EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001L0019

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/19/EY, annettu 14 päivänä toukokuuta 2001, ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä annettujen neuvoston direktiivien 89/48/ETY ja 92/51/ETY sekä yleissairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, eläinlääkäreiden, kätilöiden, arkkitehtien, farmasian alan ja lääkäreiden toimintaa koskevien direktiivien 77/452/ETY, 77/453/ETY, 78/686/ETY, 78/687/ETY, 78/1026/ETY, 78/1027/ETY, 80/154/ETY, 80/155/ETY, 85/384/ETY, 85/432/ETY, 85/433/ETY ja 93/16/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.) - Lausumat

OJ L 206, 31.7.2001, p. 1–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 004 P. 138 - 187
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 006 P. 60 - 109
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 006 P. 60 - 109

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2001/19/oj

32001L0019

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/19/EY, annettu 14 päivänä toukokuuta 2001, ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä annettujen neuvoston direktiivien 89/48/ETY ja 92/51/ETY sekä yleissairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, eläinlääkäreiden, kätilöiden, arkkitehtien, farmasian alan ja lääkäreiden toimintaa koskevien direktiivien 77/452/ETY, 77/453/ETY, 78/686/ETY, 78/687/ETY, 78/1026/ETY, 78/1027/ETY, 80/154/ETY, 80/155/ETY, 85/384/ETY, 85/432/ETY, 85/433/ETY ja 93/16/ETY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.) - Lausumat

Virallinen lehti nro L 206 , 31/07/2001 s. 0001 - 0051


Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/19/EY,

annettu 14 päivänä toukokuuta 2001,

ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä annettujen neuvoston direktiivien 89/48/ETY ja 92/51/ETY sekä yleissairaanhoidosta vastaavien sairaanhoitajien, hammaslääkäreiden, eläinlääkäreiden, kätilöiden, arkkitehtien, farmasian alan ja lääkäreiden toimintaa koskevien direktiivien 77/452/ETY, 77/453/ETY, 78/686/ETY, 78/687/ETY, 78/1026/ETY, 78/1027/ETY, 80/154/ETY, 80/155/ETY, 85/384/ETY, 85/432/ETY, 85/433/ETY ja 93/16/ETY muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 40 artiklan, 47 artiklan 1 kohdan sekä 2 kohdan ensimmäisen ja kolmannen virkkeen ja 55 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen(1),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

toimivat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen(3) ottaen huomioon sovittelukomitean 15 päivänä tammikuuta 2001 hyväksymän yhteisen ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Komissio on antanut 16 päivänä helmikuuta 1996 Euroopan parlamentille ja neuvostolle korkeammasta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevan yleisen järjestelmän soveltamisesta kertomuksensa, joka on tehty vähintään kolmivuotisesta ammatillisesta korkeammasta koulutuksesta annettujen tutkintotodistusten tunnustamista koskevasta yleisestä järjestelmästä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/48/ETY(4) 13 artiklan mukaisesti. Tässä kertomuksessa komissio ilmoitti aikomuksestaan tutkia, onko mahdollista sisällyttää kyseiseen direktiiviin velvoite, jonka mukaan tutkintotodistuksen tunnustamista koskevaa hakemusta tutkittaessa olisi otettava huomioon tutkinnon jälkeen hankittu kokemus. Komissio ilmoitti myös aikomuksestaan ottaa käyttöön käsite "säännelty koulutus" ja tutkia, millä tavoin voitaisiin kehittää direktiivin 89/48/ETY 9 artiklan 2 kohdassa perustetun seurantaryhmän asemaa direktiivin yhdenmukaisemman tulkinnan ja soveltamisen varmistamiseksi.

(2) Direktiiviä 89/48/ETY täydentävästä ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevasta toisesta yleisestä järjestelmästä 18 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/51/ETY(5) (molemmista direktiiveistä käytetään jäljempänä ilmaisua "yleistä järjestelmää koskevat direktiivit") määritelty säännellyn koulutuksen käsite olisi ulotettava koskemaan aluksi määriteltyä yleistä järjestelmää ja sen olisi perustuttava samoihin periaatteisiin siten, että samojen säännösten olisi koskettava myös sitä. Kunkin jäsenvaltion tehtäväksi olisi jätettävä niiden keinojen valitseminen, joilla määritellään säännellyn koulutuksen piiriin kuuluvat ammatit.

(3) Yleistä järjestelmää koskevat direktiivit antavat vastaanottavalle jäsenvaltiolle mahdollisuuden vaatia hakijalta tietyin edellytyksin korvaavia toimenpiteitä erityisesti silloin, kun tämän saama koulutus teoreettisissa ja/tai käytännön aineissa eroaa oleellisesti vastaanottavan valtion vaatimaan tutkintoon kuuluvasta koulutuksesta. Perustamissopimuksen 39 ja 43 artiklan mukaisesti, sellaisina kuin Euroopan yhteisöjen tuomioistuin(6) on niitä tulkinnut, vastaanottavan jäsenvaltion asiana on harkita, voiko ammatissa hankittu kokemus korvata puuttuvat tiedot. Selvyyden ja niiden kansalaisten oikeusturvan vuoksi, jotka haluavat harjoittaa ammattiaan toisessa jäsenvaltiossa, on suotavaa liittää yleistä järjestelmää koskeviin direktiiveihin vastaanottavan jäsenvaltion velvollisuus tutkia, kattaako hakijan tutkinnon jälkeen ammatissaan hankkima kokemus edellä tarkoitetut aineet.

(4) Olisi parannettava yleistä järjestelmää koskevissa direktiiveissä säädettyä koordinointimenettelyä ja helpotettava sitä sallimalla koordinointiryhmän antaa ja julkaista lausuntoja yleisen järjestelmän käytäntöön soveltamiseen liittyvistä komission esittämistä kysymyksistä.

(5) SLIM-aloitetta koskevassa komission tiedonannossa Euroopan parlamentille ja neuvostolle komissio sitoutui tekemään ehdotuksia sellaisten tutkintojen luettelon päivittämisen yksinkertaistamiseksi, jotka kelpuutetaan automaattisesti tunnustettaviksi. Lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta 5 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa neuvoston direktiivissä 93/16/ETY(7) säädetään yksinkertaisesta menettelystä yleislääkäreiden tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen osalta. Saadun kokemuksen perusteella tämä menettely takaa riittävän oikeusvarmuuden. On suotavaa laajentaa tämä menettely koskemaan neuvoston direktiiveissä 77/452/ETY(8), 77/453/ETY(9), 78/686/ETY(10), 78/687/ETY(11), 78/1026/ETY(12), 78/1027/ETY(13), 80/154/ETY(14), 80/155/ETY(15), 85/432/ETY(16), 85/433/ETY(17) ja 93/16/ETY, jäljempänä "alakohtaiset direktiivit", tarkoitettuja yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan, hammaslääkärin, eläinlääkärin, kätilön, farmasian alan ja lääkärin tutkintotodistuksia, todistuksia ja muita muodollista kelpoisuutta osoittavia asiakirjoja.

