EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0107

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/107/EY, annettu 21 päivänä tammikuuta 2002, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta rahastoyhtiöiden ja yksinkertaistettujen tarjousesitteiden sääntelemiseksi

OJ L 41, 13.2.2002, p. 20–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 287 - 301
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 149 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 149 - 163

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/107/oj

32001L0107

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/107/EY, annettu 21 päivänä tammikuuta 2002, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta rahastoyhtiöiden ja yksinkertaistettujen tarjousesitteiden sääntelemiseksi

Virallinen lehti nro L 041 , 13/02/2002 s. 0020 - 0034


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/107/EY,

annettu 21 päivänä tammikuuta 2002,

siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY muuttamisesta rahastoyhtiöiden ja yksinkertaistettujen tarjousesitteiden sääntelemiseksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavista yrityksistä (yhteissijoitusyritykset) 20 päivänä joulukuuta 1985 annettu neuvoston direktiivi 85/611/ETY(4) on jo osaltaan edistänyt merkittävästi yhtenäismarkkinoiden luomista tällä alalla, koska sillä vahvistettiin - ensimmäistä kertaa rahoituspalvelualalla - toimiluvan vastavuoroisen tunnustamisen periaate sekä annettiin muita säännöksiä, joilla helpotetaan kyseisen direktiivin soveltamisalaan kuuluvien yhteissijoitusyritysten (sijoitusrahastojen tai sijoitusyhtiöinä toimivina) osuuksien vapaata liikkuvuutta Euroopan unionin alueella.

(2) Direktiivi 85/611/ETY sisältää kuitenkin vain vähän säännöksiä yhteissijoitusyrityksiä hoitavista yhtiöistä (niin kutsutut rahastoyhtiöt). Direktiivissä 85/611/ETY ei varsinkaan ole säännöksiä, joilla varmistetaan näille yhtiöille kaikissa jäsenvaltioissa yhtäläiset markkinoille pääsyä koskevat säännöt ja toiminnan harjoittamisen edellytykset. Direktiivissä 85/611/ETY ei ole säännöksiä tällaisten yhtiöiden sivuliikkeiden perustamisesta eikä oikeudesta tarjota vapaasti palveluja muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossaan.

(3) Rahastoyhtiön kotijäsenvaltiossa myönnetyllä toimiluvalla olisi varmistettava sijoittajansuoja ja rahastoyhtiöiden vakavaraisuus rahoitusjärjestelmän vakauden edistämiseksi. Omaksutulla lähestymistavalla on tarkoitus saada aikaan toimilupien ja toiminnan vakauden valvontajärjestelmien vastavuoroiseen tunnustamiseen tarvittava ja riittävä välttämätön yhdenmukaistaminen, jonka ansiosta voidaan myöntää yksi koko Euroopan unionin alueella voimassa oleva toimilupa ja soveltaa kotijäsenvaltion valvonnan periaatetta.

(4) Sijoittajien suojaamiseksi on tarpeen varmistaa jokaisen rahastoyhtiön sisäinen valvonta erityisesti kahdesta henkilöstä koostuvan johdon ja riittävien sisäisten valvontajärjestelmien avulla.

(5) Sen varmistamiseksi, että rahastoyhtiö kykenee täyttämään toiminnastaan aiheutuvat velvoitteet ja siten turvaamaan vakautensa, vaaditaan perustamispääoma ja omia lisävaroja. Nämä vaatimukset, mukaan lukien takausten käyttö, on tarkistettava kolmen vuoden kuluessa Euroopan unionissa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla erityisesti toimintariskin aiheuttamien pääomakustannusten osalta tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi.

(6) Kotijäsenvaltiossaan toimiluvan saaneilla rahastoyhtiöillä olisi vastavuoroisen tunnustamisen perusteella oltava lupa tarjota niille myönnetyn toimiluvan mukaisia palveluja kaikkialla Euroopan unionissa perustamalla sivuliikkeitä tai hyödyntämällä palvelujen tarjoamisen vapautta. Sijoitusrahastojen sääntöjen hyväksyminen kuuluu rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaan.

(7) Yhteisen salkunhoidon (sijoitusrahastojen ja sijoitusyhtiöiden hoidon) osalta rahastoyhtiöllä olisi kotijäsenvaltiossaan saamansa toimiluvan perusteella oltava lupa harjoittaa seuraavia toimintoja vastaanottavassa jäsenvaltiossa: yhtiön kotijäsenvaltiossaan hoitamien yhdenmukaistettujen sijoitusrahastojen osuuksien jakelu; yhtiön hoitamien yhdenmukaistettujen sijoitusyhtiöiden osakkeiden jakelu; kaikkien muiden yhteiseen salkunhoitoon kuuluvien tehtävien hoitaminen; muissa jäsenvaltioissa kuin yhtiön kotijäsenvaltiossa perustettujen sijoitusyhtiöiden varojen hoitaminen; yhteiseen salkunhoitoon kuuluvien tehtävien hoitaminen toimeksiannon perusteella muissa jäsenvaltioissa kuin yhtiön kotijäsenvaltiossa perustettujen rahastoyhtiöiden puolesta.

(8) Vastavuoroisen tunnustamisen ja kotijäsenvaltion valvonnan periaatteet edellyttävät, että jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi evättävä tai peruutettava toimilupa, jos esimerkiksi toimintasuunnitelman sisällön, toiminnan alueellisen jakauman tai tosiasiallisen toiminnan perusteella on ilmeistä, että rahastoyhtiö on valinnut jonkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmän kiertääkseen ankarammat vaatimukset, jotka ovat voimassa siinä jäsenvaltiossa, jossa se pääasiallisesti harjoittaa tai aikoo harjoittaa toimintaansa. Tämän direktiivin soveltamiseksi rahastoyhtiöllä olisi oltava sen jäsenvaltion myöntämä toimilupa, jossa sen sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee. Kotijäsenvaltion valvonnan periaatteen mukaisesti vain sillä jäsenvaltiolla, jossa rahastoyhtiön sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee, voidaan katsoa olevan toimivalta hyväksyä rahastoyhtiön perustamien sijoitusrahastojen säännöt ja omaisuudenhoitajan valinta. Sen estämiseksi, että toiminta siirtyy sinne, missä valvonta on heikompaa, ja luottamuksen lisäämiseksi kotijäsenvaltion viranomaisten valvonnan tehokkuuteen olisi yhteissijoitusyritykselle myönnettävän toimiluvan edellytykseksi asetettava, ettei sen osuuksien pitämistä kaupan sen kotijäsenvaltiossa voida estää millään laillisella syyllä. Yhteissijoitusyritys voi kuitenkin toimiluvan saatuaan vapaasti päättää, missä jäsenvaltiossa tai jäsenvaltioissa sen osuuksia pidetään kaupan tämän direktiivin mukaisesti.

(9) Direktiivissä 85/611/ETY rahastoyhtiöiden toiminta rajoitetaan vain sijoitusrahastojen ja sijoitusyhtiöiden hoitamiseen (yhteinen salkunhoito). Tämän rajoituksen tarkistaminen on toivottavaa siksi, että tällöin voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön viimeaikainen kehitys ja samalla tarjota yrityksille mahdollisuus hyödyntää huomattavia mittakaavaetuja. Tämän vuoksi on suotavaa, että näille yrityksille annetaan mahdollisuus hoitaa myös yksittäisten asiakkaiden sijoitussalkkuja (yksilöllinen salkunhoito), eläkerahastojen ja tiettyjen pääasialliseen liiketoimintaan liittyvien liitännäistoimintojen hoitaminen mukaan luettuna. Tämänkaltaisella rahastoyhtiöiden toimialan laajennuksella ei vaaranneta näiden yhtiöiden toiminnan vakautta. Käyttöön olisi kuitenkin otettava tiettyjä sääntöjä, joilla estetään eturistiriitojen syntyminen silloin, kun rahastoyhtiön toimilupa kattaa sekä yhteisen että yksilöllisen salkunhoidon.

(10) Sijoitussalkkujen hoitaminen on sijoituspalvelu, joka kuuluu jo sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla 10 päivänä toukokuuta 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/22/ETY(5) soveltamisalaan. Yhtenäisen sääntelykehyksen varmistamiseksi tällä alalla on toivottavaa, että rahastoyhtiöihin, joille myönnetty toimilupa kattaa myös edellä mainitun palvelun, sovelletaan mainitussa direktiivissä säädettyjä toiminnan harjoittamisen edellytyksiä.

(11) Kotijäsenvaltio voi pääsääntöisesti antaa tämän direktiivin säännöksiä tiukempia sääntöjä erityisesti toimiluvan myöntämisehtojen, toiminnan vakautta koskevien vaatimusten, ilmoittamisvelvollisuuden ja varsinaisen tarjousesitteen osalta.

