EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0024

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/24/EY, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001, luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta

OJ L 125, 5.5.2001, p. 15–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 004 P. 15 - 23
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 004 P. 15 - 23
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 004 P. 15 - 23
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 004 P. 15 - 23
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 004 P. 15 - 23
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 004 P. 15 - 23
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 004 P. 15 - 23
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 004 P. 15 - 23
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 004 P. 15 - 23
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 004 P. 34 - 42
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 004 P. 34 - 42
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 008 P. 14 - 22

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/07/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/24/oj

32001L0024

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/24/EY, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001, luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta

Virallinen lehti nro L 125 , 05/05/2001 s. 0015 - 0023


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/24/EY,

annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001,

luottolaitosten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, ja erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

ottavat huomioon Euroopan rahapoliittisen instituutin lausunnon(3),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä(4),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Perustamissopimuksen tavoitteiden mukaisesti on edistettävä taloudellisen toiminnan sopusointuista ja tasapainoista kehitystä koko yhteisössä poistamalla kaikki sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden rajoitukset yhteisön sisältä.

(2) Samalla kun poistetaan nämä rajoitukset, on suotavaa ottaa huomioon tilanne, joka saattaa aiheutua, jos luottolaitos joutuu vaikeuksiin, erityisesti jos tällä luottolaitoksella on sivuliikkeitä muissa jäsenvaltioissa.

(3) Tämä direktiivi kytkeytyy luottolaitosten liiketoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen liittyvällä 20 päivänä maaliskuuta 2000 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2000/12/EY(5) toteutettuun yhteisön lainsäädäntöön, ja tästä seuraa, että luottolaitos ja sen sivuliikkeet muodostavat toiminta-aikanaan yhden kokonaisuuden, jota valvovat sen valtion toimivaltaiset viranomaiset, jossa koko yhteisössä voimassa oleva toimilupa on myönnetty.

(4) Olisi erityisen haitallista luopua tästä ykseydestä, jonka luottolaitos muodostaa sivuliikkeidensä kanssa, kun on tarpeen toteuttaa tervehdyttämistoimenpiteitä tai aloittaa likvidaatiomenettely.

(5) Talletusten vakuusjärjestelmistä 30 päivänä toukokuuta 1994 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/19/EY(6), jolla otettiin käyttöön periaate, että luottolaitokset ovat velvollisia osallistumaan kotijäsenvaltion vakuusjärjestelmään, osoittaa vieläkin selvemmin, että tervehdyttämistoimenpiteiden ja likvidaatiomenettelyjen vastavuoroinen tunnustaminen on tarpeen.

(6) On tärkeää uskoa kotijäsenvaltion hallinnollisille tai oikeusviranomaisille yksinomainen toimivalta päättää kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön ja siellä voimassa olevien käytäntöjen mukaisista tervehdyttämistoimenpiteistä sekä soveltaa niitä. Koska on vaikea yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöjä ja käytäntöjä, olisi omaksuttava järjestelmä, jossa jäsenvaltiot vastavuoroisesti tunnustavat kunkin jäsenvaltion toteuttamat toimenpiteet niiden laitosten elinkelpoisuuden palauttamiseksi, joille se on myöntänyt toimiluvan.

(7) On välttämätöntä taata, että kotijäsenvaltion hallinnollisten tai oikeusviranomaisten toteuttamat tervehdyttämistoimenpiteet sekä niiden henkilöiden tai elinten toteuttamat toimenpiteet, jotka nämä viranomaiset ovat nimenneet hallinnoimaan näitä tervehdyttämistoimenpiteitä, vaikuttavat kaikissa jäsenvaltioissa, mukaan luettuina toimenpiteet, joihin voi liittyä maksujen keskeyttäminen, täytäntöönpanotoimenpiteiden keskeyttäminen tai saatavien alentaminen, sekä kaikki muut toimenpiteet, joilla voidaan vaikuttaa kolmansien osapuolien olemassa oleviin oikeuksiin.

(8) Tiettyjä toimenpiteitä, erityisesti sellaisia, jotka vaikuttavat luottolaitosten sisäisen rakenteen toimintaan tai johtajien tai osakkeenomistajien oikeuksiin, ei ole tarpeen sisällyttää tämän direktiivin soveltamisalaan, jotta kaikki niiden vaikutukset ulottuisivat jäsenvaltioihin siltä osin kuin kansainvälisen yksityisoikeuden sääntöjen nojalla sovelletaan kotijäsenvaltion lainsäädäntöä.

(9) Tiettyjen toimenpiteiden, erityisesti niiden, jotka liittyvät toimiluvan ehtojen säilyttämiseen, osalta sovelletaan jo vastavuoroista tunnustamista direktiivin 2000/12/EY mukaisesti siltä osin kuin niillä ei ole vaikutusta sivullisten olemassa oleviin oikeuksiin toimenpiteiden toteuttamishetkellä.

(10) Tässä suhteessa luottolaitosten sisäisen rakenteen toimintaan osallistuvia henkilöitä sekä laitosten johtajia ja osakkeenomistajia tässä ominaisuudessa ei voida pitää kolmansina osapuolina tätä direktiiviä sovellettaessa.

(11) Ilmoitus, jolla tiedotetaan sivullisille tervehdyttämistoimenpiteiden täytäntöönpanosta, on tarpeen jäsenvaltioissa, joissa sijaitsee sivuliikkeitä, kun nämä toimenpiteet voivat estää tiettyjen heidän oikeuksiensa käyttämisen.

(12) Velkojien tasapuolisen kohtelun periaate heidän muutoksenhakumahdollisuuksiensa osalta edellyttää, että kotijäsenvaltion hallinnolliset tai oikeusviranomaiset toteuttavat tarpeelliset toimenpiteet, jotta vastaanottavan jäsenvaltion velkojat voivat käyttää muutoksenhakuoikeuttaan tähän tarkoitukseen säädetyssä määräajassa.

(13) On säädettävä tietystä toimivaltaisten hallinnollisten tai oikeusviranomaisten aseman yhteensovittamisesta sellaisten tervehdyttämistoimenpiteiden ja likvidaatiomenettelyjen osalta, jotka koskevat eri jäsenvaltioissa sijaitsevia niiden luottolaitosten sivuliikkeitä, joiden sääntömääräinen kotipaikka on yhteisön ulkopuolella.