(6) Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan jäsenvaltiota ei vaadita tunnustamaan tutkintotodistuksia, todistuksia ja muuta muodollista kelpoisuutta osoittavia asiakirjoja, jotka eivät ole todisteena jossakin yhteisön jäsenvaltiossa saadusta koulutuksesta(18). Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin otettava huomioon asianomaisen henkilön muussa jäsenvaltiossa hankkima ammattikokemus(19). Näin ollen alakohtaisissa direktiiveissä olisi säädettävä, että jäsenvaltion tekemä päätös kolmannessa maassa suoritetusta koulutuksesta annetun yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan, hammaslääkärin, eläinlääkärin, kätilön, arkkitehdin, farmasian alan tai lääkärin tutkintotodistuksen, todistuksen tai muun muodollista kelpoisuutta osoittavan asiakirjan tunnustamisesta sekä asianomaisen henkilön jäsenvaltiossa hankkima ammattikokemus ovat yhteisön piiriin kuuluvia asioita, joita muiden jäsenvaltioiden olisi tutkittava.

(7) Olisi ilmoitettava määräaika, jonka kuluessa jäsenvaltioiden on tehtävä päätökset kolmannessa maassa hankittua yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan, hammaslääkärin, eläinlääkärin, kätilön, arkkitehdin, farmasian alan tai lääkärin tutkintotodistusta, todistusta tai muuta muodollista kelpoisuutta osoittavan asiakirjan tunnustamista koskevista hakemuksista.

(8) Nopean teknisen ja tieteellisen kehityksen vuoksi elinikäinen oppiminen on lääketieteen alalla erityisen tärkeää. Jäsenvaltioiden tehtävänä on päättää yksityiskohtaisista säännöistä, joiden mukaan koulutuksen päätyttyä asianmukaisen jatkuvan koulutuksen avulla lääkärit pidetään tietoisina lääketieteen kehityksestä. Ammatillisen koulutuksen vastavuoroisen tunnustamisen nykyinen järjestelmä säilyy muuttumattomana.

(9) Jos hakemus hylätään tai jos päätöstä ei ole tehty määräajassa, hakijalla on oltava kansallisen lainsäädännön mukainen muutoksenhakuoikeus. Yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan, hammaslääkärin, eläinlääkärin, kätilön, arkkitehdin, farmasian alan tai lääkärin tutkintotodistuksen, todistuksen tai muun muodollista kelpoisuutta osoittavan asiakirjan tunnustamista koskevien tällaisten jäsenvaltioiden päätösten on oltava perusteltuja. Olisi jätettävä jäsenvaltion päätettäväksi, perustellaanko tutkintotodistuksen, todistuksen tai muun muodollista kelpoisuutta osoittavan asiakirjan tunnustamista koskeva myönteinen päätös.

(10) Olisi kohtuullista säätää siirtymätoimenpiteistä joidenkin Italiassa toimivien hammaslääkäreiden hyväksi, jotka ovat saaneet Italiassa lääketieteen tutkintotodistuksen, todistuksen tai muun muodollista kelpoisuutta osoittavan asiakirjan sellaisten lääketieteellisten opintojen suorittamisesta, jotka ovat alkaneet vasta direktiivin 78/686/ETY 19 artiklassa säädetyn määräajan jälkeen.

(11) Direktiivin 85/384/ETY(20) 15 artiklassa säädetään erivapaudesta siirtymäkauden ajaksi, joka on päättynyt. Tämä säännös olisi poistettava.

(12) Arkkitehtien palvelujen tarjoamisen vapauden tehostamiseksi direktiivin 85/384/ETY 24 artiklassa on tehtävä selvä ero niiden muodollisuuksien välillä, joita vaaditaan sijoittautumisoikeuden saamiseen ja palvelujen tarjoamiseen.

(13) Yhdenvertaisen kohtelun vuoksi olisi säädettävä siirtymätoimenpiteistä Italiassa tiettyjen henkilöiden osalta, jotka ovat saaneet farmasian alan tutkintotodistuksen, todistuksen tai muun muodollista kelpoisuutta osoittavan asiakirjan sellaisen koulutuksen perusteella, joka ei ole täysin direktiivin 85/432/ETY mukainen.

(14) Olisi suotavaa laajentaa farmasian alan tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vastavuoroista tunnustamista, jotta helpotettaisiin sijoittautumisoikeuden toteutumista Kreikan ja muiden jäsenvaltioiden välillä. Direktiivin 85/433/ETY 3 artiklassa säädetty erivapaus olisi siis poistettava.

(15) Kertomuksessaan direktiivin 93/16/ETY IV osastossa säädetystä yleislääkärin erityiskoulutuksesta komissio on suositellut yleislääkäreiden osa-aikaiseen opiskeluun sovellettavien vaatimusten mukauttamista erikoislääkäreiden osa-aikaisen opiskelun vaatimuksiin.

(16) Yleistä järjestelmää koskevia direktiivejä ja alakohtaisia direktiivejä olisi muutettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 JAKSO

YLEISTÄ JÄRJESTELMÄÄ KOSKEVIEN DIREKTIIVIEN MUUTTAMINEN

1 artikla

Muutetaan direktiivi 89/48/ETY seuraavasti:

1) Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

a) korvataan a alakohdan toinen luetelmakohta seuraavasti: "- jolla osoitetaan, että sen haltija on suorittanut vähintään kolmivuotisen tai vastaavan pituisen osa-aikaisen keskiasteen jälkeisen koulutuksen yliopistossa tai korkeakoulussa tai muussa vastaavan tasoisessa oppilaitoksessa ja tarvittaessa suorittanut keskiasteen jälkeisten opintojen lisäksi vaadittavan ammatillisen harjoittelun, ja";

b) lisätään kohta seuraavasti: "d a) säännellyllä koulutuksella' kaikkea koulutusta, joka:

- on välittömästi suunnattu tietyn ammatin harjoittamiseen,

ja

- käsittää vähintään kolmivuotisen tai vastaavan pituisen osa-aikaisen keskiasteen jälkeisen koulutuksen yliopistossa tai korkeakoulussa tai muussa vastaavan tasoisessa oppilaitoksessa ja tarvittaessa ammattiin perehdyttävän koulutuksen, harjoittelun tai työkokemuksen, joka vaaditaan keskiasteen koulutuksen jälkeisen koulutuksen lisäksi; tällöin ammattiin perehdyttävän koulutuksen, harjoittelun tai työkokemuksen rakenne ja taso määritellään asianomaisen jäsenvaltion laeissa, asetuksissa tai hallinnollisissa määräyksissä tai niitä valvoo tai ne hyväksyy kyseistä tehtävää varten nimetty viranomainen.".

2) Lisätään 3 artiklan b alakohtaan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti: "Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua kahden vuoden kokemusta ammatin harjoittamisesta ei kuitenkaan voida vaatia, jos tässä b alakohdassa tarkoitettu hakijan muodollista kelpoisuutta osoittava asiakirja tai asiakirjat on annettu suoritetusta säännellystä koulutuksesta."