(12) On toivottavaa antaa sääntöjä, joissa määritellään ne ennakkoehdot, joiden mukaisesti rahastoyhtiö voi valtuutukseen perustuen ja liiketoimintansa tehokkuutta parantaakseen antaa toimeksi tiettyjä tehtäviä ja toimintoja kolmansille osapuolille. Toimilupien vastavuoroisen tunnustamisen ja kotijäsenvaltion valvonnan periaatteiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi tällaiset toimeksiannot hyväksyvien jäsenvaltioiden olisi varmistettava, ettei rahastoyhtiö, jolle ne ovat myöntäneet toimiluvan, anna toimintaansa kokonaisuudessaan toimeksi yhdelle tai useammalle kolmannelle osapuolelle ja muutu näin pelkäksi kuoreksi ja ettei valtuutusten olemassaolo ole esteenä rahastoyhtiön tehokkaalle valvonnalle. Se seikka, että rahastoyhtiö on antanut toimeksi tehtäviään, ei kuitenkaan missään tapauksessa saisi vaikuttaa yhtiön ja omaisuudenhoitajan velvoitteisiin osuudenhaltijoita ja toimivaltaisia viranomaisia kohtaan.

(13) Sijoitusyhtiöiltä vaaditaan perustamispääoma osakkeenomistajien etujen suojelemiseksi ja tasapuolisten toimintaedellytysten takaamiseksi markkinoilla yhdenmukaistetuille yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaville yrityksille. Sijoitusyhtiöt, jotka ovat nimenneet rahastoyhtiön, katetaan kuitenkin rahastoyhtiön omien lisävarojen määrällä.

(14) Toimiluvan saaneiden sijoitusyhtiöiden olisi aina noudatettava 5 g ja 5 h artiklaa joko suoraan 13 b artiklan mukaisesti tai välillisesti siten, että jos toimiluvan saanut sijoitusyhtiö päättää nimetä rahastoyhtiön, on kyseisellä rahastoyhtiöllä oltava direktiivin mukaisesti toimilupa, jolloin se on velvollinen noudattamaan 5 g ja 5 h artiklaa.

(15) Tietotekniikan kehityksen huomioon ottamiseksi on toivottavaa tarkistaa nykyiset direktiivin 85/611/ETY mukaiset tietojen antamista koskevat puitteet. Erityisesti on toivottavaa ottaa käyttöön nykyisen varsinaisen tarjousesitteen lisäksi yhteissijoitusyrityksiä varten tarkoitettu uudentyyppinen tarjousesite (yksinkertaistettu tarjousesite). Tällainen uusi tarjousesite olisi suunniteltava siten, että sijoittajien on helppo käyttää sitä, ja sen olisi tämän vuoksi sisällettävä keskimääräiselle sijoittajalle tärkeitä tietoja. Tällaisen tarjousesitteen olisi sisällettävä perustiedot yhteissijoitusyrityksestä selkeässä, tiiviissä ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Sijoittajalle olisi kuitenkin aina ilmoitettava yksinkertaistettuun tarjousesitteeseen sisällytettävässä asianmukaisessa huomautuksessa, että maksutta sijoittajan pyynnöstä saatavissa olevat varsinainen tarjousesite sekä yhteissijoitusyrityksen vuosikertomus ja puolivuotiskatsaus sisältävät tarkempia tietoja. Yksinkertaistettu tarjousesite olisi aina tarjottava maksutta merkitsijöille ennen sopimuksen tekemistä. Tämän olisi oltava riittävä ennakkoedellytys, jolla täytetään tämän direktiivin mukainen velvollisuus antaa ennen sopimuksen tekemistä tietoja merkitsijöille.

(16) On tarpeen varmistaa rahoituspalvelualalla toimivien välittäjien tasapuoliset toimintaedellytykset silloin, kun ne tarjoavat samoja palveluja, sekä varmistaa sijoittajien yhdenmukaistettu vähimmäissuoja. Yhteisesti sovittu liiketoiminnan aloittamis- ja harjoittamisedellytysten vähimmäisyhdenmukaistaminen on ehdoton edellytys sisämarkkinoiden toteuttamiselle näiden toimijoiden osalta. Näin ollen halutut tavoitteet voidaan saavuttaa ainoastaan sovitut vähimmäisvaatimukset tältä osin asettavalla sitovalla yhteisön direktiivillä. Tämä direktiivi koskee vain tarvittavaa vähimmäisyhdenmukaistamista eikä se ylitä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi perustamissopimuksen 5 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti.

(17) Komissio saattaa harkita kodifioinnin ehdottamista aikanaan, kun ehdotukset on hyväksytty,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 85/611/ETY seuraavasti:

1) Lisätään artikla seuraavasti: " 1 a artikla

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

1) 'omaisuudenhoitajalla' 7 ja 14 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä hoitaakseen saanutta laitosta, jollei muista III a ja IV a jaksossa annetuista säännöksistä muuta johdu;

2) 'rahastoyhtiöllä' yhtiötä, jonka tavanomaisena liiketoimintana on sijoitusrahastojen ja/tai sijoitusyhtiöiden muodossa toimivien yhteissijoitusyritysten hoitaminen (yhteissijoitusyrityksen yhteinen salkunhoito); tämä käsittää myös liitteessä II mainitut tehtävät;

3) 'rahastoyhtiön kotijäsenvaltiolla' jäsenvaltiota, jossa rahastoyhtiön sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee;

4) 'rahastoyhtiön vastaanottavalla jäsenvaltiolla' jäsenvaltiota, joka ei ole rahastoyhtiön kotijäsenvaltio mutta jossa rahastoyhtiöllä on sivuliike tai jossa se tarjoaa palvelujaan;

5) 'yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltiolla'

a) kun yhteissijoitusyritys on sijoitusrahasto, jäsenvaltiota, jossa rahastoyhtiön sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee;

b) kun yhteissijoitusyritys on sijoitusyhtiö, jäsenvaltiota, jossa sijoitusyhtiön sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee;

6) 'yhteissijoitusyrityksen vastaanottavalla jäsenvaltiolla' jäsenvaltiota, joka ei ole yhteissijoitusyrityksen kotijäsenvaltio mutta jossa sijoitusrahaston tai sijoitusyhtiön osuuksia pidetään kaupan;

7) 'sivuliikkeellä' liiketoimipaikkaa, joka on rahastoyhtiön osa, joka ei ole oikeushenkilö ja joka tarjoaa rahastoyhtiölle myönnetyn toimiluvan mukaisia palveluja; kaikkia rahastoyhtiön samaan jäsenvaltioon perustamia liiketoimipaikkoja pidetään yhtenä sivuliikkeenä silloin, kun rahastoyhtiön päätoimipaikka on toisessa jäsenvaltiossa;

8) 'toimivaltaisilla viranomaisilla' viranomaisia, jotka kukin jäsenvaltio nimeää tämän direktiivin 49 artiklan mukaisesti;

9) 'läheisillä sidoksilla' direktiivin 95/26/EY(6) 2 artiklan 1 kohdassa määriteltyä tilannetta;

10) 'määräomistusyhteydellä' sellaista suoraa tai välillistä omistusyhteyttä rahastoyhtiössä, joka on vähintään 10 prosenttia pääomasta tai äänioikeuksista tai jolla on mahdollista vaikuttaa huomattavasti sen rahastoyhtiön johtamiseen, jossa määräomistusyhteys on.

Tätä määritelmää sovellettaessa otetaan huomioon direktiivin 88/627/ETY(7) 7 artiklassa tarkoitetut äänioikeudet;

11) 'sijoituspalveludirektiivillä' sijoituspalveluista arvopaperimarkkinoilla 10 päivänä toukokuuta 1993 annettua direktiiviä 93/22/ETY(8);

12) 'emoyrityksellä' direktiivin 83/349/ETY(9) 1 ja 2 artiklassa määriteltyä emoyritystä;

13) 'tytäryrityksellä' direktiivin 83/349/ETY 1 ja 2 artiklassa määriteltyä tytäryritystä; kaikkia tytäryrityksen tytäryrityksiä pidetään myös sen emoyrityksen tytäryrityksinä, joka on kyseisten tytäryritysten perimmäinen emoyritys;

14) 'alkupääomalla' direktiivin 2000/12/EY(10) 34 artiklan 2 kohdan eriä 1 ja 2;

15) 'omilla varoilla' direktiivin 2000/12/EY(11) V osaston 2 luvun 1 jaksossa määriteltyjä omia varoja; tätä määritelmää voidaan kuitenkin muuttaa direktiivin 93/6/ETY liitteessä V kuvatuissa olosuhteissa."

2) Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti: "3. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa antaa yhteissijoitusyritykselle toimilupaa, jos rahastoyhtiö ei täytä tämän direktiivin III jaksossa tai sijoitusyhtiö tämän direktiivin IV jaksossa säädettyjä vaatimuksia.

Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa antaa yhteissijoitusyritykselle toimilupaa myöskään, jos omaisuudenhoitajan johtajat eivät ole riittävän hyvämaineisia tai jos heillä ei ole riittävästi kokemusta erityisesti sen tyyppisistä yhteissijoitusyrityksistä, joita heidän on tarkoitus hoitaa. Tätä varten omaisuudenhoitajan johtajien sekä heidän seuraajiensa nimet on viipymättä ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille.

Johtajilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan edustavat omaisuudenhoitajaa tai jotka tosiasiallisesti määräävät omaisuudenhoitajan toimintalinjasta.

3a. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää toimilupaa, jos yhteissijoitusyritys ei laillisesti (esimerkiksi rahastosääntöjen tai yhtiöjärjestyksen sisältämän säännöksen vuoksi) voi pitää osuuksiaan tai osakkeitaan kaupan kotijäsenvaltiossaan."

