältyvät vähintään kopiot pellava- ja hamppukuitujen myyntilaskuista sekä varret jalostaneen hyväksytyn ensimmäisen jalostajan todistuksesta, johon on merkitty saatujen kuitujen määrät ja tyypit.

Kun jonkin markkinointivuoden yritykseen tuomiset, yrityksestä viemiset ja jalostukset on lopullisesti saatettu päätökseen, hyväksytty ensimmäinen jalostaja ja jalostajaan rinnastettava tuottaja voivat keskeyttää tässä kohdassa tarkoitettujen ilmoitusten toimittamisen ilmoitettuaan siitä ensin jäsenvaltiolle.

3. Hyväksyttyjen ensimmäisten jalostajien on esitettävä ennen kyseessä olevaa markkinointivuotta seuraavaa 1 päivää toukokuuta toimivaltaiselle viranomaiselle tärkeimmät käyttötarkoitukset, joihin kuidut ja muut saadut tuotteet on tarkoitettu.

7 artikla

Tukikelpoisuus

1. Asetuksen (EY) N:o 1673/2000 2 artiklassa tarkoitettuun pellavan- ja hampunvarsien jalostustukeen ovat oikeutettuja ainoastaan pellava- tai hamppukuidut, jotka:

- ovat peräisin varsista, joita koskee 5 artiklassa tarkoitettu osto- tai myyntisopimus, jalostussitoumus tai jalostustoimeksianto sellaisista kuitujen tuotantoon tarkoitetun pellavan tai hampun viljelylohkoista, joista on esitetty asetuksen (ETY) N:o 3887/92 4 artiklassa tarkoitettu pinta-alatukihakemus kyseiseksi markkinointivuodeksi, ja

- hyväksytty ensimmäinen jalostaja on saanut ennen markkinointivuoden loppua seuraavaa 1 päivää toukokuuta ja jotka jalostajaan rinnastettava tuottaja on saattanut markkinoille ennen mainittua päivämäärää.

2. Jos jäsenvaltio päättää myöntää asetuksen (EY) N:o 1673/2000 2 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaista tukea lyhyille pellavakuiduille tai hamppukuiduille, joiden epäpuhtauksien ja päistäreiden pitoisuus on yli 7,5 prosenttia, lasketaan määrää tarkoittava "Q", jolle tukea myönnetään, seuraavan kaavan mukaisesti:

>PIC FILE= "L_2001035FI.002301.EPS">

Kaavassa P vastaa sellaista saatujen tukikelpoisten kuitujen määrää, jonka epäpuhtauksien ja päistäreiden osuus on alle sallitun määrän "x".

8 artikla

Taatut kansalliset määrät

1. Asetuksen (EY) N:o 1673/2000 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetty lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen 5000 tonnin jakaminen taattuihin kansallisiin määriin tehdään ennen kuluvan markkinointivuoden 16 päivää marraskuuta kyseessä olevien jäsenvaltioiden komissiolle ennen 16 päivää lokakuuta toimittamien ilmoitusten perusteella; ilmoitukset koskevat:

- viljelyaloja, joita koskee 6 artiklan mukaisesti esitetty osto- tai myyntisopimus, jalostussitoumus tai jalostustoimeksianto, ja

- pellavan ja hampun varsien ja kuitujen satoarviota.

2. Niiden kansallisten määrien vahvistamiseksi, joille voidaan myöntää jalostustukea markkinointivuodeksi, vahvistamiseksi jäsenvaltioiden on määritettävä ennen kyseessä olevan markkinointivuoden 1 päivää tammikuuta asetuksen (EY) N:o 1673/2000 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti toteutettujen taattujen kansallisten määrien siirrot.

Tämän artiklan 4 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltio voi kuitenkin mukauttaa siirretyt määrät ennen 7 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa säädettyä määräpäivää seuraavaa 1 päivää elokuuta.