3) Lisätään 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti: "Jos vastaanottava jäsenvaltio aikoo vaatia hakijaa suorittamaan sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen, sen on ensin tutkittava, onko hakijan ammattiuransa aikana hankkima osaaminen sellaista, että se kattaa täysin tai osittain ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun olennaisen eroavaisuuden.".

4) Lisätään 6 artiklaan kohdat seuraavasti: "5. Jos vastaanottava jäsenvaltio vaatii säännellyn ammatin harjoittamiseen ryhtymiseksi tai sen harjoittamiseksi todisteen vakavaraisuudesta, on jäsenvaltion katsottava ulkomaan kansalaisen alkuperäisen tai lähtöjäsenvaltion pankkien antamat todistukset omalla alueellaan annettuja todistuksia vastaaviksi.

6. Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen edellyttää jäsenvaltion omilta kansalaisilta säännellyn ammatin harjoittamiseen ryhtymiseksi tai sen harjoittamiseksi todisteen siitä, että heidät on vakuutettu ammatillisesta vastuusta johtuvien taloudellisten riskien varalta, tämän jäsenvaltion on hyväksyttävä muiden jäsenvaltioiden vakuutuslaitosten antamat todistukset omalla alueellaan annettuja todistuksia vastaavina. Todistuksissa on tarkennettava, että vakuutuksenantaja on noudattanut vastaanottavassa jäsenvaltiossa voimassa olevia lakeja ja asetuksia vakuutusehtojen ja niiden kattavuuden osalta. Todistukset eivät niitä esitettäessä saa olla kolmea kuukautta vanhempia.".

5) Korvataan 9 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti: "- helpottaa tämän direktiivin täytäntöönpanoa, erityisesti antamalla ja julkaisemalla lausuntoja komission sille esittämistä kysymyksistä,".

2 artikla

Muutetaan direktiivi 92/51/ETY seuraavasti:

1) Lisätään 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti: "Jos vastaanottava jäsenvaltio aikoo vaatia hakijaa suorittamaan sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen, sen on ensin tutkittava, onko hakijan ammattiuransa aikana hankkima osaaminen sellaista, että se korvaa täysin tai osittain ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun olennaisen eroavaisuuden.".

2) Lisätään 5 artiklaan toisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti: "Jos vastaanottava jäsenvaltio aikoo vaatia hakijaa suorittamaan sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen, sen on ensin tutkittava, onko hakijan ammattiuransa aikana hankkima osaaminen sellaista, että se korvaa täysin tai osittain tutkintotodistuksen ja todistuksen välisen olennaisen eroavaisuuden.".

3) Lisätään 7 artiklan a alakohtaan ensimmäisen alakohdan jälkeen alakohta seuraavasti: "Jos vastaanottava jäsenvaltio aikoo vaatia hakijaa suorittamaan sopeutumisajan tai kelpoisuuskokeen, sen on ensin tutkittava, onko hakijan ammattiuransa aikana hankkima osaaminen sellaista, että se korvaa täysin tai osittain ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun olennaisen eroavaisuuden."

4) Lisätään 10 artiklaan kohdat seuraavasti: "5. Jos vastaanottava jäsenvaltio vaatii säännellyn ammatin harjoittamiseen ryhtymiseksi tai sen harjoittamiseksi todisteen vakavaraisuudesta, on jäsenvaltion katsottava ulkomaan kansalaisen alkuperäisen tai lähtöjäsenvaltion pankkien antamat todistukset omalla alueellaan annettuja todistuksia vastaaviksi.

6. Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen edellyttää jäsenvaltion omilta kansalaisilta säännellyn ammatin harjoittamiseen ryhtymiseksi tai sen harjoittamiseksi todisteen siitä, että heidät on vakuutettu ammatillisesta vastuusta johtuvien taloudellisten riskien varalta, tämän jäsenvaltion on hyväksyttävä muiden jäsenvaltioiden vakuutuslaitosten antamat todistukset omalla alueellaan annettuja todistuksia vastaavina. Todistuksissa on tarkennettava, että vakuutuksenantaja on noudattanut vastaanottavassa jäsenvaltiossa voimassa olevia lakeja ja asetuksia vakuutusehtojen ja niiden kattavuuden osalta. Todistukset eivät niitä esitettäessä saa olla kolmea kuukautta vanhempia.".

5) Korvataan 13 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti: "- helpottaa tämän direktiivin täytäntöönpanoa, erityisesti antamalla ja julkaisemalla lausuntoja komission sille esittämistä kysymyksistä,".

6) Lisätään 15 artiklaan kohta seuraavasti: "8. Muutoksia, jotka tehdään liitteissä C ja D esitettyihin koulutuskurssien luetteloihin edellä säädetyn menettelyn mukaisesti, sovelletaan välittömästi komission vahvistamasta päivästä alkaen.".

2 JAKSO

ALAKOHTAISTEN DIREKTIIVIEN MUUTOKSET

2.1 jakso

Yleissairaanhoidosta vastaavat sairaanhoitajat

3 artikla

Muutetaan direktiivi 77/452/ETY seuraavasti:

1) (Koskee vain kreikankielistä toisintoa).

2) Korvataan 2 artiklassa sanat "mainittu 3 artiklassa" sanoilla "mainittu liitteessä".

3) Poistetaan 3 artikla.

4) Viittauksia 3 artiklaan pidetään viittauksina liitteeseen.

5) (Koskee vain kreikankielistä toisintoa).

6) Lisätään artiklat seuraavasti: " 18 a artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle antamistaan laeista, asetuksista tai hallinnollisista määräyksistä, jotka koskevat tässä direktiivissä tarkoitettujen tutkintotodistusten, todistusten tai muuta muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen myöntämistä. Komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä asianmukaisen ilmoituksen, joka sisältää kunkin jäsenvaltion hyväksymät tutkintonimikkeet sekä tarpeen vaatiessa myös niitä vastaavat ammattinimikkeet.

18 b artikla

Jäsenvaltioiden niiden kansalaisten osalta, joiden tässä direktiivissä tarkoitetut tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat eivät vastaa tässä direktiivissä mainittuja kyseisen jäsenvaltion nimikkeitä, jäsenvaltioiden on tunnustettava riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden myöntämät tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, joihin liittyy kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten antama todistus. Todistuksessa vahvistetaan, että tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat on annettu koulutuksesta, joka vastaa tämän direktiivin säännöksiä ja jonka edellä mainitut todistukset ja asiakirjat myöntänyt jäsenvaltio rinnastaa siinä esiintyviin nimikkeisiin.

18 c artikla

Jäsenvaltioiden on tutkittava tässä direktiivissä tarkoitetut tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka asianomainen henkilö on hankkinut Euroopan unionin ulkopuolella, kun nämä tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat on tunnustettu jossakin jäsenvaltiossa, samoin kuin jossakin jäsenvaltiossa hankittu koulutus ja/tai ammattikokemus. Jäsenvaltion on annettava päätös kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on esittänyt hakemuksensa ja kaikki tarvittavat asiakirjat.