3) Korvataan III jakson nimi ja 5 ja 6 artikla seuraavasti: "III JAKSO

Rahastoyhtiöiden velvoitteet

A osasto

Liiketoiminnan aloittamisen edellytykset

5 artikla

1. Rahastoyhtiötoiminnan aloittaminen edellyttää kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten etukäteen myöntämää virallista toimilupaa. Rahastoyhtiölle tämän direktiivin mukaisesti myönnetty toimilupa on voimassa kaikissa jäsenvaltioissa.

2. Rahastoyhtiö ei saa harjoittaa muuta toimintaa kuin tämän direktiivin mukaisesti toimiluvan saaneiden yhteissijoitusyritysten hoitamista; tämän ohessa se saa kuitenkin hoitaa sellaisia muita yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä, jotka eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan ja joiden osalta rahastoyhtiön toiminnan vakautta valvotaan, mutta joita ei voida pitää kaupan muissa jäsenvaltioissa tämän direktiivin nojalla.

Tätä direktiiviä sovellettaessa sijoitusrahastojen ja sijoitusyhtiöiden hoitamiseen kuuluvat myös liitteessä II luetellut tehtävät; luettelo ei ole tyhjentävä.

3. Poiketen siitä mitä 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi antaa rahastoyhtiölle toimiluvan sijoitusrahastojen ja sijoitusyhtiöiden hoidon lisäksi seuraavien palvelujen tarjoamiseen:

a) sijoitussalkkujen hoito, eläkerahastojen omistamien sijoitussalkkujen hoito mukaan luettuna, sijoittajien antamien valtuutusten mukaisesti, harkinnanvaraisesti ja asiakaskohtaisesti silloin, kun sijoitussalkkuihin sisältyy yksi tai useampi sijoituspalveludirektiivin liitteen B osassa luetelluista rahoitusvälineistä;

b) liitännäispalveluina:

- sijoitusneuvonta, joka koskee yhtä tai useampaa sijoituspalveludirektiivin liitteen B osassa luetelluista rahoitusvälineistä;

- yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten osuuksien säilytys ja hallinnointi.

Rahastoyhtiöille ei missään tapauksessa voida antaa tämän direktiivin mukaisesti toimilupaa vain tässä kohdassa tarkoitettujen palvelujen tarjoamiseen tai liitännäispalvelujen tarjoamiseen ilman, että sille on annettu toimilupa a alakohdassa tarkoitettujen palvelujen tarjoamiseksi.

4. Sijoituspalveludirektiivin 2 artiklan 4 kohtaa, 8 artiklan 2 kohtaa sekä 10, 11 ja 13 artiklaa sovelletaan rahastoyhtiöiden tarjoamiin, tämän artiklan 3 kohdassa mainittuihin palveluihin.

5 a artikla

1. Rajoittamatta kansallisessa lainsäädännössä asetettujen muiden yleisten edellytysten soveltamista toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää rahastoyhtiölle toimilupaa,

a) jollei rahastoyhtiöllä ole vähintään 125000 euron alkupääomaa;

- Mikäli rahastoyhtiön sijoitussalkkujen arvo ylittää 250000000 euroa, rahastoyhtiöltä on edellytettävä enemmän omia varoja. Tämän omien lisävarojen määrän on oltava 0,02 prosenttia rahastoyhtiön sijoitussalkkujen arvon siitä määrästä, joka ylittää 250000000 euroa. Alkupääomaa ja lisävarojen kokonaismäärää koskeva vaatimus ei kuitenkaan saa ylittää 10000000 euroa.

- Tätä kohtaa sovellettaessa rahastoyhtiön sijoitussalkuiksi katsotaan seuraavat sijoitussalkut:

i) rahastoyhtiön hoitamat sijoitusrahastot mukaan luettuna sijoitussalkut, joiden hoitotehtävän se on siirtänyt toiselle, lukuun ottamatta kuitenkaan sijoitussalkkuja, joita se hoitaa toimeksiannon perusteella,

ii) sijoitusyhtiöt, joiden rahastoyhtiöksi rahastoyhtiö on nimetty,

iii) muut rahastoyhtiön hoitamat yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset mukaan luettuna sijoitussalkut, joiden hoitotehtävän se on siirtänyt toiselle, lukuun ottamatta kuitenkaan sijoitussalkkuja, joita se hoitaa toimeksiannon perusteella.

- Näissä vaatimuksissa asetetuista määristä huolimatta rahastoyhtiön omien varojen määrä ei milloinkaan saa alittaa direktiivin 93/6/ETY liitteessä IV säädettyä määrää.

- Jäsenvaltiot voivat antaa rahastoyhtiölle luvan alittaa ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetun omien lisävarojen määrän enintään 50 prosentilla, jos yhtiöllä on luottolaitoksen tai vakuutusyrityksen antama takaus vastaavalle määrälle. Luottolaitoksen tai vakuutusyrityksen sääntömääräisen kotipaikan on oltava jossain jäsenvaltiossa taikka muussa valtiossa, jolloin kuitenkin edellytetään, että luottolaitokseen tai vakuutusyritykseen sovelletaan toiminnan vakautta koskevia sääntöjä, joiden toimivaltaiset viranomaiset katsovat vastaavan yhteisön lainsäädännössä säädettyjä.

- Komission on viimeistään 13 päivänä helmikuuta 2005 esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus tämän pääomavaatimuksen soveltamisesta sekä tarvittaessa ehdotuksia sen tarkistamiseksi.

b) jolleivat henkilöt, jotka tosiasiallisesti johtavat rahastoyhtiötä, ole riittävän hyvämaineisia ja kokeneita myös sen tyyppisistä yhteissijoitusyrityksistä, joita rahastoyhtiö hoitaa. Tätä varten näiden henkilöiden sekä heidän seuraajiensa nimet on viipymättä ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille. Vähintään kahden edellä mainitut edellytykset täyttävän henkilön on tehtävä rahastoyhtiön toiminnan johtamista koskevat päätökset;

c) jollei toimilupahakemuksessa ei ole liitteenä toimintaohjelmaa, jossa selvitetään muun muassa rahastoyhtiön organisaatiorakenne;

d) jolleivat yhtiön pääkonttori ja sääntömääräinen kotipaikka sijaitse samassa jäsenvaltiossa.

2. Jos rahastoyhtiön ja luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden välillä on läheinen sidos, toimivaltaiset viranomaiset voivat lisäksi myöntää toimiluvan vain, jos nämä sidokset eivät estä niitä hoitamasta tehokkaasti valvontatehtäviään.

Toimivaltaisten viranomaisten on evättävä toimilupa myös silloin, kun rahastoyhtiöön läheisesti sidoksissa olevaan yhteen tai useampaan luonnolliseen tai oikeushenkilöön sovellettavat kolmannen maan lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset tai niiden täytäntöönpanoon liittyvät vaikeudet estävät niitä hoitamasta tehokkaasti valvontatehtäviään.

Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava rahastoyhtiöitä toimittamaan niille tiedot, joita ne tarvitsevat valvoakseen jatkuvasti tämän kohdan mukaisten edellytysten täyttymistä.

3. Hakijalle on ilmoitettava kuuden kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen jättämisestä, onko toimilupa myönnetty. Toimiluvan epääminen on aina perusteltava.

4. Rahastoyhtiö voi aloittaa toimintansa heti kun toimilupa on myönnetty.

5. Toimivaltaiset viranomaiset voivat peruuttaa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvalle rahastoyhtiölle myönnetyn toimiluvan ainoastaan, jos rahastoyhtiö:

a) ei hyödynnä toimilupaa 12 kuukauden kuluessa, luopuu nimenomaisesti toimiluvasta tai on lopettanut tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan toiminnan yli kuusi kuukautta aiemmin, jollei kyseinen jäsenvaltio ole määrännyt, että tällaisissa tapauksissa toimilupa raukeaa;

b) on saanut toimiluvan väärien ilmoitusten perusteella tai muilla sääntöjenvastaisilla keinoilla;

c) ei enää täytä toimiluvan myöntämisen ehtoja;

d) ei enää täytä direktiivin 93/6/ETY mukaisia vaatimuksia silloin, kun sen toimilupa kattaa myös tämän direktiivin 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun harkinnanvaraisen salkunhoidon;

e) on vakavalla ja/tai järjestelmällisellä tavalla rikkonut tämän direktiivin mukaisesti annettuja säännöksiä; tai

f) kuuluu muiden sellaisten tapausten piiriin, joissa kansallinen lainsäädäntö edellyttää toimiluvan peruuttamista.

5 b artikla

1. Toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää toimilupaa rahastoyhtiötoiminnan aloittamista varten, ennen kuin niille on ilmoitettu sellaisten rahastoyhtiön osakkeenomistajina tai jäseninä suoraan tai välillisesti olevat luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, joilla on määräomistusyhteys, sekä näiden määräomistusyhteyksien suuruus.

Toimivaltaisten viranomaisten on evättävä toimilupa, jos ne eivät ole vakuuttuneita edellä mainittujen osakkeenomistajien tai jäsenten sopivuudesta, ottaen huomioon tarve varmistaa rahastoyhtiön järkevä ja vakaa johtaminen.

2. Jos kyse on sellaisen rahastoyhtiön sivuliikkeestä, jonka sääntömääräinen kotipaikka on Euroopan unionin ulkopuolella ja joka on aloittamassa tai harjoittaa toimintaa, jäsenvaltiot eivät saa soveltaa säännöksiä, jotka johtavat suotuisampaan kohteluun kuin sellaisen rahastoyhtiön sivuliikkeen kohtelu, jonka sääntömääräinen kotipaikka on jäsenvaltioiden alueella.