3. Asetuksen (EY) N:o 1673/2000 2 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi pitkien ja lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen määrä, josta voidaan myöntää markkinointivuoden mukaista jalostustukea hyväksytylle ensimmäiselle jalostajalle tai jalostajaan rinnastettavalle tuottajalle, on rajoitettu osto- tai myyntisopimuksen tai jalostussitoumuksen tai tapauksen mukaan jalostustoimeksiannon mukaisiin lohkojen hehtaarimääriin kerrottuna määritettävällä yksikkömäärällä.

Jäsenvaltio määrittää ennen kuluvan markkinointivuoden 1 päivää tammikuuta omalle alueelleen ja kullekin kolmelle kyseessä olevalle kuitutyypille ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun yksikkömäärän.

4. Jos joidenkin hyväksyttyjen ensimmäisten jalostajien tai jalostajiin rinnastettavien tuottajien tukikelpoisten kuitujen määrä on alle heille 3 kohdan mukaisesti kuuluvan määrän, jäsenvaltio voi saatuaan kaikki 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyt kyseisen markkinointivuoden ilmoitukset suurentaa 3 kohdassa tarkoitettuja yksikkömääriä ja jakaa käytettävissä olevat määrät uudelleen muiden hyväksyttyjen ensimmäisten jalostajien tai jalostajiin rinnastettavien tuottajien kesken, joiden tukikelpoiset määrät ylittävät heidän omat enimmäismääränsä.

5. Komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisen lehden C-sarjassa jäsenvaltioiden 15 artiklan mukaisesti toimittamat tiedot, jotka koskevat 2 kohdassa tarkoitettuja määriä sekä 3 ja 4 kohdassa tarkoitettuja yksikkömääriä.

9 artikla

Tukihakemus

1. Saadakseen varsien jalostustukea hyväksytyn ensimmäisen jalostajan on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle tukihakemus, joka koskee ennen 7 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettua päivämäärää kyseessä olevana markkinointivuonna saaduista varsista tuotettuja pitkiä ja lyhyitä pellavakuituja sekä hamppukuituja. Hakemus on jätettävä viimeistään 6 artiklan 1 kohdassa säädettynä päivänä.

Jos osa kuiduista saadaan varsista, jotka on tuotettu muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa ensimmäinen jalostaja on hyväksytty, tukihakemus on jätettävä sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa varsien sato on korjattu, ja tukihakemuksesta on toimitettava kopio siihen jäsenvaltioon, jossa ensimmäinen jalostaja on hyväksytty.

2. Saadakseen varsien jalostustukea jalostajaan rinnastettavan tuottajan on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle tukihakemus, joka koskee ennen 7 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettua päivämäärää kyseessä olevana markkinointivuonna saaduista varsista tuotettuja ja markkinoille saatettuja pitkiä ja lyhyitä pellavakuituja sekä hamppukuituja. Hakemus on jätettävä viimeistään 6 artiklan 1 kohdassa säädettynä päivänä.

3. Tukihakemuksessa on oltava vähintään seuraavat tiedot:

- hakijan nimi, osoite sekä allekirjoitus, ja tapauksen mukaan ensimmäisen jalostajan hyväksymisnumero tai jalostajaan rinnastettavan tuottajan tunnistusnumero yhdennetyssä hallinto- ja valvontajärjestelmässä,

- maininta siitä, että pitkistä ja lyhyistä pellavakuiduista ja hamppukuiduista, joille tukea haetaan, tehdään 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyt ilmoitukset.

Tuen myöntämiseksi 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetyt ilmoitukset ovat tukihakemuksen olennainen osa.

10 artikla

Tuen ennakko

1. Jos 6 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädettyyn tuotettuja kuituja koskevaan ilmoitukseen liittyy ennakonmaksua koskeva hakemus, ennakko maksetaan hyväksytylle ensimmäiselle jalostajalle hakemuksen jättämiskuukautta seuraavan kuukauden loppuun mennessä, jos tukihakemus on esitetty 9 artiklan mukaisesti. Rajoittamatta 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun enimmäismäärän soveltamista ennakko on 80 prosenttia ilmoitettuja kuitumääriä vastaavasta tuesta.