(14) Jos tervehdyttämistoimenpiteitä ei toteuteta tai ne epäonnistuvat, kriisiin joutuneet luottolaitokset on asetettava likvidaatiomenettelyyn. Tässä tapauksessa on säädettävä likvidaatiomenettelyjen ja niiden vaikutusten vastavuoroisesta tunnustamisesta yhteisössä.

(15) Kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten keskeinen asema ennen likvidaatiomenettelyn aloittamista voi säilyä likvidaation yhteydessä likvidaatiomenettelyjen hoitamiseksi oikealla tavalla.

(16) Velkojien tasavertaisuus edellyttää luottolaitoksen likvidaatiota yhtenäisyyden ja yleispätevyyden periaatteiden mukaisesti, jotka edellyttävät kotijäsenvaltion hallinnollisten tai oikeusviranomaisten yksinomaista toimivaltaa ja niiden antamien päätösten tunnustamista sekä sitä, että kotijäsenvaltion lainsäädännön nojalla syntyvät päätösten vaikutukset tulevat voimaan ilman mitään muodollisuuksia kaikissa muissa jäsenvaltiossa, jollei tässä direktiivissä toisin säädetä.

(17) Tervehdyttämistoimenpiteiden ja likvidaatiomenettelyjen vaikutuksia tiettyihin sopimuksiin ja oikeuksiin koskeva poikkeus rajoittuu näihin vaikutuksiin, eikä se kata muita tervehdyttämistoimenpiteitä ja likvidaatiomenettelyjä koskevia kysymyksiä, kuten näihin sopimuksiin, oikeuksiin ja omaisuuden rahaksi muuttamisesta kertyneen tuoton jakamiseen liittyvien saatavien ilmoittaminen, todistaminen, hyväksyminen ja maksunsaantijärjestys, jotka määräytyvät kotijäsenvaltion lainsäädännön mukaan.

(18) Vapaaehtoinen likvidaatio on mahdollista, kun luottolaitos on vakavarainen. Kotijäsenvaltion hallinnolliset tai oikeusviranomaiset voivat silti tarvittaessa päättää tervehdyttämistoimenpiteestä tai likvidaatiomenettelystä myös vapaaehtoisen likvidaation aloittamisen jälkeen.

(19) Pankkitoimiluvan peruuttaminen on yksi luottolaitoksen likvidaatiomenettelyyn asettamista koskevista välttämättömistä seurauksista. Peruuttaminen ei kuitenkaan saisi estää jatkamasta laitoksen tiettyjä toimintoja siltä osin kuin se on tarpeen tai asianmukaista likvidaation kannalta. Kotijäsenvaltio voi kuitenkin määrätä, että näitä toimintoja voidaan jatkaa sen toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella ja valvonnassa.

(20) Tunnetuille velkojille ilmoittaminen henkilökohtaisesti on yhtä tärkeää kuin julkaiseminenkin, jotta nämä voivat tarvittaessa vaatia saataviaan tai tehdä saataviaan koskevia huomautuksia säädetyssä määräajassa. Tämä ei saisi aiheuttaa minkäänlaista velkojien asuinpaikkaan tai heidän saataviensa luonteeseen perustuvaa syrjintää niiden velkojien vahingoksi, joiden kotipaikka on muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossa. Velkojille on säännöllisesti sopivalla tavalla annettava tietoja likvidaatiomenettelyn aikana.

(21) Sovellettaessa tätä direktiiviä tervehdyttämistoimenpiteisiin ja likvidaatiomenettelyihin, jotka koskevat yhteisössä sijaitsevia sellaisen luottolaitoksen sivuliikkeitä, jonka pääkonttori on yhteisön ulkopuolella, määritellään "kotijäsenvaltio", "toimivaltaiset viranomaiset" ja "hallinnolliset tai oikeusviranomaiset" siten kuin siinä jäsenvaltiossa, jossa sivuliike sijaitsee.

(22) Kun luottolaitoksella, jonka pääkonttori sijaitsee yhteisön ulkopuolella, on sivuliikkeitä useassa jäsenvaltiossa, kutakin sivuliikettä kohdellaan yksilöllisesti tämän direktiivin soveltamisen osalta. Näissä tapauksissa hallinnollisten tai oikeusviranomaisten ja toimivaltaisten viranomaisten sekä hallinnonhoitajien ja selvittäjien on pyrittävä sovittamaan toimintansa yhteen.

(23) Vaikka on tärkeää säilyttää periaate, jonka mukaan kaikki tervehdyttämistoimenpiteiden tai likvidaatiomenettelyjen vaikutukset määräytyvät kotijäsenvaltion lainsäädännön mukaan sekä sisällön että menettelytapojen osalta, on kuitenkin otettava huomioon, että nämä vaikutukset voivat olla ristiriidassa niiden sääntöjen kanssa, joita tavanomaisesti sovelletaan luottolaitoksen ja sen sivuliikkeiden taloudelliseen ja rahoitustoimintaan muissa jäsenvaltioissa. Viittaus toisen jäsenvaltion lainsäädäntöön on tietyissä tapauksissa välttämätön lievennys kotijäsenvaltion lainsäädännön soveltamista koskevaan periaatteeseen.

(24) Tämä lievennys on erityisen tarpeellinen laitoksen kanssa työsopimuksen tehneiden työntekijöiden suojelemiseksi tiettyyn omaisuuteen kohdistuvien liiketoimien turvallisuuden varmistamiseksi ja jonkin jäsenvaltion lain mukaisesti toimivien säänneltyjen rahoitusvälinemarkkinoiden eheyden turvaamiseksi.

(25) Maksujärjestelmässä ja likvidaatiojärjestelmässä toteutetut liiketoimet kuuluvat selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 19 päivänä toukokuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY(7) soveltamisalaan.

(26) Tämän direktiivin antaminen ei kyseenalaista direktiivin 98/26/EY säännöksiä, joiden mukaan maksukyvyttömyysmenettely ei saa millään tavoin vaikuttaa järjestelmään asianmukaisesti tulleiden määräysten täytäntöönpanokelpoisuuteen eikä järjestelmälle annettuihin takuihin.