3. Asianomaisen toisen jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia on kuultava etukäteen sellaisen rahastoyhtiön toimiluvan myöntämisen osalta,

a) joka on toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen rahastoyhtiön, sijoituspalveluyrityksen, luottolaitoksen tai vakuutusyrityksen tytäryritys,

b) joka on toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneen rahastoyhtiön, sijoituspalveluyrityksen, luottolaitoksen tai vakuutusyrityksen emoyrityksen tytäryritys, tai

c) jossa määräysvaltaa käyttävät samat luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt kuin toisessa jäsenvaltiossa toimiluvan saaneessa rahastoyhtiössä, sijoituspalveluyrityksessä, luottolaitoksessa tai vakuutusyrityksessä.

B osasto

Suhteet kolmansiin maihin

5 c artikla

1. Suhteista kolmansiin maihin säädetään sijoituspalveludirektiivin 7 artiklan asianomaisissa säännöksissä.

Tässä direktiivissä sijoituspalveludirektiivin 7 artiklaan sisältyvillä ilmauksilla 'tytäryritys' ja 'sijoituspalveluyritys' tarkoitetaan 'rahastoyhtiötä'; sijoituspalveludirektiivin 7 artiklan 2 kohdan englanninkielisen version ilmauksella 'providing investment services' (sijoituspalvelujen tarjoamisen yhteydessä) tarkoitetaan ilmausta 'providing services' (palvelujen tarjoamisen yhteydessä).

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle myös niistä yleisistä vaikeuksista, joita yhteissijoitusyrityksillä on osuuksiensa kaupan pitämisessä kolmannessa maassa.

C osasto

Toiminnan harjoittamisen edellytykset

5 d artikla

1. Rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava, että rahastoyhtiö, jolle ne ovat myöntäneet toimiluvan, täyttää jatkuvasti tämän direktiivin 5 artiklassa sekä 5 a artiklan 1 ja 2 kohdassa asetetut edellytykset. Rahastoyhtiön omien varojen määrä ei saa alittaa 5 a artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyä tasoa. Jos näin kuitenkin käy, toimivaltaiset viranomaiset voivat, jos olosuhteet sen oikeuttavat, antaa tällaisille yrityksille määräajan, jonka kuluessa korjata tilanteensa tai lopettaa toimintansa.

2. Rahastoyhtiön toiminnan vakauden valvonnasta vastaavat kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset riippumatta siitä, perustaako rahastoyhtiö sivuliikkeen tai tarjoaako se palveluja toisessa jäsenvaltiossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän direktiivin niiden säännösten soveltamista, jotka asettavat vastuun vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisille.

5 e artikla

1. Määräomistusyhteyksiin rahastoyhtiössä sovelletaan niitä sääntöjä, jotka on asetettu sijoituspalveludirektiivin 9 artiklassa.

2. Tässä direktiivissä sijoituspalveludirektiivin 9 artiklaan sisältyvillä ilmauksilla 'yritys' ja 'sijoituspalveluyritys' tarkoitetaan 'rahastoyhtiötä'.

5 f artikla

1. Kotijäsenvaltion on laadittava toiminnan vakautta koskevat säännöt, joita rahastoyhtiöiden on aina noudatettava tämän direktiivin mukaisesti toimiluvan saaneiden yhteissijoitusyritysten hoitamisen osalta.

Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on erityisesti, myös rahastoyhtiön hoitamien yhteissijoitusyritysten luonne huomioon ottaen, vaadittava, että kullakin rahastoyhtiöllä

a) on järkevä hallinto- ja tilinpitokäytäntö, automaattista tietojenkäsittelyä varten tarkoitetut valvonta- ja turvajärjestelyt sekä riittävät sisäiset tarkastusjärjestelmät, joihin kuuluvat erityisesti työntekijöiden henkilökohtaisia liiketoimia koskevat säännöt tai rahoitusvälineisiin omien varojen sijoittamiseksi tehtyjen sijoitusten omistusta tai hoitoa koskevat säännöt, joiden avulla voidaan muun muassa varmistaa, että jokaisesta liiketoimesta, jossa rahasto on ollut osallisena, voidaan jälkikäteen todentaa sen alkuperä, osapuolet, luonne sekä toteuttamisajankohta ja -paikka sekä se, että rahastoyhtiön hoitamien sijoitusrahastojen tai sijoitusyhtiöiden varat sijoitetaan rahaston sääntöjen tai yhtiöjärjestyksen sekä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti;

b) on sellainen rakenne ja organisaatio, että yhtiön ja sen asiakkaiden, kahden sen asiakkaan, jonkun sen asiakkaan ja jonkun yhteissijoitusyrityksen tai kahden yhteissijoitusyrityksen välisistä eturistiriidoista yhteissijoitusyritykselle tai asiakkaille aiheutuvat riskit rajoitetaan mahdollisimman vähiin. Mikäli on perustettu sivuliike, hallintoa koskevat organisaatiojärjestelyt eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa vastaanottavan jäsenvaltion laatimien eturistiriitoja koskevien menettelysääntöjen kanssa.

2. Rahastoyhtiö, jonka toimilupa kattaa myös 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa mainitun harkinnanvaraisen salkunhoidon,

- ei saa sijoittaa sijoittajan salkkua tai osaa siitä hoitamiensa sijoitusrahastojen tai sijoitusyhtiöiden osuuksiin, ellei se ole saanut tähän asiakkaalta etukäteen yleishyväksyntää,

- on 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen palvelujen osalta sijoittajien korvausjärjestelmistä 3 päivänä maaliskuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/9/EY(12) säännösten alainen.

5 g artikla

1. Jos jäsenvaltio sallii rahastoyhtiön siirtää liiketoimintansa tehostamiseksi yhden tai useamman omista tehtävistään kolmansille osapuolille, seuraavien edellytysten on täytyttävä:

a) toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava siitä asianmukaisella tavalla;

b) toimeksianto ei saa estää rahastoyhtiön tehokasta valvontaa eikä se varsinkaan saa estää rahastoyhtiötä toimimasta eikä hoitamasta yhteissijoitusyritystä sijoittajien parhaan edun mukaisesti;

c) mikäli tehtävien siirto koskee sijoitusten hoitoa, toimeksianto voidaan antaa ainoastaan yrityksille, jotka ovat saaneet toimiluvan tai jotka on rekisteröity varojen hoidon suorittamista varten ja joiden toiminnan vakautta valvotaan; tehtävien siirron on oltava rahastoyhtiöiden määräajoin vahvistamien, sijoitusten hajauttamisperusteiden mukainen;

d) mikäli toimeksianto koskee sijoitusten hoitoa ja se annetaan yhteisön ulkopuoliselle yritykselle, on huolehdittava valvonnasta vastaavien viranomaisten välisestä yhteistyöstä;

e) toimeksiantoa ei sijoitusten hoidon ydintoiminnan osalta saa antaa omaisuudenhoitajalle eikä muulle yritykselle, jonka edut voivat olla ristiriidassa rahastoyhtiön tai osuudenhaltijoiden etujen kanssa;

f) käytettävissä on toimenpiteitä, joiden avulla rahastoyhtiön liiketoimintaa johtavat henkilöt voivat jatkuvasti ja tehokkaasti valvoa toimeksisaaneen yrityksen toimintaa;

g) toimeksianto ei estä rahastoyhtiön liiketoimintaa johtavia henkilöitä antamasta lisäohjeita tehtäviä toimeksisaaneelle yritykselle eikä peruuttamasta toimeksiantoa välittömästi, jos tämä on sijoittajien etujen mukaista;

h) yrityksen, jolle tehtäviä on siirretty, on siirrettävien tehtävien luonne huomioon ottaen oltava pätevä ja kykenevä suorittamaan kyseiset tehtävät, ja

i) yhteissijoitusyritysten tarjousesitteissä luetellaan tehtävät, joiden toimeksiantamiseen rahastoyhtiö on saanut luvan.

2. Se, että rahastoyhtiö on siirtänyt tehtäviä kolmansille osapuolille, ei missään tapauksessa vaikuta rahastoyhtiön eikä omaisuudenhoitajan vastuuseen, eikä rahastoyhtiö saa siirtää tehtäviään siinä määrin, että siitä tulee postilaatikkoyhteisö.

5 h artikla

Kunkin jäsenvaltion on laadittava käytännesäännöt, joita kyseisessä jäsenvaltiossa toimiluvan saaneiden rahastoyhtiöiden on aina noudatettava. Käytännesäännöissä on pantava täytäntöön vähintään seuraavissa luetelmakohdissa säädetyt periaatteet. Näillä periaatteilla varmistetaan, että rahastoyhtiö

a) toimii liiketoimintaansa harjoittaessaan rehdisti ja oikeudenmukaisesti hoitamansa yhteissijoitusyrityksen etujen ja markkinoiden häiriöttömyyden hyväksi;

b) toimii hoitamansa yhteissijoitusyrityksen etujen ja markkinoiden häiriöttömyyden hyväksi asianmukaisen pätevästi, varovasti ja huolellisesti;

c) omaa liiketoimintansa asianmukaiseen harjoittamiseen tarvittavat voimavarat ja menettelytavat ja käyttää niitä tehokkaasti;

d) pyrkii välttämään eturistiriitoja ja, silloin kun ne eivät ole vältettävissä, varmistaa, että sen hoitamia yhteissijoitusyrityksiä kohdellaan oikeudenmukaisesti; ja

e) noudattaa kaikkia sen liiketoimintaan sovellettavia lainsäädännön vaatimuksia edistääkseen sijoittajiensa etua ja markkinoiden häiriöttömyyttä.