18 d artikla

Jos hakemus hylätään, tässä direktiivissä tarkoitettujen tutkintotodistusten, todistusten tai muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen tunnustamista koskevien jäsenvaltioiden päätösten on oltava asianmukaisesti perusteltuja.

Hakijan on voitava kansallisen lainsäädännön mukaan hakea muutosta tuomioistuimessa. Hakijalla on sama muutoksenhakuoikeus, jos päätöstä ei ole tehty määräajassa.".

7) Lisätään direktiiviin tämän direktiivin liitteenä I oleva liite.

4 artikla

Korvataan direktiivin 77/453/ETY 1 artiklan 1 kohdassa sanat "direktiivin 77/452/ETY 3 artiklassa tarkoitettujen" sanoilla "direktiivin 77/452/ETY liitteessä tarkoitettujen".

2.2 jakso

Hammaslääkärit

5 artikla

Muutetaan direktiivi 78/686/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklassa sanat "mainittu 3 artiklassa" sanoilla "mainittu liitteessä A".

2) Poistetaan 3 artikla.

3) Korvataan III luvun otsikko seuraavasti: "Hammaslääketieteen erikoisalojen tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat".

4) Korvataan 4 artikla seuraavasti: " 4 artikla

Jäsenvaltion, jonka laeissa, asetuksissa tai hallinnollisissa määräyksissä on tätä asiaa koskevia säännöksiä, on tunnustettava sellaiset oikomishoidon ja suukirurgian erikoishammaslääkäreiden tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu jäsenvaltioiden kansalaisille toisessa jäsenvaltiossa direktiivin 78/687/ETY 2 ja 3 artiklan mukaisesti ja jotka on mainittu liitteessä B, siten, että kyseinen pätevyystodistus antaa jäsenvaltion alueella samat oikeudet kuin jäsenvaltion itsensä antamat tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat.".

5) Poistetaan 5 artikla.

6) Muutetaan 6 artikla seuraavasti:

a) lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti: "Sen on myös otettava huomioon henkilön mahdollinen ammattikokemus, lisäkoulutus ja jatkuva hammaslääketieteellinen koulutus."

b) korvataan 3 kohta seuraavasti: "3. Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tai elinten on, arvioituaan asianomaisen henkilön koulutuksen sisällön ja pituuden niille toimitettujen tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen perusteella ja ottaen huomioon henkilön mahdollisen ammattikokemuksen, lisäkoulutuksen ja jatkuvan hammaslääketieteellisen koulutuksen, ilmoitettava hänelle vaadittavan lisäkoulutuksen pituus ja alat, jotka sen on katettava.".

c) lisätään kohta seuraavasti: "4. Jäsenvaltion on annettava päätös neljän kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on esittänyt hakemuksensa ja kaikki tarvittavat asiakirjat.".

7) Muutetaan 19 artiklan kaksi alakohtaa 1 kohdaksi ja lisätään kohta seuraavasti: "2. Jäsenvaltioiden on tunnustettava Italiassa myönnetyt lääketieteen tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jos asianomaiset henkilöt ovat aloittaneet yliopistolliset lääketieteen opinnot 28 päivän tammikuuta 1980 jälkeen ja viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1984 ja jos mainittujen asiakirjojen liitteenä on Italian toimivaltaisten viranomaisten antama todistus siitä,

- että asianomaiset henkilöt ovat suorittaneet menestyksekkäästi Italian toimivaltaisten viranomaisten järjestämän erityisen kelpoisuuskokeen, jossa varmistetaan, että heidän tietojensa ja taitojensa taso on sama kuin henkilöiden, jotka ovat saaneet liitteessä A mainitun pätevyystodistuksen Italiassa,

- että henkilöt ovat harjoittaneet Italiassa direktiivin 78/687/ETY 5 artiklassa tarkoitettua toimintaa tosiasiallisesti, laillisesti ja pääasiallisesti vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen antamista edeltävien viiden vuoden aikana, ja

- että henkilöillä on oikeus harjoittaa tai he harjoittavat direktiivin 78/687/ETY 5 artiklassa tarkoitettua toimintaa tosiasiallisesti, laillisesti ja pääasiallisesti samoin edellytyksin kuin tämän direktiivin liitteessä A mainittujen Italian pätevyystodistusten haltijat.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kelpoisuuskokeen suorittamista ei vaadita, jos asianomaiset ovat suorittaneet menestyksekkäästi vähintään kolmen vuoden opinnot, joiden toimivaltaiset viranomaiset todistavat vastaavan direktiivin 78/687/ETY 1 artiklassa tarkoitettuja opintoja.".

8) Viittauksia 3 ja 5 artiklaan pidetään viittauksina liitteisiin A ja B.

9) Lisätään artiklat seuraavasti: " 23 a artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle antamistaan laeista, asetuksista tai hallinnollisista määräyksistä, jotka koskevat tässä direktiivissä tarkoitettujen tutkintotodistusten, todistusten tai muuta muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen myöntämistä. Komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä asianmukaisen ilmoituksen, joka sisältää kunkin jäsenvaltion hyväksymät tutkintonimikkeet sekä tarpeen vaatiessa myös niitä vastaavat ammattinimikkeet.

23 b artikla

Jäsenvaltioiden niiden kansalaisten osalta, joiden tässä direktiivissä tarkoitetut tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat eivät vastaa tässä direktiivissä mainittuja kyseisen jäsenvaltion nimikkeitä, jäsenvaltioiden on tunnustettava riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden myöntämät tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, joihin liittyy kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten antama todistus. Todistuksessa vahvistetaan, että tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat on annettu koulutuksesta, joka vastaa tämän direktiivin säännöksiä ja jonka edellä mainitut todistukset ja asiakirjat myöntänyt jäsenvaltio rinnastaa siinä esiintyviin nimikkeisiin.

23 c artikla

Jäsenvaltioiden on tutkittava tässä direktiivissä tarkoitetut tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka asianomainen henkilö on hankkinut Euroopan unionin ulkopuolella, kun nämä tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat on tunnustettu jossakin jäsenvaltiossa, samoin kuin jossakin jäsenvaltiossa hankittu koulutus ja/tai ammattikokemus. Jäsenvaltion on annettava päätös kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on esittänyt hakemuksensa ja kaikki tarvittavat asiakirjat.

23d artikla

Jos hakemus hylätään, tässä direktiivissä tarkoitettujen tutkintotodistusten, todistusten tai muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen tunnustamista koskevien jäsenvaltioiden päätösten on oltava asianmukaisesti perusteltuja.

Hakijan on voitava kansallisen lainsäädännön mukaan hakea muutosta tuomioistuimessa. Hakijalla on sama muutoksenhakuoikeus, jos päätöstä ei ole tehty määräajassa."

10) Lisätään direktiiviin tämän direktiivin liitteenä II olevat liitteet A ja B.