(27) Tietyissä tervehdyttämistoimenpiteissä tai likvidaatiomenettelyissä edellytetään näiden toimenpiteiden tai menettelyjen hallinnoinnista vastaavan henkilön nimeämistä. Hänen nimeämisensä ja toimivaltansa tunnustaminen kaikissa muissa jäsenvaltioissa on näin ollen olennaisen tärkeää kotijäsenvaltiossa tehtyjen päätösten täytäntöönpanemiseksi. On kuitenkin täsmennettävä ne rajat, joissa hän käyttää toimivaltaansa toimiessaan muualla kuin kotijäsenvaltiossa.

(28) On tärkeää suojata velkojia mitättömyyttä, pätemättömyyttä tai peräytymistä koskevilta kotijäsenvaltion lain säännöksiltä, kun velkojat ovat tehneet luottolaitoksen kanssa sopimuksia ennen tervehdyttämistoimenpiteen toteuttamista tai likvidaatiomenettelyn aloittamista ja kun liiketoimesta hyötyvä näyttää, että liiketoimeen sovellettavassa lainsäädännössä ei ole tällaiseen tapaukseen sovellettavaa keinoa riitauttaa kyseinen toimi.

(29) On tärkeää turvata sivullisasemassa olevien ostajaosapuolien luottamus rekistereiden tai tilien sisältöön tiettyjen varojen osalta, jotka on kirjattu näihin rekistereihin tai näille tileille, ja laajemmin kiinteän omaisuuden ostajien luottamus, myös likvidaatiomenettelyn aloittamisen tai tervehdyttämistoimenpiteen toteuttamisen jälkeen. Ainoa keino tämän luottamuksen säilyttämiseksi on saattaa oston pätevyys sen paikan lainsäädännön alaiseksi, jossa kiinteistö sijaitsee, tai sen jäsenvaltion lain alaiseksi, jonka toimivaltaan rekisterin tai tilin pitäminen kuuluu.

(30) Tervehdyttämistoimenpiteiden tai likvidaatiomenettelyn vaikutukset vireillä olevaan oikeudenkäyntiin määräytyvät sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jossa oikeudenkäynti on vireillä, poikkeuksena "lex concursus" -periaatteen soveltamisesta. Tällaisten toimenpiteiden ja menettelyjen vaikutukset näistä oikeudenkäynneistä johtuviin yksittäisiin täytäntöönpanotoimiin määräytyvät tämän direktiivin yleissäännön mukaisesti kotijäsenvaltion lainsäädännön mukaan.

(31) On tärkeää säätää, että kotijäsenvaltion hallinnolliset tai oikeusviranomaiset ilmoittavat viipymättä vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tervehdyttämistoimenpiteen toteuttamisesta tai likvidaatiomenettelyn aloittamisesta, mahdollisuuksien mukaan ennen toimenpiteen toteuttamista tai menettelyn aloittamista tai ainakin välittömästi tämän jälkeen.

(32) Salassapitovelvollisuus, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2000/12/EY 30 artiklassa, on olennaisen tärkeä kaikkien ilmoitus- ja kuulemismenettelyjen kannalta, ja kaikkien näihin menettelyihin osallistuvien hallinnollisten viranomaisten on tämän vuoksi noudatettava sitä, lukuun ottamatta kuitenkin oikeusviranomaisia, joita tältä osin koskevat niihin sovellettavat kansalliset säännökset,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

I OSASTO

SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Soveltamisala

1. Tätä direktiiviä sovelletaan luottolaitoksiin ja niiden sellaisiin sivuliikkeisiin, jotka on perustettu muuhun kuin siihen jäsenvaltioon, jossa luottolaitoksen sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee, sellaisina kuin luottolaitokset on määritelty direktiivin 2000/12/EY 1 artiklan 1 ja 3 kohdassa, jollei mainitun direktiivin 2 artiklan 3 kohdassa säädetyistä edellytyksistä ja poikkeuksista muuta johdu.

2. Niitä tämän direktiivin säännöksiä, jotka koskevat sellaisen luottolaitoksen sivuliikkeitä, jonka sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee yhteisön ulkopuolella, sovelletaan vain, jos luottolaitoksella on sivuliikkeitä vähintään kahdessa yhteisön jäsenvaltiossa.

2 artikla

Määritelmät

Tässä direktiivissä tarkoitetaan:

- "kotijäsenvaltiolla" direktiivin 2000/12/EY 1 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua kotijäsenvaltiota,

- "vastaanottavalla jäsenvaltiolla" direktiivin 2000/12/EY 1 artiklan 7 kohdassa tarkoitettua vastaanottavaa jäsenvaltiota,

- "sivuliikkeellä" direktiivin 2000/12/EY 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua sivuliikettä,

- "toimivaltaisilla viranomaisilla" direktiivin 2000/12/EY 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia,

- "hallinnonhoitajalla" hallinnollisten tai oikeusviranomaisten nimeämää henkilöä tai elintä, jonka tehtävänä on huolehtia tervehdyttämistoimenpiteistä,

- "hallinnollisilla tai oikeusviranomaisilla" sellaisia jäsenvaltioiden hallinnollisia tai oikeusviranomaisia, joiden toimivaltaan tervehdyttämistoimenpiteet tai likvidaatiomenettelyt kuuluvat,

- "tervehdyttämistoimenpiteillä" toimenpiteitä, joilla on tarkoitus säilyttää tai palauttaa ennalleen luottolaitoksen taloudellinen tilanne ja jotka voivat vaikuttaa kolmansien osapuolien olemassa oleviin oikeuksiin, mukaan lukien toimenpiteitä, joihin voi kuulua maksujen keskeyttäminen, täytäntöönpanotoimenpiteiden keskeyttäminen tai saatavien alentaminen,

- "selvittäjällä" hallinnollisten tai oikeusviranomaisten nimeämää henkilöä tai elintä, jonka tehtävänä on huolehtia likvidaatiomenettelyistä,

- "likvidaatiomenettelyillä" kaikkia velkoja koskevia menettelyjä, joita jäsenvaltion hallinnolliset tai oikeusviranomaiset aloittavat ja joita ne valvovat ja joiden tarkoituksena on omaisuuden muuttaminen rahaksi kyseisten viranomaisten valvonnassa, myös silloin, kun menettelyt päätetään akordiin tai muuhun vastaavaan toimenpiteeseen,

- "säännellyillä markkinoilla" direktiivin 93/22/ETY 1 artiklan 13 kohdassa tarkoitettuja säänneltyjä markkinoita,

- "rahoitusvälineillä" kaikkia direktiivin 93/22/ETY liitteessä olevassa B osassa tarkoitettuja rahoitusvälineitä.