D osasto

Sijoittautumisoikeus ja palvelujen tarjoamisen vapaus

6 artikla

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahastoyhtiö, jolle toisen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ovat tämän direktiivin mukaisesti myöntäneet toimiluvan, voi harjoittaa niiden alueella toimiluvan mukaista toimintaa joko perustamalla sivuliikkeen tai hyödyntämällä palvelujen tarjoamisen vapautta.

2. Jäsenvaltiot eivät saa asettaa sivuliikkeen perustamisen tai palvelujen tarjoamisen ehdoksi toimiluvan saamista, perustamispääoman maksamista tai muita vaikutuksiltaan vastaavia toimenpiteitä.

6 a artikla

1. Edellä 5 ja 5 a artiklassa säädettyjen edellytysten täyttämisen lisäksi rahastoyhtiön, joka haluaa perustaa sivuliikkeen toisen jäsenvaltion alueelle, on ilmoitettava siitä kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille.

2. Jäsenvaltioiden on vaadittava jokaista rahastoyhtiötä, joka haluaa perustaa sivuliikkeen toisen jäsenvaltion alueelle, antamaan 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta tehdessään seuraavat tiedot sekä esittämään seuraavat asiakirjat:

a) jäsenvaltio, jonka alueelle rahastoyhtiö aikoo perustaa sivuliikkeen;

b) toimintasuunnitelma, jossa esitetään suunnitellut 5 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaiset toimet ja palvelut ja sivuliikkeen organisaatiorakenne;

c) vastaanottavassa jäsenvaltiossa oleva osoite, josta asiakirjoja on mahdollista saada;

d) sivuliikkeen hoitamisesta vastuussa olevien nimet.

3. Jollei kotijäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla ole suunniteltu toiminta huomioiden syytä epäillä rahastoyhtiön hallinnollisten rakenteiden tai varojen riittävyyttä, niiden on kolmen kuukauden kuluessa kaikkien 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen vastaanottamisesta toimitettava nämä tiedot vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja ilmoitettava siitä rahastoyhtiölle. Niiden on lisäksi ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot sijoittajien suojaksi tarkoitetuista korvausjärjestelmistä.

Jos kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset kieltäytyvät toimittamasta 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, niiden on perusteltava kieltäytymisensä kyseiselle rahastoyhtiölle kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ne ovat saaneet kaikki tiedot. Tällaisesta kieltäytymisestä tai vastaamatta jättämisestä on oltava oikeus valittaa kotijäsenvaltion tuomioistuimiin.

4. Ennen kuin rahastoyhtiön sivuliike aloittaa liiketoiminnan, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on kahden kuukauden kuluessa 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen saamisesta valmistauduttava rahastoyhtiön valvontaan ja tarvittaessa ilmoitettava ne vaatimukset, mukaan lukien 44 ja 45 artiklassa tarkoitetut vastaanottavassa jäsenvaltiossa voimassa olevat säännöt ja 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen omaisuudenhoitopalvelujen tarjonnassa sekä sijoitusneuvonta- ja säilytyspalvelujen tarjonnassa noudatettavat menettelysäännöt, joiden mukaisesti kyseistä liiketoimintaa on vastaanottavassa jäsenvaltiossa harjoitettava yleisen edun vaatimukset huomioon ottaen.

5. Kun ilmoitus vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta saadaan tai, jollei näiltä viranomaisilta ole 4 kohdassa säädetyn määräajan kuluessa saatu ilmoitusta, sivuliike voidaan perustaa ja se voi aloittaa liiketoiminnan. Tästä ajankohdasta lähtien rahastoyhtiö voi myös aloittaa hoitamiensa tämän direktiivin piiriin kuuluvien sijoitusrahastojen ja sijoitusyhtiöiden osuuksien jakelun, jolleivat vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset ennen tämän kahden kuukauden jakson päättymistä tekemässään kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tiedoksi annettavassa perustellussa päätöksessä totea, että osuuksien kaupan pitämiseksi toteutetut järjestelyt eivät ole 44 artiklan 1 kohdassa ja 45 artiklassa tarkoitettujen säännösten mukaisia.

6. Jos 2 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti ilmoitetut tiedot muuttuvat, rahastoyhtiön on ilmoitettava muutoksesta kirjallisesti sekä kotijäsenvaltion että vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille viimeistään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa, jotta kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat 3 kohdan mukaisesti ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 4 kohdan mukaisesti tehdä päätöksen muutoksen johdosta.

7. Jos 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti ilmoitetut tiedot muuttuvat, kotijäsenvaltion viranomaisten on ilmoitettava siitä vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisille.

6 b artikla

1. Rahastoyhtiön, joka palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella haluaa harjoittaa liiketoimintaa toisen jäsenvaltion alueella ensimmäistä kertaa, on ilmoitettava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisille viranomaisille seuraavat tiedot:

a) jäsenvaltio, jonka alueella rahastoyhtiö aikoo toimia;

b) toimintasuunnitelma, jossa esitetään suunnitellut 5 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut toimet ja palvelut.

2. Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on kuukauden kuluessa 1 kohdassa tarkoitettujen tietojen saamisesta toimitettava ne vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

Niiden on lisäksi ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot sovellettavista sijoittajien suojaksi tarkoitetuista korvausjärjestelmistä.

3. Rahastoyhtiö voi tämän jälkeen aloittaa liiketoiminnan vastaanottavassa jäsenvaltiossa 46 artiklan säännöksistä huolimatta.

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on saadessaan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot ilmoitettava tarvittaessa rahastoyhtiölle ne vaatimukset, mukaan lukien 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen omaisuudenhoitopalvelujen tarjonnassa sekä sijoitusneuvonta- ja säilytyspalvelujen tarjonnassa noudatettavat menettelysäännöt, joiden mukaisesti rahastoyhtiön on yleisen edun vaatimukset huomioon ottaen toimittava vastaanottavassa jäsenvaltiossa.

4. Jos 1 kohdan b alakohdan mukaisesti ilmoitettujen tietojen sisältö muuttuu, rahastoyhtiön on ilmoitettava muutoksesta kirjallisesti sekä kotijäsenvaltion että vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ennen muutosten voimaantuloa, jotta vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat tarvittaessa ilmoittaa yhtiölle 3 kohdan mukaisesti toimitettuihin tietoihin tehtävistä muutoksista tai lisäyksistä.

5. Rahastoyhtiöön sovelletaan tämän artiklan mukaista ilmoittamismenettelyä myös silloin, kun se uskoo osuuksien kaupan pitämisen vastaanottavassa jäsenvaltiossa kolmannen osapuolen tehtäväksi.

6 c artikla

1. Vastaanottava jäsenvaltio voi tilastollisia tarkoituksia varten vaatia, että kaikkien rahastoyhtiöiden, joilla on sivuliike sen alueella, on toimitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille määräajoin kertomus toiminnastaan tässä jäsenvaltiossa.

2. Hoitaessaan tämän direktiivin mukaisia velvollisuuksiaan vastaanottavat jäsenvaltiot voivat vaatia, että rahastoyhtiöiden sivuliikkeiden on toimitettava tätä tarkoitusta varten samat tiedot kuin kotimaisten rahastoyhtiöiden.

Vastaanottavat jäsenvaltiot voivat vaatia, että niiden alueella palvelujen tarjoamisen vapauden perusteella liiketoimintaa harjoittavat rahastoyhtiöt toimittavat tiedot, joita tarvitaan sen valvomiseksi, että yhtiöt noudattavat niihin sovellettavia, vastaanottavan jäsenvaltion asettamia normeja, mutta nämä vaatimukset eivät saa olla tiukempia kuin jotka sama jäsenvaltio asettaa niihin sijoittautuneille rahastoyhtiöille valvoakseen, että ne noudattavat edellä mainittuja normeja.

3. Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset toteavat, että rahastoyhtiö, jolla on sivuliike tai joka tarjoaa palveluja sen alueella, ei noudata niitä tämän direktiivin säännösten nojalla tuossa jäsenvaltiossa annettuja säännöksiä ja määräyksiä, joilla annetaan toimivalta vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, näiden viranomaisten on vaadittava kyseistä rahastoyhtiötä korjaamaan sääntöjenvastainen tilanteensa.

4. Jos kyseinen rahastoyhtiö ei toteuta tarvittavia toimenpiteitä, vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava siitä kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Nämä toteuttavat mahdollisimman nopeasti kaikki asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että rahastoyhtiö korjaa sääntöjenvastaisen tilanteensa. Näiden toimenpiteiden luonteesta on ilmoitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

5. Jos rahastoyhtiö jatkaa vastaanottavassa jäsenvaltiossa voimassa olevien ja 2 kohdassa tarkoitettujen säännösten tai määräysten rikkomista kotijäsenvaltion toteuttamista toimenpiteistä huolimatta tai sen vuoksi, että nämä toimenpiteet osoittautuvat riittämättömiksi tai niitä ei kyseisessä jäsenvaltiossa voida toteuttaa, vastaanottava jäsenvaltio voi ilmoitettuaan tästä kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet estääkseen sääntöjenvastaisen toiminnan jatkumisen tai rangaistakseen siitä sekä estääkseen tarvittaessa rahastoyhtiötä aloittamasta uusia liiketoimia alueellaan. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että näiden toimenpiteiden edellyttämät oikeudelliset asiakirjat voidaan niiden alueella antaa rahastoyhtiöille tiedoksi.