6 artikla

Korvataan direktiivin 78/687/ETY 1 artiklan 1 kohdassa sanat "sanotun direktiivin 3 artiklassa tarkoitettu" sanoilla "mainitun direktiivin liitteessä A tarkoitettu".

2.3 jakso

Eläinlääkärit

7 artikla

Muutetaan direktiivi 78/1026/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklassa sanat "3 artiklassa" sanalla "liitteessä".

2) Poistetaan 3 artikla.

3) Viittauksia 3 artiklaan pidetään viittauksina liitteeseen.

4) Lisätään artiklat seuraavasti: " 17 a artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle antamistaan laeista, asetuksista tai hallinnollisista määräyksistä, jotka koskevat tässä direktiivissä tarkoitettujen tutkintotodistusten, todistusten tai muuta muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen myöntämistä. Komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä asianmukaisen ilmoituksen, joka sisältää kunkin jäsenvaltion hyväksymät tutkintonimikkeet sekä tarpeen vaatiessa myös niitä vastaavat ammattinimikkeet.

17 b artikla

Jäsenvaltioiden niiden kansalaisten osalta, joiden tässä direktiivissä tarkoitetut tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat eivät vastaa tässä direktiivissä mainittuja kyseisen jäsenvaltion nimikkeitä, jäsenvaltioiden on tunnustettava riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden myöntämät tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, joihin liittyy kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten antama todistus. Todistuksessa vahvistetaan, että tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat on annettu koulutuksesta, joka vastaa tämän direktiivin säännöksiä ja jonka edellä mainitut todistukset ja asiakirjat myöntänyt jäsenvaltio rinnastaa siinä esiintyviin nimikkeisiin.

17 c artikla

Jäsenvaltioiden on tutkittava tässä direktiivissä tarkoitetut tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka asianomainen henkilö on hankkinut Euroopan unionin ulkopuolella, kun nämä tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat on tunnustettu jossakin jäsenvaltiossa, samoin kuin jossakin jäsenvaltiossa hankittu koulutus ja/tai ammattikokemus. Jäsenvaltion on annettava päätös kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on esittänyt hakemuksensa ja kaikki tarvittavat asiakirjat.

17 d artikla

Jos hakemus hylätään, tässä direktiivissä tarkoitettujen tutkintotodistusten, todistusten tai muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen tunnustamista koskevien jäsenvaltioiden päätösten on oltava asianmukaisesti perusteltuja.

Hakijan on voitava kansallisen lainsäädännön mukaan hakea muutosta tuomioistuimessa. Hakijalla on sama muutoksenhakuoikeus, jos päätöstä ei ole tehty määräajassa."

5) Lisätään direktiiviin tämän direktiivin liitteessä III oleva liite.

8 artikla

Korvataan direktiivin 78/1027/ETY 1 artiklan 1 kohdassa sanat "direktiivin 78/1026/ETY 3 artiklassa tarkoitettu" sanoilla "direktiivin 78/1026/ETY liitteessä tarkoitettu".

2.4 jakso

Kätilöt

9 artikla

Muutetaan direktiivi 80/154/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklan 1 kohdassa sanat "3 artiklassa tarkoitetut" sanoilla "liitteessä mainitut".

2) Korvataan 2 artiklan 1 kohdan neljännessä ja viidennessä luetelmakohdassa sanat "direktiivin 77/452/ETY 3 artiklassa mainittu" sanoilla "direktiivin 77/452/ETY liitteessä tarkoitettu".

3) Poistetaan 3 artikla.

4) Viittauksia 3 artiklaan pidetään viittauksina liitteeseen.

5) Lisätään artiklat seuraavasti: " 19 a artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle antamistaan laeista, asetuksista tai hallinnollisista määräyksistä, jotka koskevat tässä direktiivissä tarkoitettujen tutkintotodistusten, todistusten tai muuta muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen myöntämistä. Komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä asianmukaisen ilmoituksen, joka sisältää kunkin jäsenvaltion hyväksymät tutkintonimikkeet sekä tarpeen vaatiessa myös niitä vastaavat ammattinimikkeet.

19 b artikla

Jäsenvaltioiden niiden kansalaisten osalta, joiden tässä direktiivissä tarkoitetut tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat eivät vastaa tässä direktiivissä mainittuja kyseisen jäsenvaltion nimikkeitä, jäsenvaltioiden on tunnustettava riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden myöntämät tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, joihin liittyy kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten antama todistus. Todistuksessa vahvistetaan, että tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat on annettu koulutuksesta, joka vastaa tämän direktiivin säännöksiä ja jonka edellä mainitut todistukset ja asiakirjat myöntänyt jäsenvaltio rinnastaa siinä esiintyviin nimikkeisiin.

19 c artikla

Jäsenvaltioiden on tutkittava tässä direktiivissä tarkoitetut tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka asianomainen henkilö on hankkinut Euroopan unionin ulkopuolella, kun nämä tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat on tunnustettu jossakin jäsenvaltiossa, samoin kuin jossakin jäsenvaltiossa hankittu koulutus ja/tai ammattikokemus. Jäsenvaltion on annettava päätös kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on esittänyt hakemuksensa ja kaikki tarvittavat asiakirjat.

19 d artikla

Jos hakemus hylätään, tässä direktiivissä tarkoitettujen tutkintotodistusten, todistusten tai muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen tunnustamista koskevien jäsenvaltioiden päätösten on oltava asianmukaisesti perusteltuja.

Hakijan on voitava kansallisen lainsäädännön mukaan hakea muutosta tuomioistuimessa. Hakijalla on sama muutoksenhakuoikeus, jos päätöstä ei ole tehty määräajassa."

6) Lisätään direktiiviin tämän direktiivin liitteessä IV oleva liite.

10 artikla

Muutetaan direktiivi 80/155/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 1 artiklan 1 kohdassa sanat "3 artiklassa tarkoitettu" sanoilla "liitteessä tarkoitettu".

2) Korvataan 1 artiklan 2 kohdan toisessa luetelmakohdassa sanat "direktiivin 77/452/ETY 3 artiklassa tarkoitetun" sanoilla "direktiivin 77/452/ETY liitteessä tarkoitetun".

2.5 jakso

Arkkitehdit

11 artikla

Muutetaan direktiivi 85/384/ETY seuraavasti:

1) Lisätään artiklat seuraavasti: " 6 artikla

Jäsenvaltioiden on tutkittava tässä direktiivissä tarkoitetut tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka asianomainen henkilö on hankkinut Euroopan unionin ulkopuolella, kun nämä tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat on tunnustettu jossakin jäsenvaltiossa, samoin kuin jossakin jäsenvaltiossa hankittu koulutus ja/tai ammattikokemus. Jäsenvaltion on annettava päätös kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on esittänyt hakemuksensa ja kaikki tarvittavat asiakirjat.