II OSASTO

TERVEHDYTTÄMISTOIMENPITEET

A Luottolaitokset, joiden sääntömääräinen kotipaikka on yhteisössä

3 artikla

Päätös tervehdyttämistoimenpiteistä - sovellettava lainsäädäntö

1. Kotijäsenvaltion hallinnolliset tai oikeusviranomaiset ovat yksin toimivaltaisia päättämään luottolaitosta ja sen muissa jäsenvaltioissa sijaitsevia sivuliikkeitä koskevan yhden tai useamman tervehdyttämistoimenpiteen toteuttamisesta.

2. Tervehdyttämistoimenpiteet toteutetaan kotijäsenvaltiossa sovellettavien lakien, asetusten ja menettelyjen mukaisesti, jollei tässä direktiivissä toisin säädetä.

Tervehdyttämistoimenpiteet tulevat täysimääräisesti voimaan tämän jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti koko yhteisössä ilman eri muodollisuuksia, myös muissa jäsenvaltioissa oleviin sivullisiin nähden siinäkin tapauksessa, että niihin sovellettavissa vastaanottavan jäsenvaltion säännöksissä ei säädetä tällaisista toimenpiteistä tai että niissä säädetään toimenpiteiden toteuttaminen riippuvaksi ehdoista, jotka eivät täyty.

Tervehdyttämistoimenpiteet tulevat voimaan koko yhteisössä heti, kun ne tulevat voimaan jäsenvaltiossa, jossa ne toteutettiin.

4 artikla

Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ilmoittaminen

Kotijäsenvaltion hallinnollisten tai oikeusviranomaisten on viipymättä kaikin käytettävissä olevin keinoin ilmoitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille päätöksestään toteuttaa tervehdyttämistoimenpide sekä niistä konkreettisista vaikutuksista, joita tällä toimenpiteellä saattaa olla, mahdollisuuksien mukaan ennen toimenpiteen toteuttamista tai ainakin välittömästi tämän jälkeen. Ilmoituksen antavat tiedoksi kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset.

5 artikla

Kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille ilmoittaminen

Jos vastaanottavan jäsenvaltion hallinnolliset tai oikeusviranomaiset katsovat välttämättömäksi, että niiden alueella yksi tai useampi tervehdyttämistoimenpide pannaan täytäntöön, niiden on ilmoitettava siitä kotijäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille. Ilmoituksen antavat tiedoksi vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset.

6 artikla

Julkaiseminen

1. Jos 3 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti päätettyjen tervehdyttämistoimenpiteiden täytäntöönpano on omiaan vaikuttamaan sivullisten oikeuksiin vastaanottavassa jäsenvaltiossa ja jos toimenpidettä koskevaan päätökseen voidaan hakea muutosta kotijäsenvaltiossa, kotijäsenvaltion hallinnollisten tai oikeusviranomaisten, hallinnonhoitajan tai muun kotijäsenvaltiossa toimivaltaisen henkilön on julkaistava ote päätöksestä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja jokaisen vastaanottavan jäsenvaltion kahdessa valtakunnallisessa päivälehdessä erityisesti, jotta muutoksenhakuoikeutta voidaan käyttää ajoissa.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu ote päätöksestä on lähetettävä viipymättä ja sopivinta tapaa käyttäen Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistolle ja jokaisen vastaanottavan jäsenvaltion kahdelle valtakunnalliselle päivälehdelle.

3. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto julkaisee otteen viimeistään kahdentenatoista päivänä sen lähettämisestä.

4. Julkaistavassa päätöksen otteessa on mainittava asianomaisten jäsenvaltioiden virallisella kielellä tai virallisilla kielillä erityisesti tehdyn päätöksen tarkoitus ja oikeusperusta sekä muutoksenhakuajat, erityisesti näiden päättymispäivät helposti ymmärrettävällä tavalla, ja muutoksenhaun suhteen toimivaltaisten viranomaisten tai toimivaltaisen tuomioistuimen tarkka osoite.

5. Tervehdyttämistoimenpiteitä sovelletaan riippumatta 1-3 kohdassa säädetyistä toimenpiteistä, ja ne ovat täysimääräisesti voimassa velkojiin nähden, jolleivät kotijäsenvaltion hallinnolliset tai oikeusviranomaiset toisin määrää tai jollei kotijäsenvaltion näitä toimenpiteitä koskevassa lainsäädännössä toisin säädetä.

7 artikla

Velvollisuus ilmoittaa tunnetuille velkojille ja oikeus ilmoittaa saatavat

1. Jos kotijäsenvaltion lainsäädännössä on saatavan tunnustamisen edellytyksenä sen ilmoittaminen tai jos siinä on säädetty tervehdyttämistoimenpiteen pakollisesta ilmoittamisesta velkojille, joiden kotipaikka, asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on tässä valtiossa, kotijäsenvaltion hallinnollisten tai oikeusviranomaisten tai hallinnonhoitajan on ilmoitettava tervehdyttämistoimenpiteestä myös niille tunnetuille velkojille, joiden kotipaikka, asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, 14 artiklan ja 17 artiklan 1 kohdassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

2. Jos kotijäsenvaltion lainsäädännön mukaan velkojilla, joiden kotipaikka, asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on tässä valtiossa, on oikeus ilmoittaa saatavansa tai esittää saataviaan koskevia huomautuksia, velkojilla, joiden kotipaikka, asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, on myös tämä oikeus 16 artiklassa ja 17 artiklan 2 kohdassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti.

B Luottolaitokset, joiden sääntömääräinen kotipaikka on yhteisön ulkopuolella

8 artikla

Kolmansien maiden luottolaitosten sivuliikkeet

1. Sellaisen luottolaitoksen sivuliikkeen, jonka sääntömääräinen kotipaikka on yhteisön ulkopuolella, vastaanottavan jäsenvaltion hallinnollisten tai oikeusviranomaisten on viipymättä kaikin käytettävissä olevin keinoin ilmoitettava päätöksestään toteuttaa tervehdyttämistoimenpide sekä niistä konkreettisista vaikutuksista, joita tällä toimenpiteellä saattaa olla, mahdollisuuksien mukaan ennen toimenpiteen toteuttamista tai ainakin välittömästi tämän jälkeen, niiden muiden vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joihin luottolaitos on perustanut direktiivin 2000/12/EY 11 artiklassa tarkoitetussa ja Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä vuosittain julkaistussa luettelossa mainittuja sivuliikkeitä. Ilmoituksen antavat tiedoksi sen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jonka hallinnolliset tai oikeusviranomaiset ovat päättäneet toimenpiteen toteuttamisesta.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut hallinnolliset tai oikeusviranomaiset pyrkivät sovittamaan toimintansa yhteen.