6. Edellä olevat säännökset eivät vaikuta vastaanottavan jäsenvaltion oikeuteen toteuttaa tarvittavat toimenpiteet ehkäistäkseen yleisen edun suojelemiseksi annettujen säännösten ja määräysten vastaisen toiminnan alueellaan tai rangaistakseen siitä. Tähän kuuluu mahdollisuus estää säännöksiä rikkovia rahastoyhtiöitä aloittamasta uusia liiketoimia jäsenvaltion alueella.

7. Edellä 4, 5, ja 6 kohdan mukaisesti toteutetut toimenpiteet, joihin liittyy rangaistuksia tai rahastoyhtiön toiminnan rajoittamista, on perusteltava asianmukaisesti ja niistä on ilmoitettava kyseiselle rahastoyhtiölle. Näistä toimenpiteistä voidaan valittaa tuomioistuimeen niistä päätöksen tehneessä jäsenvaltiossa.

8. Ennen 3, 4, ja 5 kohdassa säädetyn menettelyn soveltamista vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat kiireellisissä tapauksissa toteuttaa kaikki tarvittavat varotoimenpiteet suojatakseen sijoittajien sekä muiden sellaisten etua, joille palveluja tarjotaan. Tällaisista toimenpiteistä on ilmoitettava mahdollisimman nopeasti komissiolle ja asianomaisten muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Kuultuaan asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia komissio voi päättää, että kyseisen jäsenvaltion on muutettava toimenpiteitä tai kumottava ne.

9. Jos toimilupa peruutetaan, siitä on ilmoitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ja niiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, joilla estetään kyseistä rahastoyhtiötä aloittamasta uusia liiketoimia jäsenvaltion alueella sekä suojataan sijoittajien etua. Komissio antaa kahden vuoden välein tällaisia tapauksia käsittelevän kertomuksen 53 artiklan nojalla perustetulle yhteyskomitealle.

10. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle niiden tapausten määrä ja laji, joissa on tapahtunut 6 a artiklan mukainen kieltäytyminen tai joissa on toteutettu 5 kohdan mukaisia toimenpiteitä. Komissio antaa kahden vuoden välein tällaisia tapauksia käsittelevän kertomuksen 53 artiklan nojalla perustetulle yhteyskomitealle."

4) Lisätään 7 artiklan edelle seuraava: "III a JAKSO

Omaisuudenhoitajan velvoitteet"

5) Korvataan IV jakson nimi ja 12 artikla seuraavasti: "IV JAKSO

Sijoitusyhtiöiden velvoitteet

A osasto

Liiketoiminnan aloittamisen edellytykset

12 artikla

Sijoitusyhtiötoiminnan aloittaminen edellyttää kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten etukäteen myöntämää virallista toimilupaa.

Jäsenvaltioiden on määritettävä sijoitusyhtiön oikeudellinen muoto."

6) Lisätään 13 artiklan jälkeen artiklat seuraavasti: " 13 a artikla

1. Rajoittamatta kansallisessa lainsäädännössä asetettujen muiden yleisten edellytysten soveltamista toimivaltaiset viranomaiset eivät saa myöntää toimilupaa sijoitusyhtiölle, joka ei ole nimennyt rahastoyhtiötä, ellei sijoitusyhtiöllä ole riittävää, vähintään 300000 euron alkupääomaa.

Jos sijoitusyhtiö ei ole nimennyt tämän direktiivin nojalla toimiluvan saanutta rahastoyhtiötä, noudatetaan lisäksi seuraavaa:

- toimilupaa ei myönnetä, ellei toimilupahakemuksen liitteenä ole toimintaohjelmaa, jossa selvitetään muun muassa sijoitusyhtiön organisaatiorakenne;

- sijoitusyhtiön johtajien on oltava riittävän hyvämaineisia ja riittävän kokeneita myös sijoitusyhtiön harjoittaman liiketoiminnan lajin osalta. Tätä varten johtajien sekä kaikkien heidän seuraajiensa nimet on viipymättä ilmoitettava toimivaltaisille viranomaisille. Vähintään kahden edellä mainitut edellytykset täyttävän henkilön on tehtävä sijoitusyhtiön toiminnan johtamista koskevat päätökset. Johtajilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan edustavat sijoitusyhtiötä tai jotka tosiasiallisesti määräävät sijoitusyhtiön toimintalinjasta;

- jos sijoitusyhtiön ja muiden luonnollisten tai oikeushenkilöiden välillä on läheinen sidos, toimivaltaiset viranomaiset voivat lisäksi myöntää toimiluvan vain, jos nämä sidokset eivät estä niitä hoitamasta tehokkaasti valvontatehtäviään.

Toimivaltaisten viranomaisten on evättävä toimilupa myös silloin, kun sijoitusyhtiöön läheisesti sidoksissa olevaan yhteen tai useampaan luonnolliseen tai oikeushenkilöön sovellettavat kolmannen maan lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset tai niiden täytäntöönpanoon liittyvät vaikeudet estävät niitä hoitamasta tehokkaasti valvontatehtäviään.

Toimivaltaisten viranomaisten on vaadittava sijoitusyhtiöitä toimittamaan tiedot, jotka viranomaiset tarvitsevat.

2. Hakijalle on ilmoitettava kuuden kuukauden kuluessa täydellisen hakemuksen jättämisestä, onko toimilupa myönnetty. Toimiluvan epääminen on aina perusteltava.

3. Sijoitusyhtiö voi aloittaa toimintansa heti kun toimilupa on myönnetty.

4. Toimivaltaiset viranomaiset voivat peruuttaa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvalle sijoitusyhtiölle myönnetyn toimiluvan ainoastaan, jos sijoitusyhtiö:

a) ei hyödynnä toimilupaa 12 kuukauden kuluessa, luopuu nimenomaisesti toimiluvasta tai on lopettanut tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvan toiminnan yli kuusi kuukautta aiemmin, jollei kyseinen jäsenvaltio ole määrännyt, että tällaisissa tapauksissa toimilupa raukeaa;

b) on saanut toimiluvan väärien ilmoitusten perusteella tai muilla sääntöjenvastaisilla keinoilla;

c) ei enää täytä toimiluvan myöntämisen ehtoja;

d) on vakavalla ja/tai järjestelmällisellä tavalla rikkonut tämän direktiivin mukaisesti annettuja säännöksiä; tai

e) kuuluu muiden sellaisten tapausten piiriin, joissa kansallinen lainsäädäntö edellyttää toimiluvan peruuttamista.

B osasto

Toiminnan harjoittamisen edellytykset

13 b artikla

Edellä 5 g ja 5 h artiklaa sovelletaan sijoitusyhtiöihin, jotka eivät ole nimenneet tämän direktiivin nojalla toimiluvan saanutta rahastoyhtiötä. Tässä artiklassa 'rahastoyhtiöllä' tarkoitetaan sijoitusyhtiötä.

Sijoitusyhtiöt saavat hoitaa ainoastaan oman salkkunsa varoja eivätkä ne saa missään olosuhteissa ottaa toimeksiantoa varojen hoitamiseksi kolmannen osapuolen puolesta.

13 c artikla

Kotijäsenvaltion on laadittava toiminnan vakautta koskevat säännöt, joita niiden sijoitusyhtiöiden, jotka eivät ole nimenneet tämän direktiivin nojalla luvan saanutta rahastoyhtiötä, on jatkuvasti noudatettava.

Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on erityisesti, myös sijoitusyhtiön luonne huomioon ottaen, vaadittava, että yhtiöllä on järkevä hallinto- ja tilinpitokäytäntö, automaattista tietojenkäsittelyä varten tarkoitetut valvonta- ja turvajärjestelyt sekä riittävät sisäiset tarkastusjärjestelmät, joihin kuuluvat erityisesti työntekijöiden henkilökohtaisia liiketoimia koskevat säännöt tai rahoitusvälineisiin niiden alkupääoman sijoittamiseksi tehtyjen sijoitusten omistusta tai hoitoa koskevat säännöt, joiden avulla voidaan muun muassa varmistaa, että jokaisesta liiketoimesta, jossa yhtiö on ollut osallisena, voidaan jälkikäteen todentaa sen alkuperä, osapuolet, luonne sekä toteuttamisajankohta ja -paikka, sekä se, että sijoitusyhtiön varat sijoitetaan yhtiöjärjestyksen ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti."

7) Lisätään 14 artiklan edelle seuraava: "IV a JAKSO

Omaisuudenhoitajan velvoitteet"

8) Korvataan 27 artiklan 1 kohta seuraavasti: "1. Sijoitusyhtiön sekä, kunkin hoitamansa sijoitusrahaston osalta, rahastoyhtiön on julkistettava:

- yksinkertaistettu tarjousesite,

- varsinainen tarjousesite,

- toimintakertomus kultakin tilikaudelta, ja

- puolivuotiskatsaus tilikauden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta."