6 a artikla

Jos hakemus hylätään, tässä direktiivissä tarkoitettujen tutkintotodistusten, todistusten tai muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen tunnustamista koskevien jäsenvaltioiden päätösten on oltava asianmukaisesti perusteltuja.

Hakijan on voitava kansallisen lainsäädännön mukaan hakea muutosta tuomioistuimessa. Hakijalla on sama muutoksenhakuoikeus, jos päätöstä ei ole tehty määräajassa."

2) Poistetaan 15 artikla.

3) Korvataan 24 artiklan 1 kohdassa sanat "17 ja 18 artiklan mukaisesti" sanoilla "17 ja 18 artiklan mukaisesti sijoittautumisoikeuden osalta ja 22 artiklan mukaisesti palvelujen tarjoamisen osalta".

2.6 jakso

Farmasian ala

12 artikla

Lisätään direktiivin 85/432/ETY 2 artiklaan kohta seuraavasti: "6. Siirtymätoimenpiteenä ja 3 ja 5 kohdasta poiketen Italia, jonka laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä säädettyä koulutusta ei ole saatettu täysin vastaamaan tässä artiklassa määriteltyä koulutusta 5 artiklassa säädetyn määräajan kuluessa, voi jatkaa näiden säädösten soveltamista henkilöihin, jotka ovat aloittaneet farmasian opintonsa ennen 1 päivää marraskuuta 1993 ja päättäneet ne ennen 1 päivää marraskuuta 2003.

Vastaanottavalla jäsenvaltiolla on oikeus vaatia Italian myöntämien farmasian alan tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen haltijoilta, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen 1 päivää marraskuuta 1993 ja päättäneet ne ennen 1 päivää marraskuuta 2003, että heidän tutkintotodistuksiinsa, todistuksiinsa ja muihin muodollista kelpoisuutta osoittaviin asiakirjoihinsa liittyy todistus, joka osoittaa niiden haltijan harjoittaneen tosiasiallisesti ja laillisesti jotakin 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua toimintaa vähintään kolme peräkkäistä vuotta todistuksen myöntämistä edeltäneiden viiden vuoden aikana siltä osin kuin toiminta on Italiassa säänneltyä.".

13 artikla

Muutetaan direktiivi 85/433/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 1 artiklassa sanat "4 artiklassa tarkoitettujen" sanoilla "liitteessä tarkoitettujen".

2) Poistetaan 3 artikla.

3) Poistetaan 4 artikla.

4) Viittauksia 4 artiklaan pidetään viittauksina liitteeseen.

5) Lisätään artiklat seuraavasti: " 18 a artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle antamistaan laeista, asetuksista tai hallinnollisista määräyksistä, jotka koskevat tässä direktiivissä tarkoitettujen tutkintotodistusten, todistusten tai muuta muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen myöntämistä. Komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä asianmukaisen ilmoituksen, joka sisältää kunkin jäsenvaltion hyväksymät tutkintonimikkeet sekä tarpeen vaatiessa myös niitä vastaavat ammattinimikkeet.

18 b artikla

Jäsenvaltioiden niiden kansalaisten osalta, joiden tässä direktiivissä tarkoitetut tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat eivät vastaa tässä direktiivissä mainittuja kyseisen jäsenvaltion nimikkeitä, jäsenvaltioiden on tunnustettava riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden myöntämät tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, joihin liittyy kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten antama todistus. Todistuksessa vahvistetaan, että tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat on annettu koulutuksesta, joka vastaa tämän direktiivin säännöksiä ja jonka edellä mainitut todistukset ja asiakirjat myöntänyt jäsenvaltio rinnastaa siinä esiintyviin nimikkeisiin.

18 c artikla

Jäsenvaltioiden on tutkittava tässä direktiivissä tarkoitetut tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka asianomainen henkilö on hankkinut Euroopan unionin ulkopuolella, kun nämä tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat on tunnustettu jossakin jäsenvaltiossa, samoin kuin jossakin jäsenvaltiossa hankittu koulutus ja/tai ammattikokemus. Jäsenvaltion on annettava päätös kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on esittänyt hakemuksensa ja kaikki tarvittavat asiakirjat.

18 d artikla

Jos hakemus hylätään, tässä direktiivissä tarkoitettujen tutkintotodistusten, todistusten tai muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen tunnustamista koskevien jäsenvaltioiden päätösten on oltava asianmukaisesti perusteltuja.

Hakijan on voitava kansallisen lainsäädännön mukaan hakea muutosta tuomioistuimessa. Hakijalla on sama muutoksenhakuoikeus, jos päätöstä ei ole tehty määräajassa.".

6) Lisätään direktiiviin tämän direktiivin liitteessä V oleva liite.

2.7 jakso

Lääkärit

14 artikla

Muutetaan direktiivi 93/16/ETY seuraavasti:

1) Korvataan 2 artiklassa sanat "mainittu 3 artiklassa" sanoilla "mainittu liitteessä A".

2) Poistetaan 3 artikla.

3) Korvataan II luvun otsikko seuraavasti: "Lääketieteen erikoisalojen tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat".

4) Korvataan 4 artikla seuraavasti: " 4 artikla

Jokaisen jäsenvaltion, jonka laeissa, asetuksissa ja hallinnollisissa määräyksissä on tätä alaa koskevia säännöksiä, on tunnustettava lääketieteen erikoisalojen tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu jäsenvaltioiden kansalaisille toisessa jäsenvaltiossa 24, 25, 26 ja 29 artiklan mukaisesti ja jotka on mainittu liitteissä B ja C, siten, että kyseinen asiakirja antaa jäsenvaltion alueella saman oikeuden kuin jäsenvaltion itsensä antamat asiakirjat.".

5) Korvataan 5 artikla seuraavasti: " 5 artikla

Edellä 4 artiklassa tarkoitetut tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat ovat sellaisia, jotka liitteessä B mainittujen toimivaltaisten viranomaisten ja elinten antamina vastaavat kyseisen erikoisalan koulutuksen osalta liitteessä C mainittuja pätevyystodistuksia niissä jäsenvaltioissa, joissa sellaista koulutusta annetaan.".

6) Poistetaan III luvun otsikko ja 6 ja 7 artikla.

7) 8 artiklassa

a) lisätään 2 kohtaan alakohta seuraavasti: "Sen on myös otettava huomioon henkilön ammattikokemus, lisäkoulutus ja jatkuva lääketieteellinen koulutus.";

b) korvataan 3 kohta seuraavasti: "3. Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tai elinten on, arvioituaan asianomaisen henkilön koulutuksen sisällön ja pituuden niille toimitettujen tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen perusteella ja ottaen huomioon henkilön ammattikokemuksen, lisäkoulutuksen ja jatkuvan lääketieteellisen koulutuksen, ilmoitettava hänelle vaadittavan lisäkoulutuksen pituus ja alat, jotka sen on katettava.";

c) lisätään kohta seuraavasti: "4. Jäsenvaltion on annettava päätös neljän kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on esittänyt hakemuksensa ja kaikki tarvittavat asiakirjat.".