2. Ennakko maksetaan vain, jos 13 artiklassa säädetyissä tarkastuksissa ei ole todettu kyseiseltä markkinointivuodelta hakijaa koskevia sääntöjenvastaisuuksia ja jos ennakon määrästä on annettu 110 prosentin vakuus.

Vakuus vapautetaan:

- enintään 75 prosenttiin asti 6 kuukautta ennakon maksamisen jälkeen, ja

- kokonaisuudessaan tuen myöntämistä seuraavan ensimmäisen ja kymmenennen päivän välillä.

Kuitenkin:

- lyhyiden pellavakuitujen puhdistustoimeksiannon osalta niitä koskeva vakuus vapautetaan tuen myöntämistä seuraavan ensimmäisen ja kymmenennen päivän välillä niiden määrien perusteella, joille jäsenvaltio on myöntänyt jalostustukea,

- jos sääntöjenvastaisuuksia todetaan, kyseistä ensimmäistä jalostajaa ja markkinointivuotta koskeva käytettävissä olevien vakuuksien kokonaismäärä vapautetaan tuen myöntämistä seuraavan ensimmäisen ja kymmenennen päivän välillä niiden kokonaismäärien perusteella, joille jäsenvaltio on myöntänyt jalostustukea.

3. Asetuksen (ETY) N:o 2220/85 3 artiklaa sekä II, III ja VI osastoa sovelletaan tässä artiklassa tarkoitettuihin vakuuksiin.

11 artikla

Täydennystuki

Asetuksen (EY) N:o 1673/2000 4 artiklassa tarkoitettua täydennystukea myönnetään pitkien pellavakuitujen hyväksytylle ensimmäiselle jalostajalle viljelyaloista, jotka sijaitsevat mainitun asetuksen liitteessä tarkoitetuilla alueilla ja joista on tehty osto- tai myyntisopimus ja 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti esitetty sitoumus.

Viljelyala, jolle täydennystukea myönnetään, voi enimmillään kuitenkin olla kyseessä olevana markkinointivuonna saatujen jalostustuen kelpoisuusedellytykset täyttävien pitkien pellavakuitujen määrä jaettuna sadolla, joka on 680 kilogrammaa pitkiä pellavakuituja hehtaarilta.

12 artikla

Tukien maksaminen

1. Jalostustukea ja tarvittaessa täydennystukea myönnetään kaikkien säädettyjen tarkastusten jälkeen, kun kyseisen markkinointivuoden tukikelpoisten kuitujen lopulliset määrät on vahvistettu.

2. Jäsenvaltion, jonka alueella pellavan tai hampun varret on korjattu, on maksettava jalostustuki ja tarvittaessa täydennystuki ennen 7 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa säädettyä määräpäivää seuraavaa 1 päivää elokuuta.

13 artikla

Tarkastukset

1. Tarkastuksia tehdään, jotta varmistetaan tuen myöntämisedellytysten noudattaminen ja erityisesti se, että:

- ensimmäisiä jalostajia koskevia hyväksymisedellytyksiä ja jalostajiin rinnastettavia tuottajia koskevia velvollisuuksia noudatetaan,

- osto- tai myyntisopimuksissa, jalostussitoumuksissa ja jalostustoimeksiannoissa olevat viljelylohkoja koskevat tiedot vastaavat asetuksen (EY) N:o 1251/1999 mukaisesti määriteltyjä tietoja,

- varmistetaan niiden määrien perusteet, joille hyväksytyt ensimmäiset jalostajat ja jalostajiin rinnastettavat tuottajat hakevat tukea.

Tarkastukset, jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen tekee hyväksytylle ensimmäiselle jalostajalle, koskevat kaikkien yhteisössä tuotettujen kuiduntuotantoon tarkoitettujen pellavan- ja hampunvarsien jalostustoimia.

2. Toimivaltainen viranomainen määrittelee 1 kohdassa tarkoitetut paikalla tehtävät tarkastukset erityisesti riskianalyysin perusteella siten, että kunakin markkinointivuonna tarkastetaan vähintään 75 prosenttia hyväksytyistä ensimmäisistä jalostajista ja 10 prosenttia jalostajiin rinnastettavista tuottajista. Paikalla tehtävien tarkastusten määrän jäsenvaltiossa on kuitenkin aina oltava vähintään pellava- ja hamppuhehtaarien kokonaismäärä kyseisessä jäsenvaltiossa jaettuna 750:lla.