III OSASTO

LIKVIDAATIOMENETTELY

A Luottolaitokset, joiden sääntömääräinen kotipaikka on yhteisössä

9 artikla

Likvidaatiomenettelyn aloittaminen - Ilmoittaminen muille toimivaltaisille viranomaisille

1. Likvidaatiomenettelyyn asettamisesta vastaavat kotijäsenvaltion hallinnolliset tai oikeusviranomaiset ovat yksin toimivaltaisia päättämään luottolaitosta sekä sen muihin jäsenvaltioihin perustettuja sivuliikkeitä koskevan likvidaatiomenettelyn aloittamisesta.

Kotijäsenvaltion hallinnollisen tai oikeusviranomaisen päätös aloittaa likvidaatiomenettely tunnustetaan ilman eri muodollisuuksia kaikkien muiden jäsenvaltioiden alueella, ja päätös tulee niissä voimaan samanaikaisesti kuin jäsenvaltiossa, jossa menettely aloitetaan.

2. Kotijäsenvaltion hallinnollisten tai oikeusviranomaisten on viipymättä kaikin käytettävissä olevin keinoin ilmoitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille päätöksestään aloittaa likvidaatiomenettely sekä niistä konkreettisista vaikutuksista, joita tällä menettelyllä saattaa olla, mahdollisuuksien mukaan ennen menettelyn aloittamista tai ainakin välittömästi tämän jälkeen. Ilmoituksen antavat tiedoksi kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset.

10 artikla

Sovellettava lainsäädäntö

1. Jollei tässä direktiivissä toisin säädetä, luottolaitoksen likvidaatio tapahtuu sen kotijäsenvaltiossa sovellettavien lakien, asetusten ja menettelyjen mukaisesti.

2. Kotijäsenvaltion lainsäädännön mukaan määräytyvät erityisesti:

a) likvidaatiomenettelyn piiriin kuuluva omaisuus sekä sellaisen omaisuuden asema, jonka luottolaitos saa likvidaatiomenettelyn alkamisen jälkeen;

b) luottolaitoksen ja selvittäjän toimivaltasuhteet;

c) kuittauksen edellytykset;

d) likvidaatiomenettelyn vaikutukset luottolaitoksen juokseviin sopimussuhteisiin;

e) likvidaatiomenettelyn vaikutukset yksittäisten velkojien saatavien erillisperintään, lukuun ottamatta niiden vaikutuksia vireillä oleviin oikeudenkäynteihin, joista säädetään 32 artiklassa;

f) mille saataville voidaan vaatia maksua luottolaitoksen omaisuudesta sekä likvidaatiomenettelyn alkamisen jälkeen syntyneiden saatavien asema;

g) saatavien ilmoittaminen, todistaminen ja hyväksyminen;

h) omaisuuden rahaksi muuttamisesta kertyneen tuoton jakaminen, maksunsaantijärjestys sekä niiden velkojien oikeudet, jotka ovat likvidaatiomenettelyn alkamisen jälkeen saaneet osittaisen suorituksen esinevakuuden tai kuittauksen perusteella;

i) likvidaatiomenettelyn päättämisen edellytykset ja vaikutukset, erityisesti akordin osalta;

j) velkojan oikeudet likvidaatiomenettelyn päättymisen jälkeen;

k) vastuu likvidaatiomenettelyn kustannuksista;

l) kaikkia velkojia vahingoittavien oikeustointen mitättömyys, pätemättömyys ja peräytyminen.

11 artikla

Toimivaltaisten viranomaisten kuuleminen ennen vapaaehtoista likvidaatiota

1. Kotijäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia on kuultava tarkoituksenmukaisimmalla tavalla ennen kuin luottolaitoksen hallintoelimet päättävät vapaaehtoisesta likvidaatiosta.

2. Luottolaitoksen vapaaehtoinen likvidaatio ei estä tervehdyttämistoimenpiteestä päättämistä tai likvidaatiomenettelyn aloittamista.

12 artikla

Luottolaitoksen toimiluvan peruuttaminen

1. Jos päätetään aloittaa likvidaatiomenettely sellaisen luottolaitoksen osalta, jossa ei ole toteutettu tervehdyttämistoimenpiteitä tai jonka suhteen ne ovat epäonnistuneet, laitoksen toimilupa on peruutettava noudattaen erityisesti direktiivin 2000/12/EY 22 artiklan 9 kohdassa säädettyä menettelyä.

2. Edellä 1 kohdassa säädetty toimiluvan peruuttaminen ei estä henkilöä tai henkilöitä, joille likvidaatio on uskottu, jatkamasta luottolaitoksen joitakin toimintoja siltä osin kuin se on tarpeen tai asianmukaista likvidaatiota varten.

Kotijäsenvaltio voi määrätä, että näitä toimintoja voidaan jatkaa kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten suostumuksella ja valvonnassa.

13 artikla

Julkaiseminen

Selvittäjien tai hallinnollisen tai oikeusviranomaisen on annettava tiedoksi päätös likvidaatiomenettelyn aloittamisesta julkaisemalla ote likvidaatiopäätöksestä Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä ja jokaisen vastaanottavan jäsenvaltion kahdessa valtakunnallisessa päivälehdessä.

14 artikla

Tunnetuille velkojille ilmoittaminen

1. Kun likvidaatiomenettely aloitetaan, kotijäsenvaltion hallinnollisen tai oikeusviranomaisen tai selvittäjän on viipymättä ilmoitettava siitä erikseen kullekin tunnetulle velkojalle, jonka kotipaikka, asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, paitsi silloin, kun kotijäsenvaltion lainsäädäntö ei edellytä saatavan ilmoittamista sen tunnustamiseksi.

2. Tässä ilmoituksessa, joka toimitetaan virallisella ilmoituksella, on mainittava erityisesti noudatettavat määräajat, seuraamukset niiden laiminlyönnistä, se elin tai viranomainen, joka on toimivaltainen ottamaan vastaan saatavia koskevat vaatimusilmoitukset tai huomautukset, sekä muut määrätyt toimenpiteet. Siitä on käytävä myös ilmi, onko velkojan ilmoitettava saatavansa, joka on etuoikeutettu tai jonka vakuutena on esinevakuus.