8) Lisätään 9 artiklaan kohta seuraavasti: "2 a. Jäsenvaltioiden on tunnustettava todisteeksi lääketieteen erikoisaloilla muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka on annettu Espanjassa lääkäreille, jotka ovat ennen 1 päivää tammikuuta 1995 saaneet erityiskoulutuksen, joka ei ole 24-27 artiklassa säädettyjen virallista koulutusta koskevien vaatimusten mukaista, jos todisteen liitteenä on toimivaltaisen espanjalaisen viranomaisen antama todistus siitä, että kyseinen henkilö on läpäissyt erityistä ammattipätevyyttä koskevan testin, joka on järjestetty kuninkaallisessa asetuksessa 1497/99 tarkoitettujen erityisten sääntelymenettelyjen yhteydessä sen varmistamiseksi, että kyseisen henkilön tiedot ja pätevyys ovat vastaavat kuin erikoislääkäriksi pätevöityneillä lääkäreillä, joihin viitataan Espanjan osalta 5 artiklan 3 kohdassa ja 7 artiklan 2 kohdassa.".

9) Lisätään 23 artiklaan kohta seuraavasti: "6. Jatkuvalla koulutuksella varmistetaan kunkin jäsenvaltion yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, että opintonsa päättäneet henkilöt pystyvät seuraamaan lääketieteen kehitystä."

10) Korvataan 24 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti: "a) sen edellytyksenä on kuuden vuoden opintojen suorittaminen 23 artiklassa mainitun koulutusohjelman puitteissa ja riittävien tietojen hankkiminen yleislääketieteestä näiden opintojen aikana."

11) Korvataan 26 ja 27 artikla seuraavasti: " 26 artikla

Niiden jäsenvaltioiden, joiden laeissa, asetuksissa tai hallinnollisissa määräyksissä on tätä alaa koskevia säännöksiä, on huolehdittava, että erikoistumiskoulutuskurssien vähimmäispituus on vähintään liitteessä C kunkin mainitun koulutusalan osalta mainittu aika. Näitä vähimmäisaikoja muutetaan 44 a artiklan 3 kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen.".

12) Korvataan 30 artikla seuraavasti: " 30 artikla

Jäsenvaltion, jonka alueella toteutetaan 23 artiklassa tarkoitettua koulutusohjelmaa kokonaisuudessaan, on järjestettävä vähintään 31 ja 32 artiklassa säädetyt vaatimukset täyttävä yleislääkärin erityiskoulutus niin, että ensimmäiset koulutusohjelman suorittamisen jälkeen myönnetyt tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat myönnetään viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2006.".

13) Korvataan 31 artiklan 1 kohdan b alakohta seuraavasti: "b) opiskelu kestää vähintään kolme vuotta, on kokopäiväistä ja tapahtuu toimivaltaisten viranomaisten tai elinten valvonnassa;".

14) Korvataan 31 artiklan 2 kohta seuraavasti: "2. Jos 23 artiklassa tarkoitettu koulutusohjelma sisältää käytännön harjoittelun, joka tapahtuu hyväksytyssä sairaalaympäristössä, jossa on käytettävissä asianmukaiset yleislääketieteen alan välineet ja palvelut, tai hyväksytyllä yleislääkärin vastaanotolla tai hyväksytyssä keskuksessa, jossa lääkärit tarjoavat perusterveydenhuoltoa, tämän käytännön harjoittelun kesto voidaan sisällyttää 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun kestoon korkeintaan yhden vuoden ajalta. Tätä mahdollisuutta voivat käyttää vain jäsenvaltiot, joissa yleislääkärin erityiskoulutuksen kesto on kaksi vuotta 1 päivänä tammikuuta 2001.

Jos komissio tämän kohdan soveltamisen yhteydessä toteaa, että 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu koulutustaso aiheuttaa jollekin jäsenvaltiolle merkittäviä vaikeuksia, se pyytää lausunnon neuvoston päätöksellä N:o 75/365/ETY(21) perustetulta terveydenhuollon johtavien virkamiesten komitealta ja ilmoittaa tästä Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Komissio esittää tarvittaessa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksia yleislääkärin erityiskoulutuksen keston parempaa yhteensovittamista varten.".

15) Korvataan 34 artiklan 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa sanat "60 prosenttia" sanoilla "50 prosenttia".

16) Viittauksia 3, 6, 7 ja 27 artiklaan pidetään vastaavasti viittauksina liitteeseen A, 4 artiklaan, 5 artiklaan ja 26 artiklaan.

17) Lisätään artiklat seuraavasti: " 42 a artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle antamistaan laeista, asetuksista tai hallinnollisista määräyksistä, jotka koskevat tässä direktiivissä tarkoitettujen tutkintotodistusten, todistusten tai muuta muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen myöntämistä. Komissio julkaisee Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä asianmukaisen ilmoituksen, joka sisältää kunkin jäsenvaltion hyväksymät tutkintonimikkeet sekä tarpeen vaatiessa myös niitä vastaavat ammattinimikkeet.

42 b artikla

Jäsenvaltioiden niiden kansalaisten osalta, joiden tässä direktiivissä tarkoitetut tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat eivät vastaa tässä direktiivissä mainittuja kyseisen jäsenvaltion nimikkeitä, jäsenvaltioiden on tunnustettava riittäväksi todisteeksi jäsenvaltioiden myöntämät tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, joihin liittyy kyseisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten antama todistus. Todistuksessa vahvistetaan, että tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat on annettu koulutuksesta, joka vastaa tämän direktiivin säännöksiä ja jonka edellä mainitut todistukset ja asiakirjat myöntänyt jäsenvaltio rinnastaa siinä esiintyviin nimikkeisiin.

42 c artikla

Jäsenvaltioiden on tutkittava tässä direktiivissä tarkoitetut tutkintotodistukset, todistukset tai muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat, jotka asianomainen henkilö on hankkinut Euroopan unionin ulkopuolella, kun nämä tutkintotodistukset, todistukset ja muut muodollista kelpoisuutta osoittavat asiakirjat on tunnustettu jossakin jäsenvaltiossa, samoin kuin jossakin jäsenvaltiossa hankittu koulutus ja/tai ammattikokemus. Jäsenvaltion on annettava päätös kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hakija on esittänyt hakemuksensa ja kaikki tarvittavat asiakirjat.

42 d artikla

Jos hakemus hylätään, tässä direktiivissä tarkoitettujen tutkintotodistusten, todistusten tai muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen tunnustamista koskevien jäsenvaltioiden päätösten on oltava asianmukaisesti perusteltuja.

Hakijan on voitava kansallisen lainsäädännön mukaan hakea muutosta tuomioistuimessa. Hakijalla on sama muutoksenhakuoikeus, jos päätöstä ei ole tehty määräajassa."

18) Muutetaan 44 a artikla seuraavasti:

a) korvataan 1 kohdassa ilmaisu "menettelyihin" ilmaisulla "menettelyyn".

b) poistetaan 2 kohta.