Paikalla tehtävät tarkastukset koskevat myös kaikkia lyhyiden pellavakuitujen puhdistajia, jotka ovat tehneet puhdistustoimeksiannon hyväksyttyjen ensimmäisten jalostajien kanssa.

3. Paikalla tehtäviin tarkastuksiin on sisällyttävä erityisesti seuraavat tarkastukset:

- laitosten, varastojen ja saatujen kuitujen tarkastus,

- varasto- ja rahoituskirjanpidon tarkastus,

- eri tuotantotapojen energiankulutuksen ja työvoiman käyttöä koskevien asiakirjojen tarkastus, ja

- kaikkien tarkastuksen kannalta hyödyllisten kaupallisten asiakirjojen tarkastus.

Jos kuitujen tukikelpoisuutta ja erityisesti lyhyiden pellavakuitujen tai hamppukuitujen epäpuhtauspitoisuutta epäillään, kyseisistä eristä otetaan edustava näyte ja kyseiset ominaisuudet määritetään tarkasti. Jäsenvaltio arvioi tarvittaessa tilanteesta riippuen ne määrät, jotka eivät ole tukikelpoisia niiden määrien joukossa, joille tukea haetaan.

Asetuksen (EY) N:o 1673/2000 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa tarkastuksen tekevä jäsenvaltio ilmoittaa tarkastuksen tuloksista viipymättä sille jäsenvaltiolle, jonka kuuluu maksaa tuki.

14 artikla

Seuraamukset

1. Jos tarkastuksessa ilmenee, että hyväksymishakemuksen sitoumuksia ei ole noudatettu, hyväksyminen peruutetaan viipymättä ja poiketen siitä, mitä 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, ensimmäiselle jalostajalle, jonka hyväksyminen on peruutettu, voidaan myöntää uusi hyväksyminen aikaisintaan edellä mainitun tarkastuspäivän tai mainittujen sitoumusten noudattamatta jättämisen toteamisen jälkeisenä toisena markkinointivuonna.

2. Jos väärä ilmoitus on tehty tahallaan tai vakavan laiminlyönnin seurauksena tai jos ensimmäinen jalostaja on tehnyt varsien osto- tai myyntisopimuksia tai jalostussitoumuksia hehtaarimäärille, jotka tavanomaisissa olosuhteissa johtaisivat huomattavasti suurempaan tuotantoon kuin hyväksynnässä ilmoitettujen teknisten erittelyiden mukaan on mahdollista jalostaa, hyväksytty ensimmäinen jalostaja tai jalostajaan rinnastettava tuottaja suljetaan jalostustukijärjestelmän tai asetuksen (EY) N:o 1673/2000 4 artiklassa tarkoitetun täydennystukijärjestelmän ulkopuolelle kyseiseksi ja seuraavaksi markkinointivuodeksi.

3. Jos joltakin 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulta jaksolta todetaan, että pitkien ja lyhyiden pellavakuitujen tai hamppukuitujen määrät, joille tukea haetaan, ylittävät kyseisellä jaksolla tosiasiallisesti saadut tukikelpoisuusedellytykset täyttävät määrät, kullekin kuitutyypille myönnettävissä oleva tuki lasketaan kyseisenä markkinointivuonna tosiasiallisesti tukikelpoisten määrien perusteella, vähennettynä todettu ylitys kaksinkertaisena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 3 kohdan säännösten soveltamista.

4. Ylivoimaista estettä lukuun ottamatta 9 artiklassa tarkoitetun tukihakemuksen jättämisen myöhästyminen tai 6 artiklassa säädettyjen tietojen esittämisen tai ilmoittamisen myöhästyminen aiheuttaa niiden hakemuksen kohteena olevien tukimäärien vähentämisen 1 prosentilla työpäivää kohti, joihin asianomaisella olisi ajoissa jätetyn hakemuksen tai tietojen jättämisen tai ilmoittamisen mukaan oikeus. Jos viivästys on yli 25 päivää, tukihakemusta ja 6 artiklan 1 kohdassa säädettyjä tietoja ei hyväksytä.