9) Korvataan 28 artikla seuraavasti: " 28 artikla

1. Sekä yksinkertaistetussa että varsinaisessa tarjousesitteessä on oltava tiedot, joiden perusteella sijoittajat voivat tehdä perustellun arvion heille ehdotetusta sijoituksesta ja erityisesti siihen liittyvistä riskeistä. Varsinaisessa tarjousesitteessä on oltava sijoituskohteena olevasta rahoitusvälineestä riippumatta selkeä ja helposti ymmärrettävä selvitys rahaston riskiprofiilista.

2. Varsinaisessa tarjousesitteessä on oltava ainakin tämän direktiivin liitteessä I olevassa A luettelossa mainitut tiedot, siltä osin kuin nämä tiedot eivät jo sisälly rahaston sääntöihin tai yhtiöjärjestykseen, jotka on liitetty varsinaiseen tarjousesitteeseen 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3. Yksinkertaistetussa tarjousesitteessä on oltava yhteenveto tämän direktiivin liitteessä I olevassa C luettelossa mainituista keskeisistä tiedoista. Se on suunniteltava ja laadittava siten, että se on helposti keskimääräisen sijoittajan ymmärrettävissä. Jäsenvaltiot voivat antaa luvan yksinkertaistetun tarjousesitteen liittämiseen varsinaiseen tarjousesitteeseen sen irrotettavissa olevana osana. Yksinkertaistettua tarjousesitettä voidaan käyttää markkinointivälineenä kaikissa jäsenvaltioissa sellaisenaan vain kääntämisestä aiheutuvin muutoksin. Jäsenvaltiot eivät tämän vuoksi voi vaatia lisättäväksi muita asiakirjoja tai lisätietoja.

4. Sekä varsinainen että yksinkertaistettu tarjousesite voidaan laatia kirjallisen asiakirjan muotoon tai mihin tahansa muuhun kestävään muotoon, jolla on kirjallista muotoa vastaava, toimivaltaisten viranomaisten hyväksymä oikeudellinen asema.

5. Toimintakertomukseen on sisällytettävä tase tai varoja ja velkoja koskeva selvitys, tilikauden yksityiskohtainen tuloslaskelma, tilikauden toimintakertomus ja tämän direktiivin liitteessä I olevassa luettelossa B mainitut muut tiedot sekä kaikki muutkin tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta sijoittajat voivat luotettavasti arvioida yhteissijoitusyrityksen toiminnan kehitystä ja sen tulosta.

6. Puolivuotiskatsaukseen on sisällytettävä ainakin tämän direktiivin liitteessä I olevan luettelon B I-IV luvussa mainitut tiedot; jos yhteissijoitusyritys on maksanut väliosinkoa tai ehdottaa sen maksamista, luvuista on käytävä ilmi puolivuotiskauden tulos verojen jälkeen sekä maksettu tai ehdotettu väliosinko."

10) Korvataan 29 artikla seuraavasti: " 29 artikla

1. Sijoitusrahaston säännöt tai sijoitusyhtiön yhtiöjärjestys ovat varsinaisen tarjousesitteen erottamaton osa ja ne on liitettävä siihen.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja ei kuitenkaan tarvitse liittää varsinaiseen tarjousesitteeseen, jos osuudenhaltijoille ilmoitetaan siitä, että heille toimitetaan pyynnöstä nämä asiakirjat, tai siitä, missä nämä asiakirjat ovat heidän nähtävänään kussakin niistä jäsenvaltioista, joissa osuuksia pidetään kaupan."

11) Korvataan 30 artikla seuraavasti: " 30 artikla

Yksinkertaistetun ja varsinaisen tarjousesitteen keskeiset tiedot on pidettävä ajan tasalla."

12) Korvataan 32 artikla seuraavasti: " 32 artikla

Yhteissijoitusyrityksen on toimitettava yksinkertaistettu ja varsinainen tarjousesitteensä, niihin tehdyt muutokset sekä toimintakertomuksensa ja puolivuotiskatsauksensa toimivaltaisille viranomaisille."

13) Korvataan 33 artikla seuraavasti: " 33 artikla

1. Yksinkertaistettu tarjousesite on tarjottava merkitsijöille veloituksetta ennen sopimuksen tekemistä.

Lisäksi varsinainen tarjousesite sekä viimeksi laadittu toimintakertomus ja puolivuotiskatsaus on pyynnöstä veloituksetta toimitettava merkitsijöille.

2. Toimintakertomus ja puolivuotiskatsaus on pyynnöstä veloituksetta toimitettava osuudenhaltijoille.

3. Toimintakertomusten ja puolivuotiskatsausten on oltava yleisön saatavilla sellaisissa paikoissa tai sellaisilla muilla toimivaltaisten viranomaisten hyväksymillä tavoilla, joista ilmoitetaan varsinaisessa ja yksinkertaistetussa tarjousesitteessä."

14) Korvataan 35 artikla seuraavasti: " 35 artikla

Kaikessa yhteissijoitusyritysten osuuksien hankkimiseen kehottavassa mainonnassa on oltava maininta tarjousesitteistä sekä paikoista, joissa ne ovat yleisön saatavilla, tai siitä, miten yleisö voi saada ne nähtäväkseen."

15) Korvataan 46 artikla seuraavasti: " 46 artikla

Jos yhteissijoitusyritys aikoo pitää osuuksiaan kaupan jossakin toisessa jäsenvaltiossa kuin sijaintivaltiossaan, sen on ensin ilmoitettava tästä kyseisen toisen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Sen on samalla toimitettava viimeksi mainituille viranomaisille:

- toimivaltaisten viranomaisten antama todistus siitä, että se täyttää tässä direktiivissä asetetut vaatimukset,

- rahastonsa säännöt tai yhtiöjärjestyksensä,

- varsinainen ja yksinkertaistettu tarjousesitteensä,

- tarvittaessa viimeisin toimintakertomuksensa ja mahdollinen sen jälkeinen puolivuotiskatsauksensa, ja

- yksityiskohtaiset tiedot järjestelyistä, jotka on tehty sen osuuksien pitämiseksi kaupan kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa.

Sijoitusyhtiö tai rahastoyhtiö voi alkaa pitää osuuksiaan kaupan kyseisessä toisessa jäsenvaltiossa kahden kuukauden kuluttua edellä mainitun ilmoituksen jättämisestä, jolleivat asianomaisten jäsenvaltioiden viranomaiset ennen tämän kahden kuukauden jakson päättymistä tekemässään perustellussa päätöksessä totea, että osuuksien kaupan pitämistä koskevat järjestelyt eivät ole 44 artiklan 1 kohdassa ja 45 artiklassa tarkoitettujen säännösten mukaisia."

16) Korvataan 47 artikla seuraavasti: " 47 artikla

Jos yhteissijoitusyritys pitää osuuksiaan kaupan jossakin toisessa jäsenvaltiossa kuin sijaintivaltiossaan, sen on tässä toisessa jäsenvaltiossa pidettävä tarjolla samoja menettelyjä noudattaen kuin sen kotijäsenvaltion osalta on säädetty, varsinainen ja yksinkertaistettu tarjousesite, toimintakertomus ja puolivuotiskatsaus sekä 29 ja 30 artiklassa tarkoitetut muut tiedot.

Nämä asiakirjat on toimitettava jollakin vastaanottavan jäsenvaltion virallisella kielellä tai vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten hyväksymällä kielellä."

17) Lisätään 52 artiklan jälkeen artiklat seuraavasti: " 52 a artikla

1. Jos rahastoyhtiö toimii yhdessä tai useammassa muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossaan tarjoamalla palveluja tai perustamalla sivuliikkeen, kaikkien kyseisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on toimittava läheisessä yhteistyössä.

Niiden on toimitettava toisilleen pyynnöstä kaikki tiedot, jotka koskevat tällaisten rahastoyhtiöiden johtoa ja omistusta ja jotka voivat helpottaa näiden yhtiöiden valvontaa, sekä kaikki tiedot, jotka voivat helpottaa tällaisten yhtiöiden seurantaa. Erityisesti kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että vastaanottavan jäsenvaltion viranomaiset keräävät 6 c artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tiedot.

2. Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille kaikista toimenpiteistä, jotka vastaanottava jäsenvaltio on toteuttanut 6 c artiklan 6 kohdan nojalla ja jotka koskevat rahastoyhtiölle määrättyjä rangaistuksia tai sen toiminnalle asetettuja rajoituksia, siinä laajuudessa kuin kotijäsenvaltion viranomaisille uskottujen valvontatehtävien hoitamiseksi on tarpeen.

52 b artikla

1. Jos rahastoyhtiö, jolle toinen jäsenvaltio on myöntänyt toimiluvan, harjoittaa liiketoimintaa sivuliikkeen välityksellä vastaanottavan jäsenvaltion alueella, viimeksi mainitun jäsenvaltion on huolehdittava siitä, että rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat, ilmoitettuaan siitä vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, tarkistaa itse tai tehtävään valtuuttamiensa henkilöiden välityksellä tarkistuttaa paikalla 52 a artiklassa tarkoitettuja tietoja.