15 artikla

Velvoitteiden täyttäminen

Jos joku on täyttänyt velvoitteensa sellaiselle luottolaitokselle, joka ei ole oikeushenkilö ja joka on toisessa jäsenvaltiossa aloitetun likvidaatiomenettelyn kohteena, vaikka hänen olisi pitänyt täyttää velvoitteensa tämän menettelyn selvittäjälle, hän vapautuu velvoitteestaan, jos hän ei tiennyt likvidaatiomenettelyn aloittamisesta. Jos velvoite on täytetty ennen 13 artiklassa säädettyä julkaisemista, katsotaan, jollei muuta näytetä, että velvoitteen täyttänyt ei ollut tietoinen likvidaatiomenettelyn aloittamisesta. Jos sitoumus on täytetty 13 artiklassa säädetyn julkaisemisen jälkeen, katsotaan, jollei muuta näytetä, että hän tiesi likvidaatiomenettelyn aloittamisesta.

16 artikla

Oikeus saatavien ilmoittamiseen

1. Jokaisella velkojalla, jonka kotipaikka, asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossa, mukaan lukien jäsenvaltioiden julkiset viranomaiset, on oikeus ilmoittaa saatavansa tai tehdä saataviinsa liittyviä kirjallisia huomautuksia.

2. Kaikkien niiden velkojien saatavia, joiden kotipaikka, asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossa, kohdellaan samalla tavalla ja samassa maksunsaantijärjestyksessä kuin sellaisia samankaltaisia saatavia, joita voivat esittää ne velkojat, joiden kotipaikka, asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on kotijäsenvaltiossa.

3. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa kotijäsenvaltion laissa säädetään saataviin liittyvien huomautusten tekemisestä, velkojan on lähetettävä jäljennös mahdollisista todisteena olevista asiakirjoista ja ilmoitettava saatavan laji, sen syntymispäivä ja sen määrä sekä ilmoitettava, vetoaako hän saatavan osalta etuoikeuteen, esinevakuuteen tai omistuksenpidätykseen sekä mitä omaisuutta hänen vakuutensa koskee.

17 artikla

Kielet

1. Edellä 13 ja 14 artiklassa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä kotijäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä. Tätä varten on käytettävä lomaketta, jossa on kaikilla EU:n virallisilla kielillä otsikko "Kehotus saatavan ilmoittamiseen; noudatettavat määräajat" tai, jos kotijäsenvaltion laissa säädetään saataviin liittyvien huomautusten tekemisestä, "Kehotus esittää saatavaan liittyviä huomautuksia; noudatettavat määräajat".

2. Velkoja, jonka kotipaikka, asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on muussa jäsenvaltiossa kuin kotijäsenvaltiossa, voi ilmoittaa saatavansa tai esittää saatavaansa liittyviä huomautuksia tämän toisen jäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä. Tässä tapauksessa saatavaa ilmoitettaessa (tai saatavaan liittyviä huomautuksia esitettäessä) otsikon "Saatavan ilmoittaminen" (tai vastaavasti "Saataviin liittyvien huomautusten esittäminen") on kuitenkin oltava kotijäsenvaltion virallisella kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä. Lisäksi velkojalta voidaan vaatia saatavaa koskevasta ilmoituksesta tai huomautuksista käännös tälle kielelle.

18 artikla

Säännöllinen tietojen antaminen velkojille

Selvittäjien on säännöllisesti asianmukaisella tavalla annettava velkojille tietoja erityisesti likvidaation edistymisestä.

B Luottolaitokset, joiden sääntömääräinen kotipaikka on yhteisön ulkopuolella

19 artikla

Kolmansien maiden luottolaitosten sivuliikkeet

1. Sellaisen luottolaitoksen sivuliikkeen, jonka sääntömääräinen kotipaikka on yhteisön ulkopuolella, vastaanottavan jäsenvaltion hallinnollisten tai oikeusviranomaisten on viipymättä kaikin käytettävissä olevin keinoin ilmoitettava päätöksestään aloittaa likvidaatiomenettely sekä niistä konkreettisista vaikutuksista, joita tällä toimenpiteellä saattaa olla, mahdollisuuksien mukaan ennen menettelyn aloittamista tai ainakin välittömästi tämän jälkeen, niiden muiden vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joihin luottolaitos on perustanut direktiivin 2000/12/EY 11 artiklassa tarkoitetussa ja Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä vuosittain julkaistussa luettelossa olevia sivuliikkeitä. Ilmoituksen antavat tiedoksi ensinnä mainitun vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset.

2. Hallinnollisten tai oikeusviranomaisten, jotka päättävät aloittaa sellaisen luottolaitoksen sivuliikettä koskevat likvidaatiomenettelyt, jonka sääntömääräinen kotipaikka on yhteisön ulkopuolella, on ilmoitettava likvidaatiomenettelyn aloittamisesta ja toimiluvan peruuttamisesta muiden vastaanottavien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

Ilmoituksen antavat sen vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, joka päätti menettelyn aloittamisesta.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen hallinnollisten tai oikeusviranomaisten on pyrittävä sovittamaan toimintansa yhteen.

Myös selvittäjien on pyrittävä sovittamaan toimintansa yhteen.

IV OSASTO

TERVEHDYTTÄMISTOIMENPITEITÄ JA LIKVIDAATIOMENETTELYÄ KOSKEVAT YHTEISET SÄÄNNÖKSET

20 artikla

Vaikutukset tiettyihin sopimuksiin ja oikeuksiin

Tervehdyttämistoimenpiteen tai likvidaatiomenettelyn aloittamisen vaikutukset:

a) työsopimuksiin ja työsuhteisiin määräytyvät yksinomaan sen jäsenvaltion lain mukaan, jota sovelletaan kyseiseen työsopimukseen;

b) kiinteän omaisuuden nautinta- tai hankintaoikeutta koskeviin sopimuksiin määräytyvät yksinomaan sen jäsenvaltion lain mukaan, jonka alueella kiinteä omaisuus sijaitsee. Kyseisen lain mukaan määräytyy, onko omaisuus irtainta vai kiinteää;

c) sellaista kiinteää omaisuutta, alusta tai ilma-alusta koskeviin oikeuksiin, jotka on merkittävä julkiseen rekisteriin, määräytyvät yksinomaan sen jäsenvaltion lain mukaan, jonka toimivaltaan rekisterin pitäminen kuuluu.