5. Edellä 11 artiklassa tarkoitettua täydennystukea vähennetään tarvittaessa samalla prosenttimäärällä kuin se, joka vaikuttaa kyseisenä markkinointivuonna myönnettävän jalostustuen kokonaismäärään.

15 artikla

Ilmoitukset

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kunkin 6 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun jakson loppua seuraavana toisena kuukautena:

a) ne tarvittaessa 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti mukautetut lyhyiden ja pitkien pellavakuitujen ja hamppukuitujen kokonaismäärät, joista on tehty tukihakemus kyseessä olevan jakson aikana;

b) kuukausittain myydyt määrät ja niitä vastaavat hinnat, jotka ovat todettavissa yhteisöstä peräisin olevien kuitujen tärkeimmillä markkinoilla markkinoiden edustavimpien laatujen tuotantovaiheessa;

c) yhteenveto pitkien ja lyhyiden pellavakuitujen sekä hamppukuitujen määristä, jotka on saatu yhteisöstä peräisin olevista kyseisen jakson lopulla varastoiduista varsista, markkinointivuoden mukaan eriteltyinä.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kuluvan markkinointivuoden 31 päivänä tammikuuta:

a) asetuksen (EY) N:o 1673/2000 3 artiklan 5 kohdan mukaisesti tehtyjen taattujen kansallisten määrien siirrot sekä näiden siirtojen tuloksena olevat taatut kansalliset määrät;

b) yhteenveto niistä kuitujen tuotantoon tarkoitetuista pellavan ja hampun viljelyaloista, joista on tehty asetuksen (EY) N:o 1673/2000 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu sopimus tai sitoumus;

c) edellä olevan 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti vahvistetut yksikkömäärät;

d) pellavan ja hampun varsien ja kuitujen arvioitu tuotanto;

e) hyväksyttyjen jalostusyritysten lukumäärä sekä eri kuitutyyppien kokonaisjalostuskapasiteetti kuluvana markkinointivuonna;

f) tarvittaessa toimeksiantojen perusteella toimivien lyhyiden pellavakuitujen puhdistajien lukumäärä.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään kunkin vuoden 30 päivänä syyskuuta toiseksi viimeisen markkinointivuoden osalta:

a) yhteenveto pitkien ja lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen kokonaismääristä, joita tukihakemus koskee ja joille:

1) on myönnetty oikeus asetuksen (EY) N:o 1673/2000 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun jalostustukeen;

2) ei ole myönnetty jalostustukioikeutta; tällöin on ilmoitettava 8 artiklan säännöksistä johtavien taattujen kansallisten määrien ylityksen vuoksi ilman tukea jääneet määrät;

3) on annettu edellä 10 artiklassa tarkoitettu vakuus;

b) hyväksyttyjen ensimmäisten jalostajien ja jalostajaan rinnastettavien tuottajien saamat lyhyiden pellavakuitujen tai hamppukuitujen kokonaismäärät, jotka eivät ole tukikelpoisia, koska niiden epäpuhtauspitoisuus ylittää asetuksen (EY) N:o 1673/2000 2 artiklan 3 kohdan b alakohdassa säädetyn sallitun enimmäismäärän;

c) yhteenveto asetuksen (EY) N:o 1673/2000 liitteessä ilmoitetuilla I ja II alueilla sijaitsevien hehtaarien määristä, joille on myönnetty mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitettua täydennystukea;

d) tarvittaessa 8 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa ja 8 artiklan 4 kohdassa säädettyjen mukautusten tuloksena saadut taatut kansalliset määrät ja yksikkömäärät;

e) niiden 14 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen seuraamusten lukumäärä, joista on päätetty tai joita tutkitaan edelleen;

f) tarvittaessa kertomus 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen säännösten toiminnasta sekä asiaa koskevista tarkastuksista ja määristä.