19) Lisätään direktiiviin tämän direktiivin liitteessä VI olevat liitteet A, B ja C.

3 JAKSO

LOPPUMÄÄRÄYKSET

15 artikla

Komissio antaa viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2008 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 1 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisesta jäsenvaltioissa.

Komissio esittää tarvittavat päätelmänsä käytyään neuvottelut 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyn voimassa olevan järjestelyn mahdollisista muutostarpeista. Komissio tekee tarvittaessa myös voimassa olevaa järjestelmää koskevia parannusehdotuksia.

16 artikla

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan ennen 1 päivää tammikuuta 2003. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2. Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

17 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

18 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä toukokuuta 2001.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

N. Fontaine

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. Lindh

(1) EYVL C 28, 26.1.1998, s. 1.

(2) EYVL C 235, 27.7.1998, s. 53.

(3) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 2. heinäkuuta 1998 (EYVL C 226, 20.7.1998, s. 26), vahvistettu 27. lokakuuta 1999, neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 20. maaliskuuta 2000 (EYVL C 119, 27.4.2000, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 5. heinäkuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), Euroopan parlamentin päätös, tehty 1. helmikuuta 2001 ja neuvoston päätös, tehty 26. helmikuuta 2001.

(4) EYVL L 19, 24.1.1989, s. 16.

(5) EYVL L 209, 24.7.1992, s. 25, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2000/5/EY (EYVL L 54, 26.2.2000, s. 42).

(6) Asia C-340/89 (Vlassopoulou), Kok. 1999, s. I-2357.

(7) EYVL L 165, 7.7.1993, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 1999/46/EY (EYVL L 139, 2.6.1999, s. 25).

(8) EYVL L 176, 15.7.1977, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(9) EYVL L 176, 15.7.1977, s. 8, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 89/595/ETY (EYVL L 341, 23.11.1989, s. 30).

(10) EYVL L 233, 24.8.1978, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(11) EYVL L 233, 24.8.1978, s. 10, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(12) EYVL L 362, 23.12.1978, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(13) EYVL L 362, 23.12.1978, s. 7, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 89/594/ETY (EYVL L 341, 23.11.1989, s. 19).

(14) EYVL L 33, 11.2.1980, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(15) EYVL L 33, 11.2.1980, s. 8, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 89/594/ETY.

(16) EYVL L 253, 24.9.1985, s. 34.

(17) EYVL L 253, 24.9.1985, s. 37, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(18) Asia C-154/93 (Tawil-Albertini), Kok. 1994, s. I-451.

(19) Asia C-319/92 (Haim), Kok. 1994, s. I-425.

(20) EYVL L 223, 21.8.1985, s. 15, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 1994 liittymisasiakirjalla.

(21) EYVL L 167, 30.6.1975, s. 19.

LIITE I

"LIITE

Luettelo yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen nimikkeistä

>TAULUKON PAIKKA>"

LIITE II

"LIITE A

Luettelo hammaslääkärin tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen nimikkeistä

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE B

Luettelo erikoishammaslääkärin tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen nimikkeistä

1. Oikomishoito

>TAULUKON PAIKKA>

2. Suukirurgia

>TAULUKON PAIKKA>"

LIITE III

"LIITE

Luettelo eläinlääkärin tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen nimikkeistä

>TAULUKON PAIKKA>"

LIITE IV

"LIITE

Luettelo kätilön tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen nimikkeistä

>TAULUKON PAIKKA>"

LIITE V

"LIITE

Luettelo farmasian alan tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen nimikkeistä

>TAULUKON PAIKKA>"

LIITE VI

"LIITE A

Luettelo lääkärin tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen nimikkeistä

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE B

Luettelo erikoislääkärin tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen nimikkeistä

>TAULUKON PAIKKA>

LIITE C

Luettelo lääketieteen erikoistumiskoulutuksen nimikkeistä

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>

>TAULUKON PAIKKA>"

Lausumat

Komission lausuma

Komissio korostaa, että tutkimusten tekemisen ja selvitysten sekä tarvittaessa lainsäädäntöehdotusten esittämisen edellytyksenä on, että tarvittavat varat ovat käytettävissä.

Komission lausuma

Kysymys Euroopan unionin ulkopuolella hankittujen todistusten, tutkintotodistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen tunnustamisesta koskee ainoastaan suhteellisen pientä määrää yhteisön kansalaisista. Itse asiassa perustamissopimuksessa ei säädetä minkäänlaisesta oikeusperustasta, jonka tarkoituksena olisi helpottaa kolmannen maan kansalaisten hankkimien todistusten, tutkintotodistusten tai muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen tunnustamista.

Kysymystä kolmannessa maassa hankitun koulutuksen tunnustamisesta on jo käsitelty niiden kansallisten viranomaisten edustajien komiteoissa, jotka vastaavat todistusten vastavuoroisen tunnustamisen täytäntöönpanemisesta.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on tuonut äskettäin esiin uusia periaatteita, joita jäsenvaltioiden on sovellettava tässä yhteydessä (katso päätös asiassa C-238/98 Hocsman, 14.9.2000).

Komissio määrittää vielä ratkaisematta olevat tilanteet ja ehdottaa tarvittaessa asianmukaisia ratkaisuja tulevissa ehdotuksissaan.

Parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen lausuma

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio ovat yksimielisiä siitä, että on tärkeää, että ammatillisen koulutuksen vastavuoroisen tunnustamisen alalla voimassa olevista säädöksistä on käytettävissä konsolidoidut toisinnot, jotka ovat kaikkien helposti ymmärrettävissä.

Tätä tarkoitusta varten on suoritettu merkittävää kodifiointityötä antamalla neuvoston direktiivi 93/16/ETY (lääkäreiden vapaa liikkuvuus) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/42/EY (kolmas yleinen järjestelmä). Lisäksi komissio on toimittanut käyttäjien saataville ammatillisen koulutuksen tunnustamista koskevan yleisen järjestelmän käyttöoppaan.

Komissiolla on tarkoituksena jatkaa ponnistelujaan kahdessa vaiheessa: se aikoo ensin integroida alakohtaiset direktiivit konsolidoituihin puitteisiin. Sitten komissio tutkii mahdollisuutta konsolidoida yleistä järjestelmää koskevat direktiivit, tavoitteena jatkaa lainsäädännön yksinkertaistamista ja helpottaa edelleen palvelujen tarjoamisen vapautta Lissabonin huippukokouksen päätelmien mukaisesti.

Lisäksi komissio aikoo tarkastella yleislääkärien erikoiskoulutuksen kehitystä jäsenvaltioissa sekä niiden ongelmien laajuutta, jotka johtuvat eroista koulutuksen pituudessa. Tarvittaessa komissio esittää tätä asiaa koskevia koordinointiehdotuksia.

Komissio esittää yhteenvedon asian käsittelystä viimeistään vuonna 2003.

Euroopan parlamentti ja neuvosto panevat merkille komission aikomukset. Komissio tiedottaa niille asioiden edistymisestä.

Top