21 artikla

Sivullisen esineoikeudet

1. Tervehdyttämistoimenpiteiden täytäntöönpano tai likvidaatiomenettelyn aloittaminen ei vaikuta velkojan tai sivullisen esineoikeuteen, joka kohdistuu toimenpiteiden täytäntöönpanoon tai menettelyn aloittamisen ajankohtana toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevaan luottolaitoksen omaisuuteen, olipa se aineellista tai aineetonta, irtainta tai kiinteää, ja riippumatta siitä, onko kyseessä tietty omaisuus vai ajallisesti vaihtelevan omaisuuden muodostama kokonaisuus.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja oikeuksia ovat erityisesti:

a) oikeus omaisuuden rahaksimuuttoon sekä oikeus saada maksu omaisuudesta tai sen tuotosta, erityisesti pantin tai kiinnityksen perusteella;

b) yksinoikeus saatavan perimiseen erityisesti silloin, kun saatava on velan vakuutena tai siirretty vakuustarkoituksessa;

c) oikeus vaatia omaisuuden palauttamista ja/tai korvausta siltä, joka hallitsee tai käyttää omaisuutta oikeudenhaltijan tahdon vastaisesti;

d) esineoikeudellisesti suojattu oikeus omaisuuden tuottoon.

3. Esineoikeuteen rinnastetaan rekisteriin merkitty, sivullisiin nähden tehokas oikeus saada 1 kohdassa tarkoitettu esineoikeus.

4. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei estä vetoamasta oikeustoimen mitättömyyteen tai pätemättömyyteen eikä oikeustoimen peräyttämistä 10 artiklan 2 kohdan l alakohdan mukaisesti.

22 artikla

Omistuksenpidätys

1. Omaisuuden ostavaa luottolaitosta koskevien tervehdyttämistoimenpiteiden täytäntöönpano tai likvidaatiomenettelyn aloittaminen ei vaikuta myyjän omistuksenpidätysehtoon perustuviin oikeuksiin, jos omaisuus tällaisten toimenpiteiden täytäntöönpanon tai menettelyn aloittamisen ajankohtana sijaitsi muussa jäsenvaltiossa kuin toimenpiteiden täytäntöönpanovaltiossa tai menettelyn aloitusvaltiossa.

2. Jos omaisuuden myyvää luottolaitosta koskevat tervehdyttämistoimenpiteet pannaan täytäntöön tai likvidaatiomenettely aloitetaan sen jälkeen, kun omaisuus on toimitettu, toimenpiteen täytäntöönpano tai menettelyn alkaminen ei oikeuta purkamaan kauppaa eikä estä ostajaa saamasta omistusoikeutta kaupan kohteeseen, jos myyty omaisuus toimenpiteiden täytäntöönpanon tai menettelyn aloittamisen ajankohtana sijaitsi muussa jäsenvaltiossa kuin toimenpiteiden täytäntöönpanovaltiossa tai menettelyn aloitusvaltiossa.

3. Mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, ei estä vetoamasta oikeustoimen mitättömyyteen tai pätemättömyyteen eikä oikeustoimen peräyttämistä 10 artiklan 2 kohdan l alakohdan mukaisesti.

23 artikla

Kuittaus

1. Tervehdyttämistoimenpiteiden täytäntöönpano tai likvidaatiomenettelyn aloittaminen ei vaikuta velkojan oikeuteen vaatia saatavansa kuittaamista luottolaitoksen saatavaa vastaan, jos kuittaus sallitaan laissa, jota luottolaitoksen saatavaan sovelletaan.

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei estä vetoamasta oikeustoimen mitättömyyteen tai pätemättömyyteen eikä oikeustoimen peräyttämistä 10 artiklan 2 kohdan l alakohdan mukaisesti.

24 artikla

Sijaintipaikan laki

Rahoitusvälineitä koskevien omistusoikeuksien tai sellaisia rahoitusvälineitä koskevien muiden oikeuksien käyttäminen, joiden olemassaolo tai siirtäminen perustuu kirjaamiseen jäsenvaltiossa sijaitsevaan tai siellä pidettyyn rekisteriin, jäsenvaltiossa sijaitsevalle tai siellä pidetylle tilille tai jäsenvaltiossa sijaitsevaan tai siellä pidettyyn keskitettyyn säilytysjärjestelmään, määräytyy sen jäsenvaltion lain mukaan, jossa rekisteri, tili tai keskitetty säilytysjärjestelmä, johon kyseiset oikeudet on kirjattu, sijaitsee, tai jossa sitä pidetään.

25 artikla

Nettoutussopimukset

Nettoutussopimusten oikeusvaikutukset määräytyvät yksinomaan sen lain perusteella, jota kyseisiin sopimuksiin sovelletaan.

26 artikla

Takaisinostosopimukset

Takaisinostosopimusten oikeusvaikutukset määräytyvät yksinomaan sen lain perusteella, jota kyseisiin sopimuksiin sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 24 artiklan soveltamista.

27 artikla

Säännellyt markkinat

Säännellyillä markkinoilla tehtyjen liiketoimien oikeusvaikutukset määräytyvät yksinomaan sen lain perusteella, jota kyseisiin liiketoimiin sovelletaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 24 artiklan soveltamista.

28 artikla

Todistus selvittäjien nimeämisestä

1. Hallinnonhoitajan tai selvittäjän nimeäminen on osoitettava esittämällä oikeaksi todistettu jäljennös alkuperäisestä nimeämispäätöksestä, tai muulla kotijäsenvaltion hallinnollisen tai oikeusviranomaisen antamalla todistuksella.

Tästä voidaan vaatia käännös sen jäsenvaltion viralliselle kielelle, jossa hallinnonhoitaja tai selvittäjä aikoo toimia, tai jollekin sen virallisista kielistä. Laillistamista tai muuta vastaavanlaista muodollisuutta ei vaadita.