4. Jos jäsenvaltio päättää asetuksen (EY) N:o 1673/2000 2 artiklan 3 kohdan b alakohdan toisen alakohdan mukaisesti myöntää tukea lyhyille pellavakuiduille tai hamppukuiduille, joiden epäpuhtauksien ja päistäreiden pitoisuus on yli 7,5 prosenttia, sen on ilmoitettava siitä komissiolle viimeistään kuluvan markkinointivuoden 31 päivänä tammikuuta ja mainittava tarkoitetut perinteiset menekkimahdollisuudet.

Tällöin jäsenvaltion on lisättävä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin tietoihin erittely tukihakemuksen kohteena olevista lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen niistä tosiasiallisista määristä, ilman mukautuksia, joiden epäpuhtauksien ja päistäreiden pitoisuus on yli 7,5 prosenttia.

16 artikla

Määräytymisperuste

Kunkin 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun jakson kyseessä olevan määrän ennakkoa ja jalostustukea koskevan euron muuntokurssin määräytymispäivä on mainitun jakson viimeinen päivä.

17 artikla

Siirtymätoimenpiteet

1. Tässä artiklassa tarkoitettuja siirtymätoimenpiteitä sovelletaan markkinointivuonna 2001/2002.

2. Jäsenvaltio voi myöntää asetuksen (EY) N:o 1673/2000 1 artiklan 2 kohdan säännöksissä tarkoitetuille ensimmäisille jalostajille hyväksynnän tukikelpoisuusedellytyksin tuotettavissa olevien pellava- tai hamppukuitujen osalta, jos

- ne on hyväksytty asetuksen (ETY) N:o 619/71 3 artiklan perusteella markkinointivuonna 2000/2001,

- niiden osalta ei ole todettu sääntöjenvastaisuuksia markkinointivuosina 1999/2000 ja 2000/2001, ja

- ne ovat jättäneet tämän asetuksen 3 artiklan säännösten mukaisen hyväksymishakemuksen ennen 30 päivää kesäkuuta 2001.

3. Ollakseen oikeutettuja asetuksessa (EY) N:o 1673/2000 säädettyyn tukijärjestelmään hyväksyttyjen ensimmäisten jalostajien ja jalostajaan rinnastettavien tuottajien on ilmoitettava viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2001 pellavan- ja hampunvarsien, pitkien ja lyhyiden pellavakuitujen sekä hamppukuitujen varastot, jotka ovat niiden hallussa 30 päivänä kesäkuuta 2001 ja jotka vastaavat markkinointivuotta 2001/2002 aiempia satoja.

18 artikla

Asetusten kumoaminen

Kumotaan asetukset (ETY) N:o 1215/71, (ETY) N:o 1523/71, (ETY) N:o 1524/71, (ETY) N:o 1164/89, (ETY) N:o 1784/93 ja (EY) N:o 452/1999 1 päivästä heinäkuuta 2001.

19 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan markkinointivuodesta 2001/2002.

Asetusta (ETY) N:o 1164/89 sovelletaan edelleen markkinointivuosiin 1998/1999, 1999/2000 ja 2000/2001.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2001.

Komission puolesta

Franz Fischler

Komission jäsen

(1) EYVL L 193, 29.7.2000, s. 16.

(2) EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1.

(3) EYVL L 355, 5.12.1992, s. 1.

(4) EYVL L 182, 21.7.2000, s. 4.

(5) EYVL L 391, 31.12.1992, s. 36.

(6) EYVL L 314, 14.12.2000, s. 8.

(7) EYVL L 205, 3.8.1985, s. 5.

(8) EYVL L 240, 10.9.1999, s. 11.

(9) EYVL L 127, 11.6.1971, s. 22.

(10) EYVL L 160, 17.7.1971, s. 14.

(11) EYVL L 160, 17.7.1971, s. 16.

(12) EYVL L 121, 29.4.1989, s. 4.

(13) EYVL L 163, 6.7.1993, s. 7.

(14) EYVL L 54, 2.3.1999, s. 11.

(15) EYVL L 72, 26.3.1971, s. 2.

Top