2. Rahastoyhtiön kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat myös pyytää rahastoyhtiön vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia huolehtimaan paikalla tehtävistä tarkastuksista. Tällaisen pyynnön saaneiden viranomaisten on toimivaltansa rajoissa vastattava pyyntöön suorittamalla kyseiset tarkastukset itse taikka antamalla pyynnön esittäneiden viranomaisten tai tilintarkastajien tai asiantuntijoiden suorittaa ne.

3. Tämä artikla ei vaikuta vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten oikeuteen suorittaa tarkastuksia tämän jäsenvaltion alueelle perustettujen sivuliikkeiden tiloissa tämän direktiivin mukaisia tehtäviä hoitaessaan."

18) Numeroidaan direktiivin 85/611/ETY liite liitteeksi I.

19) Muutetaan liitteessä I olevaa A luetteloa seuraavasti:

1) Lisätään sarakkeessa "Tiedot sijoitusyhtiöstä" olevan 1.2 kohdan jälkeen seuraavaa: "1.3 Jos sijoitusyhtiöllä on useita alarahastoja, maininta näistä alarahastoista."

2) Lisätään sarakkeessa "Tiedot sijoitusyhtiöstä" olevaan 1.13 kohtaan seuraava virke: "Jos sijoitusyhtiöllä on useita alarahastoja, tiedot siitä, miten osuudenhaltija voi siirtyä alarahastosta toiseen, sekä tiedot tällaisissa tapauksissa sovellettavista maksuista."

3) Lisätään 4 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti: "5. Muut sijoittamista koskevat tiedot

5.1 Sijoitusrahaston tai sijoitusyhtiön aikaisemman toiminnan tulokset (soveltuvin osin) - nämä tiedot voidaan joko sisällyttää tarjousesitteeseen tai liittää siihen.

5.2 Tiedot siitä, minkätyyppisille sijoittajille sijoitusrahasto tai sijoitusyhtiö on tarkoitettu.

6. Taloudelliset tiedot

6.1 Mahdolliset muut kuin kohdassa 1.17 mainitut kulut ja maksut jaoteltuina niihin, jotka maksaa osuudenhaltija, ja niihin, jotka maksetaan sijoitusrahaston tai sijoitusyhtiön varoista."

20) Lisätään tämän direktiivin liitteessä I oleva teksti direktiivin 85/611/ETY liitteeseen I.

21) Lisätään tämän direktiivin liite II direktiiviin 85/611/ETY liitteeksi II.

Siirtymä- ja loppusäännökset

2 artikla

1. Direktiivin 93/22/ETY 1 artiklan 2 kohdassa määritellyille sijoituspalveluyrityksille, joille on myönnetty toimilupa ainoastaan mainitun direktiivin liitteessä olevan A osan 3 kohdan ja C osan 1 ja 6 kohdan mukaisten palvelujen tarjontaan, voidaan tämän direktiivin mukaisesti myöntää toimilupa hoitaa sijoitusrahastoja ja sijoitusyhtiöitä ja luonnehtia itseään "rahastoyhtiönä". Tässä tapauksessa näiden sijoituspalveluyritysten on luovuttava direktiivin 93/22/ETY mukaisesti saamastaan toimiluvasta.

2. Rahastoyhtiöillä, joille niiden kotijäsenvaltiossa on jo ennen 13 päivää helmikuuta 2004 myönnetty direktiivin 85/611/ETY nojalla toimilupa sijoitusrahastojen muodossa toimivien yhteissijoitusyritysten ja sijoitusyhtiöiden hoitamiseen, katsotaan olevan tämän direktiivin mukainen toimilupa, jos näiden jäsenvaltioiden lainsäädännössä säädetään, että rahastoyhtiöiden on täytettävä 5 a ja 5 b artiklassa asetettuja vastaavat vaatimukset voidakseen aloittaa tällaisen toiminnan.

3. Rahastoyhtiöt, joille on jo ennen 13 päivää helmikuuta 2004 myönnetty toimilupa ja jotka eivät kuulu 2 kohdassa tarkoitettuihin yhtiöihin, voivat jatkaa tällaista toimintaa, jos ne saavat 13 päivään helmikuuta 2007 mennessä niiden kotijäsenvaltion säännösten mukaisesti myönnetyn toimiluvan tällaisen toiminnan jatkamiseen tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen säännösten mukaisesti.

Vain tällaisen toimiluvan myöntäminen tekee tällaisista rahastoyhtiöistä tämän direktiivin sijoittautumisoikeutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskevien säännösten vaatimusten mukaisia.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on viimeistään 13 päivänä elokuuta 2003 annettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näiden säännösten on tultava voimaan viimeistään 13 päivänä helmikuuta 2004.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä tammikuuta 2002.

Euroopan parlamentin puolesta

Puheenjohtaja

P. Cox

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. Arias Cañete

(1) EYVL C 272, 1.9.1998, s. 7 ja

EYVL C 311 E, 31.10.2000, s. 273.

(2) EYVL C 116, 28.4.1999, s. 1.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 17. helmikuuta 2000 (EYVL C 339, 29.11.2000, s. 228), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 5. kesäkuuta 2001 (EYVL C 297, 23.10.2001, s. 10) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 23. lokakuuta 2001. Neuvoston päätös, tehty 4. joulukuuta 2001.

(4) EYVL L 375, 31.12.1985, s. 3, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/64/EY (EYVL L 290, 17.11.2000, s. 27).

(5) EYVL L 141, 11.6.1993, s. 27, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2000/64/EY.

(6) EYVL L 168, 18.7.1995, s. 7.

(7) EYVL L 348, 17.12.1988, s. 62.

(8) EYVL L 141, 11.6.1993, s. 27, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2000/64/EY (EYVL L 290, 17.11.2000, s. 27).

(9) EYVL L 193, 18.7.1983, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(10) EYVL L 126, 26.5.2000, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/28/EY (EYVL L 275, 27.10.2000, s. 37).

(11) EYVL L 141, 11.6.1993, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/33/EY (EYVL L 204, 21.7.1998, s. 29).

(12) EYVL L 84, 26.3.1997, s. 22.

LIITE I

"C LUETTELO

Yksinkertaistetun tarjousesitteen sisältö

Yhteissijoitusyrityksen lyhyt esittely

- tiedot siitä, milloin sijoitusrahasto tai sijoitusyhtiö on perustettu sekä missä jäsenvaltiossa se on rekisteröity tai perustettu;

- jos yhteissijoitusyrityksellä on useita alarahastoja, maininta tästä;

- rahastoyhtiö (soveltuvin osin);

- aiottu toimintakausi (soveltuvin osin);

- omaisuudenhoitaja;

- tilintarkastajat;

- yhteissijoitusyritystä markkinoiva rahoituskonserni (esimerkiksi pankki).

Sijoituksia koskevat tiedot

- lyhyt kuvaus yhteissijoitusyrityksen tavoitteista;

- sijoitusrahaston tai sijoitusyhtiön sijoituspolitiikka ja lyhyt arvio rahaston riskiprofiilista (mukaan lukien soveltuvin osin 24 a artiklan mukaiset ja alarahastoittaiset tiedot);

- sijoitusrahaston tai sijoitusyhtiön aiempi tuloskehitys (soveltuvin osin) sekä varoitus, että tämä ei osoita tulevaa kehitystä - nämä tiedot voidaan joko sisällyttää tarjousesitteeseen tai liittää siihen;

- tiedot siitä, minkätyyppisille sijoittajille sijoitusrahasto tai rahastoyhtiö on tarkoitettu.

Taloudelliset tiedot

- verojärjestelmä;

- osto- ja myyntipalkkiot;

- muut mahdolliset kulut ja maksut jaoteltuina niihin, jotka maksaa osuudenhaltija, ja niihin, jotka maksetaan sijoitusrahaston tai sijoitusyhtiön varoista.

Kaupalliset tiedot

- miten osuuksia ostetaan;

- miten osuuksia myydään;

- jos yhteissijoitusyrityksellä on useita alarahastoja, miten siirtyminen alarahastosta toiseen tapahtuu ja mitä maksuja tällöin sovelletaan;

- milloin ja miten (mahdolliset) osuuksille maksettavat osingot jaetaan;

- kuinka usein sekä missä ja miten hinnat julkistetaan tai ne ovat saatavilla.

Lisätiedot

- maininta siitä, että varsinainen tarjousesite, toimintakertomus ja puolivuotiskatsaus ovat pyynnöstä saatavina maksutta ennen sopimuksen tekoa ja sen jälkeen;

- toimivaltainen viranomainen;

- ilmoitus siitä, mistä saa tarvittaessa lisätietoja (kuten yhteyshenkilön nimi/osasto, ajat);

- tarjousesitteen julkaisupäivä."

LIITE II

"LIITE II

Yhteiseen salkunhoitoon kuuluvat tehtävät

- Sijoitusten hoito;

- Hallinnoiminen:

a) lakisääteiset ja rahastonhoitoon liittyvät kirjanpitopalvelut,

b) asiakastiedustelut,

c) arvonmääritys ja hinnoittelu (veroilmoitukset mukaan luettuna),

d) säännösten noudattamisen seuranta,

e) osuudenhaltijarekisterin ylläpito,

f) tulojen jakaminen,

g) osuuksien liikkeeseenlasku ja lunastaminen,

h) sopimusten selvitystoiminta (osuustodistusten toimitus mukaan luettuna),

i) tietojen kirjaaminen;

- Markkinointi."

Top