2. Hallinnonhoitajat ja selvittäjät voivat käyttää kaikkien jäsenvaltioiden alueella kaikkia niitä toimivaltuuksia, joita he voivat käyttää kotijäsenvaltion alueella. Lisäksi he voivat nimetä henkilöitä, jotka tervehdyttämistoimenpiteen tai likvidaatiomenettelyn kuluessa avustavat tai tarvittaessa edustavat heitä etenkin vastaanottavissa jäsenvaltioissa ja erityisesti velkojien vastaanottavassa jäsenvaltiossa mahdollisesti kohtaamien ongelmien ratkaisemisen helpottamiseksi.

3. Käyttäessään toimivaltuuksiaan hallinnonhoitajan tai selvittäjän on noudatettava sen jäsenvaltion lakia, jossa hän aikoo toimia, erityisesti omaisuuden rahaksi muuttamista koskevien menettelyjen ja työntekijöille tiedottamisen osalta. Näihin toimivaltuuksiin ei voi sisältyä pakkokeinojen käyttöä eikä oikeutta ratkaista oikeudellisia riitoja tai erimielisyyksiä.

29 artikla

Julkiseen rekisteriin merkitseminen

1. Hallinnonhoitaja, selvittäjä tai kotijäsenvaltion hallinnollinen tai oikeusviranomainen voi vaatia, että tervehdyttämistoimenpiteestä tai likvidaatiomenettelyn aloittamispäätöksestä on tehtävä merkintä kiinteistörekisteriin, kaupparekisteriin ja muuhun toisessa jäsenvaltiossa pidettävään julkiseen rekisteriin.

Jäsenvaltio voi kuitenkin säätää rekisteriin merkitsemisen pakolliseksi. Siinä tapauksessa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun henkilön tai viranomaisen on kaikin tavoin huolehdittava rekisteriin merkitsemisestä.

2. Rekisteriin merkitsemisestä aiheutuneita kustannuksia pidetään menettelyihin liittyvinä kuluina.

30 artikla

Velkojia vahingoittavat oikeustoimet

1. Mitä 10 artiklassa säädetään, ei sovelleta kaikkia velkojia vahingoittavien oikeustointen mitättömyyttä, pätemättömyyttä tai peräytymistä koskevien sääntöjen osalta, jos se, joka on saanut etua tällaisesta oikeustoimesta osoittaa, että:

- kaikkia velkojia vahingoittavaan oikeustoimeen sovelletaan muun jäsenvaltion kuin kotijäsenvaltion lakia, ja että

- tämän lain mukaan ei ole mitään keinoa riitauttaa kyseistä oikeustointa.

2. 3 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, jos oikeusviranomaisen päättämässä tervehdyttämistoimenpiteessä määrätään ennen toimenpiteen toteuttamista toteutettujen, kaikkia velkojia vahingoittavien oikeustointen mitättömyyttä, pätemättömyyttä tai peräytymistä koskevista säännöistä.

31 artikla

Sivullisten suojaaminen

Jos luottolaitos tervehdyttämistoimenpiteiden toteuttamisesta päättämisen tai likvidaatiomenettelyn aloittamisen jälkeen luovuttaa vastiketta vastaan

- kiinteää omaisuutta,

- julkiseen rekisteriin merkittävän aluksen tai ilma-aluksen tai

- rahoitusvälineitä tai sellaisia rahoitusvälineitä koskevia oikeuksia, joiden olemassaolo tai siirtäminen edellyttää kirjaamista jäsenvaltiossa sijaitsevaan tai siellä pidettävään rekisteriin, jäsenvaltiossa sijaitsevalle tai siellä pidettävälle tilille tai jäsenvaltiossa sijaitsevaan tai siellä pidettävään keskitettyyn säilytysjärjestelmään,

tällaisen oikeustoimen pätevyys määräytyy sen jäsenvaltion lain mukaan, jonka alueella kiinteä omaisuus sijaitsee tai jonka valvonnassa rekisteriä, tiliä tai säilytysjärjestelmää pidetään.

32 artikla

Vireillä olevat oikeudenkäynnit

Tervehdyttämistoimenpiteiden tai likvidaatiomenettelyn vaikutukset luottolaitoksen vallinnasta erotettua omaisuutta tai oikeutta koskevaan vireillä olevaan oikeudenkäyntiin määräytyvät yksinomaan sen jäsenvaltion lain mukaan, jossa oikeudenkäynti on vireillä.

33 artikla

Salassapitovelvollisuus

Kaikkia 4, 5, 8, 9, 11 ja 19 artiklassa säädetyssä tiedonanto- tai kuulemismenettelyssä tietoja vastaanottavia tai antavia henkilöitä koskee salassapitovelvollisuus direktiivin 2000/12/EY 30 artiklassa säädettyjen sääntöjen ja edellytysten mukaisesti, lukuun ottamatta oikeusviranomaisia, joihin sovelletaan voimassa olevia kansallisia säännöksiä.

V OSASTO

LOPPUSÄÄNNÖKSET

34 artikla

Täytäntöönpano

1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 5 päivänä toukokuuta 2004. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Tämän direktiivin mukaisesti annettuja kansallisia säännöksiä sovelletaan ainoastaan niihin tervehdyttämistoimenpiteisiin tai likvidaatiomenettelyihin, jotka toteutetaan tai aloitetaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun päivämäärän jälkeen. Ennen kyseistä päivää toteutettuihin toimenpiteisiin ja aloitettuihin menettelyihin sovelletaan edelleen sitä lainsäädäntöä, jota niihin sovellettiin toteuttamis- tai aloittamishetkellä.

2. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä viittaus tähän direktiiviin, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

3. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säädökset kirjallisina komissiolle.

35 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

36 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Luxemburgissa 4 päivänä huhtikuuta 2001.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

N. Fontaine

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. Rosengren

(1) EYVL C 356, 31.12.1985, s. 55 ja

EYVL C 36, 8.2.1988, s. 1.

(2) EYVL C 263, 20.10.1986, s. 13.

(3) EYVL C 332, 30.10.1998, s. 13.

(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 13. maaliskuuta 1987 (EYVL C 99, 13.4.1987, s. 211), vahvistettu 2. joulukuuta 1993 (EYVL C 342, 20.12.1993, s. 30), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 17. heinäkuuta 2000 (EYVL C 300, 20.10.2000, s. 13) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 16. tammikuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös, tehty 12. maaliskuuta 2001.

(5) EYVL 126, 26.5.2000, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2000/28/EY (EYVL L 275, 27.10.2000, s. 37).

(6) EYVL L 135, 31.5.1994, s. 5.

(7) EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45.